Pravilnik o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte

(Nar. nov., br. 9/19)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se postupak utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za ostvarivanje prava na dodatno umanjenje osnovice poreza na dobit odnosno poreza na dohodak za opravdane prihvatljive troškove istraživačko-razvojnih projekata i studija izvedivosti, postupak dodjele potpore, način ostvarivanja prava, način praćenja provedbe projekta, te druga pitanja vezana uz ostvarivanje prava na državne potpore sukladno Zakonu o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte (u daljnjem tekstu: Zakon).

(2) Opravdanim troškovima istraživačko-razvojnih projekata smatraju se prihvatljivi troškovi propisani člankom 10. Zakona čija je realizacija dokazana.

(3) Pravilnikom se detaljnije propisuje i postupak prijave projekta, način utvrđivanja prihvatljivosti projekta, prijavitelja i troškova, sadržaj evidencije korisnika državne potpore, način informiranja u vezi vidljivosti i dostupnosti potpore, način praćenja realizacije projekata i usklađenosti prijavljenih i stvarnih projektnih troškova, praćenje učinaka dodijeljene potpore te određivanje naknade za vanjske stručnjake u vrednovanju projektnih prijava i praćenju realizacije projekta.

(4) Davatelj potpore i provedbeno tijelo iz članka 5. Zakona, radi učinkovite provedbe Zakona i ovog Pravilnika, kada za to utvrde potrebu, mogu izraditi i na svojim mrežnim stranicama i u sustavu za elektroničku prijavu objaviti dodatne upute za prijavitelje kojima se određuju tehnički detalji vezani uz prijavu i vrednovanje projektnih prijedloga.

Pojmovi

Članak 2.

(1) Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju značenje kako je propisano u članku 4. Zakona, a kriteriji za definiranje aktivnosti istraživanja i razvoja propisani su člankom 3. Zakona.

(2) Početak rada na projektu definiran u članku 4. stavak 1. n) Zakona podrazumijeva prvu preuzetu zakonski obvezujuću obvezu koja ulaganje čini neopozivim ili početak rada na istraživačko-razvojnom projektu ili studiji izvedivosti ili bilo kakav utrošak ili ulaganje sredstava u projekt, ovisno što nastupi prije.

(3) Aktivnosti vlastitog istraživanja i razvoja definirane u članku 6. stavak 2. Zakona podrazumijevaju provođenje aktivnosti isključivo vlastitim sredstvima i osobljem koje je zaposleno kod prijavitelja odnosno korisnika potpore.

(4) Organizacijom za istraživanje i širenje znanja iz članka 4. stavak 1. j) Zakona podrazumijeva se organizacija koja je upisana u upisnik/registar organizacija za istraživanje i širenje znanja ili drugu odgovarajuću službenu evidenciju u zemlji ili inozemstvu.

II. DAVATELJ POTPORE I PROVEDBENO TIJELO

Nadležnost davatelja potpore i provedbenog tijela u provedbi pojedinih aktivnosti u postupku davanja državne potpore

Članak 3.

(1) Davatelj potpore provedbu pojedinih aktivnosti u postupku davanja potpore povjerava Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, inovacije i investicije – HAMAG BICRO, kao provedbenom tijelu sukladno članku 5. stavku 2. Zakona (u daljnjem tekstu: provedbeno tijelo).

(2) Provedbenom tijelu u postupku davanja potpore povjerava se provedba sljedećih aktivnosti:

– administrativna provjera;

– provjera prihvatljivosti korisnika, projekta, aktivnosti i troškova;

– evidentiranje korisnika potpore za istraživačko-razvojne projekte;

– praćenje realizacije projektnih aktivnosti i troškova projekta;

– izvještavanje o rezultatima i učincima potpora prema zadanim indikatorima za vrijeme i nakon završetka projekta.

(3) Davatelj potpore nakon provedenog postupka obrade i vrednovanja prijave, temeljem nalaza i mišljenja provedbenog tijela, izdaje korisniku potpore Potvrdu o statusu korisnika potpore ili Obavijest o neprihvaćanju prijave.

(4) Davatelj potpore nakon obrađenog godišnjeg izvješća, temeljem nalaza i mišljenja provedbenog tijela, izdaje Odobrenje za korištenje potpore za prethodno razdoblje, odnosno Odluku o gubitku statusa korisnika potpore u slučaju da ne podnese izvješća iz članka 18. stavka 5. Zakona.

(5) Kada davatelj potpore, temeljem nalaza i mišljenja provedbenog tijela, tijekom praćenja realizacije utvrdi da je pojedini korisnik iskoristio maksimalni intenzitet ili maksimalni iznos potpore za istraživanje i razvoj, o tome pisanim putem izvještava korisnika potpore i ministarstvo nadležno za financije.

(6) Provedbeno tijelo na zahtjev davatelja potpore dostavlja izvješće o statusu obrade zaprimljenih prijava.

(7) Davatelj potpore po potrebi može izvršiti uvid i obaviti nadzor provedbe potpora kod provedbenog tijela sukladno članku 5. stavku 2. Zakona.

III. KORISNICI POTPORE

Opće obveze korisnika potpore

Članak 4.

(1) Korisnici potpore su pravne i fizičke osobe iz članka 6. Zakona, kojima je izdana Potvrda o statusu korisnika potpore.

(2) Korisnici potpore iz stavka 1. ovog članka dužni su, u svrhu ostvarenja državne potpore, podatke o prihvatljivim troškovima iz članka 10. Zakona evidentirati u svojim poslovnim knjigama odnosno evidencijama, posebno za svaki prijavljeni projekt te obračunavati posebno za svako porezno razdoblje u kojem su troškovi nastali.

(3) Korisnik potpore dužan je voditi evidenciju o radnim satima osoblja koje radi na projektu, u svrhu obračuna prihvatljivih troškova osoblja.

(4) Dokumentacija koja dokazuje kako su troškovi amortizacije izračunati i evidentirani čuva se i po potrebi daje na uvid provedbenom tijelu tijekom praćenja realizacije projekta, radi utvrđivanja prihvatljivih troškova projekta.

IV. POSTUPAK PRIJAVE PROJEKTA

Podnošenje Prijave za dodjelu državne potpore za istraživačko-razvojni projekt

Članak 5.

(1) Poduzetnik koji namjerava koristiti potporu temeljem Zakona (u daljnjem tekstu: prijavitelj) podnosi Prijavu za dodjelu državne potpore za istraživačko-razvojni projekt prije početka rada na projektu, kako bi potpora imala učinak poticaja sukladno članku 6. stavku 2. Uredbe iz članka 2. Zakona (u daljnjem tekstu: Prijava).

(2) Podaci Prijave iz stavka 3. ovoga članka navode se na obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (Obrazac 1).

(3) Formalno uredna Prijava obavezno sadrži elemente propisane člankom 6. stavak 2. Uredbe iz članka 2. Zakona:

– podatke o poreznom obvezniku podnositelju prijave za dodjelu na korištenje državne potpore u obliku porezne olakšice, koja sadrži i podatke o veličini poduzetnika te sve ostale tražene podatke iz Obrasca 1;

– podatke o zahtijevanom tipu potpore (za istraživanje i razvoj ili studiju izvedivosti) kao i kategorijama istraživanja na koji se projekt odnosi (temeljno istraživanje, industrijsko istraživanje ili eksperimentalni razvoj) ako se prijavljuje projekt za istraživanje i razvoj;

– podatke o projektu (naziv projekta, voditelj projekta, područje istraživanja, istraživačka poddisciplina, lokacija projekta (NUTS II i NUTS III regija); očekivanom cilju projekta i planu aktivnosti na projektu; očekivanim rezultatima projekta; mogućem (ako se radi o temeljnim istraživanjima) ili očekivanom tržišnom području primjene projekta (sektor prema NKD); moguća etička pitanja koja proizlaze iz projekta; razdoblju realizacije projekta (početak i kraj); fazama projekta, rizicima koji bi mogli spriječiti uspješnu realizaciju istraživačko-razvojnih djelatnosti u projektu (vanjski, unutarnji); očekivanom znanstvenom i tehnološkom doprinosu projekta (publikacije, patenti, dizajn, primjena u proizvodnom procesu); procijenjenim prihvatljivim troškovima projekta ili studije izvedivosti, podatke o ukupnom iznosu državnih potpora i drugog javnog financiranja potrebnog za projekt, neovisno o instrumentu za iste prihvatljive troškove; podatke o istraživačko-razvojnim aktivnostima prijavitelja koje su prethodile Prijavi;

– izjavu o istinitosti svih podataka iz prijavnog obrasca i dostavljene projektne dokumentacije;

– zbirni pregled procijenjenih troškova istraživačko-razvojnog projekta ili studije izvedivosti, kao osnove za izračun iznosa ukupnog javnog financiranja potrebnog za projekt sukladno Uredbama iz članka 2. Zakona;

– adresu za korespondenciju koja je u pravilu sjedište podnositelja prijave, uz navođenje broja telefona i e-mail adrese voditelja projekta;

(4) Uz Prijavu se obavezno prilažu:

– skupne izjave Prijavitelja, dane na obrascima koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Obrazac 2 i 2a);

– potvrda porezne uprave u izvorniku da je prijavitelj ispunio obveze plaćanja poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne starija od 30 dana od datuma predaje Prijave;

– dokumentacija koje dokazuje učinkovitu suradnju ili njezinu namjeru (pismo namjere, predugovor ili sporazum) iz koje je jasno vidljiva učinkovita suradnja iz članka 11., stavak 2. a) Zakona, ako je poznata potreba za istom prilikom podnošenja prijave;

– dokumentacija koja dokazuje namjeru objave rezultata projekta (izjava ili neki drugi dokaz o budućoj objavi na konferencijama, u repozitorijima s otvorenim pristupom ili davanju besplatnih računalnih programa i računalnih programa s otvorenim kodom), ako se prijava projekta poziva na namjeru objave rezultata projekta istraživanja i razvoja te obrazloženje o usklađenosti te namjere s pravnom zaštitom rezultata projekta;

– ponudu za izradu studije izvedivosti, u slučaju kada se prijavljuje izrada studije izvedivosti, osim kad izradu studije izvedivosti prijavitelj u cijelosti izvodi sam;

– odgovore na etička pitanja iz obrasca koji je sastavni dio ovog Pravilnika, slučaju kada se prijava odnosi na etičke probleme koji bi mogli nastati iz primjene prijavljenog projekta (Obrazac 1b) ili ovjereno i potpisano odobrenje Etičkog povjerenstva iz zemlje u kojoj se provodi istraživanje;

– pismo namjere da će se više od 50 % troškova istraživanja koje se provodi na temelju ugovora, znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima te troškovi savjetodavnih i sličnih usluga koje se pribavljaju isključivo za projekt, ugovoriti s organizacijama za istraživanje i širenje znanja, ako je primjenjivo.

(5) Prijavitelj koji u tekućoj godini podnese više prijava projekata, skupnu izjavu na Obrascu 2 može dostaviti prilikom podnošenja prijave prvog projekta, a prilikom prijave ostalih projekata uputiti da je dokument dostavljen u prijavi prvog projekta.

(6) Na zahtjev provedbenog tijela, prijavitelj je dužan dostaviti i druge podatke radi ocjene materijalnih uvjeta za dodjelu potpore (npr. podatke o financijskom stanju podnositelja prijave i sl.).

Obavezni sastavni dijelovi studije izvedivosti

Članak 6.

(1) Studija izvedivosti vrednuje i analizira potencijal istraživačko-razvojnog projekta sa svrhom podržavanja procesa donošenja odluka objektivnim i racionalnim otkrivanjem prednosti i nedostataka projekta, mogućnosti i prijetnji (SWOT analiza) te utvrđivanja resursa potrebnih za njegovu provedbu i izgleda za uspjeh.

(2) Prihvatljivom studijom izvedivosti ne smatra se ona koja se odnosi na komercijalizaciju rezultata istraživanja.

(3) Obvezni sadržaj studije izvedivosti je:

– pretraga novosti tehnologije i prijedlog optimalne strategije zaštite intelektualnog vlasništva;

– analiza rizika razvijane tehnologije, analiza njezine optimalne primjenjivosti i komercijalnog potencijala (SWOT matrica rizika, analiza tržišta i sl.);

– analiza troškova i koristi, analiza mjerljive koristi, nemjerljive koristi, potrebnih resursa, analiza svih vanjskih i unutrašnjih rizika tehnologije i poduzeća;

– preporuke za smjer daljnjeg razvoja tehnologije ili istraživačko-razvojnog projekta s obrazloženjima.

Način podnošenja Prijave i drugih podnesaka i njihovo zaprimanje

Članak 7.

(1) Prijava se podnosi prije početka rada na projektu, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

(2) Potpisana prijava se podnosi neposredno ili poštom, davatelju potpore, obavezno u papirnom obliku. Istovjetna potpisana i skenirana prijava se prilaže na elektroničkom mediju (na CD ili USB memoriji) uz isti taj obrazac u Word ili Excel formatu.

(3) Kada davatelj potpore uvede sustav elektroničke prijave, Prijavu će biti moguće podnijeti isključivo putem toga sustava, a pristup sustavu bit će omogućen na mrežnim stranicama davatelja potpore ili provedbenog tijela iz članka 5. stavak 2. Zakona.

(4) Nakon aktivacije sustava elektroničke prijave, dopune Prijave i dostava naknadnih podnesaka bit će moguća jedino putem sustava elektroničke prijave.

(5) Kada su dijelovi prijave sastavljeni na stranom jeziku, provedbenom tijelu potrebno je na način iz ovog članka dostaviti prijevod na hrvatski, ovjeren od ovlaštenog sudskog tumača, kako bi se po njoj moglo dalje postupiti.

Jedinstvo Prijave

Članak 8.

(1) Jednom Prijavom može se zahtijevati potpora samo za jedan projekt, koji se može sastojati od:

a) jedne ili više kategorija istraživanja i razvoja ili

b) studije izvedivosti.

(2) Pojedinačni projekt nije dopušteno umjetno podijeliti na više projekata.

(3) Maksimalni pragovi potpore za pojedinog poduzetnika po projektu određuju se na način propisan člankom 12. Zakona.

(4) Svaki prihvatljiv trošak projekta istraživanja i razvoja razvrstava se u jednu od kategorija istraživanja i razvoja.

(5) Za svaku kategoriju istraživanja i razvoja unutar jednog prijavljenog projekta primjenjuju se pripadajući maksimalni intenziteti potpore propisani u članku 11. Zakona.

V. NAČIN UTVRĐIVANJA PRIHVATLJIVOSTI PROJEKTA, PRIJAVITELJA I TROŠKOVA

Provjera formalne urednosti Prijave

Članak 9.

(1) Nakon primitka Prijave, provedbeno tijelo administrativnom provjerom utvrđuje udovoljava li Prijava projekta formalne uvjete iz članka 5. stavaka 2., 3. i 4. ovog Pravilnika.

(2) Prijave se obrađuju redom zaprimanja.

(3) U slučaju formalno neuredne Prijave, kada se utvrdi da je potrebno zatražiti dopunu određenih dijelova Prijave vezanih uz propisane kriterije, provedbeno tijelo poziva prijavitelja da u roku od 30 dana od primitka poziva nadopuni Prijavu dostavom svih potrebnih podataka s upozorenjem da se u protivnom neće moći postupiti po Prijavi.

(4) Ako prijavitelj ne nadopuni Prijavu po zaprimljenom pozivu u propisanom roku, smatrat će se da je odustao od svoje Prijave.

Provjera materijalnih uvjeta za dodjelu potpore

Članak 10.

(1) Na formalno urednim Prijavama provodi se provjera materijalnih uvjeta za dodjelu potpora, koja uključuje provjeru Zakonom propisanih kriterija:

a) prihvatljivosti prijavitelja za dodjelu potpore sukladno članku 6. stavku 1. i članku 7. Zakona i

b) prihvatljivosti projekta u pogledu:

– kategorije istraživačko-razvojnog projekta iz članka 4. stavak 1. Zakona;

– aktivnosti istraživanja i razvoja u projektu iz članka 3. Zakona (novo znanje, kreativno, neizvjesno u smislu ishoda, sistematično i prenosivo i/ili moguće ponoviti);

– prihvatljivih troškova projekta iz članka 10. Zakona i njihovo odgovarajuće strukturiranje unutar prijavljenih vrsta troškova u odnosu na kategorije istraživanja koje su navedene u Prijavi;

– postojanje umjetnog dijeljenja projekta na manje cjeline (podprojekte).

(2) Pod prihvatljivim projektom podrazumijeva se projekt koji nije umjetno podijeljen, koji uključuje prihvatljive troškove i aktivnosti koje se protežu na jednu ili više kategorija istraživanja i razvoja ili studiju izvedivosti iz članka 4., stavak 1. Zakona, čiji je cilj precizne gospodarske, znanstvene ili tehničke prirode i jasno je unaprijed definiran te nije u suprotnosti s pozitivnim nacionalnim propisima, a podnosi ga prijavitelj koji udovoljava uvjetima iz članka 6. i 7. Zakona u pogledu korisnika potpore i područja primjene potpore.

(3) U slučaju kada se prilikom provjere materijalnih uvjeta za dodjelu potpora utvrdi da je potrebno zatražiti dopunu podataka ili pojašnjenje određenih dijelova Prijave vezane uz propisane kriterije prihvatljivosti projekta iz stavka 1. ovog članka, provedbeno tijelo poziva prijavitelja da u roku od 30 dana od primitka poziva dostavi dopunu podataka ili pojašnjenje Prijave dostavom potrebnih podataka, s upozorenjem da se u protivnom neće izdati Potvrda o statusu korisnika potpore.

(4) Davatelj potpore dužan je u roku od 90 dana od dana podnošenja formalno uredne Prijave obavijestiti prijavitelja o ishodu provedbe vrednovanja materijalnih uvjeta njegove Prijave izdavanjem Potvrde o statusu korisnika potpore ili Obavijesti o neprihvaćanju Prijave. Rok miruje u slučaju traženja dopuna podataka ili pojašnjenja određenih dijelova Prijave iz stavka 3. ovog članka.

Provedba provjere materijalnih uvjeta za dodjelu potpore

Članak 11.

(1) Nakon administrativne provjere prijave provedbeno tijelo iz članka 3. ovog Pravilnika vrši provjeru materijalnih uvjeta za dodjelu potpora.

(2) Provedbeno tijelo provodi utvrđivanje materijalnih uvjeta prihvatljivosti Prijave iz članka 10. stavak 1. podstavak b), angažiranjem vanjskih stručnjaka u vrednovanju Prijava i praćenju realizacije projekata (u daljnjem tekstu: vanjski stručnjaci) za pojedina znanstvena i tehnologijska područja, te po potrebi, područja financija, računovodstva ili državnih potpora.

(3) Vanjskim stručnjacima iz stavka 2. ovog članka, provedbeno tijelo dostavlja podatke potrebne za utvrđivanje prihvatljivosti prijave.

(4) Podaci iz stavka 3. ovog članka smatraju se poslovnom tajnom.

Vanjski stručnjaci i njihove zadaće

Članak 12.

(1) Vanjski stručnjaci su neovisni stručnjaci sa znanjem i vještinama iz relevantnih znanstvenih, tehnologijskih i industrijskih područja ili drugih područja (financije, računovodstvo, državne potpore) koji vrednuju udovoljavanje materijalnim uvjetima zaprimljenih projektnih prijava i nisu zaposleni u organizaciji pod nadzorom davatelja potpore.

(2) Kao vanjski stručnjaci mogu se javiti i pravne osobe koje raspolažu stručnjacima iz stavka 1. ovog članka.

(3) Zadaća vanjskih stručnjaka je utvrđivanje ispunjenosti materijalnih uvjeta prihvatljivosti Prijave iz članka 10. stavak 1., podstavak b) i praćenje realizacije projekta sukladno članku 23. ovog Pravilnika.

(4) Vanjski stručnjak može u obavljanju svojih zadaća zatražiti pojašnjenja određenih dijelova prijave ili godišnjeg izvješća te dodatnu dokumentaciju isključivo putem provedbenog tijela.

(5) Vanjski stručnjaci mogu predložiti umanjenje iznosa koji je prijavitelj odnosno korisnik potpore prijavio, uz odgovarajuće obrazloženje.

(6) Vanjski stručnjak može dati pozitivnu ili negativnu ocjenu za prijavu projekta, uz jasno obrazloženje razloga negativne ocjene.

Kriteriji za odabir vanjskih stručnjaka i postupak odabira

Članak 13.

(1) Vanjski stručnjak za znanstvena, tehnologijska i industrijska područja mora udovoljavati najmanje sljedećim uvjetima:

a) najmanje VSS ili završen stupanj obrazovanja koji odgovara završenom diplomskom sveučilišnom studiju ili specijalističkom diplomskom stručnom studiju;

b) imati najmanje pet godina iskustva u radu u području za koje se odabire;

c) da nije kažnjavan za kaznena djela iz područja imovin­sko--prav­nih odnosa.

(2) Vanjski stručnjak iz područja financija i računovodstva i stručnjak iz područja državnih potpora mora udovoljavati najmanje sljedećim uvjetima:

a) najmanje VSS ili završen stupanj obrazovanja koji odgovara završenom diplomskom sveučilišnom studiju ili specijalističkom diplomskom stručnom studiju;

b) imati najmanje pet godina iskustva u radu na području financija, računovodstva ili državnih potpora;

c) da nije kažnjavan za kaznena djela iz područja imovinsko--pravnih odnosa.

(3) Uvjeti stručnosti i iskustva iz točaka a) i b) stavka 1. i 2. dokazuju se svjedodžbama o ostvarenom stupnju obrazovanja i životopisima, a uvjet iz stavka 1. točke c) i stavka 2. točke c) dokazom o nekažnjavanju odnosno pravomoćnom sudskom odlukom (uvjerenje o podacima iz kaznene evidencije).

Izbor vanjskih stručnjaka

Članak 14.

(1) Stručnjaci za rad na vrednovanju Prijava određuju se sukladno njihovoj ekspertizi odnosno znanstvenom, tehnologijskom i industrijskom području i podpodručju Prijave projekta.

(2) Vanjski stručnjak ne smije biti u sukobu interesa u vezi s istraživačko-razvojnim projektom u postupku odobrenja potpore niti poslovno povezan s poduzećem čiji projekt vrednuje, odnosno ne smije biti rodbinski ili poslovno povezan s voditeljem ili suradnikom na tom projektu.

(3) Za pojedini projekt moguće je imenovati više vanjskih stručnjaka u vrednovanju Prijava i praćenju realizacije projekata zbog složenosti projekta (u pogledu financija, računovodstva, državnih potpora ili ako projekt obuhvaća više različitih znanstvenih. tehnologijskih ili industrijskih područja).

(4) Izabrani vanjski stručnjak s Provedbenim tijelom sklapa ugovor, kojim se ugovara provjera materijalnih uvjeta Prijave i Godišnjih izvješća o izvršenju projektnih aktivnosti, ostvarenim troškovima i korištenju potpora projekta za cijelo razdoblje njegove realizacije.

(5) Izjavu o nepostojanju sukoba interesa izabrani vanjski stručnjak potpisuje prilikom dodjele pojedinog projekta na vrednovanje.

(6) U svrhu utvrđivanja postojanja umjetnog dijeljenja projekata na podprojekte, provedbeno tijelo može vanjskom stručnjaku dati na uvid i projektnu dokumentaciju drugih projekata istog prijavitelja.

Upute za rad i naknade vanjskih stručnjaka

Članak 15.

(1) Iznos naknade za vanjske stručnjake u vrednovanju zaprimljenih Prijava i obradi zaprimljenih godišnjih izvješća određuje se dokumentacijom u postupku odabira vanjskih stručnjaka, a temeljem odluke Provedbenog tijela.

(2) Vanjskom stručnjaku se naknada isplaćuje nakon završetka provjere prijave projekta te nakon obrade svakog godišnjeg izvješća za predmetni projekt.

(3) Davatelj potpore ili provedbeno tijelo daje službene upute vanjskim stručnjacima, kojom se detaljnije određuje postupak vrednovanja iz članka 10. Pravilnika, način postupanja u slučajevima uključivanja više vanjskih stručnjaka na istom projektu, te način pribavljanja dodatne dokumentacije.

Način utvrđivanja prihvatljivih troškova projekta

Članak 16.

(1) Korisnik troškove iz stavka 2. ovog članka okvirno utvrđuje u Prijavi, a stvarno prijavljuje i dokazuje u okviru dostave Godišnjih izvješća o izvršenju projektnih aktivnosti, ostvarenim troškovima i korištenju potpore te po zahtjevu davatelja potpore ili provedbenog tijela.

(2) Prihvatljivi troškovi projekta nastali nakon podnošenja prijave, u razdoblju realizacije projekta utvrđuju se:

1. iz platnih lista, za troškove osoblja koji uključuju troškove plaća i naknada plaća za rad istraživača, tehničara i ostalog pomoćnog osoblja zaposlenog na istraživačko-razvojnom projektu, u razmjernom dijelu radnog vremena njihova rada na projektu.

Prihvatljiv trošak osoblja čini razmjerni dio ukupnog bruto troška plaće (»bruto 2«), koji uključuje sate redovnog rada i sate za koje radnik ostvaruje pravo na naknadu plaće na teret poslodavca samo u slučajevima korištenja godišnjeg odmora, privremene nesposobnosti za rad zbog bolesti, blagdana i neradnih dana utvrđenih posebnim zakonom.

Troškovi osoblja koje će raditi na projektu u razdoblju realizacije projekta, utvrđuju se temeljem dostavljenih platnih lista, te pomoćnih analitičkih evidencija rada zaposlenika na projektu koje će biti dostupne korisnicima potpore te iz ostalih relevantnih dokaza da je trošak nastao i plaćen.

Podaci iz evidencije iz članka 4. stavak 3. ovog Pravilnika, o radnim satima osoblja na projektu, osnova su za izračun prihvatljivih troškova osoblja, a upisuju se u obrasce, koji su sastavni dio ovog Pravilnika (Obrazac 1a i Obrazac 3a).

2. iz računovodstvene dokumentacije (za postojeću opremu iz bilance ne starije od 30 dana od iskazanog troška koji se potražuje, a za novu opremu prema nabavnoj vrijednosti te internog pravilnika korisnika potpore i analitičkih kartica osnovnih sredstava) za troškove amortizacije instrumenata i opreme koji se u projektu koriste kao osnovno sredstvo s pojedinačnom vrijednošću ne manjom od 50.000,00 kn (dugotrajna materijalna imovina), u opsegu i razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt.

Navedena dugotrajna materijalna imovina uzima se u obzir samo ako je izravno korištena za projekt, a troškovi amortizacije izračunavaju se prema metodologiji propisanoj u propisima koji reguliraju porez na dobit odnosno u skladu s relevantnim nacionalnim računovodstvenim pravilima i računovodstvenom politikom korisnika;

3. iz računa i ugovora za:

– troškove istraživanja koje se provodi na temelju ugovora, znanja i patenata koji se pribavljaju ili su licencijom ustupljeni na korištenje od drugih strana po tržišnim uvjetima;

– troškove savjetodavnih i sličnih usluga (npr. u pogledu prijenosa znanja ili tehnologije, zaštite i iskorištavanja nematerijalne imovine, korištenja banaka podataka, knjižnica, usluga laboratorija koje su potrebne i upotrebljavaju se isključivo za projekt), u koje nisu uključeni troškovi održavanja patenta i drugih prava industrijskog vlasništva;

– tehničkih usluga različitog tipa za potrebe projekta (npr. CNC obrade, 3D printanja, izrade topografije poluvodiča, usluge kemijske obrade materijala, kemijske i tehnološke analize, razvoja kontrolnih programa za industrijski standardne PLC ili mikrokontrolere, razvoj određenih softverskih modula i dr.);

4. iz računa za troškove ostalih izdataka poslovanja (troškovi materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda), a nastali su kao posljedica rada na projektu;

5. izračunom fiksne stope režijskih troškova (npr. troškovi najma prostora, režijski troškovi koji uključuju grijanje/hlađenje, struju, vodu, odvoz otpada i telekomunikacije) u iznosu od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja u kategoriji istraživanja u kojoj oni nastaju;

6. iz računa i drugih dokaza za izradu studije izvedivosti, uz prilaganje izrađene studije izvedivosti;

7. i iz ostalih relevantnih dokaza da je trošak nastao i isplaćen.

VI. POSTUPAK DODJELE POTPORE

Izdavanje Potvrde o statusu korisnika potpore

Članak 17.

(1) Davatelj potpore u slučaju pozitivnog ishoda provedenog postupka utvrđivanja formalnih i materijalnih uvjeta prijave za dodjelu potpore prijavitelju izdaje Potvrdu o statusu korisnika potpore (u daljnjem tekstu: Potvrda), kojom se potvrđuje da podnositelj Prijave ispunjava sve uvjete propisane Zakonom i ovim Pravilnikom, te o tome obavještava ministarstvo nadležno za financije.

(2) Po izdavanju Potvrde, stečeni status korisnika potpore upisuje se u Evidenciju korisnika državne potpore za istraživačko-razvojne projekte.

(3) Davatelj potpore u slučaju negativnog ishoda provedenog postupka utvrđivanja prihvatljivosti Prijave prijavitelju upućuje Obavijest o neprihvaćanju prijave s navedenim razlozima odbijanja zahtjeva za dodjelu potpore.

(4) U slučaju negativnog ishoda, prijavitelj može ponovo predati novu prilagođenu Prijavu, uvažavajući obrazloženja iz Obavijesti o neprihvaćanju Prijave.

Sadržaj Potvrde

Članak 18.

Potvrda sadrži sljedeće podatke:

– naziv prijavitelja;

– veličinu poduzetnika

– naziv projekta;

– vrstu potpore (istraživanje i razvoj ili studija izvedivosti) i instrument potpore;

– kategoriju/e istraživanja i razvoja na koju se projekt odnosi, ako je primjenjivo;

– lokaciju projekta

– maksimalni intenzitet potpore i najviši mogući iznos potpore;

– početak korištenja potpore (datum početka istraživačko-razvojnog projekta/studije izvedivosti);

– izjavu davatelja potpore da podnositelj Prijave ispunjava uvjete iz Zakona i dobiva status korisnika potpore;

– projekciju iznosa potpore za razdoblje trajanja projekta;

– obveze korisnika potpore.

Korištenje državne potpore

Članak 19.

(1) Korisnici mogu koristiti potporu nakon izdavanja Potvrde.

(2) Potpora se koristi na temelju ostvarenih prihvatljivih troškova u razdoblju realizacije projekta, od trenutka podnošenja prijave, koje korisnik prijavljuje u Godišnjem izvješću o izvršenju projektnih aktivnosti, ostvarenim prihvatljivim troškovima i korištenju potpore.

(3) Iznos državne potpore ograničen je maksimalnim intenzitetom potpore propisanim člankom 11. Zakona, te maksimalnim iznosima potpore propisanim člankom 12. Zakona.

(4) U slučaju kada korisnik potpore stekne status korisnika potpore u jednom poreznom razdoblju, a realizacija projekta je pokrenuta u prethodnom poreznom razdoblju, status utvrđen potvrdom iz članka 18. ovog Pravilnika odnosi se i na prethodna razdoblja.

Izračun dodatnog umanjenja porezne osnovice

Članak 20.

(1) Iznos dodatnog umanjenja porezne osnovice (IUPO) izračunava se putem formule: IUPO = T x UPO pri čemu T predstavlja ukupni iznos prihvatljivih troškova istraživačko-razvojnog projekta ili studije izvedivosti, a UPO postotak umanjenja porezne osnovice sukladno članku 13., stavku 1. Zakona.

(2) Kada se odobreni istraživačko-razvojni projekt sastoji od više kategorija istraživanja i razvoja, potrebno je izračunati IUPO za svaku odgovarajuću kategoriju, primjenjujući postotke navedene u članku 13., stavku 1. Zakona. Tada IUPO čini zbroj svih uključenih IUPO po kategorijama istraživanja i razvoja.

(3) Dobiveni iznos IUPO korisnik upisuje u obrazac prijave poreza na dobit, odnosno poreza na dohodak.

Izračun iznosa državne potpore

Članak 21.

(1) Iznos državne potpore (DP) izračunava se putem formule: DP = IUPO x S.

IUPO se izračunava na način propisan prethodnim člankom a S označava odgovarajuću stopu poreza na dobit, odnosno prosječnu odgovarajuću stopu poreza na dohodak.

(2) Prosječna odgovarajuća stopa poreza na dohodak izračunava se na način da se izračuna aritmetička sredina važećih stopa poreza na dohodak i koristi se u slučaju kad porezni obveznik plaća porez na dohodak po dvije stope. U slučaju kada porezni obveznik plaća porez na dohodak po jednoj stopi, za izračun državne potpore uzima se ta stopa.

(3) Prilikom utvrđivanja visine državne potpore, maksimalni iznosi potpore moraju poštivati propisane maksimalne intenzitete potpore i maksimalne pragove potpore propisane člancima 11. i 12. Zakona.

VII. POSTUPAK IZVJEŠTAVANJA O REALIZACIJI PROJEKTNIH AKTIVNOSTI, TROŠKOVA PROJEKTA I KORIŠTENJA POTPORE

Sadržaj Godišnjeg izvješća o izvršenju projektnih aktivnosti, ostvarenim troškovima i korištenju potpore

Članak 22.

(1) Godišnje izvješće o izvršenju projektnih aktivnosti, ostvarenim troškovima i korištenju potpore (u daljnjem tekstu: Godišnje izvješće) korisnik potpore podnosi provedbenom tijelu i ministarstvu nadležnom za financije i sadrži sljedeće:

1. proračun projekta i pisani izvještaj s opisom realizacije u odnosu na prijavljeni plan i obrazloženje eventualnih odstupanja, sastavljen na obrascu koji čini sastavni dio ovog Pravilnika (Obrazac 3 i 3a);

2. presliku prijave poreza na dobit, odnosno poreza na dohodak;

3. platne liste za osoblje zaposleno na istraživačko-razvojnom projektu u izvještajnom razdoblju, u elektroničkom obliku (na CD ili USB memoriji);

4. evidenciju o radnim satima osoblja koje radi na istraživačko--razvojnom projektu u izvještajnom razdoblju;

5. analitičke kartice osnovnih sredstava za instrumente i opremu koja se koristi u odobrenom projektu, iz kojih je vidljiva stopa izračuna amortizacije te ostala dokumentacija sukladno članku 16., stavku 2., točki 2., u slučaju kada je to primjenjivo;

6. interni pravilnik korisnika potpore iz kojeg je vidljiv način izračuna troškova amortizacije instrumenata i opreme, u slučaju iz prethodne točke;

7. dokumentaciju kojom se dokazuje učinkovita suradnja iz članka 11., stavka 2., točke 2 a) Zakona, u slučaju kada je to primjenjivo;

8. dokumentaciju kojom se dokazuje objava rezultata projekta, u slučaju kada je to primjenjivo;

9. dokumentaciju iz koje je vidljiv udio realiziranih troškova istraživanja koje se provodi na temelju ugovora, znanja i patenata koji se pribavljaju ili su licencijom ustupljeni od drugih strana po tržišnim uvjetima (ugovori, računi i sl.) ili troškova savjetodavnih i sličnih usluga pribavljenih isključivo za projekt, koji su ugovoreni sa organizacijama za istraživanje i širenja znanja, u slučaju kada je to primjenjivo;

10. izvod iz upisnika/registra organizacija za istraživanje i širenje znanja ili druge odgovarajuće službene evidencije, u slučaju iz prethodne točke, te u slučaju kada je ugovorena izrada studije izvedivosti s organizacijom za istraživanje i širenje znanja;

11. dokaze o korištenju odnosno dodjeli prava na državnu potporu i potpori male vrijednosti na temelju drugih pravnih osnova koja se odnose na iste prihvatljive troškove, neovisno ako se oni djelomično ili potpuno preklapaju u slučaju kada je to primjenjivo;

12. dokaze o korištenju odnosno financiranju kojim centralno upravljaju institucije, agencije, zajednička poduzeća ili druga tijela Unije koja nisu pod izravnom ili neizravnom kontrolom države članice, ako se financiranje kombinira s državnom potporom odobrenom sukladno ovom Zakonu.

(2) Kada korisnik ostvaruje potporu za izradu studije izvedivosti iz članka 4., stavka 1.d) Zakona, provedbenom tijelu i ministarstvu nadležnim za financije, u Godišnjem izvješću, podnosi dokumentaciju iz točaka 1., 2. i 10., 11. i 12. stavka 1. ovog članka, te prilaže gotovu studiju izvedivosti.

Kada korisnik izrađuje studiju izvedivosti samostalno, dužan je dostaviti dokaz o trošku izrade studije izvedivosti (npr. platne liste i evidenciju o radnim satima osoblja uključenog u izradu studije, dokaz o realiziranim troškovima vezanim za provjeru patentnih baza, evaluaciju i analizu i slično) a u slučaju kada je izrada studije izvedivosti u cijelosti ili djelomično naručena od vanjskog izvođača, potrebno je dostaviti i račun za izradu studije izvedivosti.

(3) Korisnik je dužan podnositi Godišnja izvješća tijekom cijelog razdoblja realizacije odobrenog projekta.

(4) Godišnje izvješće se podnosi po završetku svake financijske godine unutar razdoblja realizacije projekta, u skladu s rokovima propisanim posebnim propisom koji uređuje porez na dobit ili dohodak.

(5) U slučaju nepodnošenja Godišnjeg izvješća, korisnik gubi status korisnika potpore za taj projekt.

Obrada Godišnjeg izvješća i izdavanje Odobrenja za korištenje potpore za prethodno razdoblje

Članak 23.

(1) Po zaprimljenom Godišnjem izvješću, provedbeno tijelo provodi postupak utvrđivanja realizacije materijalnih uvjeta uz angažman vanjskih stručnjaka.

(2) Provedbeno tijelo obavještava Davatelja potpore o rezultatima postupka utvrđivanja realizacije materijalnih uvjeta prijave za dodjelu potpore.

(3) Nakon obrade Godišnjeg izvješća, davatelj potpore izdaje korisniku potpore Odobrenje za korištenje potpore za prethodno razdoblje, kojim se potvrđuje prijavljeni iznos umanjenja porezne osnovice i iznos državne potpore koju korisnik može koristiti s obzirom na realizaciju projekta u tom izvještajnom razdoblju, te o tome obavještava ministarstvo nadležno za financije.

(4) Kada provedbeno tijelo tijekom obrade Godišnjeg izvješća utvrdi razliku prijavljenih od ostvarenih troškova koja utječe na visinu potpore, davatelj potpore obavijestit će korisnika o novom iznosu umanjenja porezne osnovice i iznosu državne potpore.

(5) Korisnik je dužan po zaprimanju Odobrenja za korištenje potpore ispraviti podatak o poreznoj osnovici iz prijave poreza na dobit odnosno poreza na dohodak, sukladno poreznim propisima, te o tome povratno obavijestiti provedbeno tijelo i davatelja potpore.

(6) Odobrenje za korištenje potpore za prethodno razdoblje sadrži sljedeće podatke:

– naziv prijavitelja;

– veličinu poduzetnika;

– naziv projekta;

– vrstu potpore (istraživanje i razvoj ili studija izvedivosti) i instrument potpore;

– kategoriju/e istraživanja i razvoja na koju se projekt odnosi, ako je primjenjivo;

– lokaciju projekta;

– maksimalni intenzitet potpore i najviši mogući iznos potpore;

– