Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2021. godinu

(Nar. nov., br. 141/20)

Opće odredbe

Članak 1.

(1) Ovom se Naredbom objavljuju iznosi osnovica za obračun doprinosa za 2021. godinu izračunani kao umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenata za njihov obračun propisanih Zakonom o doprinosima (u nastavku teksta: Zakon), i to:

1. najniže mjesečne osnovice,

2. najviše mjesečne osnovice,

3. najviše godišnje osnovice,

4. mjesečnih osnovica za obveze koje utvrđuje Porezna uprava rješenjem,

5. mjesečnih osnovica za obveze koje utvrđuju obveznici obračunavanja,

6. izabranih viših mjesečnih osnovica i

7. godišnjih osnovica za obveze po osnovi obavljanja druge djelatnosti.

(2) Ovom se Naredbom objavljuju i iznosi posebnih osnovica za obračun doprinosa za 2021. godinu prema iznosu prosječne neto plaće propisanih Zakonom, i to:

1. do iznosa prosječne neto plaće i

2. iznad iznosa prosječne neto plaće.

(3) Ovom se Naredbom objavljuju i iznosi dnevne osnovice za obračun doprinosa sezonskim radnicima u poljoprivredi.

Članak 2.

(1) Prosječna plaća, u skladu s odredbom članka 7. točka 39. Zakona i prema Objavi Državnog zavoda za statistiku o prosječnoj mjesečnoj bruto plaći po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2020. (»Narodne novine«, broj 118/20) iznosi 9.181,00 kuna.

čl. 7. toč. 39. Zakona o doprinosima

(2) Prosječna neto plaća, u skladu s odredbom članka 7. točka 40. Zakona i prema Objavi Državnog zavoda za statistiku o prosječnoj mjesečnoj neto plaći po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2020. (»Narodne novine«, broj 118/20) iznosi 6.724,00 kuna.

Iznosi osnovica

Članak 3.

Najniža mjesečna osnovica, prema članku 200. stavak 3. Zakona, umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,38 te iznosi 3.488,78 kuna.

čl. 200. st. 3. Zakona o doprinosima

Članak 4.

Najviša mjesečna osnovica, prema članku 205. Zakona, umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 6,00 te iznosi 55.086,00 kuna.

čl. 205. Zakona o doprinosima

Članak 5.

Najviša godišnja osnovica, prema članku 208. Zakona, umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 6,00 te brojke 12 i iznosi 661.032,00 kuna.

čl. 208. Zakona o doprinosima

Članak 6.

Iznosi mjesečnih osnovica za obveze koje utvrđuju obveznici doprinosa za svoje osobno osiguranje, umnožak su iznosa prosječne plaće i Zakonom propisanih koeficijenata – prema osnovama obvez­nih osiguranja, i to:

čl. 66. Zakona o doprinosima čl. 82. st. 2. Zakona o doprinosima

R. br.

Šifra

Osnova obveznog
osiguranja

Zakonom propisan koeficijent

Članak Zakona

Iznos

(kn)

1

2

3

4

5

6

1.

0101

djelatnost obrta – utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti

0,65

čl. 66. st. 1. t. 1.

5.967,65

2.

0111

djelatnost obrta – utvrđuje dobit od samostalne djelatnosti

1,1

čl. 82. st. 2.

10.099,10

3.

0201

samostalna djelatnost slobodnog zanimanja – utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti

1,1

čl. 66. st. 1. t. 2.

10.099,10

4.

0211

samostalna djelatnost slobodnog zanimanja – utvrđuje dobit od samostalne djelatnosti

1,1

čl. 82. st. 2.

10.099,10

5.

0202

športaš – utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti

1,1

čl. 66. st. 1. t. 3.

10.099,10

6.

0212

športaš – utvrđuje dobit od samostalne djelatnosti

1,1

čl. 82. st. 2.

10.099,10

7.

0303

djelatnost poljoprivrede i šumarstva – utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti

0,55

čl. 66. st. 1. t. 4.

5.049,55

8.

0313

djelatnost poljoprivrede i šumarstva – utvrđuje dobit od samostalne djelatnosti

1,1

čl. 82. st. 2.

10.099,10

9.

1801

medicinska sestra – utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti

0,65

čl. 66. st. 2.

5.967,65

10.

1811

medicinska sestra – utvrđuje dobit od samostalne djelatnosti

1,1

čl. 82. st. 2.

10.099,10

11.

1802

zubotehničar – utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti

0,65

čl. 66. st. 2.

5.967,65

12.

