Pravilnik o doprinosima

 (Nar. nov., br. 2/09, 9/09 - ispravak, 97/09, 25/11, 61/12, 86/13, 157/14, 128/17, 1/19)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje postupak utvrđivanja osnovice za obračun doprinosa te način obračunavanja doprinosa, način i dokumenti za dokazivanje radi primjene iznimaka od obveze doprinosa, način razmjene podataka o osiguranicima i obveznicima doprinosa i drugih podataka potrebnih za prikupljanje doprinosa i druga pitanja kojima se potanko uređuje primjena i provedba pojedinih odredaba Zakona o doprinosima (dalje u tekstu: Zakon).

1. Općenito o obvezi obračuna i obračunavanju doprinosa, ispravama i izvješćima te osiguranicima za čije se osiguranje plaćaju doprinosi

Članak 2.

Obveznici obračunavanja doprinosa (dalje u tekstu: obveznik obračunavanja) jesu poslodavci i druge pravne i fizičke osobe, tijela državne i javne uprave i drugi poslovni subjekti kojima je Zakonom propisana obveza obračunavanja doprinosa za osigurane osobe. Obveznici obračunavanja jesu i sami osiguranici kada im je Zakonom propisana obveza obračunavanja doprinosa za njihovo osobno osiguranje.

čl. 4. st. 2. Zakona o doprinosima

Članak 3.

O vrsti i iznosu obveze, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrde, obveznici obračunavanja sastavljaju obračunske isprave i izvješća koje podnose Poreznoj upravi i drugim tijelima, sukladno odredbama Zakona i posebnim propisima.

2. Obračunska isprava i izvješće

Članak 4.

(1) Obračunska isprava što je, na temelju Zakona, sastavljaju obveznici obračunavanja sadrži podatke o osiguraniku: ime i prezime, osnovu osiguranja, porezni broj osiguranika te podatke o razdoblju – stažu u osiguranju na koje se doprinosi odnose i iznos osnovice, vrstu doprinosa i pojedinačne iznose svakog od doprinosa koji je obračunan.

(2) Obračunskom ispravom smatra se i isplatna lista odnosno obračunska lista ili isprava pod drugim nazivom i s drukčijim sadržajem pod uvjetom da sadrži najmanje podatke navedene u stavku 1. ovoga članka.

Članak 5.

(1) Izvješća što ih sastavljaju obveznici obračunavanja i podnose Poreznoj upravi, kada su sastavljena na način kako je to propisano ovim Pravilnikom ili drugim provedbenim propisima donesenim na temelju Zakona te ako su predana u propisanim rokovima smatraju se obračunskom prijavom, pa se te obveze utvrđuju rješenjem samo ako se njime utvrđuje drukčiji iznos doprinosa od onoga što ga je obveznik sam obračunao ili ako obveznik nije predao obračunsku prijavu, sukladno odredbama Općega poreznog zakona.

(2) Obračunane obveze pojedinih doprinosa iskazane na izvješćima evidentiraju se u evidencijama Porezne uprave na poreznom broju obveznika doprinosa odnosno na poreznom broju osobe koja je, sukladno odredbama Zakona, dužna obračunavati, obustavljati, uplaćivati i prijavljivati doprinose u ime i za račun osiguranika te, sukladno odredbama Općeg poreznog zakona, solidarno jamči za plaćanje duga po osnovi obračunanih doprinosa.

(3) Porezna uprava će zbirne uplate s poreznog broja osobe koja je dužna obračunavati, obustavljati, uplaćivati i prijavljivati doprinose u ime i za račun osiguranika rasporediti po pojedinom osiguraniku prema podacima iz dostavljenog izvješća, osim ako odredbama ovog Pravilnika nije drukčije uređeno.

Članak 5.a

(1) Obveznik obračunavanja doprinosa, sukladno odredbi članka 236. stavak 2. Zakona, može zatražiti ispravak podataka o iznosima obveze doprinosa iskazanih u obračunskoj prijavi ako nastupe izmijenjene okolnosti iz članka 236. stavak 3. Zakona i to u roku godine dana od dana nastupa izmijenjenih okolnosti.

(2) Zahtjev za ispravkom podataka o iznosima obveze doprinosa iskazanih u obračunskoj prijavi podnosi nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svome sjedištu odnosno prebivalištu/uobičajenom boravištu.

(3) Uz zahtjev za ispravkom obveznik obračunavanja doprinosa dužan je priložiti i:

1. potvrdu ili rješenje nadležnog nositelja osiguranja iz kojega je vidljiv nastanak izmijenjenih okolnosti iz članka 236. stavak 3. Zakona,

2. obračunske isprave iz članka 4. ovog Pravilnika za obveze doprinosa utvrđene prije nastupa izmijenjenih okolnosti,

3. obračunske isprave iz članka 4. ovog Pravilnika za obveze doprinosa koje se temelje na nastanku izmijenjenih okolnosti,

4. podatak o oznaci obračunske prijave te podatak o rednom broju u obračunskoj prijavi pod kojim je podneseno izvješće o obvezi doprinosa za koju se traži ispravak.

(4) Nadležna ispostava Poreze uprave, temeljem zahtjeva za ispravkom podataka, pokrenut će poseban postupak ili postupak nadzora u kojemu će rješenjem utvrditi opravdanost zahtjeva.

(5) Ukoliko izmijenjene okolnosti iz članka 236. stavak 3. Zakona nastupe unutar roka od tri godine od isteka roka za podnošenje obračunske prijave, ispravak obračunske prijave provodi se sukladno odredbi članka 76. Općeg poreznog zakona.

(6) Na načine, rokove, uvjete i postupak ispravka zaduženja prema ostalim javnim davanjima iskazanih na obračunskim prijavama prema kojima se vrši ispravak obveze doprinosa primjenjuje se odredbe Općeg poreznog zakona.

čl. 236. st. 2. Zakona o doprinosima

3. Status fizičkih osoba u obveznim osiguranjima

Članak 6.

(1) Osiguranici su fizičke osobe koje se, ovisno o njihovom radnom ili socijalnom statusu, sukladno propisima o obveznim osiguranjima Republike Hrvatske ili posebnim propisima smatraju obvezno osiguranim osobama, sukladno članku 3. Zakona.

čl. 3. Zakona o doprinosima

(2) Fizičke osobe koje su kao osiguranici prijavljene kod nositelja obveznih osiguranja Republike Hrvatske prema njihovom radnom ili socijalnom statusu i u skladu s propisima o obveznim osiguranjima ili posebnim propisima, imaju uređen status osiguranika, sukladno članku 5. stavak 3. Zakona.

čl. 5. st. 3. Zakona o doprinosima

(3) Fizičke osobe koje su kao osiguranici prijavljene samo kod nekih od nositelja obveznih osiguranja Republike Hrvatske ali njihov status u obveznim osiguranjima nije sukladan njihovom stvarnom radnom ili socijalnom statusu smatraju se osobama koje imaju djelomice uređen status u obveznim osiguranjima.

čl. 5. st. 3. Zakona o doprinosima

(4) Fizičke osobe koje nisu kao osiguranici prijavljene kod nositelja obveznih osiguranja Republike Hrvatske iako se, ovisno o njihovom radnom ili socijalnom statusu, prema propisima o obveznim osiguranjima ili samo nekim od tih propisa ili posebnim propisima smatraju obvezno osiguranim osobama, nemaju uređen status u obveznim osiguranjima.

čl. 5. st. 3. Zakona o doprinosima

(5) Osobe koje su upisane u registar poreznih obveznika (RPO) po osnovi obavljanja domaće radinosti i sporednog zanimanja te samostalnih djelatnosti iz članka 7. točka 4. i 5. Zakona a korisnici su prava na mirovinu ili su mlađe od 15 godina, radi primjene odredaba Zakona, ne smatraju se osobama koje nemaju uređen status osiguranika iz stavka 4. ovoga članka.

čl. 5. st. 3. Zakona o doprinosima

II. UTVRĐIVANJE OSNOVICE I OBRAČUN DOPRINOSA O KOJIMA SE SASTAVLJAJU IZVJEŠĆA

1. Za osiguranika po osnovi radnog odnosa

Članak 8.

(1) Za osiguranika po osnovi radnog odnosa osnovicu za obračun doprinosa utvrđuje i iznos doprinosa obračunava poslodavac, sukladno članku 19. stavak 2. Zakona.

