Pravilnik o načinu ostvarivanja porezne olakšice na području grada Vukovara i na potpomognutim područjima

(Nar. nov., br. 18/18)

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se korisnici porezne olakšice, područje primjene, podjela prema djelatnostima, izračun porezne olakšice i utvrđivanje gornje granice potpore male vrijednosti te postupak odobravanja porezne olakšice propisane člankom 28.a Zakona o porezu na dobit i člankom 43. Zakona o porezu na dohodak, u skladu s odgovarajućim pravilima o potporama male vrijednosti, temeljem obavljanja djelatnosti na području Grada Vukovara koje se utvrđuje u skladu sa Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13 i 110/15) i na potpomognutim područjima koja se utvrđuju sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 147/14 i 123/17) i Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (»Narodne novine«, broj 132/17).

II. POREZNA OLAKŠICA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI NA PODRUČJU GRADA VUKOVARA I POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA, KORISNICI I PODRUČJE PRIMJENE POREZNE OLAKŠICE

Članak 2.

(1) Poreznu olakšicu, sukladno članku 28.a Zakona o porezu na dobit i članku 43. Zakona o porezu na dohodak, mogu koristiti porezni obveznici (u daljnjem tekstu: korisnici potpore) koji obavljaju djelatnost na području Grada Vukovara i/ili na potpomognutim područjima, koja su prema indeksu razvijenosti razvrstana u I. skupinu jedinica lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: I. skupina).

(2) Porezna olakšica iz stavka 1. ovoga članka smatra se potporom male vrijednosti.

(3) Iznos porezne olakšice iz stavka 1. ovoga članka, u skladu s člankom 28.a stavkom 3. Zakona o porezu na dobit i člankom 43. stavkom 3. Zakona o porezu na dohodak, utvrđuje se ovisno o djelatnosti koju korisnik potpore obavlja u skladu s odgovarajućim pravilima o potporama male vrijednosti, koja uključuju:

- Uredbu Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. (SL L 352/1 od 24. 12. 2013.),

- Uredbu Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. (SL L 352/9 od 24. 12. 2013.) i

- Uredbu Komisije (EU) br. 717/2014 od 27. lipnja 2014. (SL L 190/45 od 28. 6. 2014.).

(4) Poreznu olakšicu iz stavka 1. ovoga članka, korisniku potpore, u skladu s propisima o državnim potporama i odgovarajućim pravilima o potporama male vrijednosti navedenih u stavku 3. ovoga članka, dodjeljuje ministarstvo nadležno za regionalni razvoj i ministarstvo nadležno za poljoprivredu ukoliko korisnik potpore obavlja djelatnost poljoprivrede ili djelatnost ribarstva i akvakulture.

III. PODJELA PREMA DJELATNOSTIMA, IZRAČUN POREZNE OLAKŠICE I UTVRĐIVANJE GORNJE GRANICE POTPORE MALE VRIJEDNOSTI

1. Opće odredbe

Članak 3.

(1) Korisnici potpore iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika iznos porezne olakšice iskazuju kao umanjenje porezne obveze u godišnjoj prijavi poreza na dobit – Obrazac PD, godišnjoj prijavi poreza na dohodak – Obrazac DOH ili godišnjoj prijavi dohotka od zajedničke djelatnosti – Obrazac DOH-Z (u daljnjem tekstu: godišnje porezne prijave).

(2) Obveznici poreza na dobit koji obavljaju djelatnost na području Grada Vukovara i području jedinica I. skupine, sukladno članku 28.a Zakona o porezu na dobit, mogu u godišnjoj poreznoj prijavi iskazati umanjenje porezne obveze ukoliko su na tom području, u poreznom razdoblju za koje se podnosi porezna prijava, zapošljavali više od pet zaposlenika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, pri čemu je više od 50% tih zaposlenika imalo prebivalište i boravište na području jedinica I. skupine ili na području Grada Vukovara.

(3) Obveznici poreza na dohodak koji obavljaju djelatnost na području Grada Vukovara i području jedinica I. skupine, sukladno članku 43. Zakona o porezu na dohodak, mogu u godišnjoj prijavi poreza na dohodak iskazati umanjenje porezne obveze ukoliko su na tom području, u poreznom razdoblju za koje se podnosi porezna prijava, zapošljavali više od dva zaposlenika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, pri čemu je više od 50% tih zaposlenika imalo prebivalište i boravište na području jedinica I. skupine, odnosno na području Grada Vukovara.

(4) Sukladno članku 28.a stavku 4. Zakona o porezu na dobit i članku 43. stavku 4. Zakona o porezu na dohodak, smatra se da korisnik potpore iz stavka 2. i stavka 3. ovoga članka zapošljava na neodređeno vrijeme zaposlenika ako je isti proveo u radnom odnosu na neodređeno vrijeme kod poreznog obveznika i imao prebivalište i boravio na nekom od područja navedenih u članku 2. stavku 1. ovoga Pravilnika najmanje devet mjeseci tijekom poreznog razdoblja.

(5) Smatra se da su ispunjeni uvjeti iz stavka 2. i stavka 3. ovoga članka ukoliko je korisnik potpore počeo obavljati djelatnost tijekom godine pri čemu je razdoblje za koje utvrđuje poreznu osnovicu kraće od devet mjeseci, te ukoliko je isti zapošljavao propisani broj zaposlenika na neodređeno vrijeme koji imaju prebivalište i borave na nekom od područja navedenih u članku 2. stavku 1. ovoga Pravilnika najmanje devet mjeseci, a zaposleni su kod poreznog obveznika od početka obavljanja djelatnosti do kraja poreznog razdoblja.

(6) Pri izračunu potrebnog broja zaposlenika iz stavka 2. i stavka 3. ovoga članka ubraja se i fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti (obrtničke djelatnosti) po osnovi koje je obveznik plaćanja poreza na dobit ili poreza na dohodak.

FIP 2/23: Prijava poreza na dobit za 2022. (26.01.2023.)

Članak 4.

(1) Korisnik potpore koji nema prebivalište ili sjedište na području Grada Vukovara ili na području jedinica I. skupine, a obavlja djelatnost na tom području, može koristiti poreznu olakšicu temeljem dobiti odnosno dohotka ostvarenog od obavljanja djelatnosti na tom području, pod uvjetima propisanim člankom 28.a Zakona o porezu na dobit i člankom 43. Zakona o porezu na dohodak, ukoliko osigura posebno porezno knjigovodstveno praćenje dobiti odnosno dohotka ostvarenog na tom području.

(2) U smislu stavka 1. ovoga članka obavljanje djelatnosti na području Grada Vukovara ili na području jedinica I. skupine podrazumijeva kontinuirano i stalno obavljanje djelatnosti koje u skladu s općim poreznim propisom čini najmanje poslovnu jedinicu korisnika potpore na tom području.

(3) Pri utvrđivanju dobiti odnosno dohotka prema stavku 1. ovoga članka potrebno je uzeti u obzir sve odredbe Zakona o porezu na dobit ili Zakona o porezu na dohodak koje se odnose na utvrđivanje porezne osnovice.

(4) Ukoliko korisnik potpore iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika ima prebivalište ili sjedište na području Grada Vukovara ili području jedinica I. skupine, a obavlja prijevozničku, graditeljsku, uslužnu ili drugu djelatnost koja se po naravi posla obavlja i izvan toga područja, isti može koristiti propisanu olakšicu za ukupnu djelatnost, jer takve djelatnosti, po svojim obilježjima, nisu određene stalnim mjestom. Iznimno, ako korisnik potpore ima neko stalno mjesto, poslovnu jedinicu, u smislu odredbe stavka 2. ovoga članka, izvan navedenih područja, tada za istu treba posebno utvrditi ostvarenu dobit odnosno dohodak bez prava na korištenje propisane porezne olakšice.

