Zakon o porezu na dohodak

(Nar. nov., br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 138/20)

DIO PRVI
TEMELJNE ODREDBE

POGLAVLJE I.
OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Porez na dohodak utvrđuje se i plaća prema odredbama ovoga Zakona.

(2) Porez na dohodak iz stavka 1. ovoga članka uvećava se za prirez porezu na dohodak koji uvedu jedinice lokalne samouprave prema posebnim zakonima.

Obveza plaćanja prireza porezu na dohodak (Gordana Lončar, FIP br. 5/21)

(3) Pripadnost poreza na dohodak određuje se prema prebivalištu/uobičajenom boravištu poreznog obveznika. Kada porezni obveznik u Republici Hrvatskoj nema prebivalište niti uobičajeno boravište, pripadnost se određuje prema sjedištu odnosno prebivalištu/uobičajenom boravištu isplatitelja.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, pripadnost poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, po osnovi ostvarenog dohotka iz članka 57. stavka 2. ovoga Zakona određuje se prema mjestu gdje se nekretnina odnosno smještajna jedinica nalaze.

(5) Raspodjela prihoda od poreza na dohodak utvrđuje se posebnim zakonom.

POGLAVLJE II.
POREZNI OBVEZNIK

Pojam poreznog obveznika

Članak 2.

(1) Porezni obveznik je fizička osoba koja ostvaruje dohodak.

Obveza plaćanja prireza s aspekta rezidentnosti poreznog obveznika (Dalibor Legac, Željko Martinović, Gordana Lončar, FIP br. 9/21)

(2) Ako više fizičkih osoba zajednički ostvaruje dohodak, porezni obveznik je svaka fizička osoba zasebno i to za svoj udio u zajednički ostvarenom dohotku.

Utvrđivanje dohotka zajedničkim obavljanjem samostalne djelatnosti (mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, FIP br. 7/21) Utvrđivanje zajedničkog dohotka supoduzetnika u samostalnoj djelatnosti (Krešimir Vranar, FIP br. 1/21) Utvrđivanje zajedničkog dohotka supoduzetnika u samostalnoj djelatnosti (Krešimir Vranar, FIP br. 1/20)

(3) Porezni obveznik je i nasljednik za sve porezne obveze koje proizlaze iz dohotka što ga je ostavitelj ostvario do svoje smrti. Nasljednik je istodobno i porezni obveznik za dohodak koji mu pritječe iz naslijeđenih izvora dohotka. Predujam poreza na dohodak odnosno porez na dohodak nasljedniku se utvrđuje po istom izvoru dohotka koji se utvrđivao ostavitelju.

čl. 2. st. 1. Pravilnika o porezu na dohodak Porezni tretman dohotka isplaćenog nasljednicima i obveza plaćanja doprinosa (Dražen Opalić, Gordana Lončar, FIP br. 8/21) Porezni tretman naslijeđenog dohotka i dohotka isplaćenog bivšim radnicima (Iva Uljanić Škreblin, FIP br. 12/18) Oporezivanje nasljedstva i darovanja (Ida Dojčić, FIP br. 10/18) Isplata plaće nasljedniku (TEB - 1.9.2021.)

Rezident

Članak 3.

(1) Rezident je fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj ima prebivalište ili uobičajeno boravište.

čl. 3. Pravilnika o porezu na dohodak Porezna uprava: Porezni tretman dohotka koje hrvatski porezni rezidenti ostvaruju obavljanjem samostalne djelatnosti obrta (24-satne skrbi / njege starijih osoba i osoba s invaliditetom) u Republici Austriji (08.12.2021.) Plaće radnika izaslanih na rad u inozemstvo (Sandra Pezo, FIP br. 9/20) Obračun davanja na primitke rezidenata iz inozemstva (Dinko Lukač, FIP br. 6/19) Porezna rezidentnost fizičkih osoba (Lucija Barić, FIP br. 6/19) Oporezivanje umjetnika (rezidenata i nerezidenata) – II. dio (Zrinka Perić, FIP br. 4/18) Oporezivanje umjetnika (rezidenata i nerezidenata) i njihov socijalni status (Zrinka Perić, FIP br. 3/18)

(2) Rezident je i fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj nema prebivalište ni uobičajeno boravište, a zaposlen je u državnoj službi Republike Hrvatske i po toj osnovi prima plaću.

Porezna uprava: Obveza plaćanja poreza i uračunavanje inozemnog poreza plaćenog u Australiji za člana posade broda u međunarodnoj plovidbi (17.08.2021.) Utvrđivanje porezne rezidentnosti fizičkih osoba (mr. sc. Zrinka Perić, FIP br. 10/21) Obveza plaćanja prireza s aspekta rezidentnosti poreznog obveznika (Dalibor Legac, Željko Martinović, Gordana Lončar, FIP br. 9/21)

Nerezident

Članak 4.

Nerezident je fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj nema ni prebivalište ni uobičajeno boravište, a u Republici Hrvatskoj ostvaruje dohodak koji se oporezuje prema odredbama ovoga Zakona.

čl. 3. Pravilnika o porezu na dohodak Utvrđivanje porezne rezidentnosti fizičkih osoba (mr. sc. Zrinka Perić, FIP br. 10/21) Obveza plaćanja prireza s aspekta rezidentnosti poreznog obveznika (Dalibor Legac, Željko Martinović, Gordana Lončar, FIP br. 9/21) Porezna rezidentnost fizičkih osoba (Lucija Barić, FIP br. 6/19) Obračun plaće nerezidenta - pograničnog radnika (Sandra Pezo, FIP br. 1/19) Oporezivanje umjetnika (rezidenata i nerezidenata) – II. dio (Zrinka Perić, FIP br. 4/18) Oporezivanje umjetnika (rezidenata i nerezidenata) i njihov socijalni status (Zrinka Perić, FIP br. 3/18)

POGLAVLJE III.
IZVORI DOHOTKA

Članak 5.

(1) Izvori dohotka su primici ostvareni od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava, kapitala i drugih primitaka.

(2) Dohodak koji se oporezuje prema odredbama ovoga Zakona, prema izvoru dohotka iz stavka 1. ovoga članka, jest:

1. dohodak od nesamostalnog rada

2. dohodak od samostalne djelatnosti

3. dohodak od imovine i imovinskih prava

4. dohodak od kapitala i/ili

5. drugi dohodak.

POGLAVLJE IV.
OPSEG POREZNE OBVEZE

Članak 6.

(1) Oporezivi dohodak rezidenta čini dohodak od nesamostalnog rada, dohodak od samostalne djelatnosti, dohodak od imovine i imovinskih prava, dohodak od kapitala i drugi dohodak iz članka 5. ovoga Zakona, koji rezident ostvari u tuzemstvu i u inozemstvu (načelo svjetskog dohotka).

Porezna uprava: Porezni tretman dohotka koje hrvatski porezni rezidenti ostvaruju obavljanjem samostalne djelatnosti obrta (24-satne skrbi / njege starijih osoba i osoba s invaliditetom) u Republici Austriji (08.12.2021.) Plaće radnika izaslanih na rad u inozemstvo (Sandra Pezo, FIP br. 9/20) Obračun davanja na primitke rezidenata iz inozemstva (Dinko Lukač, FIP br. 6/19) FIP 5/22: Drugi dohodak iz inozemstva (01.05.2022.)

(2) Oporezivi dohodak nerezidenta čini dohodak iz stavka 1. ovoga članka, koji nerezident ostvari u tuzemstvu (načelo tuzemnog dohotka).

Obračun plaće nerezidenta - pograničnog radnika (Sandra Pezo, FIP br. 1/19)

(3) Po osnovi primitaka koje ostvare fizičke osobe - nerezidenti u svojstvu izvođača (umjetnika, zabavljača, športaša) ne postoji obveza obračuna, obustave i uplate predujma poreza na dohodak odnosno poreza na dohodak u slučaju kada se za njihove nastupe prema ugovoru s inozemnom osobom koja nije fizička osoba plaća naknada toj inozemnoj osobi te se na iste naknade (plaćanja) sukladno propisima o oporezivanju dobiti plaća porez po odbitku.

POGLAVLJE V.
POREZNO RAZDOBLJE

Članak 7.

(1) Porez na dohodak utvrđuje se i plaća za kalendarsku godinu (dalje u tekstu: porezno razdoblje), osim ako je ovim Zakonom drukčije uređeno.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, porezno razdoblje može biti kraće od kalendarske godine u sljedećim slučajevima:

1. ako rezident tijekom iste kalendarske godine postane nerezident ili obratno, u kojem slučaju porezno razdoblje obuhvaća razdoblje u kojemu je fizička osoba bila rezident ili nerezidenti i/ili

2. rođenja ili smrti poreznog obveznika.

(3) U slučajevima iz stavka 2. ovoga članka prava iz ovoga Zakona računaju se u korist poreznog obveznika, na pune mjesece.

POGLAVLJE VI.
PRIMICI KOJI SE NE SMATRAJU DOHOTKOM

Članak 8.

(1) Dohotkom se ne smatraju:

1. izravne uplate premije osiguranja za dokup dijela doživotne mirovine određene prema zakonu kojim se uređuje mirovinsko osiguranje koji bi osiguranik ostvario da je navršio određenu starosnu dob i/ili određeni mirovinski staž, a koje se određuju i isplaćuju u mjesečnim obrocima, kao dokupljena mirovina

2. obiteljske mirovine i invalidnine koje djeca ostvaruju nakon smrti roditelja prema zakonu kojim se uređuje mirovinsko osiguranje i zakonu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Uvećani osobni odbitak po osnovi invalidnosti i druge olakšice osoba s invaliditetom u sustavu poreza na dohodak (Gordana Lončar, FIP br. 6/21)

3. državne nagrade ustanovljene propisima koje donosi Hrvatski sabor i Vlada Republike Hrvatske, nagrade jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave propisane statutom tih jedinica i novčane nagrade za osvojenu medalju na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih te svjetskim i europskim prvenstvima planirane za te namjene u državnom proračunu Republike Hrvatske i proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

čl. 4. st. 1. Pravilnika o porezu na dohodak Porezni tretman nagrada koje ostvaruju fizičke osobe (Gordana Lončar, FIP br. 4/20)

4. primici koje fizičke osobe ostvaruju po osnovi darovanja pravnih i fizičkih osoba, a za zdravstvene potrebe (operativne zahvate, liječenja, nabavu lijekova i ortopedskih pomagala te troškove prijevoza i smještaja u zdravstvenu ustanovu), rješavanje kojih nije plaćeno obveznim, dopunskim, dodatnim i privatnim zdravstvenim osiguranjem niti na teret sredstava fizičke osobe, a pod uvjetom da je darovanje, odnosno plaćanje nastalih izdataka za tu namjenu obavljeno na žiroračun primatelja dara ili zdravstvene ustanove te na temelju vjerodostojnih isprava i/ili

čl. 4. st. 2. Pravilnika o porezu na dohodak Olakšice po osnovi darovanja za zdravstvene potrebe (Silvija Bartolec, Iva Uljanić Škreblin, FIP br. 11/20) TEB: Plaćanje porođaja (17.03.2022.) Financije, pravo i porezi: Izdaci reprezentacije, reklame i darovanja kod obrtnika (01.12.2021.) Darovanje za zdravstvene potrebe (TEB - 1.9.2021.)

5. primici koje fizičke osobe ostvaruju po osnovi darovanja (materijalnih i financijskih dobara) od pravnih i fizičkih osoba, za podmirivanje potreba, prikupljenih u humanitarnim akcijama i javnim akcijama koje imaju općekorisnu svrhu u korist osjetljivih skupina.

čl. 4. st. 3. Pravilnika o porezu na dohodak Porezni tretman primitaka ostvarenih po osnovi darovanja u humanitarnim i javno oglašenim akcijama (Gordana Lončar, FIP br. 6/20) Porezni tretman nagrada koje ostvaruju fizičke osobe (Gordana Lončar, FIP br. 4/20)

(2) Dohotkom se ne smatraju niti:

1. primici po posebnim propisima:

a) potpore zbog zbrinjavanja ratnih invalida i članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

b) socijalne potpore

Porezna uprava: Porezni tretman subvencije studentima za smještaj u studentskom domu (10.04.2017.)

c) doplatak za djecu i novčani primici za opremu novorođenog djeteta. Dohotkom se ne smatraju primici po osnovi potpora za novorođenče, odnosno potpora za opremu novorođenog djeteta koje isplaćuju ili daju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na temelju svojih općih akata i za koje su sredstva planirana u proračunima tih jedinica

d) primici osoba s invaliditetom, osim plaća i mirovina

e) potpore zbog uništenja i oštećenja imovine zbog elementarnih nepogoda

čl. 4. st. 4. Pravilnika o porezu na dohodak Porezna uprava: Informacije o postupanju obveznika pogođenih razornim potresom, poreznom tretmanu donacija i alternativnim lokacijama porezne uprave (31.12.2020.) Porezna uprava: Porezni tretman donacija danih u svrhu otklanjanja posljedica katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije (31.12.2020.) Porezna uprava: Najčešće postavljena porezna pitanja vezana uz otklanjanje posljedica razornog potresa (31.12.2020.) Porezna uprava: Porezni tretman potpora koje poslodavac isplaćuje radnicima zbog otklanjanja štete potresa (31.03.2020.) Porezna uprava: Porezni tretman primitaka ostvarenih prikupljanjem donacija za snimanje edukativnih videa (11.04.2018.) Novosti u Pravilniku o provedbi OPZ-a - porezne mjere povodom proglašene katastrofe (Marica Houška, FIP br. 3/21) Darovanja – porezni tretman (Sandra Pezo, FIP br. 2/21) Primici po osnovi potpora zbog uništenja i oštećenja imovine zbog elementarnih nepogoda (TEB - 1.9.2021.) Jasminka Rakijašić: Potpore radnicima zbog posljedica potresa (14.7.2020.) Pomoć radnicima zbog otklanjanja šteta od potresa (2.4.2020.)

2. potpore zbog uništenja i oštećenja imovine zbog ratnih događaja

3. nasljedstva i darovi, osim ako je ovim Zakonom drukčije uređeno

čl. 4. st. 5. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 4. st. 6. Pravilnika o porezu na dohodak

4. primici od otuđenja osobne imovine, osim imovine iz članka 59. ovoga Zakona

5. odštete koje nisu u svezi s gospodarskom djelatnošću. Pod odštetom se smatraju i isplate po osnovi osiguranja stvari, odgovornosti i imovine

Porezna uprava: Porezni tretman isplate naknade štete temeljem pravomoćne sudske presude ili nagodbe (18.02.2021.) Porezna uprava: Oporezivanje primitaka isplaćenih po osnovi ugovora o osnivanju prava služnosti (23.03.2017.) Isplata naknade štete radnici zbog raskida ugovora o radu (TEB - 1.9.2021.)

6. primici ostvareni na nagradnim natječajima ili natjecanjima, raspisanim pod jednakim uvjetima uz mogućnost sudjelovanja svih osoba i dozvoljenim igrama na sreću prema posebnom zakonu

Porezna uprava: Porezni tretman primitaka (nagrada i/ili premija) u sustavu natjecanja (17.07.2017.) Porezni tretman nagrada koje ostvaruju fizičke osobe (Gordana Lončar, FIP br. 4/20)

7. novčani dodaci uz mirovinu koje umirovljenicima isplaćuju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, na temelju svojih općih akata i za koje su sredstva planirana u proračunima tih jedinica, te jednokratni novčani dodaci koji se isplaćuju uz mirovine na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske ili na temelju posebnog propisa

8. jednokratne potpore koje djeci u slučaju smrti roditelja isplaćuju ili daju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju svojih općih akata te pravne i fizičke osobe

Financije, pravo i porezi: Isplata jednokratne potpore djeci u slučaju smrti roditelja (31.01.2022.)

9. pomoći i potpore koje neprofitne organizacije isplaćuju svim svojim članovima pod istim uvjetima iz sredstava prikupljenih članarinama koja nisu ostvarena obavljanjem djelatnosti koja podliježe obvezi plaćanja poreza na dobit te članovima uže obitelji preminulog člana neprofitne organizacije, a temeljem statuta i odluka nadležnih tijela neprofitnih organizacija, uz uvjet da se za isplaćene primitke ne traži niti ne daje protučinidba odnosno da se ne radi o primicima iz članka 5. ovoga Zakona

Porezna uprava: Porezni tretman isplata pozajmica iz kase uzajamne pomoći članovima sindikata (20.03.2018.)

10. udžbenici, radne bilježnice i bilježnice, koje jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave daju učenicima osnovnih i srednjih škola na redovnom školovanju odnosno novčane naknade koje iste isplaćuju za te svrhe na temelju svojih općih akata i za koje su sredstva planirana u proračunima tih jedinica i/ili

11. formalni i neformalni programi obrazovanja nezaposlenih osoba i drugih socijalno ugroženih skupina koje bez naplate organiziraju pravne i/ili fizičke osobe, a koji se financiraju iz državnog proračuna i/ili proračuna lokalne i područne (regionalne) samouprave i/ili iz fondova i programa Europske unije i drugih međunarodnih fondova.

(3) Dohotkom se ne smatraju niti primici po osnovi ugovora o osiguranju života i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja.

Porezni tretman dohotka isplaćenog nasljednicima i obveza plaćanja doprinosa (Dražen Opalić, Gordana Lončar, FIP br. 8/21)

(4) Ako su primici iz stavka 2. ovoga članka u svezi s ostvarivanjem dohotka iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona, smatraju se oporezivim dohotkom.

čl. 4. st. 4. Pravilnika o porezu na dohodak Porezna uprava: Porezni tretman isplate naknade štete temeljem pravomoćne sudske presude ili nagodbe (18.02.2021.) Porezna uprava: Oporezivanje naknade štete i zateznih kamata (23.03.2018.) Primici po osnovi potpora zbog uništenja i oštećenja imovine zbog elementarnih nepogoda (TEB - 1.9.2021.)

(5) Dohotkom se u smislu ovoga Zakona ne smatraju primici koji se ostvaruju u okviru djelatnosti koja se oporezuje prema zakonu kojim se uređuje porez na dobit.

čl. 4. st. 7. Pravilnika o porezu na dohodak

6) Ministar financija pravilnikom propisuje način provedbe ovoga članka u vezi s primicima koji se ne smatraju dohotkom.

POGLAVLJE VII.
PRIMICI NA KOJE SE NE PLAĆA POREZ NA DOHODAK

Članak 9.

(1) Porez na dohodak ne plaća se na:

1. naknadu razlike plaće za vrijeme vojne službe u Oružanim snagama Republike Hrvatske

2. naknadu plaće pripadnicima civilne zaštite i drugim osobama za djelatnost u okviru civilne zaštite i zaštite od elementarnih nepogoda

3. naknadu plaće zbog privremene spriječenosti za rad isplaćenu na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, državnog proračuna i centara za socijalnu skrb

4. nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja i naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja, do propisanog iznosa“.

čl. 6. st. 1. r. br. 1. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 6. st. 5. Pravilnika o porezu na dohodak Nagrade učenicima na praksi – oporezivanje i izvješćivanje (mr. sc. Mirjana Paić Ćirić, FIP br. 11/20) mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Nagrade učenicima na praksi – moraju li se isplatiti i koliko? (13.9.2021.)

5. nagrade učenicima i studentima osvojene na natjecanjima u okviru obrazovnog sustava i organiziranim školskim i sveučilišnim natjecanjima

6. primitke učenika na školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga, po posebnim propisima, a do propisanog iznosa

čl. 5. st. 1. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 6. st. 1. r. br. 2. Pravilnika o porezu na dohodak Porezna uprava: Prijedlog izmjene Zakona o porezu na dohodak vezan za poreznu olakšicu po osnovi uzdržavanog člana (23.05.2022.) Porezna uprava: Oporezivanje primitaka učenika i studenata (05.05.2017.) Izmjene i dopune u sustavu poreza na dohodak - peti krug poreznog rasterećenja (Gordana Lončar, FIP br. 1/21) Predložene izmjene u sustavu poreza na dohodak - 5. krug poreznog rasterećenja (Gordana Lončar, FIP br. 12/20) Oporezivanje rada studenata i učenika (Dinko Lukač, FIP br. 12/20) Rad preko učeničkih i studentskih udruga – (ne) oporezivanje primitaka (Gordana Lončar, FIP br. 4/19)

7. naknade štete zbog posljedica nesreće na radu prema odluci suda ili nagodbi u tijeku sudskog postupka, ako je naknada određena u jednokratnom iznosu

čl. 5. st. 2. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 5. st. 3. Pravilnika o porezu na dohodak Nesreća na radu i naknada štete (Dinko Lukač, FIP br. 11/20) Oporezivanje isplaćenih naknada štete (Sandra Pezo, FIP br. 12/19)

8. naknade i nagrade koje osuđene osobe primaju za rad u kazneno-popravnim ustanovama i domovima za preodgoj

9. primitke radnika i fizičkih osoba iz članka 21. ovoga Zakona po osnovi naknada, potpora i nagrada koje im isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka, odnosno plaće, do propisanih iznosa, te primitke bivših radnika i nasljednika bivših radnika po osnovi naknada, potpora i nagrada koje isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka, odnosno plaće, a koje su dospjele na isplatu za vrijeme trajanja radnog odnosa ili je pravo na isplatu nastalo za vrijeme trajanja radnog odnosa do propisanih iznosa

čl. 7. st. 11. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 7. st. 12. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 7. st. 13. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 7. st. 14. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 7. st. 15. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 7. st. 16. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 7. st. 17. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 7. st. 18. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 7. st. 19. pravilnika o porezu na dohodak čl. 7. st. 2. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 7. st. 20. Pravilnika o porezu na dohodak Podmirivanje troškova prehrane radnicima (Porezna uprava – 8.10.2020.) Porezna uprava: Neoporezivi primici (20.11.2019.) Porezna uprava: Isplate novopropisanih neoporezivih primitaka (trošak prehrane, smještaja…) sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (30.08.2019.) Porezna uprava: Dnevnice za službena putovanja (26.08.2019.) Porezna uprava: Porezni tretman troškova smještaja i prehrane sezonskih radnika (18.04.2018.) Porezna uprava: Porezni tretman naknade troškova službenog putovanja u mjesto prebivališta radnika (18.04.2018.) Porezna uprava: Tumačenje odredbi Pravilnika o porezu na dohodak (09.04.2018.) Porezna uprava: Isplata naknade prijevoznih troškova na službenom putovanju u gotovu novcu (14.07.2017.) Porezna uprava: Ispunjavanje obveznih podataka u putnim nalozima (13.04.2017.) Porezna uprava: Troškovi prijevoza na posao i s posla (25.01.2017.) Porezna uprava: Isplata dnevnica - ograničenje službenog puta na 30 dana (16.03.2016.) Ambalažirana voda za radnike (Porezna uprava - 10.5.2006.) Isplate primitaka bivšim radnicima (Jasminka Rakijašić, FIP br. 10/21) Porezni tretman dohotka isplaćenog nasljednicima i obveza plaćanja doprinosa (Dražen Opalić, Gordana Lončar, FIP br. 8/21) Naknade za odvojeni život od obitelji – porezni tretman (Dražen Opalić, Gordana Lončar, FIP br. 11/20) Obračun troškova službenih putovanja u tuzemstvu (mr. sc. Sanja Živko, FIP br. 8/20) Nadoknada troškova prijevoza (Dinko Lukač, FIP br. 7/20) Naknada za prijevoz na posao i s posla (Dinko Lukač, FIP br. 4/20) Novčana nagrada za radne rezultate (mr. sc. Mirjana Paić Ćirić, FIP br. 2/20) Rad na terenu i naknade (Dinko Lukač, FIP br. 5/19) Službeno putovanje i rad na terenu u 2017. (Dinko Lukač, FIP br. 3/17) Neoporezivi primici - razdoblje i oznaka izvješća JOPPD (Jasminka Rakijašić, FIP br. 4/14) FIP 4/22: Priznavanje troškova kupnje brzih antigenskih testova na bolest COVID-19 na službenom putu (01.04.2022.) Prenošenje isplate nagrade za rezultate rada i prigodnih nagrada u sljedeću godinu (mr.sc. Mirjana Paić Ćirić, FIP br. 5/21) Dnevnice za rad na terenu i kriteriji razlikovanja dnevnice za rad na terenu i dnevnice za službeni put (Gordana Lončar, Dražen Opalić, FIP br. 10/20) Porezni tretman isplaćene otpremnine (Dinko Lukač, FIP br. 9/20) Troškovi prijevoza na posao i s posla (Sanja Živko, FIP br. 7/20) Neoporezivi primici i nepuno radno vrijeme (Jasminka Rakijašić, FIP br. 3/20) Dnevnice za službeni put i rad na terenu od 1.9.2019. (Vedran Jelinović, FIP br. 10/19) Utvrđivanje dnevnica za službeni put u inozemstvo (Jasminka Rakijašić, FIP br. 10/19) Porezni tretman naslijeđenog dohotka i dohotka isplaćenog bivšim radnicima (Iva Uljanić Škreblin, FIP br. 12/18) Oporezivanje nasljedstva i darovanja (Ida Dojčić, FIP br. 10/18) Isplata regresa u 2018. (Dinko Lukač, FIP br. 7/18) Neoporezive isplate radnicima (mr. sc. Mirjana Paić Ćirić, FIP br. 4/18) TEB INFO: Neoporezivi smještaj radnika (12.05.2022.) Financije, pravo i porezi: Darovi djeci, božićnice i darovi u naravi (01.12.2021.) Financije, pravo i porezi: Dnevnica za rad na terenu i naknada za odvojeni život (01.12.2021.) Jasminka Rakijašić: Određivanje dnevnica kod službenog puta u inozemstvo (8.9.2021.) Isplata otpremnine_3 (TEB - 1.9.2021.) Isplata otpremnine_1 (TEB - 1.9.2021.) Dar u naravi zaposlenicima (TEB - 1.9.2021.) Per diem dnevnice (TEB - 1.9.2021.) Isplata otpremnine_2 (TEB - 1.9.2021.) Isplata božićnice osobi na neplaćenom dopustu (TEB - 1.9.2021.) Prijevoz na posao i s posla – javna ustanova (TEB - 1.9.2021.) Novčana nagrada za radne rezultate (TEB - 1.9.2021.) Potpore radnicima u slučaju smrti člana uže obitelji (TEB - 1.9.2021.) Jasminka Rakijašić: Neoporezive potpore za slučaj smrti (10.6.2021.) Porezni tretman naknade troškova prijevoza u situaciji posebnih okolnosti (24.3.2020.)

10. primitke po osnovi naknada, potpora i nagrada osoba koje obavljaju samostalne djelatnosti iz članka 29. ovoga Zakona i drugih djelatnosti koje se oporezuju na način propisan za samostalnu djelatnost, do propisanih iznosa

11. primitke po osnovi službenih putovanja fizičkih osoba koje do trenutka isplate navedenih primitaka u istom poreznom razdoblju nisu ostvarile primitke po osnovi nesamostalnog rada iz članka 21. ovoga Zakona ili primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak iz članka 39. ovoga Zakona, u neprofitnim organizacijama uz naknadu, a do propisanog iznosa

čl. 6. st. 7. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 6. st. 8. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 7. st. 2. r. br. 19. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 7. st. 2. r. br. 20. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 7. st. 2. r. br. 21. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 7. st. 2. r. br. 22. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 7. st. 2. r. br. 26 Pravilnika o porezu na dohodak čl. 7. st. 2. r. br. 27. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 7. st. 2. r. br. 28. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 7. st. 2. r. br. 31. Pravilnika o porezu na dohodak Porezna uprava: Isplata naknade za korištenje osobnog automobila u svrhe volontiranja (17.05.2019.) Porezna uprava: Naknade športašima (15.05.2006.) Službeno putovanje i rad na terenu u 2017. (Dinko Lukač, FIP br. 3/17) Isplata naknade za korištenje automobila vanjskom suradniku (TEB - 13.10.2021.) mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Neprofitne organizacije - službena putovanja vanjskih suradnika (13.7.2018.)

12. primitke po osnovi službenih putovanja po osnovi prijevoza i noćenja koje isplatitelji – neprofitne organizacije isplaćuju fizičkim osobama koje za te organizacije obavljaju poslove iz njihovoga djelokruga odnosno za njihove potrebe i uz naknadu, a pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prijevoza i noćenja glase na isplatitelja – neprofitnu organizaciju

Isplata naknade za korištenje automobila vanjskom suradniku (TEB - 13.10.2021.)

13. potpora djetetu za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja, koju poslodavac isplaćuje djetetu umrlog radnika ili djetetu bivšeg radnika kod kojeg je nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti, uz uvjet da bivši radnik ne ostvaruje primitke iz članka 21. ovoga Zakona, ukupno do propisanog iznosa

čl. 5. st. 4. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 6. st. 1. r. br. 3. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 7. st. 2. Pravilnika o porezu na dohodak

14. stipendije učenicima i studentima za redovito školovanje na srednjim školama, preddiplomskim, diplomskim ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, odnosno preddiplomskim ili specijalističkim diplomskim stručnim studijima, ukupno do propisanog iznosa

čl. 5. st. 5. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 5. st. 6. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 5. st. 9. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 6. st. 1. r. br. 4. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 6. st. 1. r. br. 5. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 6. st. 2. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 6. st. 5. Pravilnika o porezu na dohodak FIP 6/22: Stipendije - neoporezivi i oporezivi primici (27.05.2022.)

15. stipendije studenata za redovito školovanje na preddiplomskim, diplomskim ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, odnosno preddiplomskim ili specijalističkim diplomskim stručnim studijima i poslijediplomanata te poslijedoktoranata za koje su sredstva planirana u državnom proračunu Republike Hrvatske i stipendije koje se isplaćuju, odnosno dodjeljuju iz proračuna Europske unije, uređene posebnim međunarodnim sporazumima, i to studentima za redovito školovanje na visokim učilištima

čl. 5. st. 5. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 5. st. 6. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 5. st. 8. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 5. st. 9. Pravilnika o porezu na dohodak

16. športske stipendije koje se prema posebnim propisima isplaćuju športašima za njihovo športsko usavršavanje, do propisanog iznosa

čl. 5. st. 9. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 6. st. 1. r. br. 6. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 6. st. 5. Pravilnika o porezu na dohodak

17. nagrade za športska ostvarenja i naknade športašima amaterima prema posebnim propisima, do propisanih iznosa

čl. 5. st. 10. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 6. st. 1. r. br. 7. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 6. st. 1. r. br. 8. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 6. st. 5. Pravilnika o porezu na dohodak Oporezivanje dohotka od djelatnosti športaša (Iva Uljanić Škreblin, Ksenija Cipek, FIP br. 6/19)

18. premije dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja koje poslodavac uplaćuje u korist svojeg radnika, uz njegov pristanak, tuzemnom dobrovoljnom mirovinskom fondu, koji je registriran u skladu s propisima koji uređuju dobrovoljno mirovinsko osiguranje, do visine 500,00 kuna za svaki mjesec poreznog razdoblja, odnosno ukupno do 6000,00 kuna godišnje

čl. 5. st. 11. Pravilnika o porezu na dohodak Porezna uprava: Oporezivanje primitaka po osnovi dobrovoljnog mirovinskog osiguranja iz inozemstva (14.06.2017.) Financije, pravo i porezi: Porezni tretman premija osiguranja koje poslodavci uplaćuju za svoje radnike (01.11.2021.) Jasminka Rakijašić: Dobrovoljno mirovinsko osiguranje kao neoporezivi primitak (4.5.2020.)

19. stipendije studentima izabranima na javnim natječajima kojima mogu pristupiti svi studenti pod jednakim uvjetima, za redovito školovanje na visokim učilištima koje isplaćuju, odnosno dodjeljuju zaklade, fundacije, ustanove i druge institucije registrirane u Republici Hrvatskoj za odgojno-obrazovne ili znanstvenoistraživačke svrhe, koje djeluju u skladu s posebnim propisima, osnovane s namjenom stipendiranja

čl. 6. st. 3. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 6. st. 9. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 9. st. 1. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 9. st. 2. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 9. st. 3. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 9. st. 4. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 9. st. 5. Pravilnika o porezu na dohodak

20. novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti, novčane pomoći i naknade troškova prijevoza koje isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje prema propisima o zapošljavanju

21. primitke koji se kao bespovratna sredstva isplaćuju iz fondova i programa Europske unije putem tijela akreditiranih u skladu s pravilima Europske unije u Republici Hrvatskoj za provedbu aktivnosti mobilnosti u okviru programa i fondova Europske unije, a u svrhe obrazovanja i stručnog usavršavanja, u skladu s financijskom uredbom Europske komisije, do propisanih iznosa

čl. 5. st. 12. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 5. st. 13. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 5. st. 14. Pravilnika o porezu na dohodak Porezna uprava: Porezni tretman financijskih sredstava isplaćenih u okviru programa Europske unije (20.04.2018.) Porezna uprava: Pravilnik o porezu na dohodak, članak 5., stavak 14. (07.03.2018.)

22. primitke u visini razlike između primljenih bespovratnih sredstava isplaćenih iz fondova Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske za provedbu mjere trajne obustave ribolovne aktivnosti uz uništenje plovila i knjigovodstvene vrijednosti tog plovila

čl. 34. st. 7. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 34. st. 8. Pravilnika o porezu na dohodak

23. stipendije studenata na poslijediplomskim studijima u skladu s točkama 14., 15. i 19. ovoga stavka te primitke, osim primitaka iz članka 5. ovoga Zakona, koji se isplaćuju poslijediplomantima, poslijedoktorandima, istraživačima i znanstvenicima u skladu s točkama 15. i 19. ovoga stavka odnosno iz fondova i programa Europske unije i drugih međunarodnih fondova i programa uređenih posebnim propisima i međunarodnim sporazumima, za pokriće troškova školovanja, usavršavanja i znanstvenih istraživanja, odobrenih na temelju javnih natječaja, vjerodostojnih isprava i do propisanih iznosa

čl. 5. st. 13. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 5. st. 5. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 5. st. 6. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 5. st. 7. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 5. st. 8. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 6. st. 3. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 6. st. 4. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 9. Pravilnika o porezu na dohodak

24. premije dodatnog odnosno dopunskog zdravstvenog osiguranja koje poslodavac uplaćuje u korist svojeg radnika, ako su omogućeni svim radnicima, osiguravatelju odnosno Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje prema propisu kojim je uređeno dobrovoljno zdravstveno osiguranje do propisanog iznosa.

čl. 7. st. 2. Pravilnika o porezu na dohodak Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja (Sandra Pezo, FIP br. 3/20) Premija dopunskog zdravstvenog osiguranja (Dinko Lukač, FIP br. 3/20) Financije, pravo i porezi: Porezni tretman premija osiguranja koje poslodavci uplaćuju za svoje radnike (01.11.2021.) Jasminka Rakijašić: Neoporezive premije dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za radnike (8.4.2021.)

25. nacionalnu naknadu za starije osobe prema posebnim propisima i/ili

Izmjene i dopune u sustavu poreza na dohodak - peti krug poreznog rasterećenja (Gordana Lončar, FIP br. 1/21) Predložene izmjene u sustavu poreza na dohodak - 5. krug poreznog rasterećenja (Gordana Lončar, FIP br. 12/20)

26. primitke fizičkih osoba ostvarene po osnovi obavljanja nesamostalnog rada ili djelatnosti za poslodavca koji nije registriran u Republici Hrvatskoj temeljem stečenog statusa digitalnog nomada sukladno posebnom propisu.

Digitalni nomadi i porezni tretman njihovih primitaka u RH (Sandra Pezo, FIP br. 4/21)

(2) Ministar financija pravilnikom propisuje visine neoporezivih iznosa i vrste porezno priznatih troškova, vjerodostojne isprave na temelju kojih se odobravaju troškovi te oblik i sadržaj evidencija i izvješća o ostvarenim primicima namijenjenih pokriću troškova iz stavka 1. točaka 4., 6., 9., 10., 11., 13., 14., 16., 17., 21. i 23. ovoga članka.