čl. 19. st. 2. Zakona o doprinosima

(2) Za osiguranika po osnovi rada kod poslodavca s registriranim sjedištem ili mjestom poslovanja u drugoj državi članici prema kojemu se, sukladno propisima Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, primjenjuje zakonodavstvo Republike Hrvatske, osnovicu za obračun doprinosa utvrđuje i iznos doprinosa obračunava poslodavac, sukladno članku 19.a stavku 2. Zakona.

čl. 19.a Zakona o doprinosima

Članak 9.

(1) Iznos osnovice utvrđuje se prema plaći (članak 21. Zakona) i prema ostalim primicima (članak 22. Zakona).

(2) Plaćom se, sukladno članku 21. stavak 1. Zakona, smatra primitak što ga je poslodavac dužan isplatiti radniku temeljem ugovora o radu, pravilnika o radu ili kolektivnog ugovora, odnosno temeljem propisa koji uređuje pitanja minimalne plaće ili drugog propisa, a taj se primitak, sukladno propisima o porezu na dohodak, smatra primitkom od kojega se utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada i oporeziv je, bez obzira na način isplate.

čl. 21. st. 1. Zakona o doprinosima

(3) Plaćom se, sukladno članku 21. stavak 3. Zakona, smatra i novčana naknada odnosno dodatak na plaću što ga poslodavac, za određeni mjesec, isplati radniku – pripadniku operativnih snaga zaštite i spašavanja za vrijeme mobilizacije i sudjelovanja u akcijama pružanja pomoći u Republici Hrvatskoj ili izvan teritorija Republike Hrvatske, a koji, sukladno posebnom propisu, refundira od tijela koje je naložilo mobilizaciju ili sudjelovanje u akcijama pružanja pomoći.

čl. 21. st. 3. Zakona o doprinosima

(4) Ostalim primicima se, sukladno članku 22. stavak 3. Zakona, smatraju primici što ih poslodavac pored plaće isplaćuje radniku za rad u određenom mjesecu ili godini, ili općenito vezano uz radni odnos a taj se primitak, prema propisima o porezu na dohodak, smatra primitkom od kojega se utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada i oporeziv je porezom na dohodak ili bi bio oporeziv porezom na dohodak da odredbama međudržavnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno, bez obzira na način isplate. Ostalim primicima smatraju se osobito:

čl. 22. st. 3. toč. 4. Zakona o doprinosima

1) primici po osnovi naknada, potpora, nagrada, darova, dnevnica, terenskog dodatka, pomorskog dodatka i otpremnine isplaćeni iznad neoporezivih iznosa, sukladno propisima o porezu na dohodak,

2) primici radi prekida radnog odnosa,

3) premije osiguranja što ih poslodavac na teret svojih sredstava a u korist radnika plaća za životno osiguranje s obilježjem štednje te za dopunsko i privatno zdravstveno osiguranje, dobrovoljno mirovinsko osiguranje ili za osiguranje imovine radnika,

4) ostali primici što ih poslodavac isplaćuje ili daje radniku za obavljeni rad sukladno ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu a ti se primici ne odnose na naknadu za rad u određenom mjesecu, kao što su: dodatna plaća (izvan redovitih mjesečnih plaća), bonus za postignute rezultate i ostali slični primici od nesamostalnog rada.

Članak 10.

Kada su iznosi mjesečne plaće što ju je poslodavac dužan isplatiti radniku na temelju ugovora o radu ili pravilnika o radu ili kolektivnog ugovora ili propisa koji uređuje pitanja minimalne plaće ili drugog propisa različiti, tada se kao osnovica za obračun doprinosa uzima najviši iznos plaće iz navedenih akata, sukladno članku 21. stavak 2. Zakona.

čl. 21. st. 2. Zakona o doprinosima

Članak 11.

Najniža mjesečna osnovica, sukladno članku 200. stavak 1. Zakona, primjenjuje se za obračun doprinosa za razdoblje osiguranja u slučajevima kada poslodavac radniku:

1) ne isplati plaću za vrijeme u kojemu radnik koristi neplaćeni dopust ili nije radio iz drugih razloga, sukladno propisima o radu a za to vrijeme radni odnos nije prekinut te

2) isplati plaću odnosno naknadu plaće na teret svojih sredstava za vrijeme u kojemu radnik nije radio radi bolovanja a tako isplaćena plaća odnosno naknada plaće niža je od najniže mjesečne osnovice i

3) svakom ostalom slučaju kada bi iznos osnovice za određeni mjesec bio niži od najniže mjesečne osnovice.

čl. 200. st. 1. Zakona o doprinosima Plaćanje doprinosa poslodavca za vrijeme trajanja neplaćenog dopusta radnika (Porezna uprava - 26.7.2018.) Neopravdani izostanak s posla i obračun plaće (Dinko Lukač, FIP br. 4/21)

Članak 12.

(1) Osnovica prema plaći se utvrđuje i iznosi doprinosa prema toj osnovici obračunavaju se istodobno s obračunom plaće odnosno prije njezine isplate, a najkasnije do posljednjeg dana u mjesecu prema plaći za prethodni mjesec, sukladno članku 24. stavak 1. i 2. Zakona.

čl. 24. st. 1. Zakona o doprinosima

(2) Kada se plaća za određeni mjesec isplaćuje u više navrata, osnovica se utvrđuje i doprinosi obračunavaju za svaki dio tako isplaćene plaće, a za dio plaće koji se ne isplati do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec osnovica se utvrđuje do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec, sukladno članku 24. stavak 2. Zakona.

čl. 24. st. 2. Zakona o doprinosima

(3) Prema plaći koja se daje u naravi ili u korištenju nekog prava osnovica se utvrđuje do 15. dana u mjesecu koji slijedi iza mjeseca u kojem je izvršeno davanje, odnosno korišteno pravo, odnosno mjeseca na koji se odnosi primitak u naravi, ako pravo nije korišteno, sukladno članku 24. stavku 3. Zakona. Vrijednost plaće u naravi ili u korištenju prava utvrđuje se na način uređen propisima o porezu na dohodak.

čl. 24. st. 3. Zakona o doprinosima

Članak 13.

(1) Osnovica prema ostalim primicima utvrđuje se i iznosi doprinosa prema toj osnovici obračunavaju se prije njihove isplate, sukladno članku 25. stavak 1. Zakona.

(2) Prema ostalim primicima koji se daju u naravi ili u korištenju nekog prava doprinosi se obračunavaju i dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu koji slijedi iza mjeseca u kojem je izvršeno davanje, odnosno korišteno pravo, sukladno članku 25. stavku 2. Zakona. Vrijednost ostalih primitaka danih u naravi ili u korištenju prava utvrđuje se na način uređen propisima o porezu na dohodak.

Članak 14.

(1) Osnovica prema plaći utvrđuje se za svaki mjesec odnosno za dio mjeseca u kojemu je osiguranik od poslodavca prijavljen ili je trebao biti prijavljen na obvezna osiguranja, sukladno članku 23. stavak 1. Zakona.

(2) Osnovica prema ostalim primicima utvrđuje se prema svakom pojedinačnom primitku te se smatra osnovicom za godinu na koju se ostali primici odnose, sukladno članku 220. stavak 1. Zakona.

čl. 220. st. 1. Zakona o doprinosima

(3) Osnovica utvrđena prema ostalim primicima koji nisu neposredno vezani uz određeno razdoblje u osiguranju (godinu) smatra se osnovicom za godinu u kojoj su doprinosi plaćeni, sukladno članku 220. stavak 2. Zakona.

čl. 220. st. 2. Zakona o doprinosima

(4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, osnovica prema kojoj su obračunani doprinosi i koja nije neposredno vezana uz razdoblje koje je osiguranik proveo u osiguranju sukladno stavku 1. ovoga članka, a utvrđena je prema ostalim primicima iz članka 22. Zakona osobi kojoj je prije trenutka isplate prestao status u osiguranju temeljem kojega je izvršena isplata, smatra se osnovicom zadnje godine koju je osiguranik proveo u tom osiguranju, sukladno članku 220. stavku 3. Zakona.

čl. 220. st. 3. Zakona o doprinosima čl. 23. Zakona o doprinosima

Članak 15.