FIP 2/23: Prijava poreza na dobit za 2022. (26.01.2023.)

2. Podjela prema djelatnosti

Članak 5.

(1) Ukoliko korisnik potpore na području Grada Vukovara ili području jedinica I. skupine obavlja više djelatnosti za koje se primjenjuju različita pravila o potporama male vrijednosti iz članka 2. stavka 3. ovoga Pravilnika i koristi potporu iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika, dužan je neovisno o sjedištu ili prebivalištu, na tom području osigurati posebno porezno knjigovodstveno praćenje svake djelatnosti za koju se primjenjuju različita pravila o potporama male vrijednosti.

(2) Ako korisnik potpore male vrijednosti obavlja više djelatnosti za koje se primjenjuju različita pravila o potporama male vrijednosti iz članka 2. stavka 3. ovoga Pravilnika, dužan je u skladu s tim pravilima osigurati da djelatnosti u sektorima koji su isključeni iz područja primjene Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 ne ostvaruju korist od potpore male vrijednosti dodijeljene temeljem te Uredbe, kao i da djelatnosti u sektorima koji su isključeni iz područja primjene Uredbe Komisije (EU) br. 717/2014 ne ostvaruju korist od potpore male vrijednosti dodijeljene temeljem iste Uredbe.

FIP 2/23: Prijava poreza na dobit za 2022. (26.01.2023.)

3. Izračun porezne olakšice

Članak 6.

(1) Korisnik potpore, obveznik poreza na dobit, iznos porezne olakšice utvrđuje kao razliku između porezne obveze utvrđene primjenom odgovarajuće porezne stope iz članka 28. Zakona o porezu na dobit i porezne obveze utvrđene primjenom porezne stope iz članka 28.a Zakona o porezu na dobit, pod uvjetom da tako utvrđeni iznos ne prelazi gornju granicu potpore male vrijednosti utvrđene u skladu s odgovarajućim pravilima o potporama male vrijednosti iz članka 2. stavka 3. ovoga Pravilnika.

(2) Korisnik potpore, obveznik poreza na dohodak, iznos potpore utvrđuje kao razliku između porezne obveze utvrđene primjenom poreznih stopa iz članka 19. Zakona o porezu na dohodak i porezne obveze utvrđene primjenom porezne stope iz članka 43. Zakona o porezu na dohodak, pod uvjetom da tako utvrđeni iznos ne prelazi gornju granicu potpore male vrijednosti utvrđene u skladu s odgovarajućim pravilima o potporama male vrijednosti iz članka 2. stavka 3. ovoga Pravilnika.

FIP 2/23: Prijava poreza na dobit za 2022. (26.01.2023.)

4. Utvrđivanje gornje granice potpore male vrijednosti

Članak 7.

(1) Gornja granica potpore male vrijednosti, u skladu s odgovarajućim pravilima o potporama male vrijednosti, izračunava se na bazi »jednoga poduzetnika«. U smislu pravila o potporama male vrijednosti, pojam »jedan poduzetnik« obuhvaća sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa:

a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću,

b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća,

c) jedno poduzeće ima pravo ostvariti vladajući utjecaj nad drugim poduzećem prema ugovoru sklopljenim s tim poduzećem ili prema odredbi statuta, odnosno društvenog ugovora toga poduzeća,

d) jedno poduzeće koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samostalno, u skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima toga poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara, ili glasačkih prava članova u tom poduzeću.

Poduzeća koja su u bilo kojem od navedenih odnosa preko jednog ili više drugih poduzeća smatraju se jednim poduzetnikom.

(2) Gornja granica potpore male vrijednosti, u skladu s odgovarajućim pravilima o potporama male vrijednost navedenih u članku 2. stavku 3. ovoga Pravilnika, utvrđuje se u bilo kojem razdoblju od tri fiskalne godine pri čemu iznosi ne smiju prijeći:

a) 200.000,00 eura za poduzetnike koji djeluju u svim sektorima osim onih koji djeluju u sektoru ribarstva i akvakulture te sektoru poljoprivrede odnosno do 100.000,00 eura za poduzetnike koji obavljaju cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu,

b) 30.000,00 eura za poduzetnike koji djeluju u sektoru ribarstva i akvakulture,

c) 15.000,00 eura za poduzetnike koji djeluju u sektoru poljoprivrede.