čl. 6. st. 1. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 7. st. 2. Pravilnika o porezu na dohodak Porezna uprava: Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (30.08.2019.)Porezna uprava: Primici na koje se ne plaća porez na dohodak (06.04.2017.) Porezna uprava: Primici isplaćeni znanstvenicima na koje se ne plaća porez na dohodak (09.03.2017.) Isplata i neisplata otpremnine (Dinko Lukač, FIP br. 5/21) Nesreća na radu i naknada štete (Dinko Lukač, FIP br. 11/20) Porezni tretman isplaćene otpremnine (Dinko Lukač, FIP br. 9/20) Porezni tretman nagrada koje ostvaruju fizičke osobe (Gordana Lončar, FIP br. 4/20) Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak – četvrti krug poreznog rasterećenja (Gordana Lončar, FIP br. 2/20) Novčana nagrada za radne rezultate (Mirjana Paić Ćirić, FIP br. 2/20) Isplate volonterima (Sanja Živko, FIP br. 1/20) Uvid poslodavca u osobni odbitak te isplaćene neoporezive primitke radnika (Sandra Pezo, FIP br. 1/20) Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Sandra Pezo, FIP br. 12/19) Neoporezive naknade, potpore, nagrade i ostali primici (Zrinka Perić, FIP br. 12/19) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Sandra Pezo, FIP br. 10/19) Neoporezive isplate radnicima (Mirjana Paić Ćirić, FIP br. 4/18) Neoporezivi primici, naknade, nagrade i stipendije (4.11.2020.) Dinko Lukač: Isplata regresa u 2020. (16.7.2020.) Objavljena uputa Porezne uprave u vezi izmjena i dopuna Pravilnika o porezu na dohodak od 1.9.2019. (3.9.2019.)

POGLAVLJE VIII.
OSOBNA OSLOBOĐENJA

Članak 10.

Fizičke osobe koje u Republici Hrvatskoj obavljaju diplomatsko-konzularne dužnosti ne plaćaju porez na dohodak na tako ostvaren dohodak, i to:

1. šefovi inozemnih diplomatskih misija akreditiranih u Republici Hrvatskoj i diplomatsko osoblje inozemnih diplomatskih misija u Republici Hrvatskoj, a i članovi njihove uže obitelji, ako ti članovi nisu hrvatski državljani ili nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj

2. šefovi inozemnih konzulata u Republici Hrvatskoj i konzularni dužnosnici te članovi njihove uže obitelji, ako ti članovi nisu hrvatski državljani ili nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj

3. dužnosnici Ujedinjenih naroda i njihovih specijaliziranih agencija, stručnjaci na zadatku za Ujedinjene narode i njihove specijalizirane agencije

4. fizičke osobe zaposlene kod inozemnih diplomatskih misija, konzulata i međunarodnih organizacija, fizičke osobe zaposlene kod šefova diplomatskog osoblja inozemnih diplomatskih misija i međunarodnih organizacija u Republici Hrvatskoj, ako nisu hrvatski državljani ili nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i/ili

5. počasni konzularni dužnosnici inozemnih konzulata u Republici Hrvatskoj za primitke što ih ostvaruju od države koja ih je imenovala za obavljanje konzularnih poslova.

POGLAVLJE IX.
OPĆE ODREDBE O UTVRĐIVANJU DOHOTKA

Primici i izdaci

Članak 11.

(1) Primici su sva dobra (novac, stvari, materijalna prava, usluge i drugo) koja su poreznom obvezniku pritekla u poreznom razdoblju.

čl. 11. st. 1. Pravilnika o porezu na dohodak

(2) Izdacima se smatraju svi odljevi dobara s novčanom vrijednošću izvršeni radi ostvarivanja ili osiguranja primitaka iz stavka 1. ovoga članka.

čl. 11. st. 2. Pravilnika o porezu na dohodak

(3) Primici i izdaci utvrđuju se primjenom načela blagajne.

čl. 11. st. 1. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 11. st. 2. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 11. st. 3. Pravilnika o porezu na dohodak

(4) Primici se pripisuju onoj osobi koja ih je ostvarila. U slučaju prestanka porezne obveze primici se pripisuju onoj osobi kojoj se na temelju njihovog priljeva povećava gospodarska snaga (pravnom sljedniku).

čl. 12. Pravilnika o porezu na dohodak

(5) Izdaci se pripisuju onoj fizičkoj osobi kojoj se pripisuju i primici od gospodarske djelatnosti prema stavku 4. ovoga članka, bez obzira tko ih je učinio.

čl. 12. Pravilnika o porezu na dohodak

(6) Primici i izdaci koji su nastali u ime i za račun drugoga (prolazne stavke) ne smatraju se ni primitkom ni izdatkom i ne utječu na visinu dohotka.

čl. 12. Pravilnika o porezu na dohodak Porezna uprava: Naplata participacije u ostvarivanju zdravstvene zaštite (11.02.2009.)

(7) Izdacima se ne smatraju ni oni izdaci koji se ne mogu jasno odvojiti od osobnih izdataka niti izdaci koji su uzrokovani osobnim potrebama poreznog obveznika ili nisu nastali s namjerom ostvarivanja oporezivih primitaka, kao što su:

1. porez na dohodak, porez na nasljedstva i darove i drugi osobni porezi i/ili

2. izdaci za novčane kazne i prekršaje, izdaci za troškove sudskog ili upravnog postupka u osobnim predmetima i kamate na zakašnjela plaćanja osobnih izdataka.

(8) Ako se porezni obveznik iz osobnih razloga odrekne tražbine po osnovi prodane robe ili obavljenih usluga koja bi u poreznomu razdoblju u kojemu se odrekao tražbine ili kasnijim poreznim razdobljima dovela do primitaka, tada se iznos tražbine utvrđuje kao primitak u godini u kojoj je donesena odluka o odricanju od tražbine.

(9) Primitak se ne utvrđuje po osnovi tražbina od nepovezane osobe koje su se pokazale nenaplativima nakon provedenoga sudskog postupka ili drugog postupka sukladno posebnim propisima.

Porezna uprava: Obveza iskazivanja poslovnih primitaka obrtnika (27.01.2009.)

(10) Primitak se ne utvrđuje po osnovi otpisanih tražbina koje su potvrđene u skladu s posebnim propisom o stečaju potrošača i propisom o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja.

(11) Primitak se ne utvrđuje po osnovi otpisanih tražbina od nepovezane osobe ako porezni obveznik dokaže da troškovi pokretanja određenih postupaka (tražbine koje su utužene ili se zbog njih vodi ovršni postupak, ako su prijavljene u stečajnom postupku nad dužnikom ili drugom postupku u skladu s posebnim propisima) premašuju iznos tražbine, ili ako dokaže da je pokrenuo određene radnje radi naplate tražbine pri čemu je utvrdio konačnu nemogućnost naplate otpisanog iznosa tražbine.

(12) Primicima se ne smatraju otpisi tražbina od nepovezanih osoba, koje su zastarjele i koje u svakom pojedinom poreznom razdoblju ne prelaze 5000,00 kuna po pojedinom dužniku koji je obveznik poreza na dobit ili obveznik poreza na dohodak po osnovi samostalne djelatnosti. Primicima se ne smatraju otpisi tražbina do 200,00 kuna od nepovezanih fizičkih osoba čiji dug nije nastao po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti, ako ukupno utvrđena tražbina po pojedinoj osobi na zadnji dan poreznog razdoblja ne prelazi taj iznos.

čl. 11. st. 14. Pravilnika o porezu na dohodak

(13) Ako se porezni obveznik odrekne tražbine za naknadu iz koje se predujam poreza plaća po odbitku (naknade po osnovi rada, djelatnosti, usluga i drugog), u korist neke druge osobe (fizičke ili pravne), smatra se da je primitak ostvaren u trenutku kada je donio odluku o odricanju, pa isplatitelji primitka imaju obvezu, ovisno o izvorima toga primitka, obračunati, obustaviti i uplatiti predujam poreza na dohodak na način propisan ovim Zakonom.

Porezna uprava: Isplata primitka kojega se primatelj odrekao u korist druge osobe (15.01.2021.) Jasminka Rakijašić: Odricanje od tražbine – porezne obveze (24.3.2021.)

Dohodak

Članak 12.

(1) Dohodak je razlika između primitaka priteklih u poreznom razdoblju i izdataka nastalih u istom poreznom razdoblju, osim ako je ovim Zakonom drukčije uređeno.

(2) Dohodak iz članka 5. ovoga Zakona utvrđuje se kao:

1. godišnji dohodak ili

2. konačan dohodak.

(3) Godišnjim dohotkom iz stavka 2. točke 1. ovoga članka smatra se dohodak koji ima izvor u primicima od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti i drugim primicima koji se ne smatraju konačnim.

Godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada (Sandra Pezo, FIP br. 11/20) Godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada (Sandra Pezo, FIP br. 11/19)

(4) Konačnim dohotkom iz stavka 2. točke 2. ovoga članka smatra se dohodak koji ima izvor u primicima od imovine i imovinskih prava i kapitala te drugim primicima koji se smatraju konačnim.

Oporezivanje konačnog dohotka (Dinko Lukač, FIP br. 1/20)

(5) Dohodak se može utvrđivati i u paušalnom iznosu te se tako utvrđeni dohodak smatra konačnim.

Financije, pravo i porezi: Izvješće o paušalnom dohotku od samostalne djelatnosti na obrascima PO- SD i PO- SD-Z za 2021. godinu (01.12.2021.)

(6) Dohodak se može utvrđivati zajedničkim obavljanjem samostalne djelatnosti ili zajedničkim korištenjem imovine i imovinskih prava.

(7) Inozemni dohodak je dohodak iz članka 5. ovoga Zakona koji rezident ostvari u inozemstvu ili iz inozemstva.

Obrazac INO-DOH i njegova praktična primjena (Dalibor Legac, Željko Martinović, FIP br. 1/21) Plaće radnika izaslanih na rad u inozemstvo (Sandra Pezo, FIP br. 9/20) Obrazac INO-DOH i „INO IZJAVA“ (Željko Martinović, Dalibor Legac, FIP br. 1/18)

(8) Dohodak ostvaren u stranoj valuti preračunava se u kunsku protuvrijednost primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke na dan isplate.

DIO DRUGI
UTVRĐIVANJE GODIŠNJEG DOHOTKA

POGLAVLJE I.
OPĆA ODREDBA

Članak 13.

Godišnjim dohotkom smatra se ukupan dohodak od nesamostalnog rada, dohodak od samostalne djelatnosti te drugi dohodak koji se ne smatra konačnim koji porezni obveznik ostvari u poreznom razdoblju i koji se obračunava na temelju godišnje porezne prijave ili u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak.

Godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada (Sandra Pezo, FIP br. 11/20) Godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada (Sandra Pezo, FIP br. 11/19) Financije, pravo i porezi: Godišnji obračun poslovanja i podnošenje porezne prijave za 2021. godinu za samostalnu obrtničku djelatnost (31.01.2022.)

POGLAVLJE II.
OSOBNI ODBITAK ILI NEOPOREZIVI DIO DOHOTKA

Utvrđivanje osobnog odbitka

Članak 14.

(1) Osnovica osobnog odbitka iznosi 2500,00 kuna.

Dinko Lukač: Cenzus za uzdržavanog člana (20.2.2019.)

(2) Osnovni osobni odbitak i dijelovi osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i djecu te invalidnost/tjelesno oštećenje izračunavaju se primjenom propisanih koeficijenata i osnovice iz stavka 1. ovoga članka.

Porezna uprava: Korištenje osobnog odbitka kod više isplatitelja (03.05.2017.) Porezna uprava: Uvećani osobni odbitak za uzdržavano punoljetno dijete (27.07.2016.) Porezna uprava: Osobni odbitak za uzdržavanu djecu koja primaju obiteljsku mirovinu (31.03.2006.) Porezna uprava: Osobni odbitak za uzdržavanu djecu (16.12.2004.) Uvećani osobni odbitak po osnovi invalidnosti i druge olakšice osoba s invaliditetom u sustavu poreza na dohodak (Gordana Lončar, FIP br. 6/21) Korištenje osobnog odbitka za djecu i uzdržavane osobe (Jasminka Rakijašić, FIP br. 2/21) Isplate plaća u 2020. i obračun poreza i doprinosa (mr. sc. Mirjana Paić Ćirić, FIP br. 1/20) FIP 5/22: Obračun plaće HRVI-a (01.05.2022.) mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Uzdržavane osobe u 2018. i 2019. (21.12.2018.)

(3) Poreznom obvezniku se ostvareni dohodak iz članka 13. ovoga Zakona umanjuje za osnovni osobni odbitak u 4.000,00 kuna, izračunat kao koeficijent 1,6 osnovice osobnog odbitka iz stavka 1. ovoga članka zaokruženo na stoticu, i to za svaki mjesec poreznog razdoblja za koji se utvrđuje porez na dohodak.

(4) Rezident može uvećati osnovni osobni odbitak iz stavka 2. ovoga članka u visini:

čl. 15. Pravilnika o porezu na dohodak Zapošljavanje osoba s invaliditetom u 2021. (Dinko Lukač, FIP br. 3/21)

R.
br.

Osnova za uvećanje osnovnog osobnog odbitka

Koeficijent

Mjesečni iznos

(u kunama i lipama)

1.

Uzdržavani članovi uže obitelji

0,7

1.750,00

2.

Prvo uzdržavano dijete

0,7

1.750,00

3.

Drugo uzdržavano dijete

1,0

2.500,00

4.

Treće uzdržavano dijete

1,4

3.500,00

5.

Četvrto uzdržavano dijete

1,9

4.750,00

6.

Peto uzdržavano dijete

2,5

6.250,00

7.

Šesto uzdržavano dijete

3,2

8.000,00

8.

Sedmo uzdržavano dijete

4,0

10.000,00

9.

Osmo uzdržavano dijete

4,9

12.250,00

10.

Deveto uzdržavano dijete

5,9

14.750,00

11.

Za svako daljnje uzdržavano dijete koeficijent osnovnoga osobnog odbitka progresivno se uvećava se za 1,1 … više u odnosu prema koeficijentu za prethodno dijete

12.

Invalidnost poreznog obveznika, svakog uzdržavanog člana uže obitelji i svakog uzdržavanog djeteta

0,4

1.000,00

13.

Invalidnost utvrđena po jednoj osnovi 100% i/ili korištenje, na temelju posebnih propisa, prava na doplatak za pomoć i njegu poreznog obveznika odnosno prava na osobnu invalidninu, svakog uzdržavanog člana uže obitelji i svakog uzdržavanog djeteta. Korištenje uvećanja osnovnog osobnog odbitka po ovoj osnovi isključuje korištenje uvećanja osnovnog osobnog odbitka iz r. br. 12.

1,5

3.750,00

(5) Djecom se u smislu stavka 4. ovoga članka smatraju djeca koju roditelji, maćehe odnosno očusi, posvojitelji, udomitelji i skrbnici uzdržavaju. Djecom se smatraju i djeca nakon završetka redovnog školovanja do prvog zapošljavanja.

čl. 14. Pravilnika o porezu na dohodak Porezna uprava: Uvećanje osobnog odbitka udomitelju po osnovi uzdržavanja djeteta (11.05.2018.) Porezna uprava: Uvećanje osobnog odbitka po osnovi uzdržavanja djeteta (08.05.2018.) Porezna uprava: Uvećanje osobnog odbitka za udomljeno dijete (10.04.2018.) Porezna uprava: Uvećanje osobnog odbitka na temelju uzdržavanja djeteta iz prethodnoga braka (15.02.2016.)

(6) Uzdržavanim članovima uže obitelji u smislu stavka 4. ovoga članka smatraju se bračni drug, roditelji poreznog obveznika, maćehe odnosno očusi koje punoljetno pastorče uzdržava, djeca nakon prvog zaposlenja te punoljetne osobe kojima je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom zakonu.

čl. 15. Pravilnika o porezu na dohodak Porezna uprava: Uvećanje osobnog odbitka po osnovi uzdržavanja supruga (14.08.2019.) Porezna uprava: Uvećanje osobnog odbitka radi uzdržavanja izvanbračnog druga (11.07.2016.) Porezna uprava: Izjednačavanje prava bračnih s izvanbračnim zajednicama te s životnim i neformalno životnim partnerstvima u poreznim zakonima (13.05.2015.) Porezna uprava: Primjena osobnog odbitka za uzdržavanog člana fizičku osobu obrtnika (28.04.2015.) Porezna uprava: Dokazivanje statusa uzdržavanih članova – životno partnerstvo (19.01.2015.) Porezna uprava: Uzdržavani član koji se stručno osposobljavao za rad bez zasnivanja radnog odnosa (26.02.2014.) Porezna uprava: Osobni odbitak za uzdržavane članove uže obitelji (bake) (05.06.2007.) Porezna uprava: Dio osobnog odbitka po osnovi uzdržavanog člana uže obitelji (14.10.2005.)

(7) Osobama s invaliditetom u smislu stavka 4. ovoga članka smatraju se fizičke osobe – porezni obveznik i/ili uzdržavani članovi njegove uže obitelji i uzdržavana djeca kojima je rješenjem donesenim prema propisima o mirovinskom osiguranju, zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, socijalnoj skrbi, odgoju i obrazovanju te prema drugim posebnim propisima utvrđena invalidnost ili tjelesno oštećenje.

čl. 15. Pravilnika o porezu na dohodak Porezna uprava: Uvećanje osobnog odbitka po osnovi invalidnosti (05.02.2018.) Porezna uprava: Uvećanje osobnog odbitka po osnovi invalidnosti (10.04.2017.) Porezna uprava: Uvećanje osobnog odbitka po osnovi invalidnosti temeljem odluke inozemnog tijela (10.06.2016.) Porezna uprava: Priznavanje osobnog odbitka po osnovi invalidnosti (14.06.2006.) Porezna uprava: Dio osobnog odbitka po osnovi invaliditeta (13.10.2005.) Uvećani osobni odbitak po osnovi invalidnosti i druge olakšice osoba s invaliditetom u sustavu poreza na dohodak (Gordana Lončar, FIP br. 6/21) Zapošljavanje osoba s invaliditetom u 2021. (Dinko Lukač, FIP br. 3/21) FIP 5/22: Obračun plaće HRVI-a (01.05.2022.)

(8) Osobni odbitak poreznog obveznika čini osnovni osobni odbitak uvećan za dijelove i iznose osobnog odbitka na koje porezni obveznik ostvaruje pravo pod uvjetima propisanim ovim Zakonom.

čl. 15. Pravilnika o porezu na dohodak Porezna uprava: Pravo na uvećanje osobnog odbitka po osnovi uzdržavanog djeteta (21.11.2019.) Porezna uprava: Pravo na uvećanje osobnog odbitka po osnovi uzdržavanja supruga (14.08.2019.) Porezna uprava: Pravo na uvećanje osobnog odbitka po osnovi uzdržavanog djeteta (08.01.2019.) Porezna uprava: Uvećanje osobnog odbitka udomitelju po osnovi uzdržavanja djeteta (11.05.2018.) Porezna uprava: Uvećanje osobnog odbitka po osnovi uzdržavanja djeteta (08.05.2018.) Porezna uprava: Uvećanje osobnog odbitka za udomljeno dijete (10.04.2018.) Porezna uprava: Uvećanje osobnog odbitka po osnovi invalidnosti (05.02.2018.) Porezna uprava: Uvećanje osobnog odbitka po osnovi invalidnosti (10.04.2017.) Mlade osobe – oslobođenje od doprinosa na plaću (Jasminka Rakijašić, FIP br. 6/20) Mlade osobe – oslobođenje - umanjenje poreza na dohodak (Gordana Lončar, FIP br. 3/20) Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak – četvrti krug poreznog rasterećenja (Gordana Lončar, FIP br. 2/20) Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Sandra Pezo, FIP br. 12/19) Olakšice i oslobođenja u sustavu poreza na dohodak po osnovi invalidnosti (Gordana Lončar, FIP br. 7/19) mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Tko se može smatrati uzdržavanom osobom? (09.12.2021.)

Dio osobnog odbitka za dana darovanja i doprinose za zdravstveno osiguranje

Članak 15.

(1) Poreznom obvezniku se osobni odbitak uvećava i za iznose plaćene za obvezno zdravstveno osiguranje ako porezni obveznik nije drukčije osiguran, do visine propisanoga obveznog doprinosa za zdravstveno osiguranje.

(2) Porezni obveznik može uvećati osobni odbitak za darovanja dana u tuzemstvu u naravi i u novcu doznačenim na žiroračun, a u kulturne, odgojno-obrazovne, znanstvene, zdravstvene, humanitarne, športske i vjerske svrhe, udrugama i drugim osobama koje te djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, do visine 2% primitaka za koje je u tekućoj godini podnesena godišnja porezna prijava i utvrđen godišnji porez na dohodak ili je proveden poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak.

čl. 13. Pravilnika o porezu na dohodak Porezna uprava: Najčešće postavljena porezna pitanja vezana uz otklanjanje posljedica razornog potresa (31.12.2020.)

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, osobni odbitak se uvećava za darovanja dana iznad propisane visine, pod uvjetom da su dana prema odlukama nadležnih ministarstava o provedbi i financiranju posebnih programa i akcija, ali ne i za redovitu djelatnost primatelja darovanja.

Osobni odbitak nerezidenta

Članak 16.

(1) Nerezidentu se ostvareni dohodak iz članka 13. ovoga Zakona umanjuje za osnovni osobni odbitak iz članka 14. stavka 3. ovoga Zakona za mjesece u kojima ostvaruje dohodak u tuzemstvu.

Osobni odbitak nerezidenata (Gordana Lončar, FIP br. 4/21)

(2) Nerezidentu se osobni odbitak može uvećati i za dio osobnog odbitka za dana darovanja i doprinose za zdravstveno osiguranje na način i pod uvjetima propisanim člankom 15. ovoga Zakona.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, rezident države članice Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora, osim Republike Hrvatske koji u Republici Hrvatskoj ostvari dohodak prema članku 5. ovoga Zakona, može u godišnjem obračunu poreza na dohodak na temelju podnesene godišnje porezne prijave ili u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak koristiti i osobni odbitak iz članka 14. stavka 4. ovoga Zakona za cijelo porezno razdoblje, uz uvjet da vjerodostojnim ispravama dokaže da navedeni dohodak ostvaren u Republici Hrvatskoj čini najmanje 90% njegova ukupnog (svjetskog) dohotka ostvarenog u poreznom razdoblju i da je isti izuzet ili oslobođen oporezivanja u državi članici čiji je rezident.

Isplate primitaka bivšim radnicima (Jasminka Rakijašić, FIP br. 10/21) Analiza prakse Suda pravde EU-a u svezi olakšica za nerezidente (Iva Uljanić Škreblin, FIP br. 5/21)

Uvjeti za priznavanje osobnog odbitka

Članak 17.

(1) U smislu ovoga Zakona, uzdržavanim članovima uže obitelji i uzdržavanom djecom (dalje u tekstu: uzdržavani članovi) smatraju se fizičke osobe čiji oporezivi primici, primici na koje se ne plaća porez i drugi primici koji se u smislu ovoga Zakona ne smatraju dohotkom, ne prelaze iznos od 15.000,00 kuna na godišnjoj razini izračunan kao šesterostruki iznos osnovice osobnog odbitka.

čl. 14. st. 2. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 14. st. 3. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 14. st. 4. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 63. st. 2. Pravilnika o porezu na dohodak Porezna uprava: Prijedlog izmjene Zakona o porezu na dohodak vezan za poreznu olakšicu po osnovi uzdržavanog člana (23.05.2022.) Porezna uprava: Pravo na uvećanje osobnog odbitka po osnovi uzdržavanog djeteta (08.01.2019.) Uvjeti za priznavanje osobnog odbitka (Porezna uprava – 10.5.2018.)

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove ne uzimaju se u obzir:

1. primici prema posebnim propisima po osnovi socijalnih potpora

2. doplatak za djecu

3. novčane potpore utvrđene u iznosu koji je zakonom kojim se uređuju rodiljne i roditeljske potpore propisan kao iznos ispod kojeg se ne može isplatiti novčana potpora

4. potpore za novorođenče, odnosno primitak za opremu novorođenog djeteta

5. obiteljske mirovine djece nakon smrti roditelja

6. primici koji po svojoj prirodi predstavljaju samo uzdržavanje od roditelja ili članova uže obitelji

7. darovanja od pravnih i fizičkih osoba za zdravstvene potrebe do visine stvarno nastalih izdataka za tu namjenu, prema članku 8. stavku 1. točki 4. ovoga Zakona

8. naknada troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim i međumjesnim javnim prijevozom i naknada troškova službenog putovanja do propisanih iznosa na koje se sukladno odredbama ovoga Zakona ne plaća porez na dohodak

9. odštete od osiguranja isplaćene zbog teške ozljede i priznate invalidnosti

10. stipendije, nagrade za izvrsnost učenika i studenata isplaćene iz proračuna i bespovratna sredstva koja se isplaćuju iz proračuna, fondova i programa Europske unije i drugih međunarodnih fondova i programa uređenih posebnim propisima i međunarodnim sporazumima, u svrhe obrazovanja i stručnog usavršavanja,

Porezna uprava: Neoporezivi limit za primitke učenika i studenata (05.05.2017.) Stipendija i naknada za rad preko studentske udruge (Pitajte TEB, mr. sc. Mirjana Paić Ćirić, FIP br. 10/21)

11. potpore djetetu za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja, koju poslodavac isplaćuje djetetu umrlog radnika ili djetetu bivšeg radnika kod kojeg je nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti, uz uvjet da bivši radnik ne ostvaruje primitke iz članka 21. ovoga Zakona

12. nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja i naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja i/ili

13. nacionalna naknada za starije osobe.

Izmjene i dopune u sustavu poreza na dohodak - peti krug poreznog rasterećenja (Gordana Lončar, FIP br. 1/21) Predložene izmjene u sustavu poreza na dohodak - 5. krug poreznog rasterećenja (Gordana Lončar, FIP br. 12/20)

(3) Osobni odbitak prema članku 15. ovoga Zakona priznaje se nakon osobnog odbitka iz članka 14. stavaka 3. i 4. ovoga Zakona, a u godišnjem obračunu poreza na dohodak na temelju podnesene godišnje porezne prijave ili na temelju podnesenog zahtjeva za priznavanjem prava u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak.

(4) U slučaju promjena tijekom mjeseca u kojem se koristi osobni odbitak isti se zaokružuje u korist poreznog obveznika na pune mjesece.

(5) Ako više osoba uzdržava člana ili članove, osobni odbitak za te osobe ravnomjerno se raspoređuje na sve koji te članove uzdržavaju, osim ako se sporazume drukčije.

čl. 16. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 65. st. 1. Pravilnika o porezu na dohodak

(6) Ako u tijeku poreznog razdoblja uzdržavani član za kojeg porezni obveznik u istom poreznom razdoblju koristi dio osobnog odbitka prema članku 14. stavku 4. ovoga Zakona ostvari primitke iz stavka 1. ovoga članka u iznosu većem od 15.000,00 kuna godišnje, porezni obveznik koji je po toj osnovi koristio osobni odbitak obvezan je podnijeti godišnju poreznu prijavu ili će se izvršiti poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak.

(7) U slučaju iz stavka 6. ovoga članka, porezni obveznik nema pravo u godišnjoj poreznoj prijavi ili posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza koristiti osobni odbitak za tog uzdržavanog člana, a uzdržavani član koji je ostvario oporezive primitke od kojih se prema članku 5. ovoga Zakona utvrđuje dohodak može, u skladu s ovim Zakonom, u navedenim postupcima godišnjeg obračuna koristiti osobni odbitak iz članka 14. ovoga Zakona.

Godišnja porezna prijava i primjena posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2020. (Gordana Lončar, FIP br. 1/21) Obveza podnošenja godišnje porezne prijave za 2019. i primjena posebnog postupka (Gordana Lončar, FIP br. 1/20)

(8) Ako u tijeku poreznog razdoblja uzdržavani član za kojeg porezni obveznik u istom poreznom razdoblju koristi dio osobnog odbitka prema članku 14. stavku 4. ovoga Zakona ostvari primitke iz stavka 1. ovoga članka, u godišnjem iznosu od 15.000,00 kuna ili manjem, godišnju poreznu prijavu za to porezno razdoblje može podnijeti, odnosno bit će obuhvaćen posebnim postupkom utvrđivanja godišnjeg poreza, u skladu s ovim Zakonom, i to:

1. porezni obveznik – uzdržavatelj po osnovi ostvarenog dohotka iz članka 5. ovoga Zakona i koristiti osobni odbitak za tog uzdržavanog člana i

2. porezni obveznik – uzdržavani član po osnovi ostvarenog dohotka iz članka 5. ovoga Zakona i koristiti pravo na osobni odbitak iz članaka 14. – 16. ovoga Zakona.

(9) Ministar financija pravilnikom propisuje načine korištenja i vjerodostojne isprave za korištenje osobnog odbitka za poreznog obveznika i uzdržavane članove.

Uvid poslodavca u osobni odbitak te isplaćene neoporezive primitke radnika (Sandra Pezo, FIP br. 1/20) mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Tko se može smatrati uzdržavanom osobom? (09.12.2021.)

POGLAVLJE III.
GODIŠNJA POREZNA OSNOVICA

Članak 18.

(1) Godišnju osnovicu poreza na dohodak čini ukupan iznos dohotka od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti prema stavku 2. ovoga članka i drugog dohotka koji se ne smatra konačnim, a umanjen za osobni odbitak iz članaka 14. – 16. ovoga Zakona, osim ako je ovim Zakonom drukčije uređeno.

Godišnja porezna prijava i primjena posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2020. (Gordana Lončar, FIP br. 1/21) Obveza podnošenja godišnje porezne prijave za 2019. i primjena posebnog postupka (Gordana Lončar, FIP br. 1/20)

(2) Dohodak od samostalne djelatnosti iz članka 28. ovoga Zakona, koji rezident ostvari u tuzemstvu i inozemstvu, a nerezident u tuzemstvu, umanjuje se za:

1. iznos plaća novozaposlenih osoba iz članka 44. stavka 1. ovoga Zakona

2. iznos državne potpore za obrazovanje i izobrazbu te iznos potpore male vrijednosti za izvođenje praktične nastave i vježbe naukovanja u sustavu vezanih obrta prema posebnim propisima

3. iznos izdataka za istraživanje i razvoj iz članka 45. stavka 1. ovoga Zakona i/ili

4. preneseni gubitak iz članka 38. ovoga Zakona, nakon umanjenja iz točaka 1. – 3. ovoga stavka, koji je rezident po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti iz članka 29. ovoga Zakona ostvario u tuzemstvu i inozemstvu, a nerezident u tuzemstvu.

Umanjenja porezne osnovice kod obavljanja samostalnih djelatnosti (Krešimir Vranar, FIP br. 4/20)

POGLAVLJE IV.
GODIŠNJE POREZNE STOPE

Članak 19.

Godišnji porez na dohodak plaća se po stopi od 20% na poreznu osnovicu do visine 360.000,00 kuna te po stopi od 30% na dio porezne osnovice koji prelazi iznos od 360.000,00 kuna.

stavak 2. brisan

 

POGLAVLJE V.
UTVRĐIVANJE DOHOTKA OD NESAMOSTALNOG RADA

Dohodak od nesamostalnog rada

Članak 20.

Dohodak od nesamostalnog rada je razlika između primitaka priteklih u poreznom razdoblju u skladu s odredbama članka 21. ovoga Zakona i izdataka nastalih u istom razdoblju u skladu s odredbama članka 23. ovoga Zakona.

čl. 17. Pravilnika o porezu na dohodak

Primici po osnovi nesamostalnog rada

Članak 21.

(1) Primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaćom) smatraju se:

1. svi primici koje poslodavac u novcu ili u naravi isplaćuje ili daje radniku po osnovi radnog odnosa, prema propisima koji uređuju radni odnos, a to su:

a) plaća koju poslodavac isplaćuje radnicima u svezi sa sadašnjim radom, prijašnjim radom po osnovi prijašnjeg radnog odnosa bez obzira na sadašnji status te osobe – umirovljenik ili neki drugi status, i to ako se radi o plaći za rad koji je obavljen za vrijeme radnog odnosa i možebitne druge isplate na koje je radnik imao pravo u vrijeme toga radnog odnosa neovisno kada je u toj godini prestao radni odnos, odnosno raskinut ugovor o radu ili budućim radom po osnovi sadašnjeg radnog odnosa

Porezna uprava: Porezni tretman primitaka ostvarenih radom na plutajućem LNG terminalu (05.09.2016.) FIP 4/22: Mjera HZZ-a u 2022. – skraćivanje radnog vremena (01.04.2022.) Neiskorišteni godišnji odmor i isplata naknade (Dinko Lukač, FIP br. 10/21) Isplate primitaka bivšim radnicima (Jasminka Rakijašić, FIP br. 10/21) Mlada osoba – isplata plaće i ostalih primitaka (Dinko Lukač, FIP br. 9/21) Dopunski rad – radni i porezni status (Ljubica Đukanović, mr. sc. Mirjana Paić Ćirić, FIP br. 9/21) Oporezivanje plaće ostvarene od rada u RH za poslodavca iz inozemstva (Sandra Pezo, FIP br. 5/21) Zapošljavanje osoba s invaliditetom u 2021. (Dinko Lukač, FIP br. 3/21) O potporama za očuvanje radnih mjesta u 2021. (Dinko Lukač, FIP br. 2/21) O potporama za očuvanje radnih mjesta za listopad – prosinac 2020. (Dinko Lukač, FIP br. 12/20) O potporama za očuvanje radnih mjesta za listopad – prosinac 2020. (Dinko Lukač, FIP br. 12/20) Rad za poslodavca iz EU (Dinko Lukač, FIP br. 10/20) Plaće radnika izaslanih na rad u inozemstvo (Sandra Pezo, FIP br. 9/20) Nove mjere za očuvanje radnih mjesta – skraćivanje radnog vremena i potpora mikropoduzetnicima (Dinko Lukač, FIP br. 8/20) Nepuno radno vrijeme i iznos plaće (Dinko Lukač, FIP br. 8/20) Plaća i dodaci na plaću (Dinko Lukač, FIP br. 7/20) Obračun plaće zaposlenih umirovljenika i prava iz radnog odnosa (mr. sc. Mirjana Paić Ćirić, FIP br. 6/20) Minimalna plaća (Dražen Opalić, FIP br. 1/20) FIP 5/22: Oporezivanje plaća koje se isplaćuju temeljem izvansudske nagodbe (01.05.2022.) FIP 5/22: Stalni sezonski radnici – isplata plaća i neoporezivih primitaka (01.05.2022.) Oporezivanje plaća pomoraca - članova posade broda u međunarodnoj plovidbi prema izmjenama Pomorskog zakonika (mr. sc. Zrinka Perić, FIP br. 5/19) Beneficirani staž i obrazac JOPPD (Dinko Lukač, FIP br. 4/19) Obračun plaće nerezidenta - pograničnog radnika (Sandra Pezo, FIP br. 1/19) FIP 3/22: Nepuno radno vrijeme i minimalna bruto/neto plaća (25.02.2022.) FIP 6/22: Radni odnos umirovljenika i obračun plaća (27.05.2022.) Oporezivanje plaće rezidenta - pograničnog radnika (Sandra Pezo FIP br. 3/19) Rad umirovljenika prema novim propisima od 1. siječnja 2019. (Vesna Dejanović, FIP br. 2/19) Plaće osoba zaposlenih u kućanstvu (mr. sc. Mirjana Paić Ćirić, FIP br. 8/18) FIP 6/22: Isplata bonusa bivšim radnicima (27.05.2022.) Financije, pravo i porezi: Plaće u 2022. - obračun doprinosa i poreza (29.12.2021.) Financije, pravo i porezi: Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o minimalnoj plaći i iznos minimalne plaće za 2022. (01.12.2021.)

b) primici po osnovi naknada, potpora, nagrada i drugog, koje poslodavac isplaćuje ili daje radnicima iznad propisanih iznosa

čl. 7. st. 1. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 7. st. 2. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 7. st. 4. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 7. st. 5. Pravilnika o porezu na dohodak

c) plaća koju radniku umjesto poslodavca isplati druga osoba

d) naknada članu uprave i/ili izvršnom direktoru koji kao radnik u radnom odnosu obavlja određene poslove za poslodavca sukladno zakonu kojim se uređuju radni odnosi

Doprinosi za člana uprave u 2021. (Dinko Lukač, FIP br. 1/21) Obveza doprinosa za člana uprave, likvidatora i upravitelja zadruga (Dinko Lukač, FIP br. 3/19) Jasminka Rakijašić: Potpore za ORM za 2021. i ograničenje isplata (08.12.2021.)

e) premije osiguranja koje poslodavci plaćaju za svoje radnike po osnovi životnog osiguranja, osiguranja njihove imovine, privatnoga zdravstvenog osiguranja, dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja iznad propisanog iznosa i dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja iznad propisanog iznosa.