(1) Prema utvrđenoj osnovici obračunavaju se doprinosi iz osnovice i na osnovicu, i to:

1. doprinosi iz osnovice:

1.1. doprinos za mirovinsko osiguranje – po stopi od 20%, odnosno po stopi od 15% za osiguranika mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje

1.2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja) – po stopi od 5%

2. doprinos na osnovicu: doprinos za zdravstveno osiguranje – po stopi od 16,5%.

čl. 20. st. 1. toč. 2.1. Zakona o doprinosima

Članak 16.

(1) Iznimno od odredbe članka 15. ovoga Pravilnika, za osobu koja se prvi put zapošljava obračunavaju se samo doprinosi iz osnovice, i to:

1. doprinos za mirovinsko osiguranje – po stopi od 20%, odnosno po stopi od 15% za osiguranika mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje

2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja) – po stopi od 5%.

(2) Za osiguranika kojemu godina dana od prvog zaposlenja navršava tijekom mjeseca doprinosi se obračunavaju odvojeno i to: razdoblje u kojemu ima status osobe koja se prvi put zapošljava te se doprinosi obračunavaju prema stavku 1. ovoga članka i za razdoblje u kojemu nema status osobe koja se prvi put zapošljava, za koje se doprinosi obračunavaju prema članku 15. ovoga Pravilnika.

(3) Za osobu koja se prvi put zapošljava poslodavac je dužan o tome osigurati dokaz. Dokaz je ispis službenih podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o statusu osiguranika iz kojega je vidljivo da je riječ o osobi koja do početka osiguranja po prijavi tog poslodavca, nema evidentiran staž u mirovinskom osiguranju.

(4) Za osobu koja se prvi put zapošljava – stranca poslodavac je dužan o tome osigurati dokaz. Dokaz je pisana isprava nositelja obveznog mirovinskog osiguranja države stranca izdan u skladu s međudržavnim ugovorom o socijalnom osiguranju iz kojega je vidljivo da je riječ o osobi koja do početka osiguranja po prijavi tog poslodavca, nema evidentiran staž u obveznom mirovinskom osiguranju.

(5) Za osobu koja se prvi put zaposlila a za vrijeme trajanja prve godine zaposlenja: ostvaruje pravo iz obveznog zdravstvenog osiguranja na naknadu plaće na teret državnog proračuna ili mu radni odnos miruje radi dragovoljnog služenja vojnog roka u oružanim snagama Republike Hrvatske, produžuje se tijek prve godine zaposlenja kod istog poslodavca, razmjerno broju dana za koje je ostvarivao pravo na naknadu plaće odnosno u kojima je radni odnos mirovao.

(6) U slučaju kada osoba koja se prvi put zapošljava, zbog provedenog spajanja, pripajanja ili dugih oblika reorganizacije dosadašnjeg poslodavca nastavlja raditi kod novog poslodavca, ta osoba zadržava status osobe koja se prvi put zapošljava pod uvjetom da je novi poslodavac u cijelosti preuzeo sve obveze iz ugovora o radu s dosadašnjim poslodavcem te da se razdoblje osiguranja po osnovi rada kod novog poslodavca neposredno nastavlja razdoblje osiguranja po osnovi rada kod dosadašnjeg poslodavca. Isto se odnosi u slučaju premještaja službenika odnosno namještenika.

čl. 20. st. 2. toč. 2. Zakona o doprinosima Osoba koja se prvi put zapošljava (Porezna uprava – 12.3.2009.)

Članak 16.a

(1) Iznimno od odredbe članka 15. ovoga Pravilnika, za mladu osobu obračunavaju se samo doprinosi iz osnovice, i to:

1. doprinos za mirovinsko osiguranje – po stopi od 20%, odnosno po stopi od 15% za osiguranika mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje

2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja) – po stopi od 5%.

(2) Za mladu osobu kojoj se pet godina od dana sklapanja ugovora o radu na neodređeno radno vrijeme navršava tijekom mjeseca doprinosi se obračunavaju odvojeno i to za razdoblje u kojemu ima status mlade osobe te se doprinosi obračunavaju prema stavku 1. ovoga članka i za razdoblje u kojemu nema status mlade osobe, za koje se doprinosi obračunavaju prema članku 15. ovoga Pravilnika.

(3) Za mladu osobu poslodavac je dužan o tome osigurati dokaz. Dokaz je ugovor o radu sklopljen na neodređeno radno vrijeme.

(4) Za mladu osobu koja za vrijeme trajanja pet godina zaposlenja ostvaruje pravo iz obveznog zdravstvenog osiguranja na naknadu plaće na teret državnog proračuna ili joj radni odnos miruje radi dragovoljnog služenja vojnog roka u oružanim snagama Republike Hrvatske, produžuje se tijek pet godina zaposlenja kod istog poslodavca, razmjerno broju dana za koje je ostvarivao pravo na naknadu plaće odnosno u kojima je radni odnos mirovao.

(5) U slučaju kada mlada osoba zbog provedenog spajanja, pripajanja ili dugih oblika reorganizacije dosadašnjeg poslodavca nastavlja raditi kod novog poslodavca, ta osoba zadržava status mlade osobe pod uvjetom da je novi poslodavac u cijelosti preuzeo sve obveze iz ugovora o radu s dosadašnjim poslodavcem te da se razdoblje osiguranja po osnovi rada kod novog poslodavca neposredno nastavlja na razdoblje osiguranja po osnovi rada kod dosadašnjeg poslodavca. Isto se odnosi u slučaju premještaja službenika odnosno namještenika.

(6) Poslodavac, koji sklopi ugovor o radu na neodređeno vrijeme s mladom osobom za koju je prethodni poslodavac obračunavao doprinose na način propisan odredbom članka 20. stavka 4. odnosno članka 36. stavka 4. Zakona, a ta dva poslodavaca obavljaju djelatnost u supoduzetništvu ili se smatraju povezanim osobama sukladno propisima o porezu na dobit, nastavlja obračunavati doprinose sukladno članku 20. stavku 4. Zakona do isteka razdoblja iz članka 20. stavka 5. Zakona, pri čemu se u to razdoblje računa i razdoblje za koje je prethodni poslodavac obračunavao doprinose sukladno odredbi članka 20. stavka 4. odnosno članka 36. stavka 4. Zakona.

čl. 20. st. 4. toč. 2. Zakona o doprinosima

Članak 17.

Brisan.

Članak 18.

(1) Doprinosi obračunani prema plaći dospijevaju na naplatu istodobno s isplatom plaće, sukladno članku 24. stavku 1. Zakona.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka doprinosi obračunani prema plaći koju isplaćuje poslodavac iz članka 19.a Zakona odnosno poslodavac diplomatsko ili konzularno predstavništvo strane države, međunarodna organizacija ili predstavništvo ili organizacija koja na teritoriju Republike Hrvatske ima diplomatski imunitet dospijevaju na naplatu u roku od trideset dana od dana isplate plaće, sukladno članku 24.a stavku 1. Zakona.

čl. 24.a st. 1. Zakona o doprinosima

(3) Doprinosi obračunani prema plaći ili dijelu plaće koja se ne isplati do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec dospijevaju na naplatu do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec, sukladno članku 24. stavku 2. Zakona.

(4) Doprinosi obračunani prema plaći ili dijelu plaće koja se daje u naravi ili u korištenju prava dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu koji slijedi iza mjeseca u kojem je izvršeno davanje, odnosno korišteno pravo, odnosno mjeseca na koji se odnosi primitak u naravi, ako pravo nije korišteno, sukladno članku 24. stavku 3. Zakona.

(5) Iznimno od odredbe stavka 4. ovoga članka doprinosi obračunani prema plaći ili dijelu plaće koju poslodavac iz članka 19.a Zakona odnosno poslodavac diplomatsko ili konzularno predstavništvo strane države, međunarodna organizacija ili predstavništvo ili organizacija koja na teritoriju Republike Hrvatske ima diplomatski imunitet daje u naravi ili u korištenju prava dospijevaju na naplatu do zadnjeg dana u mjesecu koji slijedi iza mjeseca u kojem je izvršeno davanje, odnosno korišteno pravo, odnosno mjeseca na koji se odnosi primitak u naravi, ako pravo nije korišteno, sukladno članku 24.a stavku 2. Zakona.

čl. 24.a st. 2. Zakona o doprinosima

(6) Doprinosi obračunani prema ostalim primicima dospijevaju na naplatu istodobno s isplatom tih primitaka, sukladno članku 25. stavku 1. Zakona.