1812

zubotehničar – utvrđuje dobit od samostalne djelatnosti

1,1

čl. 82. st. 2.

10.099,10

13.

1803

fizioterapeut – utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti

0,65

čl. 66. st. 2.

5.967,65

14.

1813

fizioterapeut – utvrđuje dobit od samostalne djelatnosti

1,1

čl. 82. st. 2.

10.099,10

15.

1804

novinar – utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti

0,65

čl. 66. st. 2.

5.967,65

16.

1814

novinar – utvrđuje dobit od samostalne djelatnosti

1,1

čl. 82. st. 2.

10.099,10

17.

1805

filmski radnik – utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti

0,65

čl. 66. st. 2.

5.967,65

18.

1815

filmski radnik – utvrđuje dobit od samostalne djelatnosti

1,1

čl. 82. st. 2.

10.099,10

19.

1806

predstavnik obiteljskog doma – utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti

0,65

čl. 66. st. 2.

5.967,65

20.

1816

predstavnik obiteljskog doma – utvrđuje dobit od samostalne djelatnosti

1,1

čl. 82. st. 2.

10.099,10

21.

1807

ostale samostalne djelatnosti – osiguranici po osnovi upisa u RPO koji utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti

0,65

čl. 66. st. 2.

5.967,65

22.

1817

ostale samostalne djelatnosti – osiguranici po osnovi upisa u RPO koji utvrđuju dobit od samostalne djelatnosti

1,1

čl. 82. st. 2.

10.099,10

Članak 7.

Iznosi mjesečnih osnovica za obveze koje utvrđuje Porezna uprava, rješenjem koje može vrijediti kroz više obračunskih razdoblja, umnožak su iznosa prosječne plaće i Zakonom propisanih koeficijenata – prema osnovama obveznih osiguranja, i to:

R. br.

Šifra

Osnova obveznog
osiguranja

Zakonom propisan koeficijent

Članak Zakona

Iznos

(kn)

1

2

3

4

5

6

1.

0102

djelatnost obrta od koje se porez plaća prema paušalnom dohotku

čl. 70. Zakona o doprinosima

0,4

čl. 70.

3.672,40

2.

0302

djelatnost poljoprivrede i šumarstva od koje se porez plaća prema paušalnom dohotku

čl. 70. Zakona o doprinosima

0,4

čl. 70.

3.672,40

3.

0204

športaš koji porez na dohodak plaća po odbitku

čl. 74. toč. 2. Zakona o doprinosima

1,0

čl. 74. t. 2.

9.181,00

4.

0205

umjetnik koji porez na dohodak plaća po odbitku

čl. 74. toč. 2. Zakona o doprinosima

1,0

čl. 74. t. 2.

9.181,00

5.

0206

novinar koji porez na dohodak plaća po odbitku

čl. 74. toč. 1. Zakona o doprinosima

0,65

čl. 74. t. 1.

5.967,65

6.

1000

član uprave trgovačkog društva i izvršni direktor trgovačkog društva i likvidator i izvršni upravitelj zadruge

čl. 92. Zakona o doprinosima

1,0

čl. 92.

9.181,00

7.

0600

svećenik i drugi članovi vjerske zajednice

čl. 97. Zakona o doprinosima

0,38

čl. 97.

3.488,78

8.

0800

zaposlenje u inozemstvu kod međunarodnih organizacija, stranih poslodavaca i u institucijama europske unije

čl. 105. Zakona o doprinosima

1,0

čl. 105.

9.181,00

9.

0900

zaposlenje u tuzemstvu kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu koji nemaju registriranu podružnicu u tuzemstvu

čl. 109. Zakona o doprinosima

1,0

čl. 109.

9.181,00

 

Članak 8.

Iznosi mjesečnih osnovica za obveze koje utvrđuje Porezna uprava, rješenjem, umnožak su iznosa prosječne plaće i Zakonom propisanih koeficijenata – prema osnovama obveznih osiguranja, i to:

R. br.

Šifra

Osnova obveznog osiguranja

Zakonom propisan koeficijent

Članak Zakona

Iznos

(kn)

1

2

3

4

5

6

1.

0301

poljoprivrednik upisan u upisnik kao nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva te šumoposjednik i član njegova obiteljskog kućanstva

čl. 85.c Zakona o doprinosima

0,38

čl. 85.c

3.488,78

2.

0304

osiguranik po osnovi poljoprivrede

čl. 88. Zakona o doprinosima

0,38

čl. 88.

3.488,78

3.

0305

osoba upisana u Upisnik poljoprivrednika

čl. 85.g Zakona o doprinosima

0,38

čl. 85.g

3.488,78

4.