Financije, pravo i porezi: Porezni tretman premija osiguranja koje poslodavci uplaćuju za svoje radnike (01.11.2021.)

f) svi drugi primici koje poslodavac isplaćuje ili daje radniku vezano uz radni odnos i odnos poslodavca i radnika bez obzira na oblik i način isplate ili temelja za isplatu, osim ako je ovim Zakonom drukčije uređeno

Porezna uprava: Poslovi kvalificiranog prevođenja za poslodavca (17.07.2007.) Neiskorišteni godišnji odmor i isplata naknade (Dinko Lukač, FIP br. 10/21) Oporezivanje otpremnine po menadžerskom ugovoru (Dinko Lukač, FIP br. 12/20) TEB: Plaćanje porođaja (17.03.2022.) Financije, pravo i porezi: Menadžerski ugovor i porezni status isplaćene otpremnine (01.11.2021.) Bonusi za menadžment (TEB - 1.9.2021.) Porezni status konzumacije voća i pića radnika (TEB - 1.9.2021.) Isplata naknade štete radnici zbog raskida ugovora o radu (TEB - 1.9.2021.)

2. poduzetnička plaća koja ulazi u rashod pri utvrđivanju poreza na dobit

Poduzetnička plaća za 2021. - obračun obveza (mr. sc. Mirjana Paić Ćirić, FIP br. 3/21) Financije, pravo i porezi: Poduzetnička plaća za 2022. – obračun obveza (31.01.2022.)

3. primici (plaća) fizičkih osoba izaslanih na rad u Republiku Hrvatsku po nalogu inozemnog poslodavca u tuzemna društva za rad u tim društvima

Radnici izaslani na rad u RH (Sandra Pezo, FIP br. 10/21) Plaće radnika izaslanih na rad u inozemstvo (Sandra Pezo, FIP br. 9/20) Izaslani radnici na rad u inozemstvo (Irena Đurica, FIP br. 3/18)

4. primici (plaća) članova predstavničkih i izvršnih tijela državne vlasti i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji im se isplaćuju za rad u tim tijelima i jedinicama i/ili

5. naknade plaće osobama koje pružaju njegu i pomoć hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata I. skupine, prema posebnom propisu.

Porezna uprava: Obračun naknade plaće osobama koje pružaju njegu i pomoć HRVI iz Domovinskog rata (08.05.2006.) Neopravdani izostanak s posla i obračun plaće (Dinko Lukač, FIP br. 4/21) mr. sc. Ida Dojčić: Porezni tretman testiranja na COVID-19 (15.6.2021.)

(2) Primicima po osnovi nesamostalnog rada smatraju se i:

1. mirovine ostvarene na temelju prijašnjih uplata doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje

Ostvarivanje mirovine iz I. i II. stupa mirovinskog osiguranja (Ljiljana Marušić, FIP br. 10/21)

2. mirovine koje isplaćuju osiguravatelji na temelju prijašnjih uplata poslodavca za dokup dijela mirovine svojim radnicima u vrijeme njihovog umirovljenja, ako su te uplate bile oslobođene oporezivanja

3. mirovine koje se isplaćuju poduzetnicima koji su obavljali samostalnu djelatnost, poduzetnicima koji su plaćali porez na dobit i drugim osobama na temelju prijašnjih uplata doprinosa u propisano obvezno osiguranje, a koji su bili porezno dopustivi izdatak ili rashod i/ili

4. mirovine rezidenata ostvarene u inozemstvu.

čl. 19. Pravilnika o porezu na dohodak Porezna uprava: Porezni tretman mirovine isplaćene od strane Mirovinskog fonda Svjetske Banke (07.09.2017.) Novine u mirovinskom osiguranju – zaposlenje i isplata mirovine (Ljiljana Marušić, FIP br. 9/21)

(3) Primicima u naravi smatraju se korištenje zgrada, prometnih sredstava, povoljnije kamate pri odobravanju kredita i druge pogodnosti koje poslodavci i isplatitelji primitka, odnosno plaće iz stavaka 1. i 2. ovoga članka daju radnicima i fizičkim osobama koje ostvaruju primitke iz stavaka 1. i 2. ovoga članka. Primitkom po osnovi povoljnijih kamata smatra se razlika između ugovorene niže i stope kamate od 2% godišnje, osim kamata po kreditima koji se daju ili subvencioniraju iz proračuna, ali ne radnicima uprave.

čl. 18. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 21. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 22. Pravilnika o porezu na dohodak Porezna uprava: Porezni tretman prijevoznih sredstava za osobni prijevoz (27.03.2018.) Porezna uprava: Krediti odobreni uz kamatnu stopu nižu od 3% (23.02.2017.) Porezna uprava: Tržišna vrijednost proizvoda koje društvo daje radnicima (13.11.2006.) Porezna uprava: Utvrđivanje primitaka u naravi (09.11.2005.) Isplate primitaka bivšim radnicima (Jasminka Rakijašić, FIP br. 10/21) Nabava i korištenje osobnih automobila kod trgovačkih društava (Domagoj Zaloker, FIP br. 10/20) Plaće u naravi (Jasminka Rakijašić, FIP br. 7/20) Utvrđivanje i knjiženje plaće u naravi temeljem korištenja automobila (Domagoj Zaloker, FIP br. 5/19) Vozački ispit C kategorije i plaća u naravi (Dinko Lukač, FIP br. 2/18) Plaća u naravi za vrijeme rodiljnog dopusta (Dinko Lukač, FIP br. 12/17) Pozajmice između pravnih i fizičkih osoba (Jasminka Rakijašić, FIP br. 4/16) TEB: Plaćanje porođaja (17.03.2022.) Cestarina u privatno vrijeme (TEB - 1.9.2021.)

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, primicima od nesamostalnog rada (plaćom) ne smatraju se primici koje poslodavci i isplatitelji tih primitaka isplaćuju svojim radnicima i drugim fizičkim osobama koje ostvaruju primitke (plaću), i to:

1. primici po osnovi autorskih naknada pod uvjetom da se autorske naknade isplaćuju na temelju ugovora o autorskim pravima i srodnim pravima sklopljenih između poslodavca/isplatitelja primitaka od nesamostalnog rada (plaće) i tih osoba za autorsko djelo i drugim uvjetima u skladu s propisima koji uređuju autorska i srodna prava te pod uvjetom da autorsko djelo nije stvoreno radom u radnom odnosu izvršavajući svoje obveze prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu

2. primici po osnovi rada članova skupština i nadzornih odbora trgovačkih društava, upravnih odbora, upravnih vijeća i drugih njima odgovarajućih tijela drugih pravnih osoba, pod uvjetom da radnik istodobno nije član uprave ili izvršni direktor kod poslodavca ili isplatitelja te da je primitak ostvaren temeljem rada predstavnika radnika u organu poslodavca sukladno odredbama zakona kojim se uređuju radni odnosi i drugih posebnih propisa i/ili

3. primici u naravi po osnovi dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica po povoljnijim uvjetima koje poslodavci i isplatitelji primitka, odnosno plaće iz stavaka 1. i 2. ovoga članka daju radnicima i fizičkim osobama koje ostvaruju primitke iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

Porezna uprava: Isplata primitaka u naravi po osnovi radnog odnosa (29.07.2019.)

(5) Primici iz stavka 4. ovoga članka smatraju se drugim dohotkom prema članku 39. ovoga Zakona, osim stavka 4. točke 3. ovoga članka koji se smatraju dohotkom od kapitala iz članka 68. stavka 2. ovoga Zakona.

(6) Radnicima, u smislu stavka 1. točke 1. ovoga članka, smatraju se i službenici, namještenici i druge osobe koje su u radnom odnosu, prema propisima koji uređuju radni odnos.

čl. 23. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 26. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 27. Pravilnika o porezu na dohodak Porezna uprava: Naknadna isplata zaostale plaće (21.08.2018.) Porezna uprava: Porezni tretman dodjele dionica iz inozemstva (23.03.2017.) Isplata plaće temeljem sudske presude (Sandra Pezo, FIP br. 6/20) Minimalna plaća (Dražen Opalić, FIP br. 1/20) Rad na terenu i naknade (Dinko Lukač, FIP br. 5/19) Ugovorna zabrana natjecanja (Dinko Lukač, FIP br. 3/18) FIP 3/22: Plaća za nepuno radno vrijeme (25.02.2022.) Prodaja osobnog automobila zaposleniku (TEB - 1.9.2021.) Koeficijenti za preračun neto iznosa primitka u bruto iznos (Doprinos iz primitka 20% i na primitak 16,50% - bez osobnog odbitka) (9.3.2020.)

Primici koji se ne smatraju primicima od nesamostalnog rada

Članak 22.

(1) Primicima od nesamostalnog rada ne smatraju se primici koje poslodavac i isplatitelj primitka odnosno, plaće omogućuje radnicima i fizičkim osobama koje ostvaruju primitke iz članka 21. stavka 1. ovoga Zakona, te fizičkim osobama koje se stručno osposobljavaju za rad bez zasnivanja radnog odnosa u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca i isplatitelja primitka, odnosno plaće, i to:

1. uređenje i opremanje radnih prostora i prostora za odmor i prehranu

2. posebna radna odjeća obilježena nazivom ili znakom poslodavca ili isplatitelja primitka, odnosno plaće, u skladu s posebnim propisima o zaštiti na radu te odjeća određena prema posebnim pravilima poslodavca

3. obvezni liječnički pregledi prema posebnim propisima

4. sistematski kontrolni liječnički pregledi ako su omogućeni svim radnicima i fizičkim osobama koje ostvaruju primitke iz članka 21. stavka 1. ovoga Zakona

Porezna uprava: Primici koji se ne smatraju primicima od nesamostalnog rada (sistematski pregledi) (10.07.2006.) Trošak sistematskog pregleda direktora (Jasminka Rakijašić, FIP br. 5/21)

5. obrazovanje i izobrazba koje su u svezi s djelatnosti poslodavca i isplatitelja primitka, odnosno, plaće

čl. 35. st. 1. toč. 2. Pravilnika o porezu na dohodak

6. članarine po osnovi članstva u strukovnim komorama koje je, prema posebnim propisima, obvezno za radnike pri obavljanju određenih poslova za poslodavaca i isplatitelja primitka, odnosno plaće i/ili

7. trošak cijepljenja protiv zaraznih bolesti što ga poslodavac i isplatitelj primitka odnosno plaće na svoj teret omogućuje radnicima i fizičkim osobama koje ostvaruju primitke iz članka 21. stavka 1. ovoga Zakona u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca i isplatitelja primitka odnosno plaće neovisno o načinu podmirenja troška cijepljenja

Izmjene i dopune u sustavu poreza na dohodak - peti krug poreznog rasterećenja (Gordana Lončar, FIP br. 1/21) Predložene izmjene u sustavu poreza na dohodak - 5. krug poreznog rasterećenja (Gordana Lončar, FIP br. 12/20) mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Testiranje na COVID-19 na teret poslodavca ipak neoporezivo (8.10.2020.)

(2) Primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju se iznosi koje isplaćuje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, i to:

1. naknada plaće hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata prema posebnom zakonu od dana stjecanja prava na profesionalnu rehabilitaciju, za vrijeme profesionalne rehabilitacije i od završene profesionalne rehabilitacije do zaposlenja, a najduže 12 mjeseci od dana završetka profesionalne rehabilitacije

2. zaštitni dodatak uz mirovinu planiran u državnom proračunu ili proračunu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

3. novčana naknada zbog tjelesnog oštećenja

4. doplatak za pomoć i njegu druge osobe

5. naknada plaće invalidu rada s pravom na profesionalnu rehabilitaciju, od dana nastanka invalidnosti do najduže 24 mjeseca od dana završetka profesionalne rehabilitacije i/ili

6. dodatak na mirovinu isplaćen sukladno Zakonu o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 79/07. i 114/11.) koji korisniku mirovine pripada za razdoblje do 31. prosinca 2011.

(3) Ako poslodavac i isplatitelj primitka, odnosno plaće i mirovine iz članka 21. ovoga Zakona isplaćuje radniku i fizičkim osobama te umirovljenicima plaću ili mirovinu po sudskoj presudi, sudskoj nagodbi ili izvansudskoj nagodbi, propisane zatezne kamate isplaćene po toj osnovi ne smatraju se primitkom od nesamostalnog rada i ne podliježu oporezivanju. Primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju se niti zatezne kamate isplaćene na temelju arbitražnih odluka u skladu s posebnim propisom, zatezne kamate isplaćene prema rješenju službeničkih sudova te zatezne kamate isplaćene na temelju nagodbi sklopljenih u postupcima za mirno rješenje spora do visine zakonske stope zateznih kamata.

FIP 5/22: Oporezivanje plaća koje se isplaćuju temeljem izvansudske nagodbe (01.05.2022.)

Izdaci po osnovi nesamostalnog rada

Članak 23.

Izdacima koji se oduzimaju od primitaka iz članka 21. ovoga Zakona pri utvrđivanju dohotka od nesamostalnog rada smatraju se uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja iz primitka ili doprinosi za mirovinska osiguranja ako su sukladno odredbama zakona kojim se uređuju doprinosi za obvezna osiguranja propisani kao doprinosi koji se utvrđuju na osnovicu, a porezni obveznik je sam za sebe obveznik tako utvrđenih doprinosa.

čl. 20. Pravilnika o porezu na dohodak

Utvrđivanje predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada

Članak 24.

(1) Kod dohotka od nesamostalnog rada predujam poreza obračunava, obustavlja i uplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka ili plaće, odnosno mirovine ili sam porezni obveznik, prilikom svake isplate prema propisima koji važe na dan isplate.

(2) Predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunava se od porezne osnovice koju čini iznos svih primitaka od nesamostalnog rada ostvarenih tijekom jednog mjeseca, umanjen za izdatke prema članku 23. ovoga Zakona koji su uplaćeni i umanjen za iznos mjesečnog osobnog odbitka: za rezidenta u skladu s člankom 14. stavcima 3. i 4. ovoga Zakona, odnosno za nerezidenta u skladu s člankom 16. stavkom 1. ovoga Zakona, a na temelju porezne kartice iz članka 26. ovoga Zakona.

(3) Predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunava se po stopi od 20% od mjesečne porezne osnovice do visine 30.000,00 kuna te po stopi od 30% na poreznu osnovicu iznad 30.000,00 kuna.

Izmjene i dopune u sustavu poreza na dohodak - peti krug poreznog rasterećenja (Gordana Lončar, FIP br. 1/21) Predložene izmjene u sustavu poreza na dohodak - 5. krug poreznog rasterećenja (Gordana Lončar, FIP br. 12/20) Mobilizirane osobe i pričuvnici na izvršavanju vojne obveze – naknade i javna davanja (Dražen Opalić, Gordana Lončar, FIP br. 5/20) Član uprave, izvršni direktor, likvidator i upravitelj zadruge – obveze doprinosa (Sandra Pezo, FIP br. 4/20) Najniža osnovica za obračun doprinosa – primjena za radnike (mr. sc. Mirjana Paić Ćirić, FIP br. 4/20) Neisplata plaće radnicima i članovima uprave o obveza obračuna poreza i doprinosa (Sanja Živko, FIP br. 2/20) Obračun poreza i doprinosa iz plaća u 2019. godini (mr. sc. Mirjana Paić Ćirić, FIP br. 1/19) FIP 5/22: Stalni sezonski radnici – isplata plaća i neoporezivih primitaka (01.05.2022.) mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Sezonski rad u poljoprivredi – tko može raditi i kako obračunati poreze i doprinose (30.4.2020.)

(4) Na način propisan stavcima 1. – 3. ovoga članka, dužna je postupiti i inozemna organizacija, koja ne uživa diplomatski imunitet u Republici Hrvatskoj i službenici te organizacije sa sjedištem, odnosno prebivalištem u Republici Hrvatskoj pri isplati primitaka od nesamostalnog rada radnicima i fizičkim osobama koje ostvaruju te primitke.

Isplata plaće od diplomatskog i konzularnog predstavništva s imunitetom (Dinko Lukač, FIP br. 5/18)

(5) Obračunani predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada iz stavaka 2. i 3. ovoga članka  umanjuje se za 50% umirovljenicima po osnovi ostvarenog dohotka od mirovine ili poreznim obveznicima koji imaju prebivalište i borave na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i na području Grada Vukovara utvrđenog prema posebnom propisu o obnovi i razvoju Grada Vukovara.

čl. 23. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 24. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 57. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 77. Pravilnika o porezu na dohodak Porezna uprava: Priznavanje porezne olakšice u godišnjem obračunu poreznim obveznicima koji nisu podnijeli Obrazac ZPP-DOH (08.08.2018.) Uvećani osobni odbitak po osnovi invalidnosti i druge olakšice osoba s invaliditetom u sustavu poreza na dohodak (Gordana Lončar, FIP br. 6/21) Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak – četvrti krug poreznog rasterećenja (Gordana Lončar, FIP br. 2/20) FIP 3/22: Plaća za nepuno radno vrijeme (25.02.2022.)

Posebni slučajevi utvrđivanja predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada

Članak 25.

(1) Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje obvezan je obračunani i obustavljen predujam poreza na dohodak iz mirovina uplatiti najkasnije do posljednjeg dana u mjesecu za svaki mjesec.

(2) Predujam poreza na dohodak od ostvarene mirovine ili razlike mirovina iz članka 21. stavka 2. ovoga Zakona koje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje ili isplatitelj inozemnih mirovina iz sustava socijalnog osiguranja isplaćuje u tijeku kalendarskog mjeseca za više proteklih mjeseci, odnosno poreznih razdoblja obavlja se na način:

1. u slučaju isplata za više proteklih mjeseci istoga poreznog razdoblja primjenjuju se propisi koji važe na dan isplate i osobni odbitak za svaki mjesec za koji se obavlja isplata, utvrđen prema propisima koji su važili u mjesecu kada je mirovina ili razlika mirovine trebala biti isplaćena i/ili

2. u slučaju isplate mirovina ili razlike mirovina koje se odnose na protekla porezna razdoblja (kalendarske godine), kod obračuna se primjenjuju propisi koji su važili na dan kada je isplata trebala biti obavljena, odnosno kada je mirovina prema rješenju dospjela za isplatu.

(3) Iz primitaka od nesamostalnog rada ostvarenih u naravi iz članka 21. stavka 3. ovoga Zakona, predujam poreza na dohodak plaća se najkasnije do 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je primitak ostvaren.

(4) Porezni obveznik zaposlen u diplomatskom ili konzularnom predstavništvu strane države, u međunarodnoj organizaciji ili u predstavništvu ili organizaciji koja na teritoriju Republike Hrvatske ima diplomatski imunitet, kada je porezni obveznik i po ovom Zakonu, dužan je sam obračunati predujam poreza od nesamostalnog rada na način iz članka 24. ovoga Zakona i uplatiti ga u roku od 30 dana od dana isplate. Na isti način postupaju i navedeni isplatitelji primitaka ako na vlastiti zahtjev preuzmu obvezu obračunavanja, obustavljanja i uplate predujma poreza na dohodak za svoje radnike.

(5) Prema primitku od kojeg se prema odredbama ovoga Zakona utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada, a poslodavac ili isplatitelj primitka ili plaće iz članka 21. stavka 1. ovoga Zakona na dan dospjelosti primitak nije isplatio, a istodobno je, sukladno odredbama zakona kojim se uređuju radni odnosi, obvezan dostaviti radniku obračun iznosa koje je bio dužan isplatiti, predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunava se i dospijeva na naplatu istodobno s nastankom obveze dostave obračuna radniku o dospjelom, a neisplaćenom primitku.

Porezna uprava: Osobni odbitak u potvrdi o javnim davanjima sukladno sudskoj presudi (01.10.2020.) Neisplata plaće radnicima i članovima uprave o obveza obračuna poreza i doprinosa (Sanja Živko, FIP br. 2/20)

(6) Predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada po osnovi primitka (plaće) iz članka 21. stavka 1. ovoga Zakona, ostvarenog u proteklim poreznim razdobljima, a koji se isplaćuje po sudskoj presudi prema članku 433.a Zakona o parničnom postupku (»Narodne novine«, br. 53/91., 91/92., 58/93., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 02/07., 84/08., 123/08., 57/11., 148/11., 25/13. i 89/14.), nagodbi u tijeku sudskog postupka, nagodbi sklopljenoj s nadležnim državnim odvjetništvom u postupcima za mirno rješenje spora ili nagodbi sklopljenoj u postupku mirenja u individualnim radnim sporovima prema zakonu kojim je uređen postupak mirenja, kao i u postupcima pred nadležnim službeničkim sudovima, obračunava, obustavlja i uplaćuje isplatitelj primitka prema propisima koji su važili na dan kada je isplata trebala biti obavljena, uz primjenu godišnjeg obračuna poreza na dohodak od nesamostalnog rada i prireza porezu na dohodak i uz korištenje podataka dostavljenih od Porezne uprave o iskorištenom iznosu osobnog odbitka i primijenjenim poreznim stopama na godišnjoj razini, pod uvjetom da utuženi iznos primitka (plaće), odnosno iznos primitka utvrđen nagodbom sadržava iznos doprinosa za obvezna osiguranja iz primitka prema posebnim propisima, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak. Ako se isplata provede u ovršnom postupku na način da je poreznom obvezniku isplaćen ukupan primitak, porezni obveznik obvezan je uplatiti porez na dohodak i prirez porezu na dohodak.

Isplata plaće temeljem sudske presude (Sandra Pezo, FIP br. 6/20) Isplata plaće po sudskoj presudi (TEB - 1.9.2021.)

(7) Ministar financija pravilnikom propisuje način provedbe ovoga članka.

čl. 23. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 24. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 25. Pravilnika o porezu na dohodak Isplate plaće radniku u slučaju stečaja poslodavca (Sandra Pezo, FIP br. 7/19)

Porezna kartica

Članak 26.

(1) Osobni odbitak iz članka 14. ovoga Zakona, pripadnost općini/gradu i ostali podaci bitni za utvrđivanje predujma poreza na dohodak, odnosno poreza na dohodak od nesamostalnog rada priznaje se i utvrđuje isključivo na temelju porezne kartice koju za radnika, umirovljenika i fizičku osobu koja ostvaruje primitke iz članka 21. ovoga Zakona imaju poslodavci i isplatitelji primitka, odnosno plaće i mirovine ili sam porezni obveznik.

Osobni odbitak umirovljenika koji su zaposleni na nepuno radno vrijeme (Porezna uprava – 17.5.2017.) Uvećani osobni odbitak po osnovi invalidnosti i druge olakšice osoba s invaliditetom u sustavu poreza na dohodak (Gordana Lončar, FIP br. 6/21) Obrazac PK - temelj za obračunavanje poreza pri isplati plaće (Sandra Pezo, FIP br. 8/19) Porezna kartica – Obrazac PK (Ksenija Cipek, Iva Uljanić Škreblin, FIP br. 1/18)

(2) Poreznu karticu iz stavka 1. ovoga članka, poslodavcu i isplatitelju plaće ili mirovine ili samom poreznom obvezniku dostavlja elektroničkim putem Porezna uprava na njegov zahtjev i uz suglasnost radnika, odnosno fizičke osobe koja ostvaruje primitke od nesamostalnog rada, dok za umirovljenika – korisnika mirovine koju isplaćuje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje podatke bitne za utvrđivanje predujma poreza na dohodak Porezna uprava dostavlja elektroničkim putem po službenoj dužnosti.

Porezna uprava: Izdavanje i upis promjena na Obrascu PK (09.02.2018.) Porezna uprava: Osobni odbitak umirovljenika koji su zaposleni na nepuno radno vrijeme (17.05.2017.) FIP 6/22: Radni odnos umirovljenika i obračun plaća (27.05.2022.) Jasminka Rakijašić: Porezna kartica elektroničkim putem (29.11.2017.)

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, ako poslodavac i isplatitelj plaće ili mirovine ili sam porezni obveznik nije korisnik sustava ePorezna ili ne ishodi suglasnost radnika ili umirovljenika, poreznu karticu može besplatno izdati Porezna uprava u papirnatom obliku, a poslodavci i isplatitelj plaće ili mirovine dužni su je čuvati dok radnik, umirovljenik i fizička osoba koja ostvaruje primitak od nesamostalnog rada kod njih radi, odnosno dok se isplaćuje mirovina ili primitak po osnovi nesamostalnog rada.

(4) Radnik, umirovljenik i fizička osoba koja ostvaruje primitke iz članka 21. ovoga Zakona obvezni su svaku promjenu u svezi s uzdržavanim članovima, promjenu prebivališta ili uobičajenog boravišta i drugo, koja utječe na osobni odbitak, odnosno neoporezivi dio dohotka, prijaviti Poreznoj upravi, u roku od 30 dana od dana nastanka promjene, putem svog poslodavca ili izravno putem sustava e-građani ili iznimno putem nadležne ispostave Porezne uprave i dostaviti vjerodostojne isprave.

Porezna uprava: Izdavanje i upis promjena na Obrascu PK (09.02.2018.)

(5) Prihvaćene i evidentirane promjene iz stavka 4. ovoga članka poslodavac i isplatitelj plaće, mirovine ili sam porezni obveznik primjenjuje pri sljedećim isplatama plaća i mirovina.

Financije, pravo i porezi: Korištenje osobnog odbitka nakon upisane promjene (29.12.2021.)

(6) Poslodavac i isplatitelj plaće pri isplati plaće bivšim radnicima za posljednji mjesec rada kod tog poslodavca ima uvid u poreznu karticu bivšeg radnika, a najkasnije do isplate plaće ili do dana dospjelosti plaće za posljednji mjesec rada te isti može koristiti podatke iz stavka 1. ovoga članka iz porezne kartice bivšeg radnika.

(7) Ministar financija pravilnikom propisuje oblik i sadržaj porezne kartice iz stavka 1. ovoga članka.

čl. 28. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 29. Pravilnika o porezu na dohodak Porezna uprava: Korištenje osobnog odbitka kod više isplatitelja (03.05.2017.) Uvid poslodavca u osobni odbitak te isplaćene neoporezive primitke radnika (Sandra Pezo, FIP br. 1/20) Obrazac PK – temelj za obračunavanje poreza pri isplati plaće (Sandra Pezo, FIP br. 8/19) Porezna kartica – Obrazac PK (Ksenija Cipek, Iva Uljanić Škreblin, FIP br. 1/18)

Evidencije i izvješća

Članak 27.

(1) Poslodavci, isplatitelji ili sami porezni obveznici dužni su voditi propisane evidencije o isplaćenim primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaća i mirovina) iz članka 21. ovoga Zakona i obustavljenom i uplaćenom predujmu porezu na dohodak, te dostavljati Poreznoj upravi izvješća u propisanom roku na propisanom obrascu.

(2) Ministar financija pravilnikom propisuje oblik, sadržaj, rokove te način dostavljanja podataka o isplaćenim primicima i uplaćenom porezu za potrebe Porezne uprave i Središnjeg registra osiguranika.

čl. 32. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 77. Pravilnika o porezu na dohodak FIP 7/22: Uvođenje eura – iskazivanje podataka na ispravi o plaći (29.06.2022.) Šifre za neisplatu plaće (TEB - 1.9.2021.)

Obilježja nesamostalnog rada

Članak 27.a

(1) Za potrebe oporezivanja primicima po osnovi radnog odnosa smatraju se i primici proizašli iz korištenja poreznih pogodnosti protivno svrsi zakona propisanih propisom kojim je uređen opći porezni postupak kod kojih postoje obilježja nesamostalnog rada.

(2) Obilježja nesamostalnog rada za slučajeve korištenja poreznih pogodnosti protivno svrsi zakona iz stavka 1. ovoga članka određuju se temeljem ispunjenja triju kriterija: kontrole ponašanja, financijske kontrole i odnosa stranaka.

(3) Obilježja kriterija:

– kontrola ponašanja obuhvaća činjenice koje pokazuju ima li poslodavac pravo usmjeriti i kontrolirati što posloprimac radi i kako obavlja posao, kroz upute, obuku ili druga sredstva

– financijska kontrola obuhvaća činjenice koje pokazuju ima li poslodavac pravo usmjeriti ili kontrolirati financijske i poslovne aspekte posloprimčevog rada te

– odnos stranaka obuhvaća činjenice koje pokazuju vrstu odnosa među strankama.

(4) Ministar financija pravilnikom propisuje elemente koji pobliže određuju kriterije te način provedbe ovoga članka u vezi s obilježjima nesamostalnog rada.

čl. 32.a Pravilnika o porezu na dohodak čl. 32.b Pravilnika o porezu na dohodak čl. 32.c Pravilnika o porezu na dohodak čl. 32.d Pravilnika o porezu na dohodak čl. 32.e Pravilnika o porezu na dohodak čl. 32.f Pravilnika o porezu na dohodak čl. 32.g Pravilnika o porezu na dohodak čl. 32.h Pravilnika o porezu na dohodak čl. 32.i Pravilnika o porezu na dohodak čl. 32.j Pravilnika o porezu na dohodak čl. 32.k Pravilnika o porezu na dohodak Radno-pravni i porezni status osoba koje usluge pružaju posredstvom digitalnih platformi (Iva Uljanić Škreblin, Ksenija Cipek, FIP br. 4/21) Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Sandra Pezo, FIP br. 12/19) mr. sc. Ida Dojčić: Korištenje poreznih pogodnosti protivno svrsi zakona (25.11.2021.)

POGLAVLJE VI.
UTVRĐIVANJE DOHOTKA OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI

FIP 6/22: Odvjetnici i javni bilježnici - obavljanje samostalne djelatnosti (27.05.2022.)

Dohodak od samostalne djelatnosti

Članak 28.

Dohotkom od samostalne djelatnosti smatra se dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, dohodak od slobodnih zanimanja i dohodak od poljoprivrede i šumarstva.

Porezna uprava: Porezni tretman fotoreporterske djelatnosti (10.03.2017.) Utvrđivanje godišnjeg dohotka obrtnika za 2019. (Krešimir Vranar, FIP br. 2/20) Kontrolni postupci obrade i verifikacija porezne prijave obrtnika za 2018. godinu (Mirjana Mahović Komljenović, FIP br. 4/19)

Samostalne djelatnosti

Članak 29.

(1) Samostalnom djelatnosti obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti (obrtničke djelatnosti), u smislu ovoga Zakona, smatraju se:

1. djelatnosti u smislu zakona kojim se uređuje obavljanje obrta i sve druge posebno nenavedene gospodarstvene djelatnosti i/ili

2. ustup uz naknadu ili konačna prodaja imovinskih prava u okviru obrtničke djelatnosti ili djelatnosti slobodnog zanimanja iz stavka 2. ovoga članka.

čl. 33. Pravilnika o porezu na dohodak Porezna uprava: Porezni tretman naknada koje fizička osoba ostvaruje po sklopljenim ugovorima o dosmrtnom uzdržavanju (30.01.2008.)

(2) Djelatnostima slobodnih zanimanja smatraju se profesionalne djelatnosti fizičkih osoba koje su po toj osnovi obvezno osigurane prema propisima koji uređuju obvezna osiguranja, odnosno djelatnosti fizičkih osoba kojima su to osnovne djelatnosti i koje su po toj osnovi upisane u registar poreznih obveznika poreza na dohodak. Djelatnostima slobodnih zanimanja osobito se smatraju:

1. samostalna djelatnost zdravstvenih djelatnika, veterinara, odvjetnika, javnih bilježnika, revizora, inženjera, arhitekata, poreznih savjetnika, stečajnih upravitelja, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika i druge slične djelatnosti

2. samostalna djelatnost znanstvenika, književnika, izumitelja i druge slične djelatnosti

3. samostalna predavačka djelatnost, odgojna djelatnost i druge slične djelatnosti i/ili

4. samostalna djelatnost novinara, umjetnika i športaša.

čl. 34. st. 2. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 34. st. 3. Pravilnika o porezu na dohodak Porezna uprava: Porezni tretman fotoreporterske djelatnosti (10.03.2017.) Porezna uprava: Porezni tretman djelatnosti turističkog vodiča (06.12.2007.)

(3) Djelatnost poljoprivrede i šumarstva obuhvaća korištenje prirodnih bogatstava zemlje i prodaju, odnosno zamjenu od tih djelatnosti dobivenih proizvoda u neprerađenom stanju. Fizičke osobe su po osnovi djelatnosti poljoprivrede i šumarstva obveznici poreza na dohodak, ako su po toj osnovi obveznici poreza na dodanu vrijednost prema posebnom zakonu ili ako po toj osnovi u poreznom razdoblju ostvare ukupni godišnji primitak veći od 80.500,00 kuna.

mr. sc. Ida Dojčić: Mogu li stečajni upravitelji biti obveznici PDV-a? Porezna uprava: Prodaja poljoprivrednih proizvoda u prerađenom obliku – upis u RPO (15.06.2021.) Porezna uprava: Razlike samostalnih djelatnosti obrta i slobodnih zanimanja s poreznog aspekta (14.02.2020.) Porezna uprava: Datum upisa u RPO za fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost poljoprivrede i šumarstva (20.08.2018.) Porezna uprava: Primici po osnovi potpora u poljoprivredi (20.03.2018.) Porezna uprava: Primici po osnovi potpora u poljoprivredi (20.03.2018.) Porezna uprava: Tumačenje statusa obveznika poreza na dohodak koji ostvaruju primitke po osnovi djelatnosti poljoprivrede odnosno primitke od prodaje proizvoda obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (14.04.2014.) Porezna uprava: Porezni tretman sakupljanja i prodaja gljiva (18.10.2007.) Djelatnost poljoprivrede - utvrđivanje dohotka i doprinosa (Gordana Lončar, Dražen Opalić, FIP br. 8/20) Obavljanje djelatnosti poljoprivrede i način utvrđivanja dohotka (Gordana Lončar, FIP br. 9/19) Doprinosi poljoprivrednika (Sandra Pezo, FIP br. 5/19) FIP 3/22: Djelatnost domaće radinosti/sporednih zanimanja – obveza plaćanja poreza i doprinosa (25.02.2022.) Oporezivanje poljoprivredne djelatnosti (mr. sc. Ida Dojčić, FIP br. 9/18) Financije, pravo i porezi: Izvješće o paušalnom dohotku od samostalne djelatnosti na obrascima PO- SD i PO- SD-Z za 2021. godinu (01.12.2021.)

Utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti

Članak 30.

(1) Dohodak od samostalnih djelatnosti je razlika između poslovnih primitaka i poslovnih izdataka nastalih u poreznom razdoblju.

FIP 3/22: Privremena obustava obavljanja obrtničke djelatnosti (25.02.2022.) Financije, pravo i porezi: Prestanak obavljanja obrtničke djelatnosti (01.11.2021.)

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka i članka 34. stavka 1. ovoga Zakona, porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost novinara, umjetnika i športaša iz članka 29. stavka 2. točke 4. ovoga Zakona mogu utvrđivati dohodak i plaćati predujam poreza na dohodak po osnovi tih djelatnosti u skladu s člancima 39. i 40. ovoga Zakona.