(7) Iznimno od odredbe stavka 6. ovoga članka doprinosi obračunani prema ostalim primicima što ih isplaćuje poslodavac iz članka 19.a Zakona odnosno poslodavac diplomatsko ili konzularno predstavništvo strane države, međunarodna organizacija ili predstavništvo ili organizacija koja na teritoriju Republike Hrvatske ima diplomatski imunitet dospijevaju na naplatu u roku od trideset dana od dana isplate tih primitaka, sukladno članku 25.a stavku 1. Zakona.

(8) Doprinosi obračunani prema ostalim primicima koji se daju u naravi ili u korištenju prava dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu koji slijedi iza mjeseca u kojem je izvršeno davanje, odnosno korišteno pravo, sukladno članku 25. stavku 2. Zakona.

(9) Iznimno od odredbe stavka 7. ovoga članka doprinosi obračunani prema ostalim primicima koje poslodavac iz članka 19.a Zakona odnosno poslodavac diplomatsko ili konzularno predstavništvo strane države, međunarodna organizacija ili predstavništvo ili organizacija koja na teritoriju Republike Hrvatske ima diplomatski imunitet daje u naravi ili u korištenju prava dospijevaju na naplatu do zadnjeg dana u mjesecu koji slijedi iza mjeseca u kojem je izvršeno davanje, odnosno korišteno pravo, sukladno članku 25.a stavku 2. Zakona.

(10) O vrsti i iznosima obračunanih doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja sastavlja obračunsku ispravu i izvješće, sukladno članku 26. stavku 2. Zakona.

Članak 19.

Odredbe članaka 9. do 18. ovoga Pravilnika odnose se i na drugu pravnu ili fizičku osobu koja osiguraniku, umjesto poslodavca, isplaćuje plaću i/ili ostale primitke.

Članak 19.a

(1) Poslodavac s registriranim sjedištem ili mjestom poslovanja u drugoj državi članici koji zapošljava osobu prema kojoj se, sukladno propisima Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti primjenjuje zakonodavstvo Republike Hrvatske, dužan je podnijeti zahtjev za dodjeljivanje osobnog identifikacijskog broja (OIB-a) sukladno odredbama Zakona o osobnom identifikacijskom broju i provedbenih propisa donesenih na temelju tog zakona.

(2) Umjesto poslodavca s registriranim sjedištem ili mjestom poslovanja u drugoj državi članici obvezu doprinosa, sukladno članku 21. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 987/2009, i članku 248.a stavku 1. Zakona može preuzeti osiguranik. Preuzimatelj odgovara za iznos obračunanog doprinosa kao jamac platac u smislu odredaba Općega poreznog zakona.

(3) Pod obvezom doprinosa iz stavka 2. ovog članka podrazumijeva se obveza obračunavanja i plaćanja doprinosa iz osnovice i na osnovicu i obveza podnošenja izvješća.

(4) Status preuzimatelja stječe se na temelju podneska potpisanog od strane poslodavca i zaposlene osobe – preuzimatelja obveze doprinosa. Podnesak se predaje Poreznoj upravi na obrascu iz članka 265.a ovog Pravilnika.

čl. 19.a Zakona o doprinosima

2. Za osiguranika po osnovi izabrane ili imenovane osobe

Članak 20.

Za osiguranika po osnovi izabrane ili imenovane osobe osnovicu za obračun doprinosa utvrđuje i iznos doprinosa obračunava predstavničko tijelo ili izvršno tijelo državne vlasti, jedinice područne (regionalne) samouprave ili jedinice lokalne samouprave u kojoj osiguranik obavlja dužnost izabrane ili imenovane osobe, sukladno članku 27. stavak 2. Zakona.

Članak 21.

Iznos osnovice utvrđuje se prema plaći (članak 29. Zakona) i prema ostalim primicima (članak 30. Zakona), a prema utvrđenoj osnovici obračunavaju se doprinosi iz osnovice i na osnovicu, i to:

1. doprinosi iz osnovice:

1.1. doprinos za mirovinsko osiguranje – po stopi od 20%, odnosno po stopi od 15% za osiguranika mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje

1.2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja) – po stopi od 5%

2. doprinos na osnovicu: doprinos za zdravstveno osiguranje – po stopi od 16,5%.

čl. 28. Zakona o doprinosima

Članak 22.

(1) Postupak utvrđivanja osnovice i obračunavanja doprinosa, rokovi utvrđivanja osnovice i obračuna i dospijeća za uplatu kako je to uređeno člancima 9. do 18. ovoga Pravilnika za osiguranike po osnovi radnog odnosa, primjenjuju se i pri utvrđivanju osnovice i obračunavanju doprinosa za osiguranike po osnovi izabranih ili imenovanih osoba, a obveze koje su tim člancima propisane poslodavcu odnose se i na predstavničko tijelo ili izvršno tijelo državne vlasti, jedinice područne (regionalne) samouprave ili jedinice lokalne samouprave u kojoj osiguranik obavlja dužnost izabrane ili imenovane osobe.

(2) O vrsti i iznosima obračunanih doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja sastavlja obračunsku ispravu i izvješće, sukladno članku 34. stavak 2. Zakona.

3. Za osiguranika po osnovi radni odnos – izaslani radnik

Članak 23.

Za osiguranika po osnovi radnog odnosa – izaslanog radnika osnovicu za obračun doprinosa utvrđuje i iznos doprinosa obračunava poslodavac, sukladno članku 35. stavak 2. Zakona.

Članak 24.

(1) O utvrđenim iznosima mjesečne osnovice poslodavac donosi opći akt, sukladno odredbama propisa o radu i članku 37. stavak 3. Zakona.

(2) Osnovicom za obračun doprinosa za osiguranika po osnovi radnog odnosa – izaslanog radnika, osim osnovice utvrđene prema stavku 1. ovog članka, smatraju se i iznosi ostalih primitaka što ih poslodavac, pored plaće za rad u inozemstvu, isplaćuje osiguraniku sukladno članku 38. Zakona.

Članak 25.

Prema utvrđenoj osnovici obračunavaju se doprinosi iz osnovice i na osnovicu, i to:

1. doprinosi iz osnovice:

1.1. doprinos za mirovinsko osiguranje – po stopi od 20%, odnosno po stopi od 15% za osiguranika mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje

1.2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja) – po stopi od 5%

2. doprinos na osnovicu: doprinos za zdravstveno osiguranje – po stopi od 16,5%.

čl. 36. st. 1. Zakona o doprinosima

Članak 26.

(1) Iznimno od odredbe članka 25. ovoga Pravilnika, za osobu koja se prvi put zapošljava obračunavaju se doprinosi iz osnovice, i to:

1. doprinos za mirovinsko osiguranje – po stopi od 20%, odnosno po stopi od 15% za osiguranika mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje

2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja) – po stopi od 5%.

(2) Za osiguranika kojemu godina dana od prvog zaposlenja navršava tijekom mjeseca doprinosi se obračunavaju odvojeno i to: razdoblje za u kojemu ima status osobe koja se prvi put zapošljava te se doprinosi obračunavaju prema stavku 1. ovoga članka i za razdoblje u kojemu nema status osobe koja se prvi put zapošljava, za koje se doprinosi obračunavaju prema članku 25. ovoga Pravilnika.

(3) Za osobu koja se prvi put zapošljava poslodavac je dužan o tome osigurati dokaz. Dokaz je ispis službenih podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o statusu osiguranika iz kojega je vidljivo da je riječ o osobi koja do početka osiguranja po prijavi tog poslodavca, nema evidentiran staž u mirovinskom osiguranju.

(4) Za osobu koja se prvi put zapošljava – stranca poslodavac je dužan o tome osigurati dokaz. Dokaz je pisana isprava nositelja obveznog mirovinskog osiguranja države stranca izdan u skladu s međudržavnim ugovorom o socijalnom osiguranju ili propisima Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti iz kojega je vidljivo da je riječ o osobi koja do početka osiguranja po prijavi tog poslodavca, nema evidentiran staž u obveznom mirovinskom osiguranju.

(5) Za osobu koja se prvi put zaposlila a za vrijeme trajanja prve godine zaposlenja: ostvaruje pravo iz obveznog zdravstvenog osiguranja na naknadu plaće na teret državnog proračuna ili mu radni odnos miruje radi dragovoljnog služenja vojnog roka u oružanim snagama Republike Hrvatske, produžuje se tijek prve godine zaposlenja kod istog poslodavca, razmjerno broju dana za koje je ostvarivao pravo na naknadu plaće odnosno u kojima je radni odnos mirovao.

(6) U slučaju kada osoba koja se prvi put zapošljava zbog provedenog spajanja, pripajanja ili dugih oblika reorganizacije dosadašnjeg poslodavca nastavlja raditi kod novog poslodavca, ta osoba zadržava status osobe koja se prvi put zapošljava pod uvjetom da je novi poslodavac u cijelosti preuzeo sve obveze iz ugovora o radu s dosadašnjim poslodavcem te da se razdoblje osiguranja po osnovi rada kod novog poslodavca neposredno nastavlja na razdoblje osiguranja po osnovi rada kod dosadašnjeg poslodavca.

čl. 36. st. 2. toč. 1.2. Zakona o doprinosima

Članak 26.a

(1) Iznimno od odredbe članka 25. ovoga Pravilnika, za mladu osobu obračunavaju se samo doprinosi iz osnovice, i to:

1. doprinos za mirovinsko osiguranje – po stopi od 20%, odnosno po stopi od 15% za osiguranika mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje

2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja) – po stopi od 5%.

(2) Za mladu osobu kojoj se pet godina od dana sklapanja ugovora o radu na neodređeno radno vrijeme navršava tijekom mjeseca doprinosi se obračunavaju odvojeno i to: razdoblje u kojemu ima status mlade osobe te se doprinosi obračunavaju prema stavku 1. ovoga članka i za razdoblje u kojemu nema status mlade osobe, za koje se doprinosi obračunavaju prema članku 25. ovoga Pravilnika.

(3) Za mladu osobu poslodavac je dužan o tome osigurati dokaz. Dokaz je ugovor o radu sklopljen na neodređeno radno vrijeme.

(4) Za mladu osobu koja za vrijeme trajanja pet godina zaposlenja ostvaruje pravo iz obveznog zdravstvenog osiguranja na naknadu plaće na teret državnog proračuna ili joj radni odnos miruje radi dragovoljnog služenja vojnog roka u oružanim snagama Republike Hrvatske, produžuje se tijek prvih pet godina zaposlenja kod istog poslodavca, razmjerno broju dana za koje je ostvarivao pravo na naknadu plaće odnosno u kojima je radni odnos mirovao.

(5) U slučaju kada mlada osoba zbog provedenog spajanja, pripajanja ili dugih oblika reorganizacije dosadašnjeg poslodavca nastavlja raditi kod novog poslodavca, ta osoba zadržava status mlade osobe pod uvjetom da je novi poslodavac u cijelosti preuzeo sve obveze iz ugovora o radu s dosadašnjim poslodavcem te da se razdoblje osiguranja po osnovi rada kod novog poslodavca neposredno nastavlja na razdoblje osiguranja po osnovi rada kod dosadašnjeg poslodavca.

(6) Poslodavac, koji sklopi ugovor o radu na neodređeno vrijeme s mladom osobom za koju je prethodni poslodavac obračunavao doprinose na način propisan odredbom članka 20. stavka 4. odnosno članka 36. stavka 4. Zakona, a ta dva poslodavaca obavljaju djelatnost u supoduzetništvu ili se smatraju povezanim osobama sukladno propisima o porezu na dobit, nastavlja obračunavati doprinose sukladno članku 36. stavku 4. do isteka razdoblja iz članka 36. stavka 5. Zakona, pri čemu se u to razdoblje računa i razdoblje za koje je prethodni poslodavac obračunavao doprinose sukladno odredbi članka 20. stavka 4. Zakona odnosno članka 36. stavka 4. Zakona.

čl. 36. st. 4. toč. 2. Zakona o doprinosima

Članak 27.

(1) Postupak obračunavanja doprinosa prema ostalim primicima, rokovi za obračun i dospijeće za uplatu doprinosa prema tim primicima, kako je to uređeno člancima 9. do 18. ovoga Pravilnika za osiguranike po osnovi radnog odnosa, primjenjuju se i pri utvrđivanju osnovice i obračunavanju doprinosa za osiguranike po osnovi izaslanih radnika.

(2) O vrsti i iznosima obračunanih doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja sastavlja obračunsku ispravu i izvješće, sukladno članku 41. stavak 2. Zakona.

Briše se.

4. Za osiguranika po osnovi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Članak 28.

Za osiguranika po osnovi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa iznos doprinosa obračunava poslodavac koji je primio osiguranika radi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, sukladno članku 42. Zakona.

Članak 29.

Iznos mjesečne osnovice propisan je naredbom koju temeljem članka 254. Zakona donosi ministar financija, i to kao umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,38 – sukladno članku 44. Zakona.

Članak 30.

(1) Prema propisanoj mjesečnoj osnovici, za osobu koja se prvi put zapošljava, obračunavaju se doprinosi na osnovicu, i to:

1. doprinos za mirovinsko osiguranje – po stopi od 20%, odnosno po stopi od 15% za osiguranika mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje i

2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja) – po stopi od 5%.

čl. 43. st. 1. Zakona o doprinosima

(2) Za osiguranika koji nema status osobe koja se prvi put zapošljava obračunavaju se doprinosi na osnovicu i to:

1. doprinos za mirovinsko osiguranje – po stopi od 20%, odnosno po stopi od 15% za osiguranika mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje

2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja) – po stopi od 5%

3. doprinos za zdravstveno osiguranje – po stopi od 16,5%. 

čl. 43. st. 2. Zakona o doprinosima

Članak 31.

(1) Za osiguranika kojemu godina dana od prvog zaposlenja navršava tijekom mjeseca doprinosi se obračunavaju odvojeno i to: razdoblje za u kojemu ima status osobe koja se prvi put zapošljava te se doprinosi obračunavaju prema članku 30. stavak 1. ovoga Pravilnika i za razdoblje u kojemu nema status osobe koja se prvi put zapošljava, za koje se doprinosi obračunavaju prema članku 30. stavak 2. ovoga Pravilnika.

(2) Za osobu koja se prvi put zapošljava poslodavac je dužan o tome osigurati dokaz. Dokaz je ispis službenih podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o statusu osiguranika iz kojega je vidljivo da je riječ o osobi koja do početka osiguranja po prijavi tog poslodavca, nema evidentiran staž u mirovinskom osiguranju.

(3) Za osobu koja se prvi put zapošljava – stranca poslodavac je dužan o tome osigurati dokaz. Dokaz je pisana isprava nositelja obveznog mirovinskog osiguranja države stranca izdan u skladu s međudržavnim ugovorom o socijalnom osiguranju ili propisima Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti iz kojega je vidljivo da je riječ o osobi koja do početka osiguranja po prijavi tog poslodavca, nema evidentiran staž u obveznom mirovinskom osiguranju.

(4) Za osobu koja se prvi put zaposlila a za vrijeme trajanja prve godine zaposlenja: ostvaruje pravo iz obveznog zdravstvenog osiguranja na naknadu plaće na teret državnog proračuna ili mu radni odnos miruje radi dragovoljnog služenja vojnog roka u oružanim snagama Republike Hrvatske, produžuje se tijek prve godine zaposlenja kod istog poslodavca, razmjerno broju dana za koje je ostvarivao pravo na naknadu plaće odnosno u kojima je radni odnos mirovao.

(5) U slučaju kada osoba koja se prvi put zapošljava zbog provedenog spajanja, pripajanja ili dugih oblika reorganizacije dosadašnjeg poslodavca nastavlja stručno osposobljavati za rad kod novog poslodavca, ta osoba zadržava status osobe koja se prvi put zapošljava pod uvjetom da je novi poslodavac u cijelosti preuzeo sve obveze iz ugovora o stručnom osposobljavanju za rad s dosadašnjim poslodavcem te da se razdoblje osiguranja po osnovi rada kod novog poslodavca neposredno nastavlja na razdoblje osiguranja po osnovi rada kod dosadašnjeg poslodavca.

čl. 43. st. 1. Zakona o doprinosima

Članak 32.

(1) Doprinosi se obračunavaju i dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec, sukladno članku 45. stavak 1. Zakona.