1100

produženo mirovinsko osiguranje

čl. 20. Zakona o doprinosima

0,38

čl. 120.

3.488,78

5.

0700

osiguranik po osnovi mirovine ili invalidnine iz inozemstva

0,38 – 1,0

čl. 132.

3.488,78 – 9.181,00

6.

1300

osoba koja zdravstveno osiguranje ne ostvaruje po drugoj osnovi

0,38

čl. 153.

3.488,78

7.

1500

član obitelji osobe zaposlene u inozemstvu

0,38

čl. 157.

3.488,78

8.

1600

stranac

0,38

čl. 169.

3.488,78

9.

1700

član obitelji stranca

0,38

čl. 173.

3.488,78

 

Članak 9.

Iznosi mjesečnih osnovica za obveze koje utvrđuju obveznici obračunavanja, umnožak su iznosa prosječne plaće i Zakonom propisanih koeficijenata – prema osnovama obveznog osiguranja ili statusu u osiguranju, i to:

R.
br.

Osnova obveznog osiguranja

Zakonom propisan koeficijent

Članak Zakona

Iznos

(kn)

Obveznik obračunavanja

1

2

3

4

5

1.

OSIGURANICI IZ ČLANKA 9. ZAKONA

     

1.1.

stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

čl. 44. Zakona o doprinosima

0,38

čl. 44.

3.488,78

POSLODAVAC

1.2.

nezaposlene osobe

0,38

čl. 49. st. 1.

3.488,78

HZZ

1.3.

korisnici invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad

1,0

čl. 49. st. 2.

razmjerno stažu

HZMO

1.4.

roditelj njegovatelj, njegovatelj djeteta s teškoćama u razvoju ili njegovatelj osobe s invaliditetom

0,38

čl. 58.

3.488,78

MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA SOC. SKRB

1.5.

udomitelja koji obavlja standardno udomiteljstvo

0,38

čl. 52.b Pravilnika o doprinosima

3.488,78

MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA SOC. SKRB

1.6.

udomitelja koji obavlja specijalizirano udomiteljstvo za djecu

1,0

čl. 52.b Pravilnika o doprinosima

9.181,00

MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA SOC. SKRB

1.7.

samostalni umjetnici kojima se doprinosi plaćaju iz državnog proračuna

0,8

čl. 78.

7.344,80

MINISTARSTVO KULTURE

1.8.

roditelj koji obavlja roditeljske dužnosti

0,38

čl. 101.

3.488,78

HZMO

1.9.

produženo mirovinsko osiguranje – bračnog druga prof. odnosno ugovornog diplomata

0,38

čl. 124.

3.488,78

MINISTARSTVO – POSLODAVAC DIPLOMATA

1.10.

produženo mirovinsko osiguranje – stalnog sezonskog radnika

čl. 128. Zakona o doprinosima

0,38

čl. 128.

3.488,78

POSLODAVAC

1.11.

osobe koja je prekinula rad a bivši ju je poslodavac uputio na obrazovanje ili stručno usavršavanje

0,38

čl. 141.

3.488,78

OSOBA KOJA JE IZVRŠILA PRIJAVU

1.12.

osobe koju je pravna ili fizička osoba, prije stupanja u radni odnos, uputila na prakt. rad

0,38

čl. 145.

3.488,78

OSOBA KOJA JE IZVRŠILA PRIJAVU

1.13.

osobe upućene u inozemstvo u sklopu međunarodne tehničko-prosvjetne suradnje

0,38

čl. 149.

3.488,78

OSOBA KOJA JE IZVRŠILA PRIJAVU

2.

OSIGURANICI IZ ČLANKA 10. ZAKONA

     

2.1.

učenici i studenti na dodiplomskom studiju za vrijeme praktične nastave i za vrijeme stručne prakse kod poslodavca te stručnih putovanja

0,38

čl. 165.

3.488,78

MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA OBRAZOVANJE

2.2.

nezaposlene osobe za vrijeme stručnog osposobljavanja ili prof. rehabilitacije na koje ih je uputila nadležna služba zapošljavanja

0,38

čl. 165.

3.488,78

HZZ

2.3.

djeca i mladež sa smetnjama u tjelesnom i duševnom razvoju na praktičnoj nastavi ili na obveznom praktičnom radu u pravnoj osobi za osposobljavanje

0,38

čl. 165.

3.488,78

MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA OBRAZOVANJE

2.4.

ostale osobe

0,38

čl. 165.

3.488,78

TIJELO KOJE JE IZVRŠILO PRIJAVU

3.

OSIGURANICI IZ ČLANKA 11. ZAKONA

     

3.1.

stranca za kojega troškove zdravstvene zaštite snosi davatelj stipendije – članak 11. stavak 1. točka 3. Zakona

0,38

čl. 177.

3.488,78

DAVATELJ STIPENDIJE

4.

OSIGURANJE RADI KORIŠTENJA PRAVA NA ZDR. ZAŠTITU U INOZ. ZA VRIJEME SL. BORAVKA ZAPOSLENIH KOJIMA SE NE ISPLAĆUJE PLAĆA

     

4.1.

radni odnos – članak 188. stavak 1. točka 2. i 4. Zakona

čl. 191. st. 2. Zakona o doprinosima

1,0

čl. 191.

st. 2.

9.181,00

POSLODAVAC

4.2.

izabrane i imenovane osobe – članak 188. stavak 1. točka 6. Zakona

1,0

čl. 191.

st. 2.

9.181,00

TIJELO U KOJEM OBAVLJA DUŽNOST

5.

OSIGURANJE RADI KORIŠTENJA PRAVA NA ZDR. ZAŠTITU U INOZ. ZA VRIJEME SLUŽB. PUTA U INOZEMSTVO

     

5.1.

radni odnos – članak 188. stavak 1. točka 3. i 5. Zakona

čl. 191. st. 2. Zakona o doprinosima

0,38

čl. 191.

st. 3.

3.488,78

POSLODAVAC

5.2.

izabrane i imenovane osobe – članak 188. stavak 1. točka 7. Zakona

0,38

čl. 191.

st. 3.

3.488,78

TIJELO U KOJEM OBAVLJA DUŽNOST

5.3.

primatelja primitka od kojeg se utvrđuje drugi dohodak – članak 188. stavak 1. točka 8. i 9. Zakona

0,38

čl. 191.

st. 3.

3.488,78

ISPLATITELJ PRIMITKA

5.4.

obrta, slobodnoga zanimanja, poljoprivrede i šumarstva i ostalih samostalnih djelatnosti – članak 188. stavak 1. točka 10. i 12. Zakona

0,38

čl. 191.

st. 3.

3.488,78

SAM OSIGURANIK

5.5.

samostalnih djelatnosti koji ima status osiguranika izaslanog na rad u inozemstvo – članak 188. stavak 1. točka 11. Zakona

0,38

čl. 191.

st. 3.

3.488,78

SAM OSIGURANIK

 

Članak 10.

Mjesečna osnovica, prema članku 198. Zakona, za obračun dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem za osiguranika – osobu s invaliditetom kojem se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem iznos je prosječne plaće te iznosi 9.181,00 kuna.

Članak 11.

Izabrane više mjesečne osnovice, prema članku 203. stavak 2. Zakona mogu biti:

čl. 203. st. 2. Zakona o doprinosima

1. umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 1,0 te iznosi 9.181,00 kuna ili

2. umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 2,0 te iznosi 18.362,00 kuna ili

3. umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 3,0 te iznosi 27.543,00 kuna ili

4. umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 4,0 te iznosi 36.724,00 kuna ili

5. umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 5,0 te iznosi 45.905,00 kuna ili

6. umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 6,0 te iznosi 55.086,00 kuna.

Članak 12.

Najviša godišnja osnovica za obveznika po osnovi obavljanja druge djelatnosti od koje utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti sukladno članku 185. stavak 1. Zakona, umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,65 i brojke 12 te iznosi 71.611,80 kuna, prema članku 186. stavku 5. Zakona.

čl. 185. st. 1. Zakona o doprinosima čl. 186. Zakona o doprinosima

Članak 13.

Najviša godišnja osnovica za obveznika po osnovi obavljanja druge djelatnosti od koje utvrđuje dobit sukladno članku 185. stavak 2. Zakona, umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,65 i brojke 12 te iznosi 71.611,80 kuna, prema članku 186. stavak 5. Zakona.

čl. 186. Zakona o doprinosima

Članak 14.