Porezna uprava: Promjena načina oporezivanja samostalnih djelatnosti (31.08.2017.) Porezna uprava: Porezni tretman novčane potpore za samozapošljavanje isplaćene od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (04.03.2016.) Porezna uprava: Porezni tretman primljenih potpora za obavljanje djelatnosti obrta (29.08.2007.) Porezna uprava: Uputa - oporezivanje primitaka športaša i plaćanje doprinosa za obvezna osiguranja po toj osnovi (27.01.2005.) Sezonsko poslovanje obrta (Krešimir Vranar, FIP br. 5/21) Doprinosi po osnovi druge djelatnosti obveznika koji od druge djelatnosti utvrđuje dobit (Jasna Pepeljanić, FIP br. 4/20) Umanjenja porezne osnovice kod obavljanja samostalnih djelatnosti (Krešimir Vranar, FIP br. 4/20) Zakon o obrtu – novine u 2020. (Sanja Želinski Matunec, FIP br. 3/20) Prijelaz obveznika poreza na dobit na oporezivanje porezom na dohodak (Mirjana Mahović Komljenović, FIP br. 2/20) Novosti o paušalnom oporezivanju (Sandra Pezo, FIP br. 2/20) Utvrđivanje godišnjeg dohotka obrtnika za 2019. (Krešimir Vranar, FIP br. 2/20) Obveze doprinosa po osnovi druge djelatnosti za 2019. godinu – obveznici poreza na dohodak (Jasna Pepeljanić, FIP br. 2/20) Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak – četvrti krug poreznog rasterećenja (Gordana Lončar, FIP br. 2/20) Paušalno oporezivanje dohotka od samostalnih djelatnosti obrtnika i poljoprivrednika (Krešimir Vranar, FIP br. 12/19) Obavljanje djelatnosti poljoprivrede i način utvrđivanja dohotka (Gordana Lončar, FIP br. 9/19) Sezonsko poslovanje obrta (Krešimir Vranar, FIP br. 6/19) Oporezivanje dohotka od djelatnosti športaša (Iva Uljanić Škreblin, Ksenija Cipek, FIP br. 6/19) Kontrolni postupci obrade i verifikacija porezne prijave obrtnika za 2018. godinu (Mirjana Mahović Komljenović, FIP br. 4/19) Utvrđivanje godišnjeg dohotka obrtnika za 2018. (Krešimir Vranar, FIP br. 2/19) Oporezivanje poljoprivredne djelatnosti (mr. sc. Ida Dojčić, FIP br. 9/18) Novine u oporezivanju samostalnih djelatnosti u 2018. godini (Mirjana Mahović Komljenović, FIP br. 2/18)

Primici po osnovi samostalnih djelatnosti

Članak 31.

(1) Primici po osnovi samostalnih djelatnosti (dalje u tekstu: poslovni primici) su sva dobra (novac, stvari, materijalna prava, usluge i drugo) koja su poreznom obvezniku u okviru njegove samostalne djelatnosti pritekla u poreznom razdoblju.

(2) Poslovni primici iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se prema njihovoj tržišnoj vrijednosti.

(3) U poslovne primitke ulaze i primici ostvareni od prodaje i izuzimanja stvari i prava koja služe za obavljanje samostalne djelatnosti i koja se vode ili su se trebala voditi u popisu dugotrajne imovine, kao i primici ostvareni od otuđenja ili likvidacije djelatnosti. Ako stjecatelj cijele djelatnosti nastavlja poduzetničku djelatnost, primici od otuđenja se ne oporezuju ako je osigurano kasnije oporezivanje skrivenih pričuva.

(4) Poslovnim primicima smatraju se i izuzimanja osim izuzimanja financijske imovine.

Izuzimanje nekretnine iz obrta i oporezivanje dohotka od imovine (Porezna uprava - 17.12.2003.) FIP 4/22: Izuzimanja za poduzetničke potrebe i za nepoduzetničke potrebe obrtnika (01.04.2022.) Financije, pravo i porezi: Izdaci reprezentacije, reklame i darovanja kod obrtnika (01.12.2021.)

(5) Poslovnim primicima smatraju se manjkovi dobara u smislu propisa o porezu na dodanu vrijednost iznad visine utvrđene odlukom Hrvatske obrtničke komore te pripadajući porezi zaračunati prilikom nabave dobara za koja je utvrđen manjak.

Štete na imovini obrtnika (Irena Slovinac, FIP br. 6/20)

(6) Poslovnim primicima smatraju se i primici po osnovi kamata iz članka 65. ovoga Zakona ako su ostvareni od financijskih transakcija koje čine osnovnu djelatnost poreznog obveznika.

(7) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, poslovne primitke poreznog razdoblja po osnovi državnih pomoći, poticaja i potpora namijenjenih za nabavu dugotrajne imovine koja podliježe amortizaciji, uključuje se u poreznu osnovicu u iznosima evidentiranih izdataka nastalih temeljem amortizacije te dugotrajne imovine u istom poreznom razdoblju.

Financije, pravo i porezi: Izvješće o paušalnom dohotku od samostalne djelatnosti na obrascima PO- SD i PO- SD-Z za 2021. godinu (01.12.2021.)

(8) U slučaju primjene stavka 7. ovoga članka porezni obveznik je obvezan voditi evidenciju o primljenim državnim potporama i poticajima za nabavu dugotrajne imovine i iznosima obračunane amortizacije.

(9) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, poslovnim primicima poreznog razdoblja ne smatraju se primici po osnovi potpora primljenih radi ublažavanja posebnih okolnosti propisanih propisom kojim je uređen opći porezni postupak.

čl. 34. Pravilnika o porezu na dohodak Porezna uprava: Evidencija potpora za očuvanje radnih mjesta sukladno propisima o porezu na dohodak (07.01.2021.) Porezna uprava: Porezni tretman potpora u poljoprivredi osobama koje ne utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva (17.06.2014.) Porezna uprava: Porezni tretman isplate nagrada (13.08.2012.) Porezna uprava: Porezni tretman primljenih potpora za obavljanje djelatnosti obrta (29.08.2007.) Naplata odvjetničke naknade u ovršnom postupku (Porezna uprava - 19.12.2006.) Porezna uprava: Nabava apartmana u obrtu (19.07.2004.) Evidentiranje primitaka od potpora, poticaja, subvencija i pomoći kod obavljanja samostalnih djelatnosti (Krešimir Vranar, FIP br. 9/21) Potpora za očuvanje radnih mjesta kod obrtnika (Irena Slovinac, FIP br. 5/20) Financije, pravo i porezi: Izvješće o paušalnom dohotku od samostalne djelatnosti na obrascima PO- SD i PO- SD-Z za 2021. godinu (01.12.2021.) Korištenje automobila od osobe koja nije zaposlenik društva (TEB - 1.9.2021.)

Izdaci po osnovi samostalnih djelatnosti

Članak 32.

(1) Izdaci po osnovi samostalnih djelatnosti (dalje u tekstu: poslovni izdaci) su svi odljevi dobara poreznog obveznika tijekom poreznog razdoblja radi stjecanja, osiguranja i očuvanja poslovnih primitaka. U poslovne izdatke poreznih obveznika koji obavljaju samostalne djelatnosti ulaze oni izdaci koji su izravno vezani za obavljanje djelatnosti.

čl. 35. Pravilnika o porezu na dohodak Porezna uprava: Uputa o načinu prikupljanja podataka i priznavanju troškova u poslovanju privatnog detektiva (14.04.2014.) Porezna uprava: Plaćanje članarine za članstvo u komori smatra se poslovnim izdatkom (07.11.2005.) Porezna uprava: Priznavanje izdataka sudskim tumačima i prevoditeljima koji vode poslovne knjige (19.05.2004.) Porezna uprava: Kupnja zemljišta za izgradnju poslovnog prostora namijenjenog prodaji (16.02.2004.)

(2) U poslovne izdatke ulaze i knjigovodstvene vrijednosti pojedinačno ili ukupno prodanih ili izuzetih dobara dugotrajne imovine koja su se vodila ili trebala voditi u popisu dugotrajne imovine. Poslovnim izdacima smatraju se i troškovi otuđenja i likvidacije.

(3) Poslovnim izdacima smatraju se i ulaganja osim ulaganja financijske imovine i ulaganja u dugotrajnu imovinu.

(4) Primljeni krediti i zajmovi nisu poslovni primitak, a otplate kredita i zajmova nisu poslovni izdatak.

(5) Plaćene kamate po kreditima i zajmovima za obavljanje djelatnosti smatraju se poslovnim izdacima, a naplaćene kamate po sredstvima i plasmanima sredstava koja služe za obavljanje djelatnosti smatraju se poslovnim primicima, ako nisu oporezive po odbitku u skladu s člankom 65. i člankom 70. stavkom 1. ovoga Zakona.

(6) Poslovnim izdacima koji se priznaju pri utvrđivanju dohotka od samostalne djelatnosti smatraju se i uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja prema posebnim propisima.

(7) Poslovni izdaci za materijal, robu, proizvode, energiju i usluge, koji služe za stjecanje dohotka, priznaju se u visini cijene nabave ili troška proizvodnje.

(8) Poslovnim izdacima se smatraju izdaci za plaće i obvezni doprinosi na plaću radnika i fizičkih osoba koje ostvaruju primitke iz članka 21. stavka 1. ovoga Zakona (plaće s porezima i doprinosima) u visini stvarnih isplata.

Porezna uprava: Evidencija potpora za očuvanje radnih mjesta sukladno propisima o porezu na dohodak (07.01.2021.)

(9) Poslovnim izdacima smatraju se i otpisi prema članku 35. stavku 4. ovoga Zakona na način i prema stopama propisanim zakonom kojim se uređuje porez na dobit.

Porezna uprava: Obračun amortizacije (14.06.2006.)

(10) Poslovnim izdacima po osnovi otpisa ne smatraju se otpisi povećane vrijednosti dugotrajne imovine zbog revalorizacije.

(11) Poslovnim izdacima se smatraju i premije dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja uplaćene u korist radnika i/ili osobno poreznog obveznika koji obavlja samostalnu djelatnost, tuzemnom dobrovoljnom mirovinskom fondu, koji je registriran u skladu s propisima koji uređuju dobrovoljno mirovinsko osiguranje, na koje se ne plaća porez na dohodak sukladno članku 9. točki 18. ovoga Zakona.

(12) Poslovnim izdacima se smatraju proizvodi i roba iz asortimana poreznog obveznika prilagođeni za te svrhe s oznakom »nije za prodaju« te drugi reklamni predmeti s nazivom tvrtke, proizvoda i drugog oblika reklame (čaše, pepeljare, stolnjaci, podmetači, olovke, rokovnici, privjesci i slično) dani za uporabu u prodajnom prostoru kupca, a ako se daju potrošačima, smatraju se izdatkom ako je njihova pojedinačna vrijednost bez poreza na dodanu vrijednost do 160,00 kuna.

Izdaci koji se porezno ne priznaju

Članak 33.

(1) Izdaci koji se porezno ne priznaju pri utvrđivanju dohotka od samostalne djelatnosti su:

1. 50% izdataka reprezentacije (ugošćenja, darova s ili bez utisnutog znaka tvrtke ili proizvoda, izdataka za odmor, šport, rekreaciju, izdataka za korištenje osobnih motornih vozila, plovila, zrakoplova, kuća za odmor), u visini troškova nastalih iz poslovnih odnosa s poslovnim partnerom

2. porez na dodanu vrijednost na vlastitu potrošnju, a i besplatne isporuke i drugi izdaci

Financije, pravo i porezi: Troškovi promidžbe, reprezentacije i darovanja u 2021. (01.12.2021.) Financije, pravo i porezi: Izdaci reprezentacije, reklame i darovanja kod obrtnika (01.12.2021.)

3. primici poduzetnika koji obavljaju samostalnu djelatnost po osnovi naknada, potpora i nagrada, iznad propisanih iznosa

4. dnevnica i troškova službenog putovanja poduzetnika koji obavljaju samostalnu djelatnost, iznad propisanih iznosa i/ili

5. 50% izdataka u svezi s vlastitim ili unajmljenim osobnim motornim vozilima i drugim sredstvima za osobni prijevoz poduzetnika, poslovodnih i drugih zaposlenih osoba, ako se po osnovi korištenja tih sredstava za osobni prijevoz ne utvrđuje plaća ili drugi dohodak.

(2) Iznimno od stavka 1. točke 5. ovoga članka, poslovnim izdacima smatraju se ukupno nastali izdaci za osiguranje osobnih motornih vozila i drugih prijevoznih sredstava.

(3) Kao poslovni izdaci ne mogu se odbiti ni drugi izdaci koji nisu u izravnoj svezi s obavljanjem samostalne djelatnosti.

Izdaci reprezentacije, reklame i darovanja kod obrtnika (Krešimir Vranar, FIP br. 12/20)

Poslovne knjige i evidencije

Članak 34.

(1) Porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost iz članka 29. ovoga Zakona dužni su upisati se u registar poreznih obveznika poreza na dohodak i utvrđivati dohodak na temelju podataka iz poslovnih knjiga i evidencija.

(2) Poslovne knjige i evidencije iz stavka 1. ovoga članka su knjiga primitaka i izdataka, popis dugotrajne imovine, knjiga prometa i evidencija o tražbinama i obvezama.

Utvrđivanje dohotka zajedničkim obavljanjem samostalne djelatnosti (mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, FIP br. 7/21) Umirovljenici i sporedno zanimanje (TEB - 1.9.2021.)

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, porezni obveznici nisu obvezni voditi knjigu prometa ako podatke o dnevnom gotovinskom prometu osiguravaju u knjizi primitaka i izdataka ili u evidencijama propisanim drugim zakonima te ako se te evidencije vode na mjestu gdje se ostvaruju gotovinski primici.

(4) Porezni obveznik za svaku prodaju, odnosno obavljenu uslugu, mora izdati račun, osim ako je zakonom kojim je uređen opći porezni postupak i zakonom koji uređuje fiskalizaciju propisano drukčije.

(5) Porezni obveznici koji obavljaju samostalne djelatnosti vode jedne poslovne knjige.

(6) Ministar financija pravilnikom propisuje oblik i sadržaj poslovnih knjiga i računa te način vođenja poslovnih knjiga fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost.

čl. 43. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 44. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 45. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 46. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 47. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 48. Pravilnika o porezu na dohodak

Popis dugotrajne imovine

Članak 35.

(1) Popis dugotrajne imovine služi za utvrđivanje izdataka otpisa (amortizacije) dugotrajne imovine. Dugotrajna se imovina i nakon što je u cijelosti otpisana zadržava u popisu dugotrajne imovine do trenutka prodaje, darovanja ili drugog načina otuđenja ili uništenja.

(2) U popis dugotrajne imovine unose se stvari i prava, ako su njihove nabavne cijene, odnosno troškovi proizvodnje (nabavna vrijednost) veći od 3500,00 kuna i ako je njihov vijek trajanja dulji od godinu dana. Prava ulaze u popis dugotrajne imovine samo ako je kod njihove nabave plaćena naknada.

(3) U popis dugotrajne imovine unosi se pojedinačna nabavna vrijednost dobara dugotrajne imovine, vijek trajanja (korištenja), knjigovodstvena vrijednost i otpisi.

(4) Nabavna vrijednost dobara dugotrajne imovine, koja su unesena u popis dugotrajne imovine, otpisuje se u skladu s propisima kojima se uređuje porez na dobit. Ako se dobro dugotrajne imovine zbog uništenja više ne može koristiti ili ako se proda, izuzme ili na drugi način otuđi, tada se njegova knjigovodstvena vrijednost otpisuje u cijelosti.

čl. 39. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 45. Pravilnika o porezu na dohodak Porezna uprava: Izuzimanje nekretnine iz obrta i oporezivanje dohotka od imovine (17.12.2003.) Porezna uprava: Popis dugotrajne imovine putem računala (15.07.2003.) Evidencija dugotrajne imovine samostalnih djelatnosti (mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, FIP br. 11/20) Amortizacija, izuzimanje i druge specifičnosti kod dugotrajne imovine (Mirjana Mahović Komljenović, FIP br. 12/19) Dugotrajna imovina obrtnika i slobodnih zanimanja i obračun amortizacije (Mirjana Mahović Komljenović, FIP br. 12/18) Nabava i izdaci korištenja osobnih automobila (Krešimir Vranar, FIP br. 6/18)

Promjena načina oporezivanja

Članak 36.

(1) Porezni obveznik koji obavlja samostalnu djelatnost iz članka 29. ovoga Zakona može na vlastiti zahtjev plaćati porez na dobit umjesto poreza na dohodak ili je obvezan plaćati porez na dobit umjesto poreza na dohodak ako ispunjava zakonske uvjete za oporezivanje dobiti, na način i pod uvjetima propisanim zakonom kojim se uređuje porez na dobit. U slučaju supoduzetnišva ili drugog oblika zajedničkog dohotka pisanu izjavu podnose i potpisuju svi supoduzetnici.

Utvrđivanje dohotka zajedničkim obavljanjem samostalne djelatnosti (mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, FIP br. 7/21)

(2) Pisanu izjavu iz stavka 1. ovoga članka kojom se traži promjena načina oporezivanja dostavlja se nadležnoj ispostavi Porezne uprave do kraja tekuće godine za iduću kalendarsku godinu.

(3) Promjena načina oporezivanja na temelju pisane izjave iz stavka 1. ovoga članka obvezuje poreznog obveznika sljedeće tri godine.

(4) U opravdanim slučajevima i na temelju pisane izjave poreznog obveznika Porezna uprava može odobriti i kraći rok prelaska s plaćanja poreza na dohodak na porez na dobit i obratno, o čemu donosi rješenje.

(5) Opravdanim slučajevima iz stavka 4. ovoga članka osobito se smatraju cjelovita promjena djelatnosti koju obavlja porezni obveznik te bitno izmijenjeni uvjeti (više od 50%), zbog kojih je porezni obveznik promijenio način oporezivanja.

čl. 40. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 41. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 42. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 49. Pravilnika o porezu na dohodak Porezna uprava: Promjena načina oporezivanja samostalnih djelatnosti (31.08.2017.) Prijelaz s paušalnog oporezivanja na oporezivanje temeljem poslovnih knjiga (Irena Slovinac, FIP br. 9/20) Prijelaz s oporezivanja na temelju poslovnih knjiga na paušalno oporezivanje (Irena Slovinac, FIP br. 3/20) Prijelaz obveznika poreza na dobit na oporezivanje porezom na dohodak (Mirjana Mahović Komljenović, FIP br. 2/20) Promjena načina oporezivanja kod obrtnika – prijelaz s dohotka na dobit (Ida Dojčić, FIP br. 10/19)

Utvrđivanje predujma poreza na dohodak od samostalne djelatnosti

Članak 37.

(1) Kod dohotka od samostalne djelatnosti iz članka 29. ovoga Zakona i dohotka koji se oporezuje na način propisan za samostalne djelatnosti prema člancima 30. – 35. ovoga Zakona, mjesečni predujam se utvrđuje i plaća na temelju podataka u podnesenoj godišnjoj prijavi poreza na dohodak.

čl. 50. Pravilnika o porezu na dohodak

(2) Mjesečni predujam poreza na dohodak od samostalne djelatnosti utvrđen na način iz stavka 1. ovoga članka porezni obveznici plaćaju za mjesece koji slijede iza mjeseca u kojemu je istekao rok za podnošenje godišnje porezne prijave do isteka roka za podnošenje sljedeće godišnje porezne prijave.

(3) Porezna uprava može, na zahtjev poreznog obveznika, izmijeniti visinu predujma. Zahtjev se temelji na podnesku koji sadržava sve bitne sastojke iz porezne prijave.

Porezna uprava: Smanjenje predujmova poreza na dohodak od samostalne djelatnosti (14.04.2014.)

(4) Porezni obveznik koji počinje obavljati samostalnu djelatnost ne plaća predujmove poreza na dohodak do podnošenja prve godišnje porezne prijave.

(5) Predujmovi poreza na dohodak iz stavka 1. ovoga članka plaćaju se mjesečno do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec, i to na osnovi podataka iskazanih u godišnjoj poreznoj prijavi za prethodno porezno razdoblje tako da se porezna obveza za koju se utvrđuje predujam dijeli s brojem mjeseci istog razdoblja u kojem se samostalna djelatnost obavljala. Ako porezni obveznik u godišnjoj poreznoj prijavi uz dohodak od samostalne djelatnosti iskaže i dohodak iz ostalih izvora, predujam poreza za iduće razdoblje utvrđuje se samo od porezne obveze proizašle od obavljanja samostalne djelatnosti.

FIP 3/22: Privremena obustava obavljanja obrtničke djelatnosti (25.02.2022.)

(6) Porezna uprava može na temelju obavljenog očevida i nadzora, podataka iz obrađenih godišnjih poreznih prijava ili drugih podataka o poslovanju poreznog obveznika s kojima raspolaže izmijeniti rješenje o plaćanju predujmova ako je doneseno, odnosno donijeti rješenje i utvrditi nove iznose mjesečnih predujmova.

(7) Ministar financija pravilnikom propisuje način izračuna predujma poreza na dohodak od samostalne djelatnosti iz stavka 5. ovoga članka.

Porezna uprava: Plaćanje predujma poreza ako uz obrt ostvaruje i naknadu temeljem ugovora o djelu (17.07.2002.) Plaćanje i izmjena predujmova poreza na dohodak od samostalne djelatnosti (Mirjana Mahović Komljenović, FIP br. 4/21) Prijelaz s oporezivanja na temelju poslovnih knjiga na paušalno oporezivanje (Irena Slovinac, FIP br. 3/20) Promjena načina oporezivanja kod obrtnika – prijelaz s dohotka na dobit (Ida Dojčić, FIP br. 10/19) Izmjena predujma poreza na dohodak od samostalne djelatnosti u 2019. (mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, FIP br. 3/19)

Porezni gubitak

Članak 38.

(1) Porezni gubitak može se utvrditi po osnovi obavljanja samostalnih djelatnosti iz članka 29. ovoga Zakona i ostalih djelatnosti od kojih se dohodak utvrđuje na način propisan za samostalne djelatnosti, odnosno na temelju poslovnih knjiga prema člancima 30. – 35. ovoga Zakona.

(2) Porezni gubitak iz stavka 1. ovoga članka može se nadoknaditi (odbiti) samo od dohotka po osnovi kojega je i utvrđen.

(3) Porezni gubitak koji se ne može nadoknaditi (odbiti) u poreznom razdoblju u kojemu je nastao, prenosi se i nadoknađuje umanjenjem dohotka po osnovi kojega je utvrđen, u sljedećih pet poreznih razdoblja.

(4) Porezni obveznik gubi pravo na odbitak poreznog gubitka iz stavka 1. ovoga članka istekom petoga poreznog razdoblja.

(5) Odbitak gubitka je dopušten u tekućem poreznom razdoblju ako se nije mogao odbiti (nadoknaditi) u prethodnim poreznim razdobljima. Preneseni se gubici nadoknađuju prema redoslijedu njihova nastanka.

čl. 51. Pravilnika o porezu na dohodak

POGLAVLJE VII.
UTVRĐIVANJE DRUGOG DOHOTKA KOJI SE NE SMATRA KONAČNIM

Drugi dohodak

Članak 39.

(1) Drugi dohodak je razlika između svakoga pojedinačnog primitka prema stavku 2., odnosno stavku 3. ovoga članka umanjen za propisane izdatke iz stavaka 4. i 5. ovoga članka.

Porezni tretman primitaka ostvarenih po osnovi darovanja u humanitarnim i javno oglašenim akcijama (Gordana Lončar, FIP br. 6/20) Porezni tretman naslijeđenog dohotka i dohotka isplaćenog bivšim radnicima (Iva Uljanić Škreblin, FIP br. 12/18) Oporezivanje nasljedstva i darovanja (mr. sc. Ida Dojčić, FIP br. 10/18) Ugovorna zabrana natjecanja (Dinko Lukač, FIP br. 3/18)

(2) Drugi dohodak ostvaruje se po osnovi primitaka koji se ne smatraju primicima određenim po osnovi:

1. nesamostalnog rada iz članka 21. ovoga Zakona

2. samostalne djelatnosti iz članka 29. ovoga Zakona

3. imovine i imovinskih prava iz članaka 56. – 59. ovoga Zakona

4. kapitala iz članaka 64. – 69. ovoga Zakona.

(3) Primicima prema stavcima 1. i 2. ovoga članka osobito se smatraju:

1. primici po osnovi djelatnosti članova skupština i nadzornih odbora trgovačkih društava, upravnih odbora, upravnih vijeća i drugih njima odgovarajućih tijela drugih pravnih osoba, članova povjerenstava i odbora koje imaju ta tijela i sudaca porotnika koji nemaju svojstvo djelatnika u sudu

Financije, pravo i porezi: Menadžerski ugovor i porezni status isplaćene otpremnine (01.11.2021.) Domagoj Zaloker: Davanje automobila članu uprave na 24-satno korištenje (28.8.2017.) mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Isplate određenih primitaka članovima uprave (16.7.2017.)

2. autorske naknade isplaćene prema posebnom zakonu kojim se uređuju autorska i srodna prava

3. primici po osnovi djelatnosti športaša

Dinko Lukač: Oporezivanje dohotka trenera (15.9.2021.)

4. primici po osnovi djelatnosti trgovačkih putnika, agenta, akvizitera, športskih sudaca i delegata, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika, konzultanata, sudskih vještaka te druge slične djelatnosti

čl. 52. st. 4. Pravilnika o porezu na dohodak Porezna uprava: Oporezivanje nagrada stečajnih upravitelja (17.01.2018.) Porezna uprava: Porez na dohodak od primitaka po osnovi djelatnosti športskih sudaca (08.05.2006.) Naknade za rad članova izbornih tijela izbornih povjerenstava i biračkih odbora (Gordana Lončar, FIP br. 7/20) mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Nagrade stečajnim upraviteljima - visina i porezni status (11.11.2021.)

5. primici u naravi – korištenje zgrada, prometnih sredstava, povoljnije kamate pri odobravanju kredita i druge pogodnosti prema članku 21. stavku 3. ovoga Zakona, a koje davatelji tih primitaka daju fizičkim osobama koje nisu njihovi radnici i osobe koje ostvaruju primitke iz članka 21. ovoga Zakona

čl. 54. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 55. st. 2. Pravilnika o porezu na dohodak

6. nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja i naknade učenicima za vrijeme dualnog obrazovanja iz članka 9. stavka 1. točke 4. ovoga Zakona, iznad propisanog iznosa

7. primici učenika i studenata na školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga prema posebnim propisima iz članka 9. stavka 1. točke 6. ovoga Zakona, iznad propisanog iznosa

čl. 52. st. 5. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 52. st. 6. Pravilnika o porezu na dohodak Izmjene i dopune u sustavu poreza na dohodak - peti krug poreznog rasterećenja (Gordana Lončar, FIP br. 1/21) Predložene izmjene u sustavu poreza na dohodak - 5. krug poreznog rasterećenja (Gordana Lončar, FIP br. 12/20) Oporezivanje rada studenata i učenika (Dinko Lukač, FIP br. 12/20) Rad preko učeničkih i studentskih udruga – (ne) oporezivanje primitaka (Gordana Lončar, FIP br. 4/19)

8. stipendije učenicima i studentima za redovito školovanje na srednjim školama, preddiplomskim, diplomskim ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, odnosno preddiplomskim ili specijalističkim diplomskim stručnim studijima iz članka 9. stavka 1. točke 14. ovoga Zakona, iznad propisanog iznosa

9. športske stipendije koje se prema posebnim propisima isplaćuju športašima amaterima za njihovo športsko usavršavanje iz članka 9. stavka 1. točke 16. ovoga Zakona, iznad propisanog iznosa

čl. 52. st. 7. Pravilnik o porezu na dohodak čl. 52. st. 8. Pravilnika o porezu na dohodak

10. nagrade za športska ostvarenja i naknade športašima amaterima prema posebnim propisima iz članka 9. stavka 1. točke 17. ovoga Zakona, iznad propisanih iznosa i/ili

čl. 52. st. 10. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 52. st. 11. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 52. st. 9. Pravilnika o porezu na dohodak

11. ostali posebno nenavedeni primici koje fizičkim osobama isplaćuju ili daju pravne i fizičke osobe (obveznici poreza na dobit i obveznici poreza na dohodak koji obavljaju samostalne djelatnosti) i drugi isplatitelji i davatelji.

Naknada za praksu studentu (Jasminka Rakijašić, FIP br. 9/21) Troškovi smještaja i prijevoza zaposlenih preko agencije (TEB - 1.9.2021.)

(4) Izdacima koji se priznaju pri utvrđivanju drugog dohotka iz stavka 1. ovoga članka smatraju se uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja iz primitaka, prema posebnim propisima.

(5) Iznimno, pri utvrđivanju drugog dohotka iz stavka 1. ovoga članka izdaci se, prije izdataka iz stavka 4. ovoga članka ako su obračunani i plaćeni prema posebnim propisima, priznaju u visini 30% ostvarenih primitaka fizičkim osobama po osnovi:

1. autorskih naknada isplaćenih prema posebnom zakonu kojim se uređuju autorska i srodna prava, uključujući i naknade za isporučeno umjetničko djelo osobama koje obavljaju umjetničku i kulturnu djelatnost

2. profesionalnih djelatnosti novinara, umjetnika i športaša koji su osigurani po toj osnovi i doprinose za obvezna osiguranja plaćaju prema rješenju i/ili

čl. 52. st. 2. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 52. st. 3. Pravilnika o porezu na dohodak Oporezivanje umjetnika (rezidenata i nerezidenata) i njihov socijalni status (Zrinka Perić, FIP br. 3/18)

3. primitaka nerezidenata za obavljanje umjetničke, artističke, zabavne, športske, književne i likovne djelatnosti te djelatnosti u svezi s tiskom, radijem i televizijom te zabavnim priredbama.

čl. 52. st. 12. Pravilnika o porezu na dohodak Oporezivanje umjetnika (rezidenata i nerezidenata) – II. Dio (Zrinka Perić, FIP br. 4/18)

(6) Porezni obveznik koji ostvaruje drugi dohodak iz stavka 1. ovoga članka po osnovi djelatnosti može na vlastiti zahtjev, upisom u registar poreznih obveznika, utvrđivati dohodak u skladu s člancima 30. – 35. ovoga Zakona, odnosno na način propisan za samostalne djelatnosti. Zahtjev za promjenom načina utvrđivanja i oporezivanja dohotka porezni obveznik obvezan je podnijeti na početku ostvarivanja dohotka, na početku obavljanja djelatnosti ili do kraja tekuće godine za iduću godinu.

čl. 56. Pravilnika o porezu na dohodak

(7) Porezni obveznik koji prema stavku 6. ovoga članka utvrđuje dohodak u skladu s člancima 30. – 35. ovoga Zakona ne može koristiti izdatke iz stavka 5. ovoga članka.

(8) Izdaci iz stavka 5. ovoga članka priznaju se pri utvrđivanju predujma poreza na dohodak od drugog dohotka.

(9) Ministar financija pravilnikom propisuje vrste primitaka u naravi iz stavka 3. točke 5. ovoga članka i način njihova utvrđivanja. 

čl. 52. Pravilnika o porezu na dohodak mr. sc. Ida Dojčić: Mogu li stečajni upravitelji biti obveznici PDV-a? Porezna uprava: Obrazovanje i izobrazba vezani uz obavljanje djelatnosti neprofitne organizacije (27.04.2018.) Porezna uprava: Porezni tretman nagrade za rad u Ispitnom povjerenstvu (29.08.2017.) Porezna uprava: Porezni tretman nagrade/stipendije iz inozemstva profesorima na sveučilištima (14.06.2017.) Porezna uprava: Isplata primitaka po osnovi ugovora o djelu i naknada za službeni put na zaštićeni račun (29.05.2017.) Porezna uprava: Volonterska naknada i novčana nagrada za natjecanje (18.04.2017.) Drugi dohodak za umjetnička djela (Jasminka Rakijašić, FIP br. 9/20) Isplata drugog dohotka obveznicima PDV-a (Jasminka Rakijašić, FIP br. 8/20) Ugovor o djelu – obračun drugog dohotka (Dinko Lukač, FIP br. 3/20) Isplate volonterima (mr. sc. Sanja Živko, FIP br. 1/20) Drugi dohodak - ugovor o djelu (26.2.2020.)

Utvrđivanje predujma poreza na dohodak od drugog dohotka

Članak 40.

(1) Predujam poreza na dohodak od drugog dohotka prema članku 39. stavku 1. ovoga Zakona plaća se po odbitku, po stopi od 20% bez priznavanja osobnog odbitka iz članka 14. ovoga Zakona.

čl. 55. Pravilnika o porezu na dohodak Porezna uprava: Porezni tretman isplata pozajmica iz kase uzajamne pomoći članovima sindikata (20.03.2018.) Izmjene i dopune u sustavu poreza na dohodak - peti krug poreznog rasterećenja (Gordana Lončar, FIP br. 1/21) Predložene izmjene u sustavu poreza na dohodak - 5. krug poreznog rasterećenja (Gordana Lončar, FIP br. 12/20) Oporezivanje autorskog djela (Dinko Lukač, FIP br. 5/20) Drugi dohodak vanjskih suradnika (Sanja Živko, FIP br. 8/19) FIP 5/22: Drugi dohodak iz inozemstva (01.05.2022.) Drugi dohodak – autorska i umjetnička djela (9.3.2020.)

(2) Predujam poreza na dohodak od drugog dohotka iz stavka 1. ovoga članka obračunavaju, obustavljaju i uplaćuju isplatitelji prilikom svake isplate i istodobno s isplatom. Na isti način isplatitelji obračunavaju i obustavljaju predujam poreza na dohodak koji ostvare nerezidenti obavljanjem djelatnosti iz članka 29. stavka 2. ovoga Zakona.

FIP 4/22: Isplata autorskih naknada nerezidentima (01.04.2022.) Isplate po ugovorima o djelu fizičkim osobama - nerezidentima (Jasminka Rakijašić FIP br. 7/19)

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka predujam poreza na dohodak od drugog dohotka prema članku 39. stavku 1. ovoga Zakona po osnovi primitaka učenika i studenata na školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga plaća se po odbitku, po stopi od 20% od osnovice koju čini iznos primitka iznad propisanog neoporezivog iznosa primitaka učenika i studenata na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga i iznos godišnjeg osnovnog osobnog odbitka iz članka 14. stavka 3. ovoga Zakona.

Stipendija i naknada za rad preko studentske udruge (Pitajte TEB, mr. sc. Mirjana Paić Ćirić, FIP br. 10/21)

(4) Ministar financija pravilnikom propisuje način provedbe ovoga članka.

Izvješćivanje

Članak 41.

(1) Isplatitelji ili sami porezni obveznici obvezni su o isplaćenim primicima po osnovi kojih se utvrđuje drugi dohodak i obustavljenom i uplaćenom predujmu porezu na dohodak dostavljati Poreznoj upravi izvješća u propisanom roku na propisanom obrascu.

čl. 77. Pravilnika o porezu na dohodak

(2) Ministar financija pravilnikom propisuje oblik, sadržaj, rokove te način dostavljanja podataka o isplaćenim primicima i uplaćenom porezu za potrebe Porezne uprave i Središnjeg registra osiguranika.

POGLAVLJE VIII.
POSEBNE OLAKŠICE, OSLOBOĐENJA I POTICAJI

Oslobođenja za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata i članove obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

Članak 42.

(1) Fizičkoj osobi kojoj je po posebnom propisu rješenjem utvrđen status hrvatskoga ratnoga vojnog invalida iz Domovinskog rata obračunani porez na dohodak od nesamostalnog rada (plaća i mirovina) umanjuje se za postotak utvrđene invalidnosti.

Uvećani osobni odbitak po osnovi invalidnosti i druge olakšice osoba s invaliditetom u sustavu poreza na dohodak (Gordana Lončar, FIP br. 6/21)

(2) Fizičkoj osobi iz stavka 1. ovoga članka obračunani porez na dohodak od nesamostalnog rada (plaća i mirovina) umanjuje se za postotak utvrđene invalidnosti prije umanjenja iz članka 24. stavka 5. ovoga Zakona.

(3) Fizička osoba – član obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ne plaća porez na dohodak od obiteljske mirovine, odnosno novčane naknade u visini obiteljske mirovine ostvarene prema zakonu kojim su uređena prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Zapošljavanje osoba s invaliditetom u 2021. (Dinko Lukač, FIP br. 3/21)

Olakšice za potpomognuta područja i Grad Vukovar

Članak 43.

(1) Obveznici poreza na dohodak koji obavljaju samostalnu djelatnost iz članka 29. ovoga Zakona na području Grada Vukovara utvrđenog prema posebnom propisu o obnovi i razvoju Grada Vukovara, a koji zapošljavaju više od dva radnika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, pri čemu više od 50% radnika ima prebivalište i borave na potpomognutim područjima jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, odnosno na području Grada Vukovara, oslobođeni su plaćanja poreza na dohodak od tih djelatnosti.