(2) O vrsti i iznosima obračunanih doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja sastavlja obračunsku ispravu i izvješće, sukladno članku 45. stavak 2. Zakona.

5. Za osiguranika po osnovi nezaposlena osoba

Članak 33.

Za osiguranika po osnovi nezaposlene osobe (iz članka 9. stavak 1. točka 5. podstavak 1. Zakona) iznos doprinosa obračunava Hrvatski zavod za zapošljavanje, sukladno članku 47. stavak 1. Zakona.

Članak 34.

Iznos mjesečne osnovice propisan je naredbom koju temeljem članka 254. Zakona donosi ministar financija, i to kao umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,38 – sukladno članku 49. stavak 1. Zakona.

Članak 35.

Prema propisanoj mjesečnoj osnovici obračunava se doprinos na osnovicu, i to: doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje – za osiguranika tog osiguranja – po stopi od 5%.

čl. 48. toč. 1. Zakona o doprinosima

Članak 36.

(1) Doprinos se obračunava i dospijeva na naplatu do 30. dana u mjesecu za prethodni mjesec, sukladno članku 50. stavak 1. Zakona.

(2) O vrsti i iznosima obračunanih doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja sastavlja obračunsku ispravu i izvješće, sukladno članku 50. stavak 2. Zakona.

5.1. Za osiguranika po osnovi korisnika invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti

Članak 37.

Za osiguranika po osnovi korisnika invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti (članak 9. stavak 1. točka 5. podstavak 2. Zakona) doprinos obračunava Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, sukladno članku 47. stavak 2. Zakona.

Članak 38.

Iznos mjesečne osnovice propisan je naredbom koju temeljem članka 254. Zakona donosi ministar financija, i to kao iznos prosječne plaće, razmjerno stažu ostvarenom prema članku 27. stavak 6. Zakona o mirovinskom osiguranju, sukladno članku 49. stavak 2. Zakona.

Članak 39.

Prema propisanoj mjesečnoj osnovici obračunava se doprinos na osnovicu, i to: doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje – za osiguranika tog osiguranja – po stopi od 5%.

čl. 48. toč. 1. Zakona o doprinosima

Članak 40.

(1) Doprinos se obračunava i dospijeva na naplatu do 30. dana u mjesecu za prethodni mjesec, sukladno članku 50. stavak 1. Zakona.

(2) O vrsti i iznosima obračunanih doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja sastavlja obračunsku ispravu i izvješće, sukladno članku 50. stavak 2. Zakona.

(3) Izvješće o vrsti i iznosima obračunanih doprinosa obveznik obračunavanja dostavlja i obvezniku plaćanja – Ministarstvu financija odnosno državnoj riznici, sukladno članku 50. stavak 3. Zakona.

Članak 41.

Brisan.

Članak 42.

Brisan.

Članak 43.

Brisan.

Članak 44.

Brisan.

6. Za osiguranika po osnovi njegovatelja HRVI

Članak 45.

Za osiguranika po osnovi njegovatelja HRVI osnovicu za obračun doprinosa utvrđuje i iznos doprinosa obračunava ministarstvo mjerodavno za prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, sukladno članku 51. stavak 2. Zakona.

Članak 46.

(1) Iznos osnovice utvrđuje se prema naknadi koja se prema posebnom propisu isplaćuje za rad njegovatelju u određenom mjesecu, sukladno članku 53. Zakona.

(2) Osnovica se utvrđuje za svaki mjesec odnosno za dio određenog mjeseca u kojemu je osiguranik po toj osnovi prijavljen na obvezna osiguranja.

čl. 53. Zakona o doprinosima

Članak 47.

Prema utvrđenoj osnovici obračunavaju se doprinosi iz osnovice i na osnovicu, i to:

1. doprinosi iz osnovice:

1.1. doprinos za mirovinsko osiguranje – po stopi od 20%, odnosno po stopi od 15% za osiguranika mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje

1.2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja) – po stopi od 5%

2. doprinos na osnovicu: doprinos za zdravstveno osiguranje – po stopi od 16,5%. 

čl. 52. Zakona o doprinosima

Članak 48.

(1) Doprinosi se obračunavaju istodobno s obračunom naknade i dospijevaju na naplatu istodobno s isplatom naknade, sukladno članku 54. stavak 1. Zakona.

(2) Ako se naknada ne isplati do posljednjeg dana u mjesecu, osnovica se mora utvrditi i doprinosi obračunati te tako obračunani doprinosi dospijevaju na naplatu do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec, sukladno članku 54. stavak 2. Zakona.

(3) O vrsti i iznosima obračunanih doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja sastavlja obračunsku ispravu i izvješće, sukladno članku 55. stavak 2. Zakona.

7. Za osiguranika po osnovi roditelja njegovatelja, njegovatelja djeteta s teškoćama u razvoju ili njegovatelj osobe s invaliditetom

Članak 49.

Za osiguranika po osnovi roditelja njegovatelja, njegovatelja djeteta s teškoćama u razvoju i njegovatelja osobe s invaliditetom​ iznos doprinosa obračunava ministarstvo mjerodavno za socijalnu skrb, sukladno članku 56. Zakona ili drugo tijelo, sukladno posebnom propisu.

Članak 50.

Iznos mjesečne osnovice propisan je naredbom koju temeljem članka 254. Zakona donosi ministar financija, i to najniža mjesečna osnovica, sukladno članku 58. Zakona.

Članak 51.

Prema propisanoj mjesečnoj osnovici obračunavaju se doprinosi na osnovicu, i to:

1. doprinos za mirovinsko osiguranje – po stopi od 20%, odnosno po stopi od 15% za osiguranika mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje

2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja) – po stopi od 5%

3. doprinos za zdravstveno osiguranje – po stopi od 16,5%.

čl. 57. Zakona o doprinosima

Članak 52.

(1) Doprinosi se obračunavaju i dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec, sukladno članku 59. stavak 1. Zakona.

(2) O vrsti i iznosima obračunanih doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja sastavlja obračunsku ispravu i izvješće, sukladno članku 59. stavak 2. Zakona.

7.a Za osiguranika po osnovi udomitelja koji obavlja standardno udomiteljstvo i udomitelja koji obavlja specijalizirano udomiteljstvo za djecu

Članak 52.a

Za osiguranika po osnovi udomitelja koji obavlja standardno udomiteljstvo i udomitelja koji obavlja specijalizirano udomiteljstvo za djecu iznos doprinosa obračunava ministarstvo mjerodavno za socijalnu skrb, putem centra udomitelja, sukladno propisu kojim se uređuje udomiteljstvo.​

Članak 52.b

Iznos mjesečne osnovice za udomitelja koji obavlja:

1. standardno udomiteljstvo propisan je naredbom koju temeljem članka 254. Zakona donosi ministar financija, i to najniža mjesečna osnovica, sukladno propisu kojim se uređuje udomiteljstvo

2. specijalizirano udomiteljstvo za djecu propisan je naredbom koju temeljem članka 254. Zakona donosi ministar financija, i to kao umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 1,0, sukladno propisu kojim se uređuje udomiteljstvo.​

Članak 52.c

Prema propisanoj mjesečnoj osnovici obračunavaju se doprinosi na osnovicu, i to:

1. doprinos za mirovinsko osiguranje – po stopi od 20%, odnosno po stopi od 15% za osiguranika mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje

2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja) – po stopi od 5%

3. doprinos za zdravstveno osiguranje – po stopi od 16,5%.​

Članak 52.d

(1) Doprinosi se obračunavaju i dospijevaju na naplatu do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

(2) O vrsti i iznosu obveze doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja sastavlja obračunsku ispravu za svakoga osiguranika te sastavlja izvješće i dostavlja ga Poreznoj upravi prema posebnom propisu.​

8. Za osiguranika po osnovi slobodnog zanimanja – samostalnog umjetnika kojemu se doprinosi plaćaju iz državnog proračuna

Članak 53.

Za osiguranika po osnovi slobodnog zanimanja – samostalnog umjetnika kojemu se doprinosi plaćaju iz državnog proračuna iznos doprinosa obračunava ministarstvo mjerodavno za kulturu ili drugo tijelo ovlašteno od tog ministarstva, sukladno članku 76. stavak 2. Zakona.

Članak 54.

Iznos mjesečne osnovice propisan je naredbom koju temeljem članka 254. Zakona donosi ministar financija, i to kao umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,8 – sukladno članku 78. Zakona.

Članak 55.

(1) Prema propisanoj mjesečnoj osnovici obračunavaju se doprinosi na osnovicu, i to:

1. doprinos za mirovinsko osiguranje – po stopi od 20%, odnosno po stopi od 15% za osiguranika mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje

2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja) – po stopi od 5%

3. doprinos za zdravstveno osiguranje – po stopi od 16,5%.

(2) Osiguranik koji, prema posebnim propisima, ostvaruje pravo na naknadu plaće za vrijeme bolovanja te po toj osnovi ostvaruje pravo na naknadu plaće tada nadležnom ministarstvu kulture ili drugom tijelu koje je ovlašteno za obračun doprinosa dostavlja dokaz o pravu na mirovanje obveze doprinosa po toj osnovi, sukladno članku 219. stavak 2. Zakona.

(3) Dokaz o pravu na mirovanje obveze jest vjerodostojna isprava o pravu i trajanju prava na bolovanje za koje ostvaruje pravo na naknadu plaće, izdane od mjerodavnog liječnika.

(4) Tijelo koje osiguraniku, prema posebnim propisima, utvrđuje pravo na naknadu plaće za vrijeme u kojemu koristi plaćeni dopust ili pravo na rad s polovicom punog radnog vremena poradi njege djeteta s teškoćama u razvoju dužno je nadležnom ministarstvu kulture ili drugom tijelu koje je ovlašteno za obračun doprinosa dostaviti pravomoćno rješenje kojim je utvrđeno pravo, sukladno članku 219. stavak 3. Zakona.

čl. 77. Zakona o doprinosima

Članak 56.

(1) Doprinosi se obračunavaju i dospijevaju na naplatu do 30. dana u mjesecu za prethodni mjesec, sukladno članku 79. stavak 1. Zakona.

(2) O vrsti i iznosima obračunanih doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja sastavlja obračunsku ispravu i izvješće, sukladno članku 79. stavak 2. Zakona.

(3) Ako Ministarstvo kulture ovlasti drugo tijelo za obavljanje poslova obračunavanja doprinosa, tada ovlaštenik obračunava doprinose i sastavlja obračunske isprave i izvješća u ime Ministarstva pa se i obveze evidentiraju na poreznom broju tog Ministarstva.

8.a Za osiguranike po osnovama obavljanja samostalnih djelatnosti koji od tih djelatnosti utvrđuju dohodak

Članak 56.a

(1) Osiguranici po osnovi djelatnosti obrta te domaće radinosti i sporednog zanimanja (članak 9. stavak 1. točka 9. i 31. Zakona) – koji od te djelatnosti utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti, sami su obveznici doprinosa te obveznici obračunavanja i obveznici plaćanja doprinosa za osobno osiguranje prema mjesečnoj osnovici propisanoj naredbom koju na temelju članka 254. Zakona donosi ministar financija, i to kao umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,65 – sukladno članku 66. stavku 1. točki 1. Zakona.

(2) Prema propisanoj mjesečnoj osnovici obračunavaju se doprinosi na osnovicu, i to:

1. doprinos za mirovinsko osiguranje – po stopi od 20%, odnosno po stopi od 15% za osiguranika mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje

2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja) – po stopi od 5%

3. doprinos za zdravstveno osiguranje – po stopi od 16,5%.

(3) Mjesečni iznosi obveza dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec, sukladno članku 67. Zakona.

(4) Obveza doprinosa utvrđuje za svaki mjesec odnosno za dio određenog mjeseca u kojemu je osiguranik prijavljen na obvezna osiguranja po toj osnovi.

(5) O vrsti i iznosima obračunanih doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja sastavlja obračunsku ispravu i izvješće, sukladno članku 67.a Zakona.

čl. 66. st. 1. toč. 1. Zakona o doprinosima

Članak 56.b

(1) Osiguranici po osnovi djelatnosti slobodnog zanimanja (članak 9. stavak 1. točka 10. Zakona) – koji od te djelatnosti utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti sami su obveznici doprinosa te obveznici obračunavanja i obveznici plaćanja doprinosa za osobno osiguranje prema mjesečnoj osnovici propisanoj naredbom koju na temelju članka 254. Zakona donosi ministar financija, i to kao umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 1,1 – sukladno članku 66. stavku 1. točki 2. Zakona.

(2) Prema propisanoj mjesečnoj osnovici obračunavaju se doprinosi na osnovicu, i to:

1. doprinos za mirovinsko osiguranje – po stopi od 20%, odnosno po stopi od 15% za osiguranika mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje

2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja) – po stopi od 5%

3. doprinos za zdravstveno osiguranje – po stopi od 16,5%.

(3) Mjesečni iznosi obveza dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec, sukladno članku 67. Zakona.

(4) Obveza doprinosa utvrđuje za svaki mjesec odnosno za dio određenog mjeseca u kojemu je osiguranik prijavljen na obvezna osiguranja po toj osnovi.

(5) O vrsti i iznosima obračunanih doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja sastavlja obračunsku ispravu i izvješće, sukladno članku 67.a Zakona.

čl. 66. st. 1. toč. 2. Zakona o doprinosima

Članak 56.c

(1) Osiguranici po osnovi športaš (članak 9. stavak 1. točka 11. Zakona) – koji od te djelatnosti utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti, sami su obveznici doprinosa te obveznici obračunavanja i obveznici plaćanja doprinosa za osobno osiguranje prema mjesečnoj osnovici propisanoj naredbom koju na temelju članka 254. Zakona donosi ministar financija, i to kao umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 1,1 – sukladno članku 66. stavku 1. točki 3. Zakona.

(2) Prema propisanoj mjesečnoj osnovici obračunavaju se doprinosi na osnovicu, i to:

1. doprinos za mirovinsko osiguranje – po stopi od 20%, odnosno po stopi od 15% za osiguranika mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje

2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja) – po stopi od 5%

3. doprinos za zdravstveno osiguranje – po stopi od 16,5%.

(3) Mjesečni iznosi obveza dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec, sukladno članku 67. Zakona.

(4) Obveza doprinosa utvrđuje za svaki mjesec odnosno za dio određenog mjeseca u kojemu je osiguranik prijavljen na obvezna osiguranja po toj osnovi.

(5) O vrsti i iznosima obračunanih doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja sastavlja obračunsku ispravu i izvješće, sukladno članku 67.a Zakona.

čl. 66. st. 1. toč. 3. Zakona o doprinosima

Članak 56.d

(1) Osiguranici po osnovi djelatnost poljoprivrede i šumarstva (članak 9. stavak 1. točka 12. Zakona) – koji od te djelatnosti utvrđuju dohodak od samostalne djelatnosti sami su obveznici doprinosa te obveznici obračunavanja i obveznici plaćanja doprinosa za osobno osiguranje prema mjesečnoj osnovici propisanoj naredbom koju na temelju članka 254. Zakona donosi ministar financija, i to kao umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,55 – sukladno članku 66. stavku 1. točki 4. Zakona.

(2) Prema propisanoj mjesečnoj osnovici obračunavaju se doprinosi na osnovicu, i to:

1. doprinos za mirovinsko osiguranje – po stopi od 20%, odnosno po stopi od 15% za osiguranika mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje

2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja) – po stopi od 5%

3. doprinos za zdravstveno osiguranje – po stopi od 16,5%.

(3) Mjesečni iznosi obveza dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec, sukladno članku 67. Zakona.

(4) Obveza doprinosa utvrđuje za svaki mjesec odnosno za dio određenog mjeseca u kojemu je osiguranik prijavljen na obvezna osiguranja po toj osnovi.

(5) O vrsti i iznosima obračunanih doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja sastavlja obračunsku ispravu i izvješće, sukladno članku 67.a Zakona.

čl. 66. st. 1. toč. 4. Zakona o doprinosima

Članak 56.e

(1) Osiguranici po osnovi ostale samostalne djelatnosti (članak 9. stavak 1. točka 13. Zakona) – koji od te djelatnosti utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti sami su obveznici doprinosa te obveznici obračunavanja i obveznici plaćanja doprinosa za osobno osiguranje prema mjesečnoj osnovici propisanoj narednom koju na temelju članka 254. Zakona donosi ministar financija, i to kao umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,65 – sukladno članku 66. stavku 1. točki 5. Zakona.

(2) Prema propisanoj mjesečnoj osnovici obračunavaju se doprinosi na osnovicu, i to:

1. doprinos za mirovinsko osiguranje – po stopi od 20%, odnosno po stopi od 15% za osiguranika mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje

2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja) – po stopi od 5%

3. doprinos za zdravstveno osiguranje – po stopi od 16,5%

(3) Mjesečni iznosi obveza dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec, sukladno članku 67. Zakona.

(4) Obveza doprinosa utvrđuje za svaki mjesec odnosno za dio određenog mjeseca u kojemu je osiguranik prijavljen na obvezna osiguranja po toj osnovi.

(5) O vrsti i iznosima obračunanih doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja sastavlja obračunsku ispravu i izvješće, sukladno članku 67.a Zakona.

čl. 66. st. 1. toč. 5. Zakona o doprinosima

Članak 56.f

(1) Osiguranici po osnovi djelatnosti slobodnog zanimanja: medicinske sestre, zubotehničara, fizioterapeuta, filmskog radnika, novinara i predstavnika obiteljskog doma (članak 9. stavak 1. točka 10. Zakona) – koji od te djelatnosti utvrđuje dohodak od samostalne djelatnosti sami su obveznici doprinosa te obveznici obračunavanja i obveznici plaćanja doprinosa za osobno osiguranje prema mjesečnoj osnovici propisanoj naredbom koju na temelju članka 254. Zakona donosi ministar financija, i to kao umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,65 – sukladno članku 66. stavku 2. Zakona.

(2) Prema propisanoj mjesečnoj osnovici obračunavaju se doprinosi na osnovicu, i to:

1. doprinos za mirovinsko osiguranje – po stopi od 20%, odnosno po stopi od 15% za osiguranika mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje

2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja) – po stopi od 5%

3. doprinos za zdravstveno osiguranje – po stopi od 16,5%.

(3) Mjesečni iznosi obveza dospijevaju na naplatu do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec, sukladno članku 67. Zakona.

(4) Obveza doprinosa utvrđuje za svaki mjesec odnosno za dio određenog mjeseca u kojemu je osiguranik prijavljen na obvezna osiguranja po toj osnovi.

(5) O vrsti i iznosima obračunanih doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja sastavlja obračunsku ispravu i izvješće, sukladno članku 67.a Zakona.

Članak 56.g

Za osiguranika koji djelatnost samozaposlene osobe obavlja u drugoj državi članici i na kojega se, sukladno propisima Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, primjenjuje zakonodavstvo Republike Hrvatske, obveza doprinosa se utvrđuje na način propisan odredbama članaka 64. do 67.a Zakona i članka 56.a do 56.f ovoga Pravilnika neovisno o vrsti poreza koji je dužan plaćati prema dohotku ili dobiti ostvarenom od obavljanja navedene djelatnosti.

9. Za osiguranike po osnovama obavljanja samostalnih djelatnosti koji od tih djelatnosti utvrđuju dobit

Članak 57.

Osiguranici po osnovi obavljanja samostalnih djelatnosti koji od tih djelatnosti utvrđuju dobit sami utvrđuju osnovicu i obračunavaju doprinose za svoje osobno osiguranje, sukladno članku 80. Zakona, i to osiguranici po osnovama:

1. djelatnost obrta i trgovca pojedinca (članak 9. stavak 1. točaka 9. Zakona),

2. djelatnost slobodnog zanimanja (članak 9. stavak 1. točka 10. Zakona),

3. djelatnost športaša (članak 9. stavak 1. točka 11. Zakona),

4. djelatnost poljoprivrede i šumarstva (članak 9. stavak 1. točka 12. Zakona) i

5. ostale samostalne djelatnosti (članak 9. stavak 1. točka 13. Zakona).

čl. 80. Zakona o doprinosima

Članak 58.

(1) Iznos osnovice utvrđuje se prema iznosu poduzetničke plaće, ali osnovica ne može biti niža od umnoška iznosa prosječne plaće i koeficijenta 1,1 – sukladno članku 82. Zakona.

čl. 82. st. 2. Zakona o doprinosima

(2) Poduzetničkom plaćom smatraju se i svi ostali primici što ih poduzetnik isplaćuje sebi ili uzima na teret poduzetništva ako su ti primici oporezivi porezom na dohodak.

čl. 82. st. 2. Zakona o doprinosima

(3) Iznos najniže mjesečne osnovice za osiguranika po ovoj osnovi za svako razdoblje (godinu) propisan je naredbom koju temeljem članka 254. Zakona donosi ministar financija.

čl. 82. st. 2. Zakona o doprinosima

(4) Osiguranik koji sebi ne isplaćuje poduzetničku plaću doprinose obračunava prema najnižoj mjesečnoj osnovici iz stavka 1. ovoga članka, sukladno članku 82. stavak 3. Zakona.

Članak 59.

(1) Prema utvrđenoj osnovici obračunavaju se doprinosi iz osnovice i na osnovicu, i to:

1. doprinosi iz osnovice:

1.1. doprinos za mirovinsko osiguranje – po stopi od 20%, odnosno po stopi od 15% za osiguranika mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje

1.2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja) – po stopi od 5% 

2. doprinos na osnovicu: doprinos za zdravstveno osiguranje – po stopi od 16,5%.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, prema osnovici iz članka 56. stavak 5. ovoga Pravilnika kada se poduzetnička plaća ne isplaćuje, svi doprinosi iz stavka 1. ovoga članka obračunavaju se kao doprinosi na osnovicu, sukladno članku 82. stavak 3. Zakona.

čl. 81. Zakona o doprinosima

Članak 60.

(1) Osnovica prema poduzetničkoj plaći utvrđuje se i iznosi pojedinih doprinosa prema toj osnovici obračunavaju se istodobno s obračunom poduzetničke plaće odnosno prije njezine isplate, a najkasnije do posljednjeg dana u mjesecu prema plaći koja se odnosi na prethodni mjesec, sukladno članku 83. stavak 1. Zakona.

(2) Ako se poduzetnička plaća za određeni mjesec isplaćuje u više navrata, osnovica se utvrđuje i doprinosi obračunavaju za svaki dio tako isplaćene plaće, a za dio plaće određenog mjeseca koji nije isplaćen do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec osnovica se utvrđuje do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

(3) Prema poduzetničkoj plaći koja se daje u naravi osnovica se utvrđuje do 15. dana u mjesecu koji slijedi iza mjeseca u kojem je izvršeno davanje, odnosno korišteno pravo, a iznos tako isplaćene plaće utvrđuje se na način uređen propisima o porezu na dohodak.

(4) Doprinosi obračunani prema poduzetničkoj plaći dospijevaju na naplatu istodobno s isplatom plaće, a najkasnije do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec, sukladno članku 83. stavak 1. Zakona.

(5) Poduzetnička plaća isplaćena nakon posljednjeg dana mjeseca u kojem je dospjela za isplatu, smatra se osnovicom mjeseca koji prethodi mjesecu u kojemu je isplata izvršena.

čl. 83. st. 1. Zakona o doprinosima

Članak 61.

Osiguranik koji sebi ne isplaćuje poduzetničku plaću doprinose obračunava i tako obračunani doprinosi dospijevaju na naplatu do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec, sukladno članku 83. stavak 2. Zakona.

čl. 83. st. 2. Zakona o doprinosima

Članak 62.

(1) Osnovica prema poduzetničkoj plaći utvrđuje se za svaki mjesec odnosno za dio određenog mjeseca u kojemu je osiguranik prijavljen na obvezna osiguranja po toj osnovi.

(2) Kada više osoba obavlja istu samostalnu djelatnost od koje se utvrđuje dobit osnovica se utvrđuje i iznosi doprinosa obračunavaju za svaku tako osiguranu osobu pojedinačno.

(3) O vrsti i iznosima obračunanih doprinosa, osnovici prema kojoj su doprinosi obračunani, razdoblju na koje se obveza odnosi i o drugim podacima koje utvrdi, obveznik obračunavanja sastavlja obračunsku ispravu i izvješće, sukladno članku 84. stavak 2. Zakona.

čl. 82. st. 2. Zakona o doprinosima

10. Za osiguranika po osnovi roditelja koji obavlja roditeljske dužnosti