IV. POSTUPAK ODOBRAVANJA POREZNE OLAKŠICE I SADRŽAJ GODIŠNJIH IZVJEŠĆA

Članak 8.

(1) Prijavu za korištenje prava na poreznu olakšicu, korisnici potpora, obveznici poreza na dobit iz članka 28.a Zakona o porezu na dobit i obveznici poreza na dohodak iz članka 43. Zakona o porezu na dohodak, podnose ministarstvu nadležnom za regionalni razvoj.

(2) Prijavu za korištenje prava na poreznu olakšicu iz stavka 1. ovoga članka, korisnici potpora, obveznici poreza na dohodak, dužni su dostaviti ministarstvu nadležnom za regionalni razvoj najkasnije do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu.

(3) Prijavu za korištenje prava na poreznu olakšicu iz stavka 1. ovoga članka, korisnici potpora, obveznici poreza na dobit, dužni su dostaviti ministarstvu nadležnom za regionalni razvoj najkasnije do kraja travnja tekuće godine za prethodno porezno razdoblje odnosno najkasnije četiri mjeseca nakon isteka poreznog razdoblja.

(4) Korisnici potpora dužni su ministarstvu nadležnom za regionalni razvoj dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  1. podatke o poreznom obvezniku: tvrtka/naziv, OIB/MBO, adresa sjedišta, datum početka obavljanja djelatnosti, kontakt podaci,
  2. popis djelatnosti razvrstanih prema odgovarajućim pravilima o potporama male vrijednosti iz članka 2. stavka 3. Pravilnika, koje obveznik poreza na dobit ili poreza na dohodak obavlja na području Grada Vukovara i/ili na području jedinica I. skupine,
  3. iznos potpore male vrijednosti za svaku djelatnost za koju su dodijeljene te potpore u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dvije fiskalne godine te naziv davatelja potpore male vrijednosti,
  4. podatke o broju zaposlenih na neodređeno vrijeme, njihovom mjestu prebivališta i boravišta te razdoblju od kada su zaposleni kod korisnika potpore,
  5. izjavu korisnika potpore, danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, o iznosu primljenih potpora male vrijednosti tijekom tekuće fiskalne godine i tijekom prethodne dvije fiskalne godine od svih davatelja potpora male vrijednosti uzimajući u obzir uvjete propisane za »jednog poduzetnika« i uzimajući u obzir iznos potpore male vrijednosti, koji se za isto porezno razdoblje ostvaruje i iskazuje u godišnjoj poreznoj prijavi, za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja za zanimanja u sustavu vezanih obrta,
  6. iznos dobiti ili dohotka utvrđenog temeljem obavljanja djelatnosti na području Grada Vukovara i/ili na području jedinica I. skupine, razvrstanog prema djelatnostima, te utvrđeni iznos porezne olakšice, odnosno potpore male vrijednosti prema članku 6. stavku 1. odnosno članku 6. stavku 2. ovoga Pravilnika,
  7. druge vjerodostojne isprave koje smatraju bitnima za dokazivanje opravdanosti primitka potpore.

(5) Prijava iz stavka 1. ovoga članka, neovisno o tome koja se djelatnost obavlja, dostavlja se ministarstvu nadležnom za regionalni razvoj putem adrese e-pošte posebno određene za te svrhe koja se objavljuje na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za regionalni razvoj ili iznimno na adresu ministarstva osobno ili putem pošte.

(6) Prijava iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se na obrascu »Porezna olakšica za obavljanje djelatnosti na potpomognutim područjima i području Grada Vukovara – Obrazac POOD-PPGV« koji je dostupan na internetskim stranicama toga ministarstva.

Članak 9.