(2) Obveznicima poreza na dohodak koji obavljaju samostalnu djelatnost iz članka 29. ovoga Zakona na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, a koji zapošljavaju više od dva radnika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, pri čemu više od 50% radnika ima prebivalište i borave na potpomognutim područjima jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, odnosno na području Grada Vukovara, utvrđeni porez na dohodak od tih djelatnosti na tim područjima umanjuje se za 50%.

(3) Iznos oslobođenja od plaćanja poreza na dohodak iz stavaka 1. i 2. ovoga članka utvrđuje se u skladu s odgovarajućim pravilima o potporama male vrijednosti.

(4) Smatra se da porezni obveznik iz stavaka 1. i 2. ovoga članka zapošljava na neodređeno vrijeme radnika ako je radnik proveo u radnom odnosu na neodređeno vrijeme kod poreznog obveznika i imao prebivalište i boravio na potpomognutim područjima jedinica lokalne samouprave, odnosno na području Grada Vukovara, najmanje devet mjeseci u poreznom razdoblju.

(5) Način ostvarivanja porezne olakšice iz stavaka 1. i 2. ovoga članka utvrđuje se u skladu s pravilnikom kojim se propisuje način ostvarivanja poreznih olakšica od obavljanja djelatnosti na potpomognutim područjima donesenim na temelju zakona kojim se uređuje porez na dobit.

Poticaji zapošljavanja

Članak 44.

(1) Obveznicima poreza na dohodak koji obavljaju samostalne djelatnosti iz članka 29. ovoga Zakona dohodak od samostalne djelatnosti može se u poreznom razdoblju dodatno umanjiti za iznos isplaćenih plaća i uplaćenih doprinosa na plaću novim radnicima.

(2) Novim radnicima u smislu stavka 1. ovoga članka smatraju se radnici s kojima je sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme, a zaposlenje je kod poreznog obveznika uslijedilo nakon najmanje jednomjesečne prijave kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i trajanja probnog rada ako je ugovoren. Novim radnicima smatraju se i osobe zaposlene nakon odustanka od korištenja prava na mirovinu ili osobe koje se prvi put zapošljavaju, a i osobe zaposlene na određeno vrijeme kao pripravnici, vježbenici, stažisti i slično.

(3) Ako porezni obveznik tijekom poreznog razdoblja sklopi ugovor o radu s novim radnicima iz stavka 2. ovoga članka, a u istom poreznom razdoblju raskine ugovor o radu s određenim brojem radnika, dohodak se umanjuje za razliku između obračunanih i isplaćenih plaća novim radnicima i obračunanih plaća koje bi u istom poreznom razdoblju primili radnici s kojima je raskinut ugovor o radu.

(4) Porezni obveznik može pravo na umanjenje dohotka za isplaćene plaće i doprinose na plaću novih radnika koristiti godinu dana od dana njihovog zaposlenja.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, porezni obveznik može pravo na umanjenje dohotka za isplaćene plaće i doprinose na plaću novih radnika – osoba s invaliditetom koristiti tri godine računajući od dana njihova zaposlenja.

(6) Obveznicima poreza na dohodak koji obavljaju samostalne djelatnosti iz članka 29. ovoga Zakona dohodak od samostalne djelatnosti može se dodatno umanjiti i za iznos državne potpore za obrazovanje i izobrazbu te iznos potpore male vrijednosti za izvođenje praktične nastave i vježbe naukovanja u sustavu vezanih obrta, prema posebnim propisima.

čl. 35. st. 1. Pravilnika o porezu na dohodak

(7) Iznos umanjenja dohotka od samostalne djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se u skladu s odgovarajućim pravilima o potporama male vrijednosti.

(8) Porezne olakšice iz ovoga članka priznaju se u godišnjem obračunu poreza na dohodak na temelju podnesene godišnje porezne prijave iz članka 48. ovoga Zakona.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Sandra Pezo, FIP br. 12/19)

Poticaji istraživanja i razvoja

Članak 45.

Obveznicima poreza na dohodak koji obavljaju samostalne djelatnosti iz članka 29. ovoga Zakona, dohodak od samostalne djelatnosti može se u poreznom razdoblju dodatno umanjiti po osnovi izdataka za istraživanje i razvoj u skladu s posebnim propisom kojim se uređuju državne potpore za istraživačko razvojne projekte.

POGLAVLJE IX.
POSTUPAK ZA UTVRĐIVANJE I NAPLATU GODIŠNJEG POREZA

Odjeljak 1.
UTVRĐIVANJE GODIŠNJEG POREZA

Godišnji porez na dohodak

Članak 46.

(1) Godišnji porez na dohodak utvrđuje se prema poreznoj osnovici iz članka 18. ovoga Zakona te se tako utvrđen godišnji porez umanjuje za 50% razmjernog dijela porezne obveze koja se odnosi na mirovinu ili za 50% razmjernog dijela porezne obveze koja se odnosi na ostali dohodak od nesamostalnog rada ukoliko porezni obveznik ima prebivalište i boravi na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i/ili na području Grada Vukovara utvrđenog prema posebnom propisu o obnovi i razvoju Grada Vukovara.

Godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada (Sandra Pezo, FIP br. 11/19) Godišnji obračun poreza na dohodak za zaposlenog umirovljenika (Mirjana Paić Ćirić, FIP br. 9/19) Obavljanje djelatnosti poljoprivrede i način utvrđivanja dohotka (Gordana Lončar, FIP br. 9/19)

(2) Godišnji porez na dohodak koji se utvrđuje prema poreznoj osnovici iz članka 18. ovoga Zakona umanjuje se:

– fizičkim osobama do 25 godina života koje ostvare dohodak od nesamostalnog rada (plaću iz članka 21. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona) i to za 100% razmjernog dijela porezne obveze obračunane na dio porezne osnovice na koju se sukladno članku 19. ovoga Zakona plaća godišnji porez po stopi od 20%, a koja se odnosi na dohodak od nesamostalnog rada (plaću iz članka 21. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona)

– fizičkim osobama od 26 do 30 godina života koje ostvare dohodak od nesamostalnog rada (plaću iz članka 21. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona) i to za 50% razmjernog dijela porezne obveze obračunane na dio porezne osnovice na koju se sukladno članku 19. ovoga Zakona plaća godišnji porez po stopi od 24%, a koja se odnosi na dohodak od nesamostalnog rada (plaću iz članka 21. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona).

Izmjene i dopune u sustavu poreza na dohodak - peti krug poreznog rasterećenja (Gordana Lončar, FIP br. 1/21) Predložene izmjene u sustavu poreza na dohodak - 5. krug poreznog rasterećenja (Gordana Lončar, FIP br. 12/20) Mlade osobe – oslobođenje - umanjenje poreza na dohodak (Gordana Lončar, FIP br. 3/20)

(3) Umanjenje iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje se prije umanjenja iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Umanjenje godišnjeg poreza na dohodak iz stavka 2. ovoga članka koristi se za cijelo porezno razdoblje u kojem obveznik navršava određenu godinu života.

čl. 58. st. 6. Pravilnika o porezu na dohodak

(5) Od utvrđenog i umanjenog godišnjeg poreza na dohodak sukladno stavku 1. ovoga članka odbijaju se iznosi plaćenog predujma poreza po svim iskazanim dohocima prema članku 13. ovoga Zakona te utvrđuje razlika za uplatu ili povrat poreza.

Porezna uprava: Pravo na povrat poreza na dohodak ukoliko je poslodavac koristio poreznu mjeru otpisa poreza uslijed COVID pandemije (22.12.2020.)

(6) Obveznicima poreza na dohodak porez se utvrđuje poreznim rješenjem, osim ako je ovim Zakonom drukčije uređeno.

(7) Porez na dohodak po godišnjoj poreznoj prijavi plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja poreznom obvezniku. Porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost plaćaju porez na dohodak po godišnjoj poreznoj prijavi s danom podnošenja godišnje porezne prijave.

(8) Ako je porezni obveznik tijekom poreznog razdoblja platio veći predujam od poreza na dohodak utvrđenog rješenjem, više plaćeni porez vraća se poreznom obvezniku. Iznimno, poreznim obveznicima koji ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti iz članka 29. ovoga Zakona i poreznim obveznicima koji dohodak utvrđuju na način propisan za samostalne djelatnosti prema člancima 30. – 35. ovoga Zakona, više plaćeni porez vraća se na njihov zahtjev ili im se uračunava u predujam za iduće razdoblje.

čl. 58. Pravilnika o porezu na dohodak

Utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak od nesamostalnog rada

Članak 47.

(1) Poslodavac i isplatitelj primitaka i mirovina iz članka 21. ovoga Zakona obvezan je za radnike i druge fizičke osobe koje ostvaruju dohodak od nesamostalnog rada iz članka 20. ovoga Zakona izvršiti godišnji obračun poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak u mjesecu prosincu tekuće godine, a najkasnije do 31. prosinca, ako tijekom godine dohodak od nesamostalnog rada nije redovito mjesečno isplaćivan pa nije iskorišten osobni odbitak iz članka 14. stavaka 3. i 4. ovoga Zakona ili je po toj osnovi porezno opterećenje u pojedinim mjesecima bilo različito pa je porez uplaćen u većem iznosu.

(2) Poslodavac i isplatitelj primitaka i mirovina obvezan je izvršiti godišnji obračun iz stavka 1. ovoga članka za radnike i fizičke osobe koji su kod njega ostvarivali plaću, mirovinu ili primitke iz članka 21. ovoga Zakona u cijelom poreznom razdoblju, a nisu mijenjali prebivalište ili uobičajeno boravište između gradova i općina koje su propisale plaćanje prireza porezu na dohodak.

(3) Poslodavac i isplatitelj primitaka obvezan je postupiti na način iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ako je radnik i druga fizička osoba koja ostvaruje primitke iz članka 21. stavaka 1. i 3. ovoga Zakona u tijeku poreznog razdoblja koristila pravo na rodiljni, roditeljski ili posvojiteljski dopust, bolovanje iznad 42 dana ili drugi dopust za koji se prema posebnim propisima isplaćuje naknada plaće na teret sredstava obveznih osiguranja, osim ako je to pravo koristila svih 12 mjeseci poreznog razdoblja, odnosno u svim ostalim slučajevima kada je porezno opterećenje u poreznom razdoblju bilo različito te bi na temelju godišnjeg obračuna radnik i druga fizička osoba ostvarila razliku za povrat preplaćenog poreza ili za uplatu manje uplaćenog poreza zbog ravnomjernoga godišnjeg oporezivanja, odnosno izravnanja porezne osnovice.

(4) Poslodavac i isplatitelj primitaka i mirovina iz članka 21. ovoga Zakona u godišnjem obračunu iz stavka 1. ovoga članka isključivo koristi podatke kako su iskazani na poreznoj kartici uzimajući u obzir od kada vrijede iskazani podaci.

čl. 25. st. 5. Pravilnika o porezu na dohodak Porezna uprava: Godišnji obračun poreza na dohodak iz primitaka od nesamostalnog rada (18.05.2005.) Godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada (Sandra Pezo, FIP br. 11/19) Financije, pravo i porezi: Utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak od nesamostalnog rada (01.11.2021.)

Odjeljak 2.
GODIŠNJA POREZNA PRIJAVA

Porezni obveznici koji obvezno podnose godišnju poreznu prijavu

Članak 48.

(1) Godišnju poreznu prijavu obvezno podnosi:

1. porezni obveznik ako u poreznom razdoblju ostvari dohodak od samostalne djelatnosti iz članka 29. ovoga Zakona i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti prema člancima 30. – 35. ovoga Zakona i/ili

Financije, pravo i porezi: Godišnji obračun poslovanja i podnošenje porezne prijave za 2021. godinu za samostalnu obrtničku djelatnost (31.01.2022.)

2. porezni obveznik – rezident za dohodak od nesamostalnog rada koji, prema posebnom zakonu, ostvari kao član posade broda u međunarodnoj plovidbi.

čl. 59. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 61. Pravilnika o porezu na dohodak Porezna uprava: Obveza plaćanja poreza i uračunavanje inozemnog poreza plaćenog u Australiji za člana posade broda u međunarodnoj plovidbi (17.08.2021.) Porezna uprava: Potvrda lučke kapetanije u slučaju propuštanja roka za podnošenje porezne prijave (06.04.2009.) Obrada poreznih prijava na Obrascu DOH i DOH-Z za 2019. godinu (mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, FIP br. 5/20) Utvrđivanje godišnjeg dohotka obrtnika za 2019. (Krešimir Vranar, FIP br. 2/20) Kontrolni postupci obrade i verifikacija porezne prijave obrtnika za 2018. godinu (mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, FIP br. 4/19) Poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2018. i godišnja porezna prijava za pomorce (Iva Uljanić Škreblin, FIP br. 2/19) Zajedničko utvrđivanje dohotka i podnošenje Obrasca DOH-Z za 2018. godinu (mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, FIP br. 1/19) Financije, pravo i porezi: Utvrđivanje zajedničkog dohotka supoduzetnika u samostalnoj djelatnosti (29.12.2021.)

(2) Godišnju poreznu prijavu obvezno podnosi i porezni obveznik ako je Porezna uprava zatražila da naknadno plati porez na dohodak.

(3) Porezni obveznik iz stavaka 1. i 2. ovoga članka obvezan je u godišnjoj poreznoj prijavi iskazati sve ostvarene oporezive dohotke, osim dohotka koji ostvari po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi ako isti sukladno posebnom propisu ne podliježe oporezivanju i dohotka koji Republika Hrvatska sukladno međunarodnim ugovorima izuzima od oporezivanja te dohotka koji se smatra konačnim.

(4) Obveznicima poreza na dohodak koji su obvezni podnijeti godišnju poreznu prijavu, a istu ne podnesu ili ako su podaci iz godišnje porezne prijave netočni ili nepotpuni, porez na dohodak utvrđuje se procjenom.

čl. 60. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 61. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 63. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 64. Pravilnika o porezu na dohodak Porezna uprava: Godišnja prijava poreza na dohodak i provedba posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za 2021. godinu (28.02.2022.) Porezna uprava: Godišnja prijava poreza na dohodak i provedba posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za 2020. (12.03.2021.) Porezna uprava: Godišnja prijava poreza na dohodak i provedba posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za 2019. (18.05.2020.) Porezna uprava: Godišnja prijava poreza na dohodak i provedba posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za 2018. godinu (26.06.2019.) Porezna uprava: Povrat poreza maloljetnicima po osnovi kamata na štednju u posebnom postupku (15.07.2016.) Porezna uprava: Rad kod više poslodavaca (12.02.2013.) Porezna uprava: Potvrda lučke kapetanije u slučaju propuštanja roka za podnošenje porezne prijave (06.04.2009.) Porezna uprava: Hrvatski pomorci u međunarodnoj plovidbi, podnošenje godišnje porezne prijave (30.01.2009.) Porezna uprava: Zastara prava na utvrđivanje poreznih obveza (06.12.2006.) Porezna uprava: Podnošenje godišnje prijave poreza na dohodak izvan zakonskog roka (15.09.2003.) Godišnja porezna prijava i primjena posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2020. (Gordana Lončar, FIP br. 1/21)

Porezni obveznici koji ne podnose godišnju poreznu prijavu

Članak 49.

(1) Godišnju poreznu prijavu ne podnosi, u skladu s ovim Zakonom, porezni obveznik za:

1. dohodak od imovine i imovinskih prava iz članaka 56. – 59. ovoga Zakona

2. dohodak od kapitala iz članaka 64. – 69. ovoga Zakona

3. drugi dohodak po osnovi povrata doprinosa prema članku 75. ovoga Zakona

4. drugi dohodak po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena prema članku 76. ovoga Zakona i drugi dohodak po osnovi privremenih odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi prema članku 76.a ovoga Zakona te

5. dohodak koji se u poreznom razdoblju oporezuje u paušalnom iznosu prema članku 82. ovoga Zakona.

Umirovljenici i sporedno zanimanje (TEB - 1.9.2021.)

(2) Godišnju poreznu prijavu ne podnose niti porezni obveznici na koje se primjenjuje poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza.

Rok za podnošenje godišnje porezne prijave

Članak 50.

(1) Obveznici poreza na dohodak iz članka 48. ovoga Zakona dužni su nakon isteka poreznog razdoblja (kalendarske godine) podnijeti godišnju poreznu prijavu propisanog oblika i sadržaja.

(2) Godišnja porezna prijava podnosi se do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu.

čl. 60. Pravilnika o porezu na dohodak

(3) Ministar financija pravilnikom propisuje oblik i sadržaj godišnje porezne prijave.

čl. 62. Pravilnika o porezu na dohodak

Odjeljak 3.
POSEBAN POSTUPAK UTVRĐIVANJA GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK

Opće odredbe

Članak 51.

(1) Posebnim postupkom utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak smatra se postupak utvrđivanja ukupnog godišnjeg dohotka i ukupnog godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak koji provodi Porezna uprava po službenoj dužnosti, osim u slučajevima iz članka 52. ovoga Zakona.

čl. 65. Pravilnika o porezu na dohodak

(2) Godišnjim dohotkom na koji se primjenjuje poseban postupak iz stavka 1. ovoga članka smatra se ukupan dohodak od nesamostalnog rada i drugi dohodak koji se ne smatra konačnim ostvaren u poreznom razdoblju.

Porezna uprava: Godišnja prijava poreza na dohodak i provedba posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za 2019. (18.05.2020.) Porezna uprava: Godišnja prijava poreza na dohodak i provedba posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za 2018. godinu (26.06.2019.) Godišnja porezna prijava i primjena posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2020. (Gordana Lončar, FIP br. 1/21) Obveza podnošenja godišnje porezne prijave za 2019. i primjena posebnog postupka (Gordana Lončar, FIP br. 1/20)

(3) Poseban postupak iz stavka 1. ovoga članka primjenjuje se na porezne obveznike koji u poreznom razdoblju ostvare dohodak iz stavka 2. ovoga članka.

Godišnja porezna prijava i primjena posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2020. (Gordana Lončar, FIP br. 1/21) Obveza podnošenja godišnje porezne prijave za 2019. i primjena posebnog postupka (Gordana Lončar, FIP br. 1/20) Poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2018. i godišnja porezna prijava za pomorce (Iva Uljanić Škreblin, FIP br. 2/19) Poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak – najčešća pitanja i odgovori (Ksenija Cipek, Iva Uljanić Škreblin, FIP br. 2/16) Uz Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Ksenija Cipek, Iva Uljanić Škreblin, FIP br. 1/16)

 

Porezni obveznici na koje se poseban postupak ne primjenjuje

Članak 52.

(1) Poseban postupak iz članka 51. ovoga Zakona ne primjenjuje se na:

1. porezne obveznike koji sukladno odredbama članka 48. ovoga Zakona obvezno podnose godišnju poreznu prijavu

2. porezne obveznike koji su u poreznom razdoblju ostvarili samo dohodak iz članka 49. ovoga Zakona i/ili

3. porezne obveznike za koje Porezna uprava ne raspolaže podacima o njihovu ostvarenom dohotku u poreznom razdoblju, odnosno porezne obveznike koji su u poreznom razdoblju ostvarili oporezivi dohodak o kojem poslodavac, isplatitelj primitka ili sam porezni obveznik, ako mu je ovim Zakonom propisana obveza izvješćivanja, nije izvijestio Poreznu upravu u propisanom roku na propisanom izvješću.

(2) U slučaju iz stavka 1. točke 3. ovoga članka postupit će se u skladu s odredbom članka 48. stavka 4. ovoga Zakona.

Način ostvarivanja prava poreznih obveznika u posebnom postupku

Članak 53.

(1) Porezni obveznici na koje se primjenjuje poseban postupak, ako žele iskoristiti prava propisana Zakonom, a za koje Porezna uprava ne raspolaže podacima bitnim za utvrđivanje prava na umanjenje dohotka te podacima o uvećanju osobnog odbitka za plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje u tuzemstvu ili dana darovanja, mogu do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu podnijeti nadležnoj ispostavi Porezne uprave obrazac za priznavanjem prava u posebnom postupku te istom priložiti vjerodostojne isprave.

čl. 65. Pravilnika o porezu na dohodak ePorezna - Predaja obrasca ZPP-DOH radi priznavanja prava u posebnom postupku za 2019. godinu Porezna uprava: Obavijest o predaji i zaprimanju obrazaca za godišnji obračun poreza na dohodak za 2020. (04.02.2021.) Porezna uprava: Priznavanje porezne olakšice u godišnjem obračunu poreznim obveznicima koji nisu podnijeli Obrazac ZPP-DOH (08.08.2018.)

(2) Na način iz stavka 1. ovoga članka mogu postupiti i porezni obveznici koji žele dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu preraspodijeliti u skladu s člankom 17. stavkom 5. ovoga Zakona te porezni obveznici – nasljednici koji podnose godišnju poreznu prijavu u ime umrle osobe.

(3) U slučaju iz stavaka 1. i 2. ovoga članka primijenit će se poseban postupak uzimajući u obzir podatke navedene u obrascu.

(4) Na porezne obveznike koji su ostvarili dohodak u inozemstvu ili iz inozemstva, u posebnom postupku iz članka 51. ovoga Zakona, uzet će se u obzir podaci iz izvješća propisanog člankom 81. stavkom 4. ovoga Zakona. Ako porezni obveznici ne dostave izvješće iz članka 81.​ stavka 4. ovoga Zakona do roka propisanog za dostavu, a žele da im se uplaćeni porez u inozemstvu uračuna u tuzemnu obvezu poreza na dohodak, dužni su o tome izvijestiti Poreznu upravu na podnesenom obrascu za priznavanjem prava u posebnom postupku u roku iz stavka 1. ovoga članka.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka, porezni obveznik dužan je dostaviti potvrdu inozemnog poreznog tijela ili za to ovlaštene osobe o uplaćenom porezu u inozemstvu, a najkasnije do 30. studenog tekuće godine za prethodnu godinu.

(6) Odredbe stavaka 4. i 5. ovoga članka primjenjuju se i na porezne obveznike koji, sukladno odredbama ovoga Zakona, nisu bili obvezni plaćati predujam poreza na dohodak u tuzemstvu tijekom poreznog razdoblja budući da su po osnovi primitka ostvarenog u ili iz inozemstva u tijeku poreznog razdoblja predujam poreza na dohodak iz tog primitka plaćali u inozemstvu.

(7) Ministar financija pravilnikom propisuje oblik i sadržaj obrasca te vjerodostojne isprave za priznavanje prava u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak iz stavka 1. ovoga članka.

Obveza podnošenja godišnje porezne prijave za 2019. i primjena posebnog postupka (Gordana Lončar, FIP br. 1/20) Poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2018. i godišnja porezna prijava za pomorce (Iva Uljanić Škreblin, FIP br. 2/19)

Postupanje Porezne uprave u posebnom postupku, izdavanje privremenog poreznog rješenja i podnošenje prigovora

Članak 54.

(1) Porezna uprava, primjenjujući poseban postupak iz članka 51. ovoga Zakona, obvezna je, na temelju evidencija i podataka kojima raspolaže, odnosno podataka koje je dostavio porezni obveznik, utvrditi poreznom obvezniku godišnji dohodak ostvaren u poreznom razdoblju te razliku poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za uplatu ili za povrat, o čemu izdaje privremeno porezno rješenje.

Porezna uprava: Povrat poreza maloljetnicima po osnovi kamata na štednju u posebnom postupku (15.07.2016.)

(2) Privremeno porezno rješenje o utvrđenom godišnjem dohotku ostvarenom u poreznom razdoblju te razlici poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za uplatu ili za povrat Porezna uprava dostavit će poreznom obvezniku prema adresi njegova prebivališta ili uobičajenog boravišta iz službenih evidencija kojima raspolaže i to najkasnije do 30. lipnja tekuće za prethodnu godinu. Dostavom privremenog poreznog rješenja na navedenu adresu smatra se da je, u smislu ovoga Zakona, izvršena osobna dostava. Porezna uprava će temeljem dostavljenih privremenih poreznih rješenja izvršiti zaduženje poreznih obveznika za utvrđenu razliku poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za uplatu ili poreznim obveznicima izvršiti povrat ako porezni obveznik ispunjava uvjete za povrat preplaćenog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak sukladno ovom Zakonu i propisu kojim je uređen opći porezni postupak.

čl. 66. Pravilnika o porezu na dohodak Povrat poreza za 2019. dostavom privremenog poreznog rješenja u posebnom postupku (mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, FIP br. 7/20)

(3) Protiv privremenog poreznog rješenja iz stavka 2. ovoga članka donesenog na temelju izračuna godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak od strane Porezne uprave porezni obveznik može podnijeti prigovor najkasnije do 31. srpnja tekuće za prethodnu godinu, ako smatra da su podaci iz privremenog poreznog rješenja nepotpuni ili netočni. Iznimno, porezni obveznici koji privremeno porezno rješenje zaprime nakon roka propisanog stavkom 2. ovoga članka mogu podnijeti prigovor u roku od 30 dana od dana primitka privremenog poreznog rješenja.

(4) O prigovoru iz stavka 3. ovoga članka odlučuje prvostupanjsko porezno tijelo rješenjem u roku od 30 dana od dana zaprimanja prigovora.

(5) Ako prvostupanjsko porezno tijelo po podnesenom prigovoru, a nakon izvršene provjere podataka iskazanih u privremenom poreznom rješenju, utvrdi da postoji osnova za izmjenu privremenog poreznog rješenja u skladu s navodima iz prigovora, donosi porezno rješenje protiv kojeg nije dopuštena žalba, a porezna obveza utvrđena poreznim rješenjem smatra se konačno utvrđenom poreznom obvezom.

(6) Osnova za izmjenu privremenog poreznog rješenja ne može biti propuštanje roka za podnošenje obrasca za priznavanjem prava u posebnom postupku ili obrasca za pokretanje posebnog postupka, osim u slučaju opravdanih razloga sukladno odredbama zakona kojim je uređen opći porezni postupak.

(7) Ako prvostupanjsko porezno tijelo po podnesenom prigovoru, a nakon izvršene provjere podataka iskazanih u privremenom poreznom rješenju, utvrdi da navodi iz prigovora nisu osnovani, donosi se porezno rješenje kojim se odbija prigovor te se protiv takvog rješenja može izjaviti žalba u roku od 30 dana od dana dostave poreznog rješenja.

(8) Za porezne obveznike koji ne postupe na način i u roku propisanom stavkom 3. ovoga članka, obveza utvrđena privremenim poreznim rješenjem iz stavka 2. ovoga članka smatra se konačno utvrđenom poreznom obvezom.

(9) Porezni obveznik kojem je na način propisan stavkom 2. ovoga članka izvršeno zaduženje poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak obvezan je dužnu razliku uplatiti u roku od 15 dana od isteka roka za prigovor iz stavka 3. ovoga članka.

(10) Porezni obveznik kojem je na način propisan stavkom 7. ovoga članka izvršeno zaduženje poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak obvezan je dužnu razliku uplatiti u roku od 15 dana od dana osobne dostave u smislu ovoga Zakona.

(11) U slučaju provedbe posebnog postupka iz članka 51. ovoga Zakona, kojim je utvrđeno da razlike godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za uplatu ili povrat nema ili da bi troškovi utvrđivanja i naplate poreza ili povrata poreza bili nerazmjerni naplaćenom porezu na dohodak i prirezu porezu na dohodak, Porezna uprava neće poreznim obveznicima dostavljati privremeno porezno rješenje.

(12) Ministar financija pravilnikom propisuje oblik i sadržaj privremenog poreznog rješenja iz stavka 1. ovoga članka.

čl. 66. Pravilnika o porezu na dohodak

DIO TREĆI
UTVRĐIVANJE KONAČNOG DOHOTKA I KONAČNOG POREZA NA DOHODAK

POGLAVLJE I.
OPĆE ODREDBE

Članak 55.

(1) Konačnim dohotkom smatra se svaki pojedinačni iznos dohotka od imovine i imovinskih prava, kapitala i drugog dohotka koji se smatra konačnim.

(2) Za konačne dohotke ostvarene u poreznom razdoblju porezni obveznici ne mogu podnijeti godišnju poreznu prijavu niti se za te dohotke može provesti poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak.

Oporezivanje konačnog dohotka (Dinko Lukač, FIP br. 1/20)

(3) Pri utvrđivanju konačnog dohotka i konačnog poreza na dohodak ne priznaju se osobni odbici iz članka 14 . – 16. ovoga Zakona.

(4) Ako porezni obveznik ostvari dohodak iz stavka 1. ovoga članka, osim dohotka iz članaka 75. i 76. ovoga Zakona, može na vlastiti zahtjev tako ostvaren dohodak utvrđivati u skladu s člancima 30. – 35. ovoga Zakona, odnosno na način propisan za samostalnu djelatnost.

(5) U slučajevima iz stavka 4. ovoga članka porezni obveznik može plaćati porez na dobit umjesto poreza na dohodak u skladu s odredbama članka 36. ovoga Zakona.

Porezna uprava: Izvod iz Godišnje prijava poreza na dohodak i provedba posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za 2018. godinu (26.06.2019.) (26.06.2019.)

POGLAVLJE II.
UTVRĐIVANJE DOHOTKA OD IMOVINE I IMOVINSKIH PRAVA

Dohodak od imovine i imovinskih prava

Članak 56.

Dohotkom od imovine i imovinskih prava smatra se razlika između primitaka po osnovi najamnine, zakupnine, iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova, primitaka od vremenski ograničenog ustupa autorskih prava, prava industrijskog vlasništva i drugih imovinskih prava u skladu s posebnim propisima, primitaka od otuđenja nekretnina i imovinskih prava i izdataka koji su poreznom obvezniku u poreznom razdoblju nastali u svezi s tim primicima.

čl. 67. Pravilnika o porezu na dohodak Porezna uprava: Utvrđivanje obveze poreza na dohodak od imovine za zakupodavca temeljem ulaganja u nekretninu u zakupu od strane zakupoprimca (02.06.2021.) Porezna uprava: Dohodak od imovine ostvaren po osnovi zakupa poslovnog prostora (11.07.2016.) Porezna uprava: Porezni aspekt prodaje zemljišta stečenog zamjenom za izvlašteno zemljište (17.04.2008.) Iznajmljivanje stanova, soba i postelja (Porezna uprava - 25.10.2005.) Utvrđivanje dohotka od imovine i sklapanje ugovora sa samim (Dinko Lukač, FIP br. 4/18) Dohodak od imovine i imovinskih prava (Ksenija Cipek, Iva Uljanić, FIP br. 6/13) FIP 7/22: Dohodak od imovinskih prava (29.06.2022.) Dinko Lukač: Dohodak od imovinskih prava (25.3.2021.) Dinko Lukač: Utvrđivanje dohotka od imovinskih prava (9.5.2018.)

Dohodak od najma, zakupa, iznajmljivanja stanova soba i postelja putnicima i turistima te imovinskih prava

Članak 57.

(1) Kod dohotka od imovine na temelju najma ili zakupa pokretnina i nekretnina priznaju se izdaci u visini 30% od ostvarene najamnine ili zakupnine.

Porezna uprava: Dohodak od imovine ostvaren po osnovi najma vlasnika i suvlasnika (09.03.2017.) Porezna uprava: Zakup poslovnog prostora između bračnih drugova (11.07.2016.) Porezna uprava: Oporezivanje dobiti supoduzetniku u zajedničkoj djelatnosti koji ostvaruje dodatne prihode od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova (16.06.2016.) Porezna uprava: Obveznik poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava (08.12.2015.) Porezna uprava: Umirovljenici koji ostvaruju dohodak od imovine (najma) (23.02.2009.) Porezna uprava: Porezni tretman davanja apartmana u vlasništvu nerezidenta na korištenje rodbini i prijateljima (06.12.2007.) Porezna uprava: Unos nekretnine u temeljni kapital trgovačkog društva (20.09.2007.) Porezna uprava: Porezni tretman davanja u zakup nekretnina (zajednički dohodak od imovine) (07.05.2007.) Porezna uprava: Oporezivanje dohotka nerezidenta od davanja u zakup nekretnina (03.04.2007.) Porezna uprava: Dohodak od imovine (podnajam) (30.09.2004.) FIP 7/22: Stambeno zbrinjavanje osoba iz Ukrajine – podmirivanje troškova i utvrđivanje dohotka najmodavaca (29.06.2022.)

(2) Iznimno od članka 56. ovoga Zakona i stavka 1. ovoga članka, poreznom obvezniku koji ostvaruje dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova porez na dohodak po osnovi obavljanja te djelatnosti utvrđuje se u paušalnom iznosu pod uvjetima i na način propisan člancima 61. i 82. ovoga Zakona.

Porezna uprava: Paušalno oporezivanje dohotka od iznajmljivanja nerezidenata iz država članica EU i iz trećih država (07.05.2018.) Porezna uprava: Paušalno oporezivanje dohotka od iznajmljivanja nerezidenata iz država članica EU i iz trećih država (07.05.2018.) Porezna uprava: Naplata primitaka ostvarenih na temelju pruženih usluga u domaćinstvu (17.11.2017.) Porezna uprava: Početak i prestanak utvrđivanja poreza i prireza na dohodak ostvarenog od imovine po osnovi iznajmljivanja stanova (18.04.2017.) Porezna uprava: Iznajmljivanje stanova, soba i postelja (25.10.2005.) Porezna uprava: Pravilnik o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova koje će se paušalno oporezivati (09.05.2005.) Novosti o paušalnom oporezivanju (Sandra Pezo, FIP br. 2/20) Paušalno oporezivanje iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima (Krešimir Vranar, FIP br. 3/18) Iznajmljivanje stanova, soba i postelja putnicima i turistima u 2017. – paušalno oporezivanje (mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, FIP br. 3/17)

(3) Za slučaj iz stavka 2. ovoga članka, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave obvezno je donijeti odluku kojom će propisati visinu paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu, a koji ne može biti manji od 150,00 kuna niti veći od 1.500,00 kuna.

Pravilnik o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu Odluke jedinica lokalne samouprave o visini paušalnog poreza djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu (mr. sc. Marijana Vuraić Kudeljan, FIP br. 5/19)

(4) Odluka predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave iz stavka 3. ovoga članka može se mijenjati najkasnije do 15. prosinca tekuće godine, a primjenjuje se od 1. siječnja sljedeće godine te se ista primjenjuje do donošenja nove odluke kojom će se propisati visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu.

(5) Jedinice lokalne samouprave dužne su odluku svog predstavničkog tijela iz stavka 3. ovoga članka dostaviti Ministarstvu financija, Poreznoj upravi u roku od osam dana od dana njezina donošenja radi objave na mrežnim stranicama Porezne uprave.

(6) Kod ostvarivanja dohotka od imovinskih prava izdaci se utvrđuju u visini stvarno nastalih izdataka, za koje porezni obveznik posjeduje uredne i vjerodostojne isprave. Izdaci se mogu priznati u izvješću koje porezni obveznik podnosi Poreznoj upravi najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka godine za koju se izvješće podnosi.

(7) U slučaju iz stavka 6. ovoga članka, utvrđena porezna obveza plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

(8) Ministar financija pravilnikom propisuje oblik i sadržaj izvješća o stvarno nastalim izdacima iz stavka 6. ovoga članka.

Dohodak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava

Članak 58.

(1) Dohotkom iz članka 56. ovoga Zakona smatra se i dohodak koji porezni obveznik ostvari od otuđenja nekretnina i imovinskih prava. Otuđenjem se smatra prodaja, zamjena i drugi prijenos. Dohodak čini razlika između primitka utvrđenog prema tržišnoj vrijednosti nekretnine ili imovinskog prava koje se otuđuje i nabavne vrijednosti uvećane za rast proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda. Troškovi otuđenja mogu se odbiti kao izdaci.

čl. 68. st. 1. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 68. st. 2. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 68. st. 3. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 68. st. 4. Pravilnika o porezu na dohodak Porezna uprava: Nabavna vrijednost nekretnine u slučaju izgradnje u vlastitoj režiji (30.01.2012.) Porezna uprava: Porezni tretman primitka ostvarenog po osnovi prodaje nekretnine (30.01.2012.) Porezna uprava: Dohodak od otuđenja nekretnine stečene temeljem ugovora o doživotnom uzdržavanju (26.10.2009.) Porezna uprava: Porez na dohodak od imovine (unos nekretnine vlasnika u temeljni kapital društva čiji je osnivač) (22.09.2006.) FIP 7/22: Dohodak od imovinskih prava (29.06.2022.) mr.sc. Mirjana Paić Ćirić: Otuđenje nekretnine – oporezivo ili ne? (12.4.2021.)