Godišnja osnovica za obveznika po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti obrta i/ili poljoprivrede kao druge djelatnosti od koje porez na dohodak plaća u paušalnom iznosu, sukladno članku 185. stavak 3. Zakona, iznos je paušalnog dohotka propisanog pravilnikom kojim se uređuje paušalno oporezivanje samostalnih djelatnosti te iznosi:

1. 12.750,00 kuna za poreznog obveznika koji je u poreznom razdoblju ostvario ukupni godišnji primitak do 85.000,00 kuna

2. 17.250,00 kuna za poreznog obveznika koji je u poreznom razdoblju ostvario ukupni godišnji primitak iznad 85.000,00 kuna do 115.000,00 kuna

3. 22.425,00 kuna za poreznog obveznika koji je u poreznom razdoblju ostvario ukupni godišnji primitak iznad 115.000,00 kuna do 149.500,00 kuna

4. 34.500,00 kuna za poreznog obveznika koji je u poreznom razdoblju ostvario ukupni godišnji primitak iznad 149.500,00 kuna do 230.000,00 kuna ili

5. 45.000,00 kuna za poreznog obveznika koji je u poreznom razdoblju ostvario ukupni godišnji primitak iznad 230.000,00 kuna do 300.000,00 kuna.

čl. 185. st. 3. Zakona o doprinosima

Članak 15.

Najviša godišnja osnovica za obveznika koji drugu djelatnost obavlja kao samozaposlena osoba u drugoj državi članici sukladno članku 185. stavak 4. Zakona, umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,65 i brojke 12 te iznosi 71.611,80 kuna, prema članku 186. stavak 5. Zakona.

čl. 185. st. 4. Zakona o doprinosima

Posebne osnovice

Članak 16.

(1) Mjesečna osnovica do iznosa prosječne neto plaće, prema članku 134.c stavak 1. Zakona, zbrojeni je iznos mjesečnih mirovina koje se isplaćuju svim korisnicima mirovine čiji je pojedinačni mjesečni iznos mirovine do iznosa prosječne neto plaće, uključujući i iznos prosječne neto plaće, odnosno 6.724,00 kuna.

(2) Mjesečna osnovica iznad iznosa prosječne neto plaće, prema članku 134.c stavak 2. Zakona, mjesečni je iznos mirovine pojedinog korisnika mirovine čiji je mjesečni iznos mirovine iznad iznosa 6.724,00 kuna.

(3) Dnevna osnovica za obračun doprinosa sezonskim radnicima u poljoprivredi prema članku 187.a stavak 3. Zakona je umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,4 podijeljen brojkom 30 te iznosi 122,41 kuna.

čl. 187. st. 3. Zakona o doprinosima

Članak 17.

Mjesečna osnovica, prema članku 134.g Zakona, umnožak je broja nezaposlenih osoba prema službenim podacima obveznika obračunavanja sa stanjem na zadnji dan u mjesecu za koji se utvrđuje obveza s iznosom najniže mjesečne osnovice za godinu na koju se odnosi obveza odnosno, za 2021. godinu s iznosom od 3.488,78 kuna.

Članak 18.

Mjesečna osnovica, prema članku 134.k Zakona, umnožak je broja osoba kojima je oduzeta sloboda prema službenim podacima obveznika obračunavanja sa stanjem na zadnji dan u mjesecu s iznosom najniže mjesečne osnovice za godinu na koju se obveza odnosi odnosno, za 2021. godinu s iznosom od 3.488,78 kuna.

Članak 19.

(1) Mjesečna osnovica, prema članku 21. stavku 2. Zakona, za rad u punom radnom vremenu osiguraniku koji je istodobno kod poslodavca član uprave trgovačkog društva ili izvršni direktor trgovačkog društva ili upravitelj zadruge ne može biti niža od 5.967,65 kuna.

čl. 21. st. 2. Zakona o doprinosima

(2) Mjesečna osnovica, prema članku 37. stavku 2. Zakona, za rad u punom radnom vremenu osiguraniku – izaslanom radniku koji je istodobno kod poslodavca član uprave trgovačkog društva ili izvršni direktor trgovačkog društva ili upravitelj zadruge ne može biti niža od 7.161,18 kuna.

čl. 37. st. 2. Zakona o doprinosima

Završne odredbe

Članak 20.

Iznosi osnovica propisani ovom Naredbom primjenjuju se za obračun doprinosa za staž mirovinskog osiguranja i za ostala prava iz obveznih osiguranja koji započinje s primicima i s obvezom doprinosa za siječanj 2021. godine i završava s primicima i s obvezom doprinosa za prosinac 2021. godine.

Članak 21.

Ova Naredba objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu osmoga dana od dana objave.

Proučite relevantne porezne zakone koji su vam nužni u svakodnevnom poslovanju, s poveznicama na provedbene propise, mišljenja Porezne uprave, TEB-ove stručne članke i tekstove i pisana mišljenja.
Nazovite 01 4571 640 za podršku ili pošaljite svoj upit na porezi@teb.hr.

FIKSNI TEČAJ KONVERZIJE: 1 EUR = 7,53450 KN