(1) Ukoliko se po zaprimanju prijave iz članka 8. ovoga Pravilnika utvrdi da korisnik potpore obavlja djelatnost poljoprivrede ili djelatnost ribarstava i akvakulture, ministarstvo nadležno za regionalni razvoj proslijedit će po zaprimanju prijavu putem e-pošte ministarstvu nadležnom za poljoprivredu.

(2) Po zaprimanju prijave iz članka 8. ovog Pravilnika, nadležna ministarstva će najkasnije do kraja svibnja tekuće godine putem adrese e-pošte obavijestiti korisnika potpore o stjecanju prava na poreznu olakšicu i o maksimalnom iznosu porezne olakšice koja se može iskoristiti u poreznom razdoblju za koje se traži porezna olakšica.

(3) Iznimno, nadležna ministarstva izdaju rješenja korisnicima potpore kod kojih je utvrđeno prekoračenje gornje granice potpore male vrijednosti iz članka 7. stavka 2. ovoga Pravilnika i/ili koji ne zadovoljavaju druge kriterije propisane člankom 28.a Zakona o porezu na dobit i člankom 43. Zakona o porezu na dohodak.

(4) Istekom roka iz stavka 2. ovoga članka nadležna ministarstva će Poreznoj upravi elektronskim putem dostaviti popis korisnika koji:

  1. ispunjavaju propisane uvjete
  2. ne ispunjavaju propisane uvjete

(5) Korisnici potpore koji su predali godišnje porezne prijave prije zaprimanja obavijesti iz stavka 2. ili rješenja iz stavka 3. ovoga članka odnosno prije dostave popisa iz stavka 4. ovoga članka, ukoliko ne ispunjavaju propisane uvjete dužni su dostaviti ispravak godišnje porezne prijave nadležnoj ispostavi Porezne uprave u roku od osam dana od dana kada je dostava izvršena, kako bi se u skladu s odgovarajućim pravilima o potporama male vrijednosti izvršio povrat primljene potpore.

(6) Ukoliko korisnici potpore ne dostave nadležnom ministarstvu potrebnu dokumentaciju iz članka 8. stavka 4. ovoga Pravilnika ili ne isprave iznos potpore u godišnjoj poreznoj prijavi prema potvrdi nadležnog ministarstva, smatra se da isti ne zadovoljavaju uvjete propisane odgovarajućim pravilima o potporama male vrijednosti, odnosno da nisu ispunjeni uvjeti iz članka 28.a Zakona o porezu na dobit odnosno članka 43. Zakona o porezu na dohodak te u godišnjoj poreznoj prijavi ne mogu iskazati umanjenje porezne obveze.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

(1) Pri podnošenju prijave poreza na dobit i prijave poreza na dohodak za 2017. godinu područja I. skupine jedinica lokalne samouprave utvrđuju se prema Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 147/14) i Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (»Narodne novine«, broj 158/13).

(2) Pri podnošenju prijava poreza na dobit i prijava poreza na dohodak za porezna razdoblja koja počinju teći nakon 1. siječnja 2018. godine područja I. skupine jedinica lokalne samouprave utvrđuju se prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 123/17) i Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (»Narodne novine«, broj 132/17).

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu ostvarivanja porezne olakšice za obavljanje djelatnosti na području Grada Vukovara i na potpomognutim područjima (»Narodne novine« broj 157/14).

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama« i primjenjuje se pri podnošenju godišnje prijave poreza na dobit i godišnje prijave poreza na dohodak za razdoblja koja počinju teći od 1. siječnja 2017. godine.

Proučite relevantne porezne zakone koji su vam nužni u svakodnevnom poslovanju, s poveznicama na provedbene propise, mišljenja Porezne uprave, TEB-ove stručne članke i tekstove i pisana mišljenja.
Nazovite 01 4571 640 za podršku ili pošaljite svoj upit na porezi@teb.hr.

FIKSNI TEČAJ KONVERZIJE: 1 EUR = 7,53450 KN