(2) Dohodak od otuđenja nekretnina iz stavka 1. ovoga članka ne oporezuje se ako je nekretnina služila za stanovanje poreznom obvezniku ili uzdržavanim članovima njegove uže obitelji iz članka 14. stavaka 5. i 6. ovoga Zakona, a i u slučaju ako je nekretnina ili imovinsko pravo otuđeno nakon dvije godine od dana nabave.

Porezna uprava: Porez na dohodak od otuđenja nekretnina (01.07.2021.)

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, dohodak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava oporezuje se ako je otuđeno više od tri nekretnine iste vrste ili više od tri imovinska prava iste vrste u razdoblju od pet godina od dana stjecanja nekretnine ili imovinskog prava, osim ako se nekretnine izvlašćuju na temelju posebnog zakona te ako se otuđuju zemljišta čija je pojedinačna površina do 250 m2, a ukupno do 1000 m2. Ako se otuđuje zgrada s više stanova ili poslovnih prostora ili građevinsko zemljište ili više zemljišnih čestica, jednom nekretninom smatra se svaki stan, poslovni prostor, gradilište ili zemljišna čestica. Dohodak čini razlika između ukupnog iznosa primitka utvrđenog prema tržišnoj vrijednosti nekretnina ili imovinskih prava koji se otuđuju u razdoblju od pet godina i njihove nabavne vrijednosti uvećane za rast proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda te za troškove ulaganja za koje porezni obveznik posjeduje vjerodostojne isprave.

čl. 68. st. 2. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 68. st. 4. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 68. st. 5. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 68. st. 6. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 68. st. 7. Pravilnika o porezu na dohodak Porezna uprava: Porez na dohodak od otuđenja više od tri nekretnine iste vrste u razdoblju od pet godina stečenih nasljeđivanjem (30.06.2021.) Porezna uprava: Porezni tretman primitka ostvarenog po osnovi prodaje nekretnine (30.01.2012.) FIP 7/22: Dohodak od imovinskih prava (29.06.2022.)

(4) Dohodak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava iz stavaka 1. i 3. ovoga članka ne oporezuje se ako je otuđenje izvršeno između bračnih drugova i srodnika u prvoj liniji i drugih članova uže obitelji iz članka 14. stavaka 5. i 6. ovoga Zakona te između razvedenih bračnih drugova ako je otuđenje u neposrednoj svezi s razvodom braka te nasljeđivanjem nekretnina i imovinskih prava.

Porezna uprava: Porez na dohodak od otuđenja više od tri nekretnine iste vrste u razdoblju od pet godina stečenih nasljeđivanjem (30.06.2021.) Porezna uprava: Utvrđivanje dohotka od otuđenja nekretnina (u vezi s nasljeđivanjem) (17.11.2003.) FIP 7/22: Dohodak od imovinskih prava (29.06.2022.)

(5) Ako je nekretnina iz stavaka 1., 2. i 4. ovoga članka stečena darovanjem i otuđena u roku od dvije godine od dana njezine nabave od strane darovatelja, otuđitelju se utvrđuje dohodak od imovine i imovinskih prava na način iz stavka 1. ovoga članka. U slučaju stjecanja nekretnine darovanjem, danom nabave nekretnine smatra se dan nabave darovatelja, a nabavnu vrijednost čini tržišna vrijednost u trenutku nabave.

(6) Ako su nekretnine i imovinska prava iz stavka 3. ovoga članka stečena darovanjem i otuđena u roku od pet godina od dana njihove nabave od strane darovatelja, darovatelju se utvrđuje dohodak od imovine i imovinskih prava na način iz stavka 3. ovoga članka.

(7) Gubici od otuđenja nekretnina i imovinskih prava mogu se odbiti samo od dohotka od otuđenja nekretnina i imovinskih prava koji je ostvaren u istoj kalendarskoj godini. Gubici od otuđenja nekretnina i imovinskih prava iskazuju se najviše do visine porezne osnovice.

(8) Porezni obveznici koji ostvare gubitke od otuđenja nekretnina i imovinskih prava mogu, radi priznavanja istih, Poreznoj upravi podnijeti godišnje izvješće u kojem se iskazuje ukupno ostvaren iznos dohotka te ukupno ostvaren iznos gubitaka na zadnji dan godine za koju se izvješće podnosi, i to u roku od 15 dana od dana isteka godine za koju se izvješće podnosi.

čl. 68. st. 8. Pravilnika o porezu na dohodak

(9) U slučaju iz stavka 8. ovoga članka, utvrđena porezna obveza plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

(10) Ministar financija pravilnikom propisuje oblik i sadržaj izvješća o ostvarenim gubicima od otuđenja nekretnina i imovinskih prava iz stavka 8. ovoga članka.

Oporezivanje dohotka ostvarenog otuđenjem nekretnina (mr. sc. Zrinka Perić, FIP br. 8/21)

Dohodak po osnovi otuđenja posebnih vrsta imovine

Članak 59.

(1) Dohodak od imovine utvrđuje se i po osnovi primitaka od otuđenja posebnih vrsta imovine.

(2) Posebnom vrstom imovine iz stavka 1. ovoga članka smatra se otpad u skladu s posebnim propisima. U smislu ovoga Zakona otpadom se ne smatra povratna ambalaža niti otpad prikupljen u okviru organiziranih akcija i aktivnosti u svrhu zaštite okoliša.

(3) Pri utvrđivanju dohotka od imovine iz stavka 1. ovoga članka ne priznaju se izdaci.

(4) Odredbe o promjeni načina utvrđivanja dohotka od imovine iz članka 61. ovoga Zakona primjenjuju se i na dohodak po osnovi otuđenja posebnih vrsta imovine iz ovoga članka.

čl. 69. st. 3. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 79. st. 4. Pravilnika o porezu na dohodak

Procjena dohotka od imovine

Članak 60.

(1) Ako pri utvrđivanju dohotka iz članka 56. ovoga Zakona zakupnina, najamnina, primitak od imovinskih prava te primitak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava nije prijavljen ili nije prijavljen u tržišnom iznosu, dohodak će utvrditi Porezna uprava prema tržišnim cijenama u mjestu u kojemu se nekretnina nalazi, mjestu u kojemu se imovinsko pravo daje na korištenje, odnosno u mjestu u kojemu se imovinsko pravo otuđuje.

(2) Porezni obveznik obvezan je prijaviti dohodak od imovine iz stavka 1. ovoga članka na način i u rokovima propisanim člankom 87. ovoga Zakona.

Utvrđivanje porezne osnovice procjenom (Marica Houška, Marijana Zlatar Gulan, FIP br. 9/21)

Članak 61.

Porezni obveznik koji dohodak od imovine ostvaruje izdavanjem u najam ili zakup nekretnina i pokretnina, iznajmljivanjem stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranjem kampova, a obveznik je po toj osnovi poreza na dodanu vrijednost prema zakonu kojim se uređuje porez na dodanu vrijednost ili po osnovi obavljenih usluga od te imovine, koje su oslobođene plaćanja poreza na dodanu vrijednost prema zakonu kojim se uređuje porez na dodanu vrijednost, u poreznom razdoblju ostvaruje ukupne primitke veće od iznosa propisanog za obvezni upis u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost utvrđuje dohodak od imovine u skladu s člancima 30. – 35. ovoga Zakona, odnosno na način propisan za samostalne djelatnosti.

Porezna uprava: Utvrđivanje paušalnog dohotka i paušalnog poreza na dohodak te dohotka od imovine prema rješenju Porezne uprave, za rezidente (24.04.2017.) Paušalno oporezivanje – podnošenje novih izvješća za 2020. (mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, FIP br. 12/20)

Utvrđivanje poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava

Članak 62.

(1) Kod dohotka od imovine ostvarenog od najamnine i zakupnine, osim dohotka ostvarenog iznajmljivanjem stanova soba i postelja putnicima i turistima i organiziranjem kampova iz članka 82. ovoga Zakona, porez na dohodak plaća se prema rješenju Porezne uprave, i to do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec. Porez na dohodak plaća porezni obveznik po postupku i na način iz članka 37. ovoga Zakona, a po stopi od 10%.

Porezna uprava: Mogu li se predujmovi poreza na dohodak od imovine platiti ranije (10.01.2013.) FIP 7/22: Stambeno zbrinjavanje osoba iz Ukrajine – podmirivanje troškova i utvrđivanje dohotka najmodavaca (29.06.2022.)

(2) Porez na dohodak od imovinskih prava obračunavaju, obustavljaju i uplaćuju isplatitelji primitka kao porez po odbitku istodobno s isplatom primitka, i to od ukupne naknade primjenom stope od 20%.

čl. 69. st. 1. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 69. st. 2. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 77. st. 1. toč. 2. Pravilnika o porezu na dohodak FIP 7/22: Dohodak od imovinskih prava (29.06.2022.)

(3) Porez na dohodak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava plaćaju porezni obveznici prema rješenju Porezne uprave jednokratno na pojedinačno ostvareni primitak, i to u roku od 15 dana od dana primitka rješenja Porezne uprave o utvrđenom porezu na dohodak. Porez na dohodak se utvrđuje od porezne osnovice iz članka 58. stavka 1. ovoga Zakona primjenom stope od 20%.

Porezna uprava: Porez na dohodak od otuđenja nekretnina (01.07.2021.) Oporezivanje dohotka ostvarenog otuđenjem nekretnina (mr. sc. Zrinka Perić, FIP br. 8/21)

(4) Porez na dohodak od otuđenja više od tri nekretnine iste vrste ili više od tri imovinska prava iste vrste u razdoblju od pet godina od dana stjecanja plaćaju porezni obveznici prema rješenju Porezne uprave jednokratno u roku od 15 dana od dana dostave rješenja Porezne uprave o utvrđenom porezu na dohodak, na ukupno ostvareni primitak od otuđenja nekretnina iste vrste ili imovinskih prava iste vrste u tom razdoblju, a koje se donosi nakon otuđenja četvrte nekretnine iste vrste ili četvrtog imovinskog prava iste vrste. Za svako daljnje otuđenje nekretnine iste vrste ili imovinskog prava iste vrste u razdoblju od pet godina u kojem je već utvrđen dohodak od otuđenja nekretnina iste vrste ili imovinskih prava iste vrste, donosi se novo rješenje za tu nekretninu ili imovinsko pravo koje se otuđuje. Porez na dohodak se utvrđuje od porezne osnovice iz članka 58. stavka 3. ovoga Zakona primjenom stope od 20%.

Oporezivanje dohotka ostvarenog otuđenjem nekretnina (mr. sc. Zrinka Perić, FIP br. 8/21)

(5) Ranije plaćeni porez na dohodak iz stavka 3. ovoga članka po osnovi otuđenja nekretnine ili imovinskog prava iste vrste uračunava se u poreznu obvezu utvrđenu po osnovi stavka 4. ovoga članka.

(6) Porez na dohodak od posebnih vrsta imovine iz članka 59. ovoga Zakona obračunava, obustavlja i uplaćuje isplatitelj primitka kao porez po odbitku najkasnije do kraja tekućeg mjeseca za tekući mjesec. Porez na dohodak se plaća po stopi od 10%.

čl. 69. st. 3. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 79. st. 4. Pravilnika o porezu na dohodak

(7) Radi utvrđivanja poreza na dohodak iz stavka 1. ovoga članka porezni obveznik obvezan je ispravu o nastanku ili promjeni činjenica vezanih za ostvarivanje najamnine i zakupnine nekretnina i pokretnina dostaviti ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema svome prebivalištu ili uobičajenom boravištu, u roku od osam dana od dana nastanka ili promjena činjenica bitnih za oporezivanje.

(8) Iznimno od stavka 7. ovoga članka, ako je javni bilježnik na ispravi o nastanku ili promjeni činjenica vezanih za ostvarivanje najamnine i zakupnine nekretnina i pokretnina ovjerio potpis poreznog obveznika ili je takvu ispravu potvrdio (solemnizirao) odnosno sastavio u obliku javnobilježničkog akta, javni bilježnik dužan je bez odgode, a najkasnije u roku od 30 dana od dana obavljene službene radnje jedan primjerak te isprave dostaviti elektroničkim putem ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika koji ostvaruje dohodak od imovine iz stavka 1. ovog članka, u kojem slučaju sam porezni obveznik nema obvezu podnošenja isprave prema stavku 7. ovoga članka.

(9) Ministar financija pravilnikom propisuje način provedbe ovoga članka.

Izmjene i dopune u sustavu poreza na dohodak - peti krug poreznog rasterećenja (Gordana Lončar, FIP br. 1/21) Predložene izmjene u sustavu poreza na dohodak - 5. krug poreznog rasterećenja (Gordana Lončar, FIP br. 12/20) Irena Slovinac: Obveze iznajmljivača u 2018. (13.6.2018.)

Izvješćivanje

Članak 63.

(1) Isplatitelji ili sami porezni obveznici, ako im je ovim Zakonom propisana obveza izvješćivanja, obvezni su o isplaćenim primicima po osnovi koji se utvrđuje dohodak od imovinskih prava i dohodak od posebnih vrsta imovine i obustavljenom i uplaćenom porezu na dohodak dostavljati Poreznoj upravi izvješća u propisanom roku na propisanom obrascu.

(2) Ministar financija pravilnikom propisuje oblik, sadržaj, rokove te način dostavljanja podataka o isplaćenim primicima i uplaćenom porezu za potrebe Porezne uprave i Središnjeg registra osiguranika.

čl 77. st. 1. toč. 2. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 77. st. 4. Pravilnika o porezu na dohodak

POGLAVLJE III.
UTVRĐIVANJE DOHOTKA OD KAPITALA

Dohodak od kapitala

Članak 64.

(1) Dohotkom od kapitala smatraju se primici po osnovi kamata, izuzimanja imovine i korištenja usluga na teret dobiti tekućeg razdoblja, kapitalni dobici, udjeli u dobiti ostvareni dodjelom ili opcijskom kupnjom vlastitih dionica, dividende i udjeli u dobiti na temelju udjela u kapitalu, a koji su ostvareni u poreznom razdoblju.

čl. 71. Pravilnika o porezu na dohodak

(2) Pri utvrđivanju dohotka od kapitala ne priznaju se izdaci, osim ako je ovim Zakonom drukčije uređeno.

čl. 71. st. 9. Pravilnika o porezu na dohodak Izuzimanja i skrivene isplate dobiti (mr. sc. Ida Dojčić, FIP br. 6/21) Porezni tretman dohotka od kapitala (Iva Uljanić Škreblin, FIP br. 12/19) TEB: Obračun poreza na dohodak kod izuzimanje investicije u tijeku iz obrta (28.10.2021.) Koeficijenti za preračun neto iznosa dohotka od kapitala i imovine u bruto iznos (9.3.2020.)

Dohodak od kapitala po osnovi kamata

Članak 65.

(1) Kamatama iz članka 64. stavka 1. ovoga Zakona smatraju se primici od tražbina svake vrste, a osobito:

1. primici od kamata na kunsku i deviznu štednju (po viđenju, oročenu ili rentnu štednju, uključujući i prinos, nagradu, premiju i svaku drugu naknadu ostvarenu iznad visine uloženih sredstava)

čl. 71. st. 11. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 71. st. 12. Pravilnika o porezu na dohodak

2. primici od kamata po vrijednosnim papirima

3. primici od kamata po osnovi danih zajmova i

4. primici ostvareni na temelju podjele prihoda investicijskog fonda u obliku kamata, ako se ne oporezuju kao udjeli u dobiti na temelju podjele dobiti ili prihoda investicijskog fonda.

(2) Kamatama iz stavka 1. ovoga članka ne smatraju se:

1. zatezne kamate

2. naplaćene kamate po sudskim rješenjima i rješenjima tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave

3. kamate na pozitivno stanje na žiroračunu, tekućem i deviznom računu, kamate ostvarene po osnovi pologa i štednje po viđenju, koje su ostvarene od banaka, štedionica i drugih financijskih institucija, te kamate ostvarene temeljem namjenski oročenih depozitima koji služe za osiguranje tražbina banke pod uvjetom da su te kamate manje od najmanje kamate za oročenu štednju, odnosno ako iznose najviše do 0,5% godišnje. Najmanja kamata za oročenu štednju ne odnosi se na namjenske oročene depozite koji služe za osiguranje tražbina banke

4. primici od kamata ostvarenih ulaganjem u obveznice, neovisno o izdavatelju i vrsti obveznica i

5. primici po osnovi prinosa na životno osiguranje s obilježjem štednje (isplaćena naknada iznad uplaćenih premija osiguranja) i prinosa po osnovi dobrovoljnog mirovinskog osiguranja.

čl. 71. st. 10. Pravilnika o porezu na dohodak Kamate – pravni, porezni i računovodstveni aspekt (Vedran Jelinović, Domagoj Zaloker, FIP br. 8/20) Porezni tretman dohotka od kapitala (Iva Uljanić Škreblin, FIP br. 12/19) Pozajmice između pravnih i fizičkih osoba (Jasminka Rakijašić, FIP br. 4/16) Porezni tretman kamata kod pozajmica (mr. sc. Ida Dojčić, FIP br. 6/15) Oporezivanje dohotka od kapitala po osnovi kamata (Ksenija Cipek, Dražen Opalić, FIP br. 4/15) Domagoj Zaloker: Oporezivanje kamata po primljenim zajmovima od fizičkih osoba (8.5.2020.) Jasminka Rakijašić: Pozajmice između pravnih i fizičkih osoba (8.3.2016.) Jasminka Rakijašić: Kamate kao dohodak od kapitala od 1.1.2015. (9.12.2014.)

Dohodak od kapitala po osnovi izuzimanja imovine i korištenja usluga

Članak 66.

(1) Izuzimanjima imovine i korištenjem usluga iz članka 64. stavka 1. ovoga Zakona smatraju se izuzimanja imovine i korištenje usluga od strane članova trgovačkih društava za njihove privatne potrebe (skrivene isplate dobiti) izvršeni tijekom poreznog razdoblja na teret dobiti tekućeg razdoblja, te izuzimanja fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost iz članka 29. ovoga Zakona od koje se plaća porez na dobit.

čl. 70. st. 1. Pravilnika o Porezu na dohodak čl. 70. st. 13. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 70. st. 2. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 70. st. 3. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 70. st. 4. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 70. st. 5. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 70. st. 7. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 70. st. 8. Pravilnika o porezu na dohodak

(2) Dohotkom od kapitala po osnovi izuzimanja iz stavka 1. ovoga članka smatra se i razlika primitka koja nastaje kada se tijekom poreznog razdoblja poreznom obvezniku isplati predujam udjela u dobiti, a istekom tog poreznog razdoblja ostvarena dobit nije dostatna za pokriće takvog predujma.

Novosti u oporezivanju dohotka - značajke novog Zakona o porezu na dohodak (Ksenija Cipek, Iva Uljenić Škreblin, TEB-ov poslovni info br. 1-2/17) Izuzimanja i skrivene isplate dobiti (mr. sc. Ida Dojčić, FIP br. 6/21) Porezni tretman dohotka od kapitala (Iva Uljanić Škreblin, FIP br. 12/19) TEB: Obračun poreza na dohodak kod izuzimanje investicije u tijeku iz obrta (28.10.2021.)

Dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka

Članak 67.

(1) Dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka iz članka 64. stavka 1. ovoga Zakona čini razlika između ugovorene prodajne cijene, odnosno primitka utvrđenog prema tržišnoj vrijednosti financijske imovine koja se otuđuje i nabavne vrijednosti.

Jasminka Rakijašić: Prodaja poslovnih udjela – oporezivanje i izvješćivanje (19.11.2020.)

(2) Primicima iz stavka 1. ovoga članka smatraju se primici od otuđenja financijskih instrumenata i strukturiranih proizvoda (u daljnjem tekstu: financijska imovina), odnosno primici od:

1. prenosivih vrijednosnih papira i strukturiranih proizvoda, uključivo i udjela u kapitalu trgovačkih društava i drugih vrsta udruživanja čiji je način raspolaganja udjelima usporediv s takvim društvima

2. instrumenata tržišta novca

3. jedinica u subjektima za zajednička ulaganja

4. izvedenica i/ili

5. razmjernog dijela likvidacijske mase u slučaju likvidacije investicijskog fonda te ostali primici ostvareni od vlasničkih udjela u slučaju likvidacije, prestanka ili istupa.

Porezna uprava: Porezni tretman prodaje poslovnih udjela (03.04.2018.) Financije, pravo i porezi: Prestanak poslovanja trgovačkog društva (01.11.2021.)

(3) Otuđenjem financijske imovine iz stavka 2. ovoga članka smatra se prodaja, zamjena, darovanje i drugi prijenos.

Porezna uprava: Porezni tretman prodaje udjela u privatnoj ustanovi (15.05.2018.)

(4) Otuđenjem iz stavka 3. ovoga članka ne smatra se:

1. prijenos udjela iz jednog u drugi dobrovoljni mirovinski fond

2. zamjena vrijednosnih papira s istovrsnim papirima istog izdavatelja pri čemu se ne mijenjaju odnosi među članovima i kapital izdavatelja, kao i zamjena vrijednosnih papira ili udjela u kapitalu trgovačkih društava, odnosno financijskih instrumenata drugim ili drugima vrijednosnim papirima, odnosno financijskim instrumentima te stjecanja vrijednosnih papira, odnosno financijskih instrumenata u slučajevima statusnih promjena pri čemu u svim slučajevima nema novčanog tijeka i pod uvjetom da je osiguran slijed stjecanja financijske imovine

3. podjela dionica istog izdavatelja pri čemu ne dolazi do promjene temeljnog kapitala niti novčanog tijeka

4. zamjena udjela između investicijskih pod-fondova unutar istog krovnog fonda, odnosno zamjena udjela između investicijskih fondova kojima upravlja isto društvo za upravljanje, pod uvjetom da je osiguran slijed stjecanja financijske imovine i/ili

5. otkup udjela u Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Porezna uprava: Porezni tretman prodaje udjela u privatnoj ustanovi (15.05.2018.)

(5) U slučaju otuđenja financijske imovine iz stavka 4. točaka 2. i 4. ovoga članka kao nabavna vrijednost uzima se vrijednost utvrđena na dan prvog stjecanja financijske imovine.

(6) Dohodak od kapitala po osnovi primitaka ostvarenih od jedinica u subjektima za zajednička ulaganja utvrđuje se u visini ostvarenih, odnosno realiziranih prinosa umanjenih za troškove upravljanja investicijama, odnosno troškove upravljanja imovinom investicijskog fonda (neto prinos), odnosno kod diskontnih vrijednosnih papira, u visini razlike između otkupne vrijednosti pri emisiji i realizirane vrijednosti pri dospijeću ako otkupitelj drži vrijednosni papir do njegova dospijeća. Dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka ostvarenih od ulaganja financijske imovine u portfelje, sukladno propisu koji uređuje tržište kapitala, utvrđuje se u trenutku realizacije prinosa iz portfelja umanjenog za troškove upravljanja portfeljem (neto prinos).

(7) Kod utvrđivanja neto prinosa iz stavka 6. ovog članka izuzimaju se primici od dividendi ili udjela u dobiti, odnosno primici od kamata, po osnovi kojih je već plaćen porez na dohodak sukladno članku 70. stavcima 1. i 9. ovoga Zakona, te primici od kamata na obveznice, osim onih kamata na obveznice koje su ostvarene temeljem ulaganja investicijskog društva za račun portfelja zbirno za račun svih klijenata (fizičkih i pravnih osoba).

(8) Dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka ne oporezuje se ako je otuđenje izvršeno između bračnih drugova i srodnika u prvoj liniji i drugih članova uže obitelji iz članka 14. stavaka 5. i 6. ovoga Zakona, između razvedenih bračnih drugova ako je otuđenje u neposrednoj svezi s razvodom braka, nasljeđivanjem financijske imovine te u slučaju ako je financijska imovina otuđena nakon dvije godine od dana nabave, odnosno stjecanja te imovine.

Porezna uprava: Porezni tretman otuđenja dionica stečenih kao naknada za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (22.04.2022.) Porezna uprava: Porezni tretman kapitalnog dobitka po osnovi prodaje dionica dodijeljenih hrvatskom ratnom vojnom invalidu (25.04.2018.)

(9) Ako se financijska imovina stečena darovanjem otuđi u roku od dvije godine od dana nabave darovatelja, otuđitelju (daroprimatelju) utvrđuje se dohodak od kapitala na način iz stavka 1. ovoga Zakona, te se u tome slučaju danom nabave financijske imovine za otuđitelja (daroprimatelja) smatra dan nabave pravnog prednika (darovatelja).

(10) Ako se naknadno otuđi financijska imovina koja je stečena otuđenjem između bračnih drugova i srodnika u prvoj liniji te drugih članova uže obitelji iz članka 14. stavaka 5. i 6. ovoga Zakona i/ili otuđenjem između razvedenih bračnih drugova koje je u neposrednoj svezi s razvodom braka i/ili otuđenjem koje je u neposrednoj svezi s nasljeđivanjem, po osnovi kapitalne dobiti koja se pri tom ostvari utvrđuje se dohodak od kapitala, pri čemu se danom stjecanja financijske imovine smatra dan prvotnog stjecanja kada je primijenjeno izuzeće od oporezivanja.

(11) Kapitalni gubici mogu se odbiti samo od dohotka od kapitalnih dobitaka koji je ostvaren u istoj kalendarskoj godini. U kapitalni gubitak uračunavaju se i svi pripadajući troškovi koji su naplaćeni na teret poreznog obveznika. Kapitalni gubitak iskazuje se najviše do visine porezne osnovice.

čl. 70. st. 11. Pravilnika o porezu na dohodak

(12) Ako dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka nije utvrđen ili nije prijavljen po tržišnim cijenama, dohodak će utvrditi Porezna uprava prema tržišnim cijenama.

Novosti u oporezivanju dohotka - značajke novog Zakona o porezu na dohodak (Ksenija Cipek, Iva Uljenić Škreblin, TEB-ov poslovni info br. 1-2/17) Porezna uprava: Porezni tretman kapitalnog dobitka po osnovi prodaje dionica dodijeljenih hrvatskom ratnom vojnom invalidu (25.04.2018.) Porezna uprava: Porezni tretman kapitalnih dobitaka po osnovi trgovanja kriptovalutama (19.03.2018.) Porezna uprava: Porezni tretman kapitalnih dobitaka po osnovi trgovanja kriptovalutama (14.07.2017.) Utvrđivanje porezne osnovice procjenom (Marica Houška, Marijana Zlatar Gulan, FIP br. 9/21) Kapitalni dobici od prodaje udjela ostvareni u inozemstvu i isplate nerezidentima (Iva Uljanić Škreblin, FIP br. 9/20) Oporezivanje kapitalnih dobitaka od otuđenja udjela (Iva Uljanić Škreblin, FIP br. 4/20) Oporezivanje kapitalnih dobitaka (Ksenija Cipek, Iva Uljanić Škreblin, FIP br. 1/18) Porezni tretman dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica (Ksenija Cipek, Iva Uljanić Škreblin, FIP br. 9/17) Oporezivanje kapitalnih dobitaka prema ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (Željko Martinović, Dalibor Legac, FIP br. 2/16) FIP 4/22: Kriptovalute i porez na dohodak (01.04.2022.) Jasminka Rakijašić: Dobici od otuđenja financijske imovine – izuzeća od oporezivanja (10.5.2021.) Jasminka Rakijašić: Dionice i udjele kupite do kraja 2015. (12.11.2015.)

Dohodak od kapitala po osnovi dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica

Članak 68.

(1) Dohotkom od kapitala iz članka 64. stavka 1. ovoga Zakona smatraju se i primici u naravi članova uprave trgovačkih društava, a koje ostvaruju putem dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica.

čl. 71. st. 2. Pravilnika o porezu na dohodak

(2) Dohotkom od kapitala iz članka 64. stavka 1. ovoga Zakona smatraju se i primici u naravi koji se ostvaruju po osnovi dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica, a koje poslodavci i/ili isplatitelji primitaka daju radnicima.

(3) Dohotkom od kapitala iz članka 64. stavka 1. ovoga Zakona smatraju se i primici koje ostvaruju radnici i članovi uprave tuzemnog društva odnosno fizičke osobe koje nisu u radnom odnosu s isplatiteljem putem dodjele vlastitih dionica povezanog društva u tuzemstvu ili u inozemstvu ili realizacijom prava iz opcijskog ugovora sklopljenog s povezanim društvom u tuzemstvu ili u inozemstvu.

Porezna uprava: Porezni tretman udjela u dobiti ostvarenih dodjelom vlastitih dionica iz inozemstva (23.12.2019.)

(4) Dohodak od kapitala po osnovi opcijske kupnje dionica iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka utvrđuje se kao razlika između tržišne vrijednosti dionice i opcijskim ugovorom utvrđene cijene dionica, ako je tržišna vrijednost viša u trenutku realizacije prava iz opcije.

Porezna uprava: Nabavna vrijednost prodanih opcijskih dionica (20.08.2021.)

(5) Realizacijom prava iz opcije u smislu stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka smatra se trenutak kupnje dionica društva od strane vlasnika opcije (članova uprave društva), radnika i drugih fizičkih osoba ili trenutak prijenosa prava na kupnju dionica društva na treću osobu.

Porezna uprava: Porezni tretman prodaje vlastitih dionica radnicima po povoljnijim uvjetima (19.04.2018.) Porezna uprava: Porezni tretman prodaje vlastitih dionica radnicima po povoljnijim uvjetima (19.04.2018.) Porezna uprava: Prodaja odnosno ustupanje opcije koja je dobivena zamjenom za dionice (27.02.2009.) Porezna uprava: Prodaja odnosno ustupanje opcije koja je dobivena zamjenom za dionice (27.02.2009.) Porezna uprava: Dodjela vlastitih dionica zaposlenicima i porez na dobit (29.03.2006.) Porezna uprava: Dodjela vlastitih dionica zaposlenicima i porez na dobit (29.03.2006.) Porezna uprava: Primici od realizacije (19.09.2005.)

(6) Dohodak od kapitala po osnovi opcijske kupnje vlastitih dionica utvrđuje se poreznom obvezniku koji je vlasnik opcije u trenutku realizacije prava iz opcije prema stavku 5. ovoga članka.

(7) Primici koje članovi uprave trgovačkih društava ostvaruju dodjelom vlastitih dionica tih društava kao i po osnovi dodjele dionica koje poslodavci i/ili isplatitelji daju radnicima i/ili fizičkim osobama koje nisu u radnom odnosu s isplatiteljem primitka utvrđuju se u visini tržišne vrijednosti ili razlike između tržišne vrijednosti dodijeljenih dionica i plaćene naknade, ako se dionice stječu uz djelomičnu naknadu.

Porezna uprava: Nabavna vrijednost prodanih opcijskih dionica (20.08.2021.) Porezna uprava: Porezni tretman prodaje vlastitih dionica radnicima po povoljnijim uvjetima (19.04.2018.) Izmjene i dopune u sustavu poreza na dohodak - peti krug poreznog rasterećenja (Gordana Lončar, FIP br. 1/21) Predložene izmjene u sustavu poreza na dohodak - 5. krug poreznog rasterećenja (Gordana Lončar, FIP br. 12/20) Porezni tretman dohotka od kapitala (Iva Uljanić Škreblin, FIP br. 12/19) Jasminka Rakijašić: Potpore za ORM za 2021. i ograničenje isplata (08.12.2021.)

Dohodak od kapitala po osnovi dividendi i udjela u dobiti

Članak 69.

(1) Dohotkom od kapitala smatraju se i primici od dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu i drugi istovjetni primici koji se smatraju raspodjelom dobiti.

čl. 70. st. 6. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 70. st. 8. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 71. st. 5. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 71. st. 6. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 71. st. 7. Pravilnika o porezu na dohodak Porezna uprava: Plaćanje poreza po odbitku na isplate dividendi i udjela u dobit (15.05.2012.) Irena Slovinac: Isplata dobiti vlasnicima društva (2.4.2021.)

(2) Dohodak od kapitala ne utvrđuje se po osnovi dividendi i udjela u dobiti ako su dividende i ti udjeli iskorišteni za uvećanje temeljnog kapitala društva ili ako su ostvareni od ulaganja Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te su namijenjeni i dijele se članovima tog fonda.

čl. 70. st. 9. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 70. st.10. Pravilnika o porezu na dohodak Irena Slovinac: Isplata predujma dobiti Porezna uprava: Plaćanje poreza po odbitku na isplate dividendi i udjela u dobiti u slučaju skrbničkih računa (15.05.2012.) Porezna uprava: Nastanak obveze plaćanja poreza na dohodak pri isplati dividende posredstvom platnog agenta? (20.03.2012.) Porezna uprava: Izvod iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit - obavijest (24.02.2012.) (24.02.2012.) Porezna uprava: Isplata dividendi i udjela u dobiti (16.09.2010.) Porezni tretman dohotka od kapitala (Iva Uljanić Škreblin, FIP br. 12/19) Dividende i udjeli u dobiti fizičkih osoba izravno iz inozemstva (Jasminka Rakijašić, FIP br. 5/18) Ostvarivanje dohotka iz inozemstva rezidenata (Dinko Lukač, FIP br. 4/17) Dividende i udjeli u dobiti i mogućnost prijeboja (Jasminka Rakijašić, FIP br. 5/15) FIP 3/22: Isplata dobiti fizičkim osobama u 2022. godini (25.02.2022.) Jasminka Rakijašić: Potpore za ORM za 2021. i ograničenje isplata (08.12.2021.) Jasminka Rakijašić: Dionice i udjele kupite do kraja 2015. (12.11.2015.) Jasminka Rakijašić: Reinvestirana dobit i obrazac JOPPD (16.4.2015.) Irena Slovinac: Podjela dobiti u jednostavnom d.o.o. (17.2.2014.) Irena Slovinac: Može li se isplatiti predujam dobiti? (1.12.2012.)

Utvrđivanje poreza na dohodak od kapitala

Članak 70.

(1) Porez na dohodak od kapitala po osnovi kamata iz članka 65. ovoga Zakona obračunavaju, obustavljaju i uplaćuju isplatitelji istodobno s isplatom ili pripisom primitka kao porez po odbitku, po stopi od 10%.

čl. 71. Pravilnika o porezu na dohodak

(2) Porez na dohodak od kapitala po osnovi izuzimanja imovine i korištenja usluga iz članka 66. ovoga Zakona obračunavaju, obustavljaju i uplaćuju isplatitelji istodobno s isplatom primitka, kao porez po odbitku, po stopi od 30%.

čl. 71. st. 8. Pravilnika o porezu na dohodak

(3) Porez na dohodak od kapitala po osnovi izuzimanja iz članka 66. ovoga Zakona plaća se po odbitku na način propisan stavkom 2. ovoga članka, i to do trenutka podnošenja prijave poreza na dobit.

(4) Porezni obveznik – imatelj financijske imovine obvezan je porez na dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka iz članka 67. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona, osim kapitalnih dobitaka po osnovi otuđenja udjela u kapitalu trgovačkog društva koji nisu prenosivi na tržištu kapitala u skladu s posebnim propisom, obračunati, obustaviti i uplatiti do posljednjeg dana mjeseca veljače tekuće godine za sve kapitalne dobitke ostvarene u prethodnoj godini umanjene za ostvarene kapitalne gubitke iz članka 67. stavka 11. ovoga Zakona po stopi od 10%.

čl 79. st. 13. Pravilnika o porezu na dohodak Porezna uprava: Oporezivanje kapitalnih dobitaka i izvješćivanje putem Obrasca JOPPD (18.01.2022.) Porezna uprava: Nabavna vrijednost prodanih opcijskih dionica (20.08.2021.)

(5) Porezni obveznik iz stavka 4. ovoga članka obvezan je voditi evidenciju istovrsne financijske imovine po metodi uzastopnih cijena (FIFO).

čl. 71. st. 13. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 71. st. 14. Pravilnika o porezu na dohodak

(6) Evidencija iz stavka 5. ovoga članka za financijsku imovinu ostvarenu na inozemnom tržištu može se voditi u valuti stjecanja financijske imovine.

(7) Iznimno od stavaka 4. i 5. ovoga članka, vođenje evidencije iz stavka 5. ovoga članka, utvrđivanje dohotka od kapitala te obračun poreza na dohodak od kapitala i izvješćivanje o istom može u ime i za račun poreznog obveznika – imatelja financijske imovine preuzeti investicijsko društvo i kreditna institucija koja obavlja investicijske usluge, aktivnosti i pomoćne usluge kako je određeno zakonom koji uređuje poslovanje na tržištu kapitala, subjekt za zajednička ulaganja, društvo za upravljanje, osoba koje temeljem ugovornog odnosa upravljaju financijskom imovinom poreznog obveznika, financijska organizacija ili institucionalni investitor (dalje u tekstu: financijski posrednik).

(8) Iznimno od stavaka 4., 5. i 7. ovoga članka, porezni obveznik – imatelj financijske imovine može izabrati da Središnje klirinško depozitarno društvo d. d. (dalje u tekstu: SKDD) u njegovo ime i za njegov račun vodi evidenciju iz stavka 5. ovoga članka, utvrđuje dohodak od kapitala te obračunava porez na dohodak od kapitala i o istom izvješćuje Poreznu upravu za cjelokupnu financijsku imovinu.

Porezna uprava: Plaćanje poreza po odbitku na isplate dividendi i udjela u dobiti u slučaju skrbničkih računa (15.05.2012.) Porezna uprava: Nastanak obveze plaćanja poreza na dohodak pri isplati dividende posredstvom platnog agenta? (20.03.2012.)

(9) U slučaju iz stavka 8. ovoga članka financijski posrednik odnosno sam porezni obveznik za imovinu ili sam porezni obveznik za kapitalne dobitke ostvarene u inozemstvu bez tuzemnog posrednika, osim kapitalnih dobitaka po osnovi otuđenja udjela u kapitalu trgovačkog društva koji nisu prenosivi na tržištu kapitala u skladu s posebnim propisom, dužni su dostavljati SKDD-u sve podatke bitne za utvrđivanje poreza na dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka iz članka 67. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona, a osobito podatke o stanju istovrsne financijske imovine na početku i na kraju obračunskog razdoblja, kao i podatak o ostvarenim kapitalnim dobicima koji sukladno članku 67. stavku 8. ovoga Zakona ne podliježu oporezivanju.

čl. 71. st. 15. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 71. st. 16. Pravilnika o porezu na dohodak

(10) Iznimno od stavka 9. ovoga članka, subjekti za zajednička ulaganja i upravitelji portfelja mogu dostavljati SKDD-u samo podatke o ostvarenim oporezivim kapitalnim dobicima i porezno priznatim kapitalnim gubicima u poreznom razdoblju.

(11) Podaci iz stavaka 9. i 10. ovoga članka dostavljaju se SKDD-u tijekom poreznog razdoblja, a najkasnije do 15. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu. Ako osobe navedene u stavcima 9. i 10. ovoga članka nemaju podatak o ostvarenim kapitalnim dobicima koji sukladno članku 67. stavku 8. ovoga Zakona ne podliježu oporezivanju, dužni su to posebno navesti.

(12) SKDD je dužan temeljem podataka iz stavaka 9. i 10. ovoga članka u ime i za račun poreznog obveznika – imatelja financijske imovine utvrditi dohodak od kapitala te obračunati porez na dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka po stopi iz stavka 4. ovoga članka.

(13) SKDD je dužan o obračunu iz stavka 12. ovoga članka do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu obavijestiti poreznog obveznika – imatelja financijske imovine o svim podacima temeljem kojega je napravljen obračun, kao i o podacima o načinu i roku uplate obračunanog poreza na dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka.

(14) Porezni obveznik – imatelj financijske imovine je obvezan porez na dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka prema obračunu iz stavka 12. ovoga članka uplatiti do posljednjeg dana mjeseca veljače tekuće godine. U istom roku SKDD je dužan Poreznoj upravi dostaviti propisano izvješće.

čl. 79. st. 13. Pravilnika o porezu na dohodak

(15) Ako porezni obveznik – imatelj financijske imovine osporava obračun iz stavka 12. ovoga članka može sam Poreznoj upravi dostaviti propisano izvješće u propisanom roku te priložiti evidenciju istovrsne financijske imovine po metodi uzastopnih cijena (FIFO), kao i ostalu dokumentaciju kojom se može dokazati stanje drugačije od stanja koje je utvrdila SKDD.

(16) Porezna uprava će, nakon utvrđivanja činjeničnog stanja, a vezano uz izvješće poreznog obveznika iz stavka 15. ovoga članka, ili prihvatiti izvješće i o tome izvijestiti SKDD ili zaprimljeno izvješće odbiti rješenjem.

(17) Porez na dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka od otuđenja udjela u kapitalu trgovačkog društva koji nisu prenosivi na tržištu kapitala u skladu s posebnim propisom iz članka 67. stavka 1. ovoga Zakona porezni obveznik plaća prema rješenju Porezne uprave u roku od 15 dana od dana dostave rješenja, po stopi od 10%. Otuđenje financijske imovine po osnovi udjela u kapitalu porezni obveznik obvezan je prijaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave najkasnije u roku od osam dana od dana otuđenja.

(18) Porez na dohodak od kapitala po osnovi dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica iz članka 68. ovoga Zakona plaća se po odbitku, po stopi od 30%.

čl. 71. st. 2. Pravilnika o porezu na dohodak Porezna uprava: Nabavna vrijednost prodanih opcijskih dionica (20.08.2021.)

(19) Porez na dohodak od kapitala po osnovi primitaka od dividendi ili udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu iz članka 69. ovoga Zakona plaća se po odbitku, po stopi od 10%.

čl. 71. st. 3. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 71. st. 4. Pravilnika o porezu na dohodak

(20) Porez na dohodak od kapitala po osnovi primitaka od dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu iz članka 69. ovoga Zakona oporezuje se pri isplati na način propisan stavkom 9. ovoga članka.

čl. 71. st. 5. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 71. st. 7. Pravilnika o porezu na dohodak

(21) Ministar financija pravilnikom propisuje oblik i sadržaj evidencije iz stavka 5. ovoga članka te način provedbe ovoga članka.

Porezna uprava: Utvrđivanje nastanka obveze plaćanja poreza na dohodak pri isplati dividende preko SKDD-a (20.3.2012.) (20.03.2012.) TEB: Obračun poreza na dohodak kod izuzimanje investicije u tijeku iz obrta (28.10.2021.)

Izvješćivanje

Članak 71.

(1) Isplatitelji ili sami porezni obveznici, ako im je ovim Zakonom propisana obveza izvješćivanja, obvezni su o isplaćenim primicima po osnovi koji se utvrđuje dohodak od kapitala i obustavljenom i uplaćenom porezu na dohodak dostavljati Poreznoj upravi izvješća u propisanom roku na propisanom obrascu, osim ako je ovim Zakonom drukčije uređeno.

(2) Ministar financija pravilnikom propisuje oblik, sadržaj, rokove te način dostavljanja podataka o isplaćenim primicima i uplaćenom porezu za potrebe Porezne uprave i Središnjeg registra osiguranika.

čl. 77. st. 1. toč. 3. Pravilnika o porezu na dohodak Novosti u oporezivanju dohotka - značajke novog Zakona o porezu na dohodak (Ksenija Cipek, Iva Uljenić Škreblin, TEB-ov poslovni info br. 1-2/17) Kapitalni dobici od prodaje udjela ostvareni u inozemstvu i isplate nerezidentima (Iva Uljanić Škreblin, FIP br. 9/20) Oporezivanje kapitalnih dobitaka od otuđenja udjela (Iva Uljanić Škreblin, FIP br. 4/20) Porezni tretman dohotka od kapitala (Iva Uljanić Škreblin, FIP br. 12/19) Dividende i udjeli u dobiti fizičkih osoba izravno iz inozemstva (Jasminka Rakijašić, FIP br. 5/18) Porez na dohodak i kriptovalute (Iva Uljanić Škreblin, Ksenija Cipek, FIP br. 4/18) Oporezivanje kapitalnih dobitaka (Ksenija Cipek, Iva Uljanić Škreblin, FIP br. 1/18) Porezni tretman dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica (Ksenija Cipek, Iva Uljanić Škreblin, FIP br. 9/17) Oporezivanje kapitalnih dobitaka prema ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (Željko Martinović, Dalibor Legac, FIP br. 2/16) Dividende i udjeli u dobiti i mogućnost prijeboja (Jasminka Rakijašić, FIP br. 5/15) mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Isplaćujete dividendu? Ne zaboravite porez i JOPPD! (21.3.2019.) Jasminka Rakijašić: Dionice i udjele kupite do kraja 2015. (12.11.2015.)

POGLAVLJE IV.

Članak 72.

brisan.

Članak 73.

brisan

Članak 74.

brisan

POGLAVLJE V.
UTVRĐIVANJE KONAČNOG DRUGOG DOHOTKA

Drugi dohodak po osnovi povrata doprinosa

Članak 75.

(1) Drugim dohotkom smatra se primitak po osnovi povrata doprinosa iz stavka 2. ovoga članka.

čl. 72. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 73. Pravilnika o porezu na dohodak

(2) Primitkom po osnovi povrata doprinosa smatra se iznos vraćenog doprinosa iz osnovice za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti, a koji je, za određeno razdoblje obračuna doprinosa, obračunan i uplaćen iz iznosa koji prelazi iznos najviše godišnje osnovice prema zakonu kojim se uređuju doprinosi za obvezna osiguranja.

Porezna uprava: Godišnji obračun i pravo na povrat doprinosa plaćenog iznad najviše godišnje osnovice (20.07.2007.) Povrat doprinosa MO I. stup (Dinko Lukač, FIP br. 3/16)

(3) Pri utvrđivanju drugog dohotka po osnovi povrata doprinosa ne priznaju se izdaci.

Podnošenje zahtjeva putem sustava ePorezna (Nataša Borota, FIP br. 6/19)

Drugi dohodak po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena

Članak 76.

(1) Drugim dohotkom smatra se primitak utvrđen kao razlika između vrijednosti stečene imovine i značajnih izdataka učinjenih osobito za luksuz, zabavu i razonodu s jedne strane (dalje u tekstu: stečena imovina) i dokazane visine sredstava za njezino stjecanje i stjecanje tih izdataka s druge strane.

(2) Drugi dohodak iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se na način propisan člancima 88. i 89. ovoga Zakona.

Drugi dohodak po osnovi privremenih odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi

Članak 76.a

(1) Drugim dohotkom smatraju se primici ostvareni po osnovi privremenih odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi sukladno posebnom propisu kojim se uređuje tržište rada.

(2) Pri utvrđivanju drugog dohotka iz stavka 1. ovoga članka ne priznaju se izdaci.

čl. 79. st. 4. Pravilnika o porezu na dohodak Obavljanje djelatnosti poljoprivrede i način utvrđivanja dohotka (Gordana Lončar, FIP br. 9/19) FIP 4/22: Sezonski rad u poljoprivredi (01.04.2022.)

Utvrđivanje poreza na dohodak od drugog dohotka po osnovi povrata doprinosa

Članak 77.

Porez na dohodak po osnovi povrata doprinosa prema članku 75. ovoga Zakona obračunava, obustavlja i uplaćuje Porezna uprava nadležna prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta poreznog obveznika, kao porez po odbitku, i to iz iznosa vraćenih doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti prema zakonu kojim se uređuju doprinosi za obvezna osiguranja po stopi od 30%.

čl. 72. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 73. Pravilnika o porezu na dohodak

 

Utvrđivanje poreza na dohodak od drugog dohotka po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena

Članak 78.

(1) Porez na dohodak od drugog dohotka iz članka 76. ovoga Zakona obračunava Porezna uprava po stopi od 30%.

(2) Obračunani porez na dohodak iz stavka 1. uvećava se za 100%.

(3) O utvrđenom i obračunanom porezu na dohodak iz stavka 2. ovoga članka Porezna uprava donosi porezno rješenje.

(4) Porezni obveznik kojem je utvrđen i obračunan drugi dohodak iz stavka 1. ovoga članka obvezan je isti uplatiti u roku od 15 dana od dana dostave poreznog rješenja iz stavka 3. ovoga članka.

Utvrđivanje poreza na dohodak od drugog dohotka po osnovi privremenih odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi

Članak 78.a

(1) Porez na dohodak od drugog dohotka iz članka 76.a ovoga Zakona plaća se po odbitku, po stopi od 10%.

(2) Porez na dohodak iz stavka 1. ovoga članka obračunavaju, obustavljaju i uplaćuju isplatitelji do posljednjeg dana u mjesecu u kojem je izvršena isplata odnosno davanje.

(3) Isplatitelji su obvezni o isplaćenim primicima po osnovi kojih se utvrđuje drugi dohodak i obustavljenom i uplaćenom porezu na dohodak dostavljati Poreznoj upravi izvješća u propisanom roku na propisanom obrascu.

čl.79. st. 4. Pravilnika o porezu na dohodakSezonski rad u poljoprivredi (mr. sc. Mirjana Paić Ćirić, FIP br. 5/19) Sezonski rad u sustavu mirovinskog osiguranja (Vesna Dejanović, FIP br. 10/18)mr. sc. Mirjana Paić Ćirić: Sezonski rad u poljoprivredi (5.5.2021.)

DIO ČETVRTI
UTVRĐIVANJE ZAJEDNIČKOG DOHOTKA

Članak 79.

(1) Dohodak ostvaren obavljanjem zajedničke samostalne djelatnosti iz članka 29. ovoga Zakona utvrđuje se kao jedinstveni dohodak u skladu s odredbama članaka 30. – 35. ovoga Zakona. Zajednički ostvaren dohodak ili gubitak dijeli se na pojedine supoduzetnike prema ugovoru. Ako ugovor nije sklopljen, dohodak ili gubitak se dijeli na jednake dijelove.

čl. 75. st. 1. Pravilnika o porezu na dohodak Utvrđivanje dohotka zajedničkim obavljanjem samostalne djelatnosti (mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, FIP br. 7/21) Zajednički dohodak i obrasci (TEB - 1.9.2021.)

(2) Dijelu dohotka ili gubitka svakog supoduzetnika utvrđenog prema stavku 2. ovoga članka dodaju se primici koje pojedini supoduzetnik ostvari za svoj rad ili druge naknade, a koji su kao poslovni izdaci smanjili dohodak od zajedničke djelatnosti. Od dijela dohotka ili gubitka svakog supoduzetnika utvrđenog prema stavku 2. ovoga članka odbijaju se izdaci koji su nastali pojedinom supoduzetniku, a kao poslovni izdaci nisu smanjili dohodak od zajedničke djelatnosti.

čl. 75. st. 3. Pravilnika o porezu na dohodak

(3) Odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka odnose se i na slučajeve kada više fizičkih osoba zajednički ostvaruje dohodak od imovine i imovinskog prava (suvlasnici i supoduzetnici).

čl. 75. st. 2. Pravilnika o porezu na dohodak

(4) Zajednički dohodak od imovine i imovinskih prava utvrđuje se prema odredbama članaka 56. i 60. ovoga Zakona.

(5) Supoduzetnici koji ostvaruju zajednički dohodak iz stavaka 1. i 4. ovoga članka obvezni su imenovati nositelja zajedničke djelatnosti, koji je prvenstveno odgovoran za vođenje poslovnih knjiga, plaćanje poreznih i drugih obveza, podnošenje prijava i izvješća i izvršavanje drugih propisanih obveza koje proizlaze iz zajedničke djelatnosti i zajedničke imovine i imovinskih prava. Nerezident ne može biti imenovan nositeljem zajedničke djelatnosti, osim u slučaju da su svi supoduzetnici nerezidenti. Ako supoduzetnici ne imenuju nositelja zajedničke djelatnosti, imenovat će ga Porezna uprava.

(6) Nositelj zajedničke djelatnosti iz stavka 5. ovoga članka obvezan je po isteku poreznog razdoblja (kalendarske godine) ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema svome prebivalištu ili uobičajenom boravištu podnijeti prijavu o utvrđenom dohotku od zajedničke djelatnosti.

(7) Prijava o utvrđenom dohotku od zajedničke djelatnosti podnosi se do kraja mjeseca siječnja tekuće za proteklu godinu.

čl. 76. st. 2. Pravilnika o porezu na dohodak

(8) Ministar financija pravilnikom propisuje oblik i sadržaj prijave o utvrđenom zajedničkom dohotku iz stavka 6. ovoga članka.

čl. 76. Pravilnika o porezu na dohodak Porezna uprava: Utvrđivanje paušalnog dohotka i paušalnog poreza na dohodak te dohotka od imovine prema rješenju Porezne uprave, za rezidente (24.04.2017.) Porezna uprava: Dohodak od imovine ostvaren po osnovi najma vlasnika i suvlasnika (09.03.2017.) Obrada poreznih prijava na Obrascu DOH i DOH-Z za 2019. godinu (mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, FIP br. 5/20) Zajedničko utvrđivanje dohotka i podnošenje Obrasca DOH-Z za 2018. godinu (mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, FIP br. 1/19) Financije, pravo i porezi: Utvrđivanje zajedničkog dohotka supoduzetnika u samostalnoj djelatnosti (29.12.2021.)

DIO PETI
UTVRĐIVANJE INOZEMNOG DOHOTKA

POGLAVLJE I.
OPĆE ODREDBE

Članak 80.

(1) Pri utvrđivanju oporezivog dohotka iz članka 12. stavka 7. ovoga Zakona odredbe međunarodnih ugovora koji su sklopljeni i potvrđeni u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, a koji su na snazi, imaju prednost pred odredbama tuzemnog Zakona.

čl. 86. Pravilnika o porezu na dohodak Porezna uprava: Mišljenje o primjeni Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Austrije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu (Narodne novine - Međunarodni ugovori broj 3/01) (26.06.2018.) Porezna uprava: Porezni tretman dohotka od nesamostalnog rada ostvarenog u Norveškoj i Velikoj Britaniji (26.06.2018.) Porezna uprava: Porez na dohodak od nesamostalnog rada i primjena Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s Republikom Slovenijom (07.09.2017.) Porezna uprava: Porezni tretman mirovine isplaćene od strane Mirovinskog fonda Svjetske Banke (07.09.2017.) Porezna uprava: Porezni tretman dohotka od nesamostalnog rada ostvarenog u Austriji (02.08.2017.) Porezna uprava: Mišljenje o primjeni Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Austrije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu („Narodne novine - Međunarodni ugovori“ br. 3/01) (02.08.2017.) Porezna uprava: Mišljenje o primjeni Ugovora između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu (21.03.2017.) Porezna uprava: Dvostruko oporezivanje inozemnih mirovina – uputa (02.12.2016.) Porezna uprava: Porezni tretman dohotka ostvarenog u inozemstvu (državljanin kraljevine Belgije s privremenim boravkom u Republici Hrvatskoj) (05.09.2016.) Porezna uprava: Oporezivanje inozemnih mirovina – Italija (01.08.2016.) Porezna uprava: Mišljenje o ostvarivanju prava iz Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (potvrđivanje odgovarajućeg obrasca „Zahtjeva“ i izdavanje potvrde o rezidentnosti) (18.11.2015.) Porezna uprava: Porezni tretman dohotka od nesamostalnog rada ostvarenog u Švedskoj (30.09.2015.) Porezna uprava: Oporezivanje mirovine iz Švedske (21.09.2015.) Porezna uprava: Oporezivanje naknada u svezi s međunarodnim atletskim mitingom (26.08.2011.) Porezna uprava: Primjena Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između RH i BiH te RH i R Makedonije (22.09.2008.) Porezna uprava: Plaćanje prireza porezu na dohodak za nerezidente (23.01.2008.) Porezna uprava: Oporezivanje nagrada na teniskim turnirima (tuzemnim i inozemnim poreznim obveznicima) (29.06.2000.) Porezna uprava: Uputa - Oporezivanje inozemnih dohodaka tuzemnih poreznih obveznika i tuzemnih dohodaka inozemnih poreznih obveznika (16.02.1995.) Metode za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja (Ksenija Cipek, Iva Uljanić Škreblin, FIP br. 11/16) Dividende iz inozemstva (TEB - 1.9.2021.) Dinko Lukač: Ostvarivanje dohotka iz inozemstva (18.4.2016.)

(2) Porez koji je rezident platio u inozemstvu temeljem inozemnog dohotka uračunat će se u tuzemni porez na dohodak za svaki pojedinačni inozemni dohodak zasebno, osim ako je ovim Zakonom drukčije uređeno.

čl. 88. Pravilnika o porezu na dohodak Plaće radnika izaslanih na rad u inozemstvo (Sandra Pezo, FIP br. 9/20) Obračun davanja na primitke rezidenata iz inozemstva (Dinko Lukač, FIP br. 6/19) Porezna rezidentnost fizičkih osoba (Lucija Barić, FIP br. 6/19) Izaslani radnici na rad u inozemstvo (Irena Đurica, FIP br. 3/18)

(3) Porez plaćen u inozemstvu može se uračunati samo na temelju potvrde inozemnog poreznog tijela ili za to ovlaštene osobe o uplaćenom porezu u inozemstvu.

Dividende iz inozemstva (TEB - 1.9.2021.)

(4) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, porez koji je rezident platio u inozemstvu temeljem inozemnog dohotka neće se uračunati u tuzemni porez na dohodak ako isti nije plaćen u inozemstvu u skladu s odredbama međunarodnog ugovora, ako je međunarodni ugovor u primjeni.

čl. 84. st. 4. Pravilnika o porezu na dohodak Dividende iz inozemstva (TEB - 1.9.2021.)

(5) Uračunavanje inozemnog poreza u tuzemni porez na dohodak obavlja se u godišnjem obračunu poreza putem podnesene godišnje porezne prijave, odnosno u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak te u slučaju konačnog oporezivanja putem podnesenog izvješća iz članka 81. stavka 4. ovoga Zakona.

čl. 84. st. 5. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 87. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 88. Pravilnika o porezu na dohodak Porezna uprava: Poziv građanima rezidentima Republike Hrvatske na dobrovoljnu prijavu inozemnih primitaka (21.12.2021.) Porezna uprava: Porezni tretman dohotka koje hrvatski porezni rezidenti ostvaruju obavljanjem samostalne djelatnosti obrta (24-satne skrbi / njege starijih osoba i osoba s invaliditetom) u Republici Austriji (08.12.2021.) Porezna uprava: Obveza plaćanja poreza i uračunavanje inozemnog poreza plaćenog u Australiji za člana posade broda u međunarodnoj plovidbi (17.08.2021.) Porezna uprava: Primjena ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja – naknade za autorska prava (16.09.2013.) FIP 3/22: Postupak dobrovoljnog prijavljivanja primitaka iz inozemstva (25.02.2022.) Oporezivanje primitaka dugoročnog twinning savjetnika (Pitajte TEB, Dinko Lukač, FIP br. 10/21) Uz izmjene Pravilnika o porezu na dohodak (Gordana Lončar, Dražen Opalić, FIP br. 1/18) Konačni dohodak iz inozemstva (Sandra Pezo, FIP br. 11/17) Značajke novog Pravilnika o porezu na dohodak (Ksenija Cipek, Iva Uljanić Škreblin, FIP br. 3/17) Financije, pravo i porezi: Dobrovoljno prijavljivanje inozemnih primitaka (31.01.2022.)

Članak 80.a

(1) Oporeziv dohodak iz članka 12. stavka 7. ovoga Zakona preuzima se na način kako ga je utvrdila država izvora dohotka.

(2) Oporeziv dohodak iz stavka 1. ovoga članka umanjuje se za obvezne doprinose ako isti nisu bili priznati kao izdatak u državi izvora dohotka.

(3) Porezni obveznici koji ostvaruju dohodak iz stavka 1. ovoga članka koji se sukladno odredbama ovoga Zakona smatra dohotkom od samostalne djelatnosti, dužni su upisati se u registar poreznih obveznika poreza na dohodak, ali nisu dužni utvrđivati taj dohodak na temelju poslovnih knjiga i evidencija iz članka 34. stavka 1. ovoga Zakona.

Porezna uprava: Porezni tretman dohotka koje hrvatski porezni rezidenti ostvaruju obavljanjem samostalne djelatnosti obrta (24-satne skrbi / njege starijih osoba i osoba s invaliditetom) u Republici Austriji (08.12.2021.)

(4) Odredbe stavaka 1. i 3. ovoga članka neće se primjenjivati ako država izvora sukladno odredbama međunarodnog ugovora nije imala pravo oporezivanja odnosnog dohotka ili ako država izvora ne oporezuje odnosni dohodak, prema izvoru dohotka iz članka 5. ovoga Zakona odnosno po pojedinoj osnovi dohotka prema izvorima  dohotka iz članka 5. ovoga Zakona ili ako porezni obveznik izabere u Republici Hrvatskoj utvrđivati i plaćati predujmove poreza na dohodak, odnosno konačni porez na dohodak, sukladno odredbama ovoga Zakona.

POGLAVLJE II.
OBVEZE OBRAČUNA I UPLATE POREZA NA DOHODAK I IZVJEŠĆIVANJE O INOZEMNOM DOHOTKU

Članak 81.

(1) Tuzemni poslodavac za izaslanog radnika, odnosno sam porezni obveznik rezident koji oporezivi dohodak iz članka 6. ovoga Zakona ostvari izravno iz inozemstva ili u inozemstvu, obvezan je, neovisno od drugih odredaba ovoga Zakona, na taj dohodak obračunati predujam poreza na dohodak, odnosno konačni porez, i uplatiti ga u roku od 30 dana od dana primitka, odnosno od dana isplate dohotka osim ako ovim Zakonom nije propisano da se porez plaća prema rješenju Porezne uprave ili godišnje. U istom roku tuzemni poslodavac za izaslanog radnika, odnosno sam porezni obveznik obvezan je Poreznoj upravi dostaviti propisano izvješće, osim ako je ovim Zakonom drukčije uređeno.

čl. 79. st. 1. Pravilnika o porezu na dohodak Oporezivanje dohotka ostvarenog otuđenjem nekretnina (mr. sc. Zrinka Perić, FIP br. 8/21) Obračun davanja na primitke rezidenata iz inozemstva (Dinko Lukač, FIP br. 6/19) FIP 5/22: Drugi dohodak iz inozemstva (01.05.2022.) Oporezivanje dividende ostvarene u Njemačkoj (TEB - 1.9.2021.)

(2) Porezni obveznik rezident koji ostvaruje mirovinu ostvarenu iz inozemstva ili u inozemstvu predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada po osnovi te mirovine uplaćuje prema rješenju Porezne uprave do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec, odnosno tromjesečno do posljednjeg dana svakog tromjesečja ako je utvrđeni mjesečni predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak do 100,00 kuna.

čl. 85. Pravilnika o porezu na dohodak Porezna uprava: Porezni tretman mirovine isplaćene od strane Mirovinskog fonda Svjetske Banke (07.09.2017.)

(3) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka porezni obveznik rezident koji ostvaruje primitke iz inozemstva ili u inozemstvu za koje u tijeku poreznog razdoblja postoji obveza plaćanja predujma poreza na dohodak, odnosno konačnog poreza na dohodak, u inozemstvu, nije obvezan plaćati predujam poreza na dohodak, odnosno konačni porez na dohodak, u tuzemstvu tijekom poreznog razdoblja, o čemu je obvezan izvijestiti Poreznu upravu u roku od osam dana od dana ostvarenog prvog primitka u tekućoj godini. Isto se primjenjuje i za primitke rezidenata izaslanih na rad u inozemstvo po nalogu tuzemnog poslodavca, kao i za primitke rezidenata ostvarene radom u svojstvu zastupnika u Europskom parlamentu.

čl. 89. Pravilnika o porezu na dohodak Porezna uprava: Porezni tretman dohotka koje hrvatski porezni rezidenti ostvaruju obavljanjem samostalne djelatnosti obrta (24-satne skrbi / njege starijih osoba i osoba s invaliditetom) u Republici Austriji (08.12.2021.) Porezna uprava: Oporezivanje nesamostalnog rada izaslanih radnika u Rusku Federaciju (03.08.2015.) Porezna uprava: Oporezivanje nesamostalnog rada u društvu sa sjedištem u Austriji (03.08.2015.) Isplate nerezidentima i ostvarivanje dohotka iz inozemstva rezidenata (II. dio) (Dinko Lukač, FIP br. 5/16) Isplate nerezidentima i ostvarivanje dohotka iz inozemstva rezidenata (I. dio) (Dinko Lukač, FIP br. 4/16)

(4) Tuzemni poslodavac za izaslanog radnika, odnosno sam porezni obveznik iz stavka 3. ovoga članka, obvezan je dostaviti Poreznoj upravi podatke o ostvarenom dohotku i plaćenom porezu u inozemstvu, koji odgovara tuzemnom porezu na dohodak, i to na propisanom izvješću do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu. Isto se primjenjuje i u slučaju kada Republika Hrvatska u skladu s međunarodnim ugovorom izuzima taj dohodak od oporezivanja. Ako do navedenoga roka tuzemni poslodavac, odnosno sam porezni obveznik iz opravdanih razloga ne posjeduje podatak o uplaćenom inozemnom porezu, a isti želi uračunati u tuzemnu poreznu obvezu, o tome je dužan izvijestiti Poreznu upravu i naknadno dostaviti podatak o uplaćenom inozemnom porezu, a najkasnije do 30. studenog tekuće godine za prethodnu godinu.

čl. 90. Pravilnika o porezu na dohodak

(5) Temeljem dostavljenog izvješća iz stavka 4. ovoga članka Porezna uprava izvršit će obračun poreza na dohodak sukladno odredbama ovoga Zakona, uz primjenu uračunavanja poreza koji je rezident platio u inozemstvu, a koji odgovara tuzemnom porezu na dohodak, pod uvjetom propisanim člankom 80. stavkom 3. ovoga Zakona.

(6) Konačan porez na inozemni dohodak utvrđen temeljem ostvarenog konačnog dohotka iz članka 12. stavka 4. ovoga Zakona, uz prethodno uračunavanje plaćenog inozemnog poreza na način propisan stavkom 5. ovoga članka, porezni obveznik plaća prema rješenju Porezne uprave u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

(7) Ministar financija pravilnikom propisuje način uračunavanja poreza na dohodak plaćenog u inozemstvu te oblik i sadržaj izvješća o ostvarenom inozemnom dohotku i plaćenom porezu u inozemstvu.

čl. 91. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 92. Pravilnika o porezu na dohodak Obrazac INO-DOH i njegova praktična primjena (Dalibor Legac, Željko Martinović, FIP br. 1/21) Utvrđivanje inozemnog dohotka i Obrazac INO-DOH (Željko Martinović, Dalibor Legac, FIP br. 1/20) Obrazac INO-DOH i „INO IZJAVA“ (Željko Martinović, Dalibor Legac, FIP br. 1/18) Uz izmjene Pravilnika o porezu na dohodak (Gordana Lončar, Dražen Opalić, FIP br. 1/18) TEB INFO: Kada i kako prijaviti inozemni dohodak (21.04.2022.)

DIO VI.
UTVRĐIVANJE PAUŠALNOG DOHOTKA I PAUŠALNOG POREZA NA DOHODAK

Članak 82.

(1) Poreznom obvezniku koji obavlja djelatnost iz članka 29. stavka 1. točke 1. i stavka 3. ovoga Zakona, a nije po toj osnovi obveznik poreza na dodanu vrijednost prema zakonu kojim se uređuje porez na dodanu vrijednost te koji po osnovi te djelatnosti u poreznom razdoblju ne ostvaruje ukupni godišnji primitak veći od iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost prema zakonu kojim se uređuje porez na dodanu vrijednost, dohodak i porez na dohodak može se utvrđivati i u paušalnom iznosu.

Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti​ Porezna uprava: Plaćanje paušalnog poreza na dohodak za vrijeme komplikacija u trudnoći i porodiljnog dopusta (16.03.2021.) Porezna uprava: Utvrđivanje paušalnog dohotka i paušalnog poreza na dohodak te dohotka od imovine prema rješenju Porezne uprave, za rezidente (24.04.2017.) Porezna uprava: Porezni tretman novčane potpore za samozapošljavanje isplaćene od HZZ-a (04.03.2016.) Porezna uprava: Obavljanje djelatnosti gospodarskog ribolova (23.05.2013.) Porezna uprava: Paušalno oporezivanje djelatnosti sporednog zanimanja (02.01.2012.) Porezna uprava: Obveze za javna davanja umirovljenika koji obavljaju djelatnost kućne radinosti (02.09.2008.) Novosti u pravilnicima o paušalnom oporezivanju – samostalne djelatnosti i turizam (Sandra Pezo, FIP br. 2/21) Paušalno oporezivanje – podnošenje novih izvješća za 2020. (mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, FIP br. 12/20) Novosti o paušalnom oporezivanju (Sandra Pezo, FIP br. 2/20) Paušalno oporezivanje dohotka od samostalnih djelatnosti obrtnika i poljoprivrednika (Krešimir Vranar, FIP br. 12/19) Evidentiranje primitaka od potpora, poticaja, subvencija i pomoći kod obavljanja samostalnih djelatnosti (Krešimir Vranar, FIP br. 10/19) Obavljanje djelatnosti poljoprivrede i način utvrđivanja dohotka (Gordana Lončar, FIP br. 9/19) Oporezivanje poljoprivredne djelatnosti (Ida Dojčić, FIP br. 9/18) Oporezivanje umjetnika (rezidenata i nerezidenata) – II. Dio (Zrinka Perić, FIP br. 4/18) Novi uvjeti za paušalno oporezivanje samostalne djelatnosti u 2017. (Mirjana Mahović Komljenović, FIP br. 2/17) Financije, pravo i porezi: Izvješće o paušalnom dohotku od samostalne djelatnosti na obrascima PO- SD i PO- SD-Z za 2021. godinu (01.12.2021.)

(2) Poreznom obvezniku koji ostvaruje dohodak iz članka 57. stavka 2. ovoga Zakona (iznajmljivanje stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranje kampova), a nije po toj osnovi obveznik poreza na dodanu vrijednost prema zakonu kojim se uređuje porez na dodanu vrijednost, dohodak i porez na dohodak utvrđuje se u paušalnom iznosu.

Pravilnik o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu Porezna uprava: Utvrđivanje paušalnog dohotka i paušalnog poreza na dohodak te dohotka od imovine prema rješenju Porezne uprave, za rezidente (24.04.2017.) Porezna uprava: Početak i prestanak utvrđivanja poreza i prireza na dohodak ostvarenog od imovine po osnovi iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova (18.04.2017.) Paušalno oporezivanje iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima (Krešimir Vranar, FIP br. 3/21) Novosti u pravilnicima o paušalnom oporezivanju – samostalne djelatnosti i turizam (Sandra Pezo, FIP br. 2/21) Novosti o paušalnom oporezivanju (Sandra Pezo, FIP br. 2/20) Paušalno oporezivanje djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu (Sandra Pezo, FIP br. 2/19) Paušalno oporezivanje iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima (Krešimir Vranar, FIP br. 3/18) Iznajmljivanje stanova, soba i postelja putnicima i turistima u 2017. – paušalno oporezivanje (mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, FIP br. 3/17)

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, porezni obveznik nerezident upisan u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost čija vrijednost isporuka u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost prema zakonu kojim se uređuje porez na dodanu vrijednost, a ispunjava uvjete iz stavka 2. ovoga članka te ispunjava uvjete prema posebnim propisima, može utvrđivati i plaćati porez na dohodak u paušalnom iznosu.

Porezna uprava: Paušalno oporezivanje dohotka od iznajmljivanja nerezidenata iz država članica EU i iz trećih država (07.05.2018.)

(4) Porezni obveznik iz stavaka 1. – 3. ovoga članka koji porez na dohodak plaća u paušalnom iznosu ne vodi poslovne knjige iz članka 34. stavka 2. ovoga Zakona, osim evidencije o prometu.

Porezna uprava: Uputa o utvrđivanju godišnjeg poreza i prireza porezu na dohodak u paušalnom iznosu te popunjavanje izvješća tj. obrazaca PO-SD i PO-SD-Z (31.12.2020.)

(5) Poreznim obveznicima iz stavaka 2. i 3. ovoga članka godišnji porez u paušalnom iznosu po stopi od 10% utvrđuje Porezna uprava rješenjem.

(6) Porezni obveznici iz stavka 1. ovoga članka godišnji porez u paušalnom iznosu po stopi od 10% utvrđuju na temelju izvješća iz stavka 10. ovoga članka. Razlika godišnjeg paušalnog poreza za uplatu ili za povrat utvrđuje se na temelju izvješća iz stavka 10. ovoga članka, koje porezni obveznik podnosi Poreznoj upravi najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka godine za koju se izvješće podnosi. Porezni obveznik obvezan je razliku godišnjeg paušalnog poreza uplatiti s danom podnošenja izvješća.

(7) Poreznim obveznicima iz stavka 6. ovoga članka koji ne podnesu izvješće iz stavka 10. ovoga članka ili su podaci u navedenom izvješću netočni ili nepotpuni, porez na dohodak utvrđuje se procjenom.

(8) Porezna uprava može na temelju obavljenog nadzora i prikupljenih podataka o ostvarenom prometu donijeti rješenje o obvezi plaćanja predujma poreza na dohodak u skladu s člankom 37. stavkom 1. ovoga Zakona, ako utvrdi da je porezni obveznik ostvario primitke po toj osnovi iznad iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost.

(9) U slučaju iz stavka 8. ovoga članka porezni obveznik je obvezan prijeći na utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti na način propisan odredbama članaka 30. – 35. ovoga Zakona.

(10) Ministar financija pravilnikom propisuje samostalne djelatnosti prema stavku 1. ovoga članka koje će se paušalno oporezivati, visinu paušalnog dohotka i poreza na dohodak, rokove plaćanja poreza te evidencije i izvješća u svezi paušalnog oporezivanja.

(11) Ministar financija pravilnikom propisuje djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja kampova prema stavcima 2. i 3. ovoga članka koje će se paušalno oporezivati, visinu paušalnog dohotka, rokove plaćanja poreza, evidencije i izvješća u svezi paušalnog oporezivanja te kriterije po kojima će predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave svojom odlukom propisati visine paušalnog poreza na dohodak u Zakonom predviđenom rasponu.

Utvrđivanje porezne osnovice procjenom (Marica Houška, Marijana Zlatar Gulan, FIP br. 9/21) Financije, pravo i porezi: Popunjavanje PO-SD-Z i PO-SD (31.01.2022.)

DIO SEDMI
DOSTAVLJANJE IZVJEŠĆA I DRUGE OBVEZE

POGLAVLJE I.
DOSTAVLJANJE PODATAKA OD POREZNIH OBVEZNIKA

Članak 83.

(1) Porezni obveznici koji počinju obavljati samostalnu djelatnost iz članka 29. ovoga Zakona, porezni obveznici koji počinju davati u najam i zakup pokretnine, stvari i nekretnine i porezni obveznici koji počinju ostvarivati dohodak izravno iz inozemstva dužni su Poreznoj upravi prijaviti početak obavljanja djelatnosti, iznajmljivanja i ostvarivanja dohotka, u roku od osam dana od dana početka obavljanja djelatnosti, odnosno od dana početka ostvarivanja dohotka.

(2) U roku iz stavka 1. ovoga članka porezni obveznici koji počinju obavljati samostalnu djelatnost iz članka 29. ovoga Zakona dužni su nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svome prebivalištu ili uobičajenom boravištu dati podatke o osobi koja im vodi poslovne knjige.

čl. 93. st. 3. toč. 6. Pravilnika o porezu na dohodak

(3) Porezna uprava može temeljem prikupljenih podataka o dohotku od nesamostalnog rada, obveznim doprinosima i predujmu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak koje porezni obveznici dostavljaju na propisanom izvješću, na svojim mrežnim stranicama objaviti popis poreznih obveznika/poslodavaca koji ne isplaćuju plaću svojim radnicima, odnosno koji su na dostavljenim izvješćima tri mjeseca uzastopno ili tri mjeseca u vremenskom razdoblju od šest mjeseci iskazali samo obračun doprinosa sukladno članku 24. stavku 2. Zakona o doprinosima. Popis sadržava: ime i prezime ili naziv poslodavca, godinu rođenja fizičke osobe poslodavca, mjesto prebivališta ili uobičajenog boravišta fizičke osobe ili sjedišta pravne osobe poslodavca, broj radnika kojima na izvješću nije iskazana isplata plaće i razdoblje na koje se ta izvješća odnose. Na zahtjev osobe koja dokaže pravni interes, Porezna uprava popis može dopuniti i drugim podacima potrebnim radi nespornog utvrđivanja identiteta pojedinačnog poreznog obveznika s ovoga popisa, kao što su: datum i mjesec rođenja fizičke osobe poslodavca i ime roditelja fizičke osobe poslodavca.

(4) Porezna uprava može, putem sustava ePorezna, temeljem podataka iz svojih službenih evidencija, omogućiti isplatiteljima primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak, dohodak od imovinskih prava i kapitala, uvid u podatke koji se odnose na pripadnost općini/gradu primatelja.

(5) Porezna uprava može, putem sustava ePorezna, temeljem podataka iz svojih službenih evidencija omogućiti poslodavcima i isplatiteljima plaće uvid u podatke koji se odnose na isplaćene neoporezive primitke koje radnik može ostvariti od više poslodavaca i isplatitelja plaće do određenoga godišnjeg iznosa u poreznom razdoblju te uvid u neiskorišteni iznos osobnog odbitka u slučaju iz članka 26. stavka 6. ovoga Zakona.

POGLAVLJE II.
DOSTAVLJANJE PODATAKA OD NADLEŽNIH DRŽAVNIH TIJELA

Članak 84.

(1) Nadležna tijela državne uprave, pravne osobe s javnim ovlastima, odnosno druge nadležne organizacije dužne su Poreznoj upravi dostaviti sva odobrenja za obavljanje djelatnosti obrta i slobodnih zanimanja, te rješenja o privremenoj obustavi i prestanku djelatnosti, odnosno slobodnih zanimanja istodobno s dostavom odobrenja, odnosno rješenja poreznom obvezniku.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka mogu se dostaviti i elektroničkim putem, odnosno na nosačima podataka.

POGLAVLJE III.
DOSTAVLJANJE PODATAKA OD DRUGIH PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA

Članak 85.

(1) Pravne i fizičke osobe te druge organizacije dužne su Poreznoj upravi na njezin zahtjev dostaviti podatke o isporučenoj robi i uslugama što su im obavili obveznici poreza na dohodak te druge propisane podatke o isplaćenim plaćama, mirovinama i drugim primicima po osnovi nesamostalnog rada i djelatnosti, za godinu za koju se utvrđuje porez na dohodak.

(2) Banke i druge financijske organizacije koje obavljaju poslove platnog prometa dužne su Poreznoj upravi na njezin zahtjev dostaviti podatke o prometu preko računa obveznika poreza na dohodak. Na zahtjev Porezne uprave dužne su te podatke za pojedine obveznike poreza na dohodak dostaviti i tijekom godine.

(3) Osobe i organizacije iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dužni su Poreznoj upravi omogućiti uvid u poslovne knjige i evidencije radi utvrđivanja podataka potrebnih za utvrđivanje poreza.

(4) Podaci iz stavaka 1. i 2. ovoga članka mogu se dostaviti i elektroničkim putem, odnosno na nosačima podataka.

(5) Osobe i organizacije iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dužne su Poreznoj upravi u propisanom roku na propisanom obrascu dostavljati i podatke o isplaćenim propisanim primicima na koje se ne plaća porez na dohodak i o drugim propisanim primicima koji se u smislu ovoga Zakona ne smatraju dohotkom.

(6) Ministar financija pravilnikom propisuje oblik, sadržaj, rokove te način dostavljanja podataka o isplaćenim primicima i uplaćenom porezu iz stavka 5. ovoga članka za potrebe Porezne uprave i Središnjeg registra osiguranika.

POGLAVLJE IV.
OBVEZA ISPLATE NA RAČUN

Članak 86.

(1) Tijela državne uprave i pravosudna tijela i druga državna tijela, tijela i službe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, zavodi, neprofitne organizacije, poduzetnici – pravne i fizičke osobe, obavljaju isplate primitaka koji se smatraju dohotkom obveznicima poreza na dohodak te isplate primitaka koji se ne smatraju dohotkom, odnosno na koje se ne plaća porez na dohodak fizičkim osobama na njihov žiroračun kod banke, a iznimno na njihov tekući račun sukladno posebnim propisima te u gotovom novcu na propisan način.

Drugi dohodak – isplata na žiroračun (TEB -1.9.2021.)

(2) Ministar financija pravilnikom propisuje isplate primitaka koje se mogu izvršiti na tekući račun, odnosno u gotovom novcu.

čl. 92. Pravilnika o porezu na dohodak Porezna uprava: Promjene vezane za poslovanje kreditne institucije Revolut Bank UAB (07.06.2022.) Porezna uprava: Mogućnost isplata primitaka na račune Revolut Bank UAB i Revolut Payments UAB (27.09.2021.) Porezna uprava: Isplata naknade prijevoznih troškova na službenom putovanju u gotovu novcu (14.07.2017.) Naknade za rad članova izbornih tijela izbornih povjerenstava i biračkih odbora (Gordana Lončar, FIP br. 7/20) FIP 6/22: Plaćanja gotovim novcem (27.05.2022.) Jasminka Rakijašić: Isplata dividendi i udjela u dobiti (3.4.2017.)

POGLAVLJE V.
REGISTAR POREZNIH OBVEZNIKA

Članak 87.

(1) Radi osiguranja podataka potrebnih za utvrđivanje poreza, porezni obveznici, odnosno opunomoćenici dužni su ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema njihovu prebivalištu ili uobičajenom boravištu podnijeti prijavu radi upisa u registar obveznika poreza na dohodak.

čl. 93. Pravilnika o porezu na dohodak

(2) Prijava radi upisa u registar poreznih obveznika podnosi se za dohodak od:

1. obrtničke djelatnosti, djelatnosti slobodnih zanimanja, djelatnosti poljoprivrede i šumarstva te druge djelatnosti koje se oporezuju kao obrtničke prema članku 29. ovoga Zakon

Porezna uprava: Prodaja poljoprivrednih proizvoda u prerađenom obliku – upis u RPO (15.06.2021.) Porezna uprava: Datum upisa u RPO za fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost poljoprivrede i šumarstva (20.08.2018.) Utvrđivanje dohotka zajedničkim obavljanjem samostalne djelatnosti (mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, FIP br. 7/21)

2. imovine prema člancima 56. – 58. ovoga Zakona

Porezna uprava: Porez na dohodak od otuđenja nekretnina (01.07.2021.)

3. nesamostalnog rada ostvarenog izravno iz ili u inozemstvu i u diplomatskom, odnosno konzularnom predstavništvu strane države i međunarodnoj organizaciji ili u predstavništvu ili organizaciji koja na teritoriju Republike Hrvatske ima diplomatski imunitet

Oporezivanje plaće ostvarene od rada u RH za poslodavca iz inozemstva (Sandra Pezo, FIP br. 5/21) Rad za poslodavca iz EU (Dinko Lukač, FIP br. 10/20) Oporezivanje plaće rezidenta - pograničnog radnika (Sandra Pezo FIP br. 3/19)

4. samostalne djelatnosti iz inozemstva

Porezna uprava: Porezni tretman dohotka koje hrvatski porezni rezidenti ostvaruju obavljanjem samostalne djelatnosti obrta (24-satne skrbi / njege starijih osoba i osoba s invaliditetom) u Republici Austriji (08.12.2021.)

5. imovine i imovinskih prava iz inozemstva

6. kapitala i drugog dohotka iz inozemstva

FIP 5/22: Drugi dohodak iz inozemstva (01.05.2022.)

7. obrtničke djelatnosti i djelatnosti iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova za koje se počinje paušalno utvrđivati dohodak prema članku 82. ovoga Zakona i/ili

8. djelatnosti slobodnih zanimanja iz članka 29. stavka 2. točke 4. ovoga Zakona koje se oporezuju prema članku 39. ovoga Zakona.

Obračun davanja na primitke rezidenata iz inozemstva (Dinko Lukač, FIP br. 6/19) Paušalno oporezivanje iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima (Krešimir Vranar, FIP br. 3/18)

(3) Prijavu u registar poreznih obveznika podnose i porezni obveznicu koji ostvaruju dohodak te primitke na koje se ne plaća porez na dohodak i druge primitke koji se u smislu ovoga Zakona ne smatraju dohotkom iz inozemstva te primitke koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da međunarodnim ugovorima nije drukčije uređeno.

čl. 93. st. 6. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 93. st. 7. Pravilnika o porezu na dohodak čl. 93. st. 8. Pravilnika o porezu na dohodak

(4) Prijava se podnosi u roku od osam dana od dana početka obavljanja djelatnosti, od dana dostavljanja pisanog zahtjeva za prelazak na utvrđivanje paušalnog dohotka ili prelaska na oporezivanje po odbitku, odnosno početka ostvarivanja primitaka.

Financije, pravo i porezi: Prestanak obavljanja obrtničke djelatnosti (01.11.2021.)

(5) Porezni obveznici dužni su pri prestanku obavljanja samostalne djelatnosti i/ili prestanku ostvarivanja dohotka iz inozemstva i/ili prelasku s utvrđivanja paušalnog dohotka prema članku 82. ovoga Zakona na utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti na temelju propisanih poslovnih knjiga i/ili prestanku utvrđivanja dohotka od imovine i drugog dohotka na temelju podataka iz propisanih poslovnih knjiga, nadležnoj ispostavi Porezne uprave podnijeti prijavu o prestanku obavljanja djelatnosti, prestanku utvrđivanja dohotka na temelju podataka iz propisanih poslovnih knjiga i prestanku ostvarivanja dohotka, i to u roku iz stavka 4. ovoga članka.

Financije, pravo i porezi: Prestanak obavljanja obrtničke djelatnosti (01.11.2021.)

(6) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada javni bilježnik dostavi ispravu o ostvarivanju najamnine i zakupnine nekretnina i pokretnina sukladno članku 62. stavku 8. ovoga Zakona, smatra se da je izvršena prijava upisa u registar poreznih obveznika.

(6) Ministar financija pravilnikom propisuje oblik i sadržaj prijave radi upisa u registar obveznika poreza na dohodak iz stavka 1. ovoga članka.

Podnošenje zahtjeva putem sustava ePorezna (Nataša Borota, FIP br. 6/19)

POGLAVLJE VI.
USPOREDBA I PRIKUPLJANJE PODATAKA BITNIH ZA OPOREZIVANJE

Usporedba podataka

Članak 88.

(1) Radi pravilnog utvrđivanja obveze poreza na dohodak i drugih poreza, Porezna uprava je dužna tijekom poreznog razdoblja uspoređivati podatke o fizičkim osobama kojima raspolaže te na temelju uspoređenih podataka prikupiti ostale podatke bitne za oporezivanje.

(2) Usporedbu podataka iz stavka 1. ovoga članka Porezna uprava provodi na temelju svih podataka o ostvarenom dohotku iz članka 5. ovoga Zakona, ostvarenih primitaka koji se ne smatraju dohotkom iz članka 8. ovoga Zakona, a i drugih neoporezivih primitka i tražbina te podataka o nabavljenoj nepokretnoj, pokretnoj i drugoj imovini te drugim izdacima fizičkih osoba i njihovim obvezama tijekom poreznog razdoblja. Usporedbu obavlja na temelju podataka s kojima raspolaže, podataka koje priopći porezni obveznik i podataka iz drugih izvora.

(3) Ako Porezna uprava u tijeku prikupljanja podataka i njihove usporedbe iz stavaka 1. i 2. ovoga članka utvrdi da izvori za imovinu fizičkih osoba nisu dokazani, utvrdit će po toj osnovi drugi dohodak u skladu s člankom 76. ovoga Zakona.

(4) Za svrhe iz stavaka 1. i 2. ovoga članka Porezna uprava je obvezna ustrojiti evidencije o imovini poreznih obveznika na temelju podataka iz svojih evidencija, evidencija tijela državne uprave i evidencija jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

čl. 94. Pravilnika o porezu na dohodak Utvrđivanje porezne osnovice procjenom (Marica Houška, Marijana Zlatar Gulan, FIP br. 9/21)

Prikupljanje podataka

Članak 89.

(1) Podatke o poreznim obveznicima prikupljene na temelju odredaba ovoga Zakona i podatke prikupljene kroz ostale porezne postupke iz nadležnosti Porezne uprave, Porezna uprava je dužna međusobno uspoređivati.

(2) Radi usporedbe podataka iz stavka 1. ovoga članka Porezna uprava dužna je prikupiti javno dostupne podatke o poreznim obveznicima, kao i podatke o imovini dostupne kroz sustave za razmjenu podataka između nadležnih institucija i Porezne uprave.

(3) Ako usporedba podataka iz stavaka 1. i 2. ovoga članka pokazuje znatna odstupanja između uobičajenih primitaka poreznih obveznika i nastalih izdataka za nabavljenu imovinu i utrošena sredstva za potrošnju, Porezna uprava će kroz postupak provjere pozvati poreznog obveznika da popuni obrazac Izjava fizičke osobe o izvorima stjecanja imovine, propisan odredbama posebnog propisa.

(4) U provedbi postupka provjere podataka Porezna uprava je ovlaštena tražiti i razmjenjivati podatke s drugim javno pravnim tijelima te tražiti podatke od drugih osoba sukladno odredbama posebnog propisa.

(5) Ako u postupku provjere podataka porezni obveznik dostavi vjerodostojnu dokumentaciju kojom dokazuje izvore sredstava, Porezna uprava će navedene podatke pridružiti već poznatim podacima za poreznog obveznika.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, ako se porezni obveznik ne odazove pozivu ili ne dostavi vjerodostojnu dokumentaciju, Porezna uprava će u roku od 60 dana putem ovlaštenih osoba pokrenuti postupak utvrđivanja drugog dohotka iz članka 76. ovoga Zakona.

(7) Na temelju okončanih postupaka pokrenutih na temelju stavaka 5. i 6. ovoga članka, Porezna uprava će ustrojiti stanje imovine za tog poreznog obveznika na određeni dan.

(8) Postupak pokrenut na temelju stavaka 5. i 6. ovoga članka provodi se za imovinu stečenu u rokovima zastare propisane zakonom kojim je uređen opći porezni postupak.

(9) Izvori i iznosi sredstava kojima se dokazuje vrijednost stečene imovine moraju se temeljiti na vjerodostojnim ispravama, u protivnom ih Porezna uprava nije dužna prihvatiti valjanim. Ako porezni obveznik kao vjerodostojne isprave dostavlja isprave iz razdoblja koja su izvan rokova zastare, iste se mogu prihvatiti ako se iz svih objektivnih okolnosti može utvrditi njihova vjerodostojnost.

stavak 10. brisan

Utvrđivanje porezne osnovice procjenom (Marica Houška, Marijana Zlatar Gulan, FIP br. 9/21)

DIO OSMI
POSTUPOVNA ODREDBA

Članak 90.

Glede utvrđivanja, naplate, povrata poreza, žalbenog postupka, zastare i prekršajnog postupka primjenjuju se odredbe zakona kojim je uređen opći porezni postupak, osim ako je ovim Zakonom drugačije uređeno i zakona kojim se uređuje prekršajni postupak.

DIO DEVETI
PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 91.

(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. poslodavac, isplatitelj primitka od nesamostalnog rada, odnosno mirovine, koji u propisanom roku ne uplati ili uplati manji predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada (članak 24. stavak 1., članak 25. stavak 5. i članak 81. stavak 1.)

2. inozemna organizacija koja ne uživa diplomatski imunitet u Republici Hrvatskoj, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koja u propisanom roku ne uplati ili uplati manji predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada (članak 24. stavak 4.)

3. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, koji u propisanom roku ne uplati ili uplati manji predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada (članak 25. stavak 1.)

4. poslodavac, odnosno isplatitelj primitka od nesamostalnog rada u naravi, koji u propisanom roku ne uplati ili uplati manji predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada (članak 25. stavak 3.)

5. koja Poreznoj upravi na propisanom obrascu ne dostavi ili ne dostavi u roku podatke o isplaćenim primicima i uplaćenom porezu na dohodak i prirezu (članak 27. stavak 1., članak 41. stavak 1., članak 63. stavak 1., članak 70. stavci 7. i 14., članak 74. stavak 1., članak 78.a stavak 3., članak 81. stavci 1. i 4. i članak 85. stavak 5.)

6. isplatitelj primitka od kojeg se utvrđuje drugi dohodak, koji u propisanom roku ne uplati ili uplati manji porez na dohodak od drugog dohotka (članak 40. stavak 2.)

7. koja za svoje radnike i fizičke osobe iz članka 21. ovoga Zakona ako ne izvrši godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada (članak 47. stavak 1.)

8. isplatitelj primitka od kojeg se utvrđuje dohodak od imovinskih prava, koji u propisanom roku ne uplati ili uplati manji porez na dohodak od imovinskih prava (članak 62. stavak 2.)

9. isplatitelj primitka od kojeg se utvrđuje dohodak od imovine po osnovi posebnih vrsta imovine, koji u propisanom roku ne uplati ili uplati manji porez na dohodak od imovine (članak 62. stavak 6.)

10. isplatitelj primitka od kojeg se utvrđuje dohodak od kapitala, koji u propisanom roku ne uplati ili uplati manji porez na dohodak od kapitala (članak 70. stavci 1., 2. i 19.)

11. isplatitelj primitka od kojeg se utvrđuje drugi dohodak, koji u propisanom roku ne uplati ili uplati manji porez na dohodak od osiguranja (članak 78.a stavak 2.)

12. koja isplatu primitaka fizičkim osobama ne obavlja na njihov žiroračun kod banke, a iznimno na njihov tekući račun kod banke u skladu s posebnim propisima (članak 86. stavak 1.).

(2) Novčanom kaznom od 5000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost za prekršaj iz stavka 1. točaka 1. i 4. – 12. ovoga članka koji je počinila u vezi s obavljanjem njezina obrta ili samostalne djelatnosti.

(3) Novčanom kaznom od 2000,00 do 20.000,00 kuna za prekršaje iz stavka 1. točaka 1., 4. i 5. ovoga članka kaznit će se fizička osoba.

(4) Novčanom kaznom od 2000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Novčanom kaznom od 5000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj javni bilježnik ako po obavljenoj službenoj radnji iz članka 62. stavka 8. ovoga Zakona, a najkasnije u roku od 30 dana od dana obavljene službene radnje nadležnoj ispostavi Porezne uprave ne dostavi ispravu o ostvarivanju najamnine i zakupnine nekretnina i pokretnina (članak 62. stavak 8. ovoga Zakona).

Članak 92.

(1) Novčanom kaznom od 5000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost za prekršaj koji je počinila u vezi s obavljanjem njezina obrta ili samostalne djelatnosti, a koja:

1. u propisanom roku ne uplati ili uplati manji porez po godišnjoj poreznoj prijavi (članak 46. stavak 6.)

2. ne uplati mjesečni, tromjesečni, odnosno jednokratni porez na dohodak prema rješenju Porezne uprave u utvrđenoj visini i u propisanom roku (članak 37. stavak 5. i članak 62. stavci 1., 3. i 4. i članak 82. stavak 8.)

3. u propisanom roku ne uplati ili uplati manji porez na dohodak (članak 81. stavak 1.)

4. u propisanom roku ne prijavi početak obavljanja djelatnosti, iznajmljivanja i/ili ostvarivanja dohotka (članak 83. stavak 1. i članak 87. stavak 1.)

5. ako radi utvrđivanja poreza na dohodak od imovine ne dostavi ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema svome prebivalištu ili uobičajenom boravištu u roku od osam dana od dana nastanka ili promjena činjenica bitnih za oporezivanje, ispravu o nastanku ili promjeni činjenica vezanih za ostvarivanje najamnine i zakupnine nekretnina i pokretnina (članak 62. stavak 7.).

(2) Novčanom kaznom od 2000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba:

1. za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka

2. ako kao imatelj financijske imovine ne uplati ili uplati manji porez na dohodak od kapitala (članak 70. stavci 4. i 14.)

3. ako na plati ili plati manji porez na dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka od otuđenja udjela u kapitalu koji nisu prenosivi na tržištu kapitala (članak 70. stavak 17.)

4. ako ne uplati predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada po osnovi mirovine (članak 81. stavak 2.).

DIO DESETI
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 93.

Ministar financija donijet će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona pravilnik iz članka 9. stavka 2., članka 17. stavka 9., članka 25. stavka 7., članka 26. stavka 7., članka 27. stavka 2., članka 34. stavka 6., članka 37. stavka 7., članka 39. stavka 9., članka 40. stavka 3., članka 41. stavka 2., članka 50. stavka 3., članka 53. stavka 7., članka 54. stavka 12., članka 57. stavka 5., članka 58. stavka 10., članka 62. stavka 7., članka 63. stavka 2., članka 70. stavka 21., članka 71. stavka 2., članka 74. stavka 2., članka 79. stavka 8., članka 81. stavka 7., članka 82. stavka 8., članka 85. stavka 6., članka 86. stavka 2., članka 87. stavka 6. i članka 89. stavka 10. ovoga Zakona.

Članak 94.

(1) Dohodak ostvaren do dana stupanja na snagu ovoga Zakona oporezivat će se po propisima kojima je uređeno oporezivanje dohotka, a koji su tada bili na snazi.

(2) Porez na dohodak ne plaća se pri isplati dividendi i udjela u dobiti iz članka 70. ovoga Zakona ako se isplaćuju iz dobiti ostvarene do 29. veljače 2012., osim dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu koji su ostvareni u razdoblju od 1. siječnja 2001. do 31. prosinca 2004., a isplaćuju se nakon stupanja na snagu ovoga Zakona te se oporezuju stopom predujma poreza na dohodak od 10%.

Porezna uprava: Predujmovi dobiti isplaćeni u 2011., odnosno do 29.2.2012. (24.02.2012.) Porezna uprava: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit - obavijest (24.02.2012.)

(3) Odredbe članka 70. ovoga Zakona u dijelu koji se odnosi na oporezivanje kapitalnih dobitaka primjenjuju se pri otuđenju financijske imovine stečene od 1. siječnja 2016.

Porezna uprava: Porezni tretman prodaje udjela u privatnoj ustanovi (15.05.2018.) Porezna uprava: Porezni tretman kapitalnog dobitka po osnovi prodaje dionica dodijeljenih hrvatskom ratnom vojnom invalidu (25.04.2018.) Porezna uprava: Porezni tretman prodaje udjela u privatnoj ustanovi (stečeni prije 1.1.2016.) (15.05.2018.) Oporezivanje dividende ostvarene u Njemačkoj (TEB - 1.9.2021.)

(4) Na postupke podnošenja i obrade prijave poreza na dohodak za 2016. godinu, utvrđivanje i plaćanje razlike paušalnog poreza na dohodak za 2016. godinu, utvrđivanje i plaćanje predujmova poreza na dohodak od samostalne djelatnosti koji se u 2017. godini utvrđuju na temelju ostvarenog dohotka u 2016. godini, primjenjuju se odredbe Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12., 120/13., 125/13., 148/13., 83/14., 143/14. i 136/15.).

(5) Postupci koji su započeti po članku 63. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12., 120/13., 125/13., 148/13., 83/14., 143/14. i 136/15.), a nisu dovršeni do stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se po odredbama toga Zakona.

(6) Na isplate nakon stupanja na snagu ovoga Zakona u vezi s reinvestiranom dobiti prema Zakonu o porezu na dobit (»Narodne novine«, br. 177/04., 90/05., 57/06., 146/08., 80/10., 22/12., 148/13., 143/14. i 50/16.) u postupku utvrđivanja dohotka i plaćanja poreza na dohodak po osnovi propisanoj tim zakonom, primijenit će se odredbe propisa kojima se uređuje oporezivanje dohotka, a koje su bile na snazi u trenutku reinvestiranja, neovisno kada se te isplate obavljaju.

(7) Odredbe članka 45. ovoga Zakona vrijede do donošenja zakona kojim će se urediti državne potpore za istraživačko razvojne projekte.

Članak 95.

(1) Do dana stupanja na snagu članka 14. stavaka 5. i 6. ovoga Zakona, uzdržavanom djecom smatraju se djeca koju roditelji, skrbnici, usvojitelji, poočimi i pomajke uzdržavaju. Djecom se smatraju i djeca nakon završetka redovitog školovanja do prvog zapošljavanja ako su prijavljena Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Drugim uzdržavanim članovima uže obitelji smatraju se bračni i izvanbračni drug, odnosno životni partner i neformalni životni partner poreznog obveznika, roditelji poreznog obveznika i roditelji njegova bračnog i izvanbračnog druga, odnosno životnog partnera i neformalnog životnog partnera, preci i potomci u izravnoj liniji, maćehe, odnosno očusi koje punoljetno pastorče uzdržava, bivši bračni i izvanbračni drugovi, odnosno životni partneri i neformalni životni partneri za koje porezni obveznik plaća uzdržavanje i punoljetne osobe kojima je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom zakonu.

(2) Do stupanja na snagu članka 26. ovoga Zakona, osobni odbitak pri utvrđivanju predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada priznaje se i utvrđuje na temelju porezne kartice koju za radnika, umirovljenika i fizičke osobe koje ostvaruju primitke od nesamostalnog rada imaju poslodavci i isplatitelji primitka, odnosno plaće i mirovina.

(3) Poreznu karticu iz stavka 2. ovoga članka besplatno izdaje Porezna uprava, a poslodavci i isplatitelji primitaka od nesamostalnog rada dužni su je čuvati dok radnik, umirovljenik i fizička osoba koja ostvaruje te primitke kod njih radi, odnosno dok se isplaćuje mirovina ili primitak po osnovi nesamostalnog rada.

(4) Radnik, umirovljenik i fizička osoba koja ostvaruje primitak od nesamostalnog rada može tijekom poreznog razdoblja koristiti osobni odbitak ako je poslodavcu ili isplatitelju primitka odnosno plaće ili mirovine predao poreznu karticu iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Radnik, umirovljenik i fizička osoba koja ostvaruje primitke od nesamostalnog rada obvezni su svaku promjenu u svezi s uzdržavanim članovima uže obitelji i djece, promjenu prebivališta ili uobičajenog boravišta i drugo, koja utječe na osobni odbitak, odnosno neoporezivi dio dohotka, prijaviti ispostavi Porezne uprave prema svom prebivalištu, odnosno uobičajenom boravištu i dostaviti joj vjerodostojne isprave u roku od trideset (30) dana od dana nastanka promjene. Prihvaćene i evidentirane promjene poslodavac i isplatitelj plaće ili mirovine ili sam porezni obveznik primjenjuje pri sljedećim isplatama plaća i mirovina.

(6) Do stupanja na snagu članka 33. stavka 1. točke 5. ovoga Zakona izdacima koji se porezno ne priznaju pri utvrđivanju dohotka od samostalne djelatnosti smatra se 30% izdataka u svezi s vlastitim ili unajmljenim osobnim motornim vozilima i drugim sredstvima za osobni prijevoz poduzetnika, poslovodnih i drugih zaposlenih osoba, ako se po osnovi korištenja tih sredstava za osobni prijevoz ne utvrđuje plaća ili drugi dohodak.

Članak 96.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12., 120/13., 125/13., 148/13., 83/14., 143/14. i 136/15.).

Članak 97.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti:

– Pravilnik o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova koje će se paušalno oporezivati, o visini paušalnog poreza i načinu plaćanja paušalnog poreza (»Narodne novine«, br. 48/05. i 148/09.)

– Pravilnik o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 95/05., 96/06., 68/07., 146/08., 2/09., 9/09., 146/09., 123/10., 137/11., 61/12., 79/13., 160/13., 157/14. i 137/15.)

– Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (»Narodne novine«, br. 143/06., 61/12., 160/13. i 137/15.).

Članak 98.

Ministarstvo financija će u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona provesti naknadnu procjenu učinaka ovoga Zakona.

Članak 99.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2017. osim članka 14. stavaka 5. i 6., članka 26., članka 33. stavka 1. točke 5. i članka 83. stavka 4. koji stupaju na snagu 1. siječnja 2018.

----------

U Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 106/18 od 30.11.2018.) objavljeni su članci 30. do 33. koji glase

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

(1) Predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave obvezna su za 2019. godinu donijeti Odluke iz članka 17. ovoga Zakona kojima će se propisati visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu do 31. siječnja 2019. godine te iste dostaviti Poreznoj upravi najkasnije do 15. veljače 2019. godine. Donesena odluka se primjenjuju sve do donošenja nove odluke sukladno članku 17. ovoga Zakona.

(2) Ako predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave ne donese odluku u propisanom roku, visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu, određuje se u iznosu od 750,00 kuna.

(3) Članak 14. ovoga Zakona primjenjuje se pri utvrđivanju godišnjeg poreza na dohodak za 2018. godinu i nadalje.

Članak 31.

(1) Ministar financija uskladit će provedbene propise Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 115/16) s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana njegova stupanja na snagu.

(2) Odredbe Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 10/17 i 128/17) ostaju na snazi u dijelu koji nije u suprotnosti s ovim Zakonom.

Članak 32.

Ministarstvo financija će u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona provesti naknadnu procjenu učinaka ovoga Zakona.

Članak 33.

Ovaj Zakon objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 1. siječnja 2019.

----------

U Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 121/19 od 11.12.2019.) objavljeni su članci 19. do 21. koji glase

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Ministar financija uskladit će provedbene propise Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 115/16. i 106/18.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana njegova stupanja na snagu.

Članak 20.

Ministarstvo financija će u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona provesti naknadnu procjenu učinaka ovoga Zakona.

Članak 21.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020.

----------

U Zakonu o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 32/20) objavljeni su članci 3. i 4. koji glase

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 3.

Odredba članka 2. ovoga Zakona primjenjuje se pri postupanju Porezne uprave u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za 2019. godinu i nadalje.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

----------

U Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 138 od 11.12.2020.) objavljeni su članci16. - 21. koji glase:

Članak 16.

U cijelom tekstu Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 115/16., 106/18., 121/19. i 32/20.) riječi: »stope od 24%« u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima: »stope od 20%« u odgovarajućem broju i padežu, riječi: »stope od 36%« u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima: »stope od 30%« u odgovarajućem broju i padežu, riječi: »stope od 12%« u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima: »stope od 10%« u odgovarajućem broju i padežu.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

(1) Odredbe članaka 4. i 16. ovoga Zakona primjenjuju se pri utvrđivanju poreza na dohodak za 2021. godinu i nadalje.

(2) Pri izračunu predujma poreza na dohodak iz članka 37. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 115/16., 106/18., 121/18. i 32/20.) za 2021. godinu, na temelju prijave poreza na dohodak za 2020. godinu, primjenjuju se odredbe članka 16. ovoga Zakona.

(3) Odredbe članaka 10. i 16. ovoga Zakona primjenjuju se na sve postupke utvrđivanja dohotka iz članka 76. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 115/16., 106/18., 121/18. i 32/20.) pokrenute od stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 18.

Porez na dohodak ne plaća se pri isplati dividendi i udjela u dobiti iz članka 70. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 115/16., 106/18., 121/19. i 32/20.) ako se isplaćuju iz dobiti ostvarene do 29. veljače 2012., osim dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu koji su ostvareni u razdoblju od 1. siječnja 2001. do 31. prosinca 2004., a isplaćuju se nakon stupanja na snagu ovoga Zakona te se oporezuju stopom predujma poreza na dohodak od 10%.

Članak 19.

Ministar financija uskladit će provedbene propise Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 115/16., 106/18., 121/19. i 32/20.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana njegova stupanja na snagu, i to:

– Pravilnik o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 10/17., 128/17., 106/18., 1/19., 80/19., 1/20. i 74/20.)

– Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (»Narodne novine«, br. 1/20.)

– Pravilnik o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu (»Narodne novine«, br. 1/19. i 1/20.).

Članak 20.

Ministarstvo financija će u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona provesti naknadnu procjenu učinaka ovoga Zakona.

Članak 21.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2021.

Proučite relevantne porezne zakone koji su vam nužni u svakodnevnom poslovanju, s poveznicama na provedbene propise, mišljenja Porezne uprave, TEB-ove stručne članke i tekstove i pisana mišljenja.
Nazovite 01 4571 640 za podršku ili pošaljite svoj upit na porezi@teb.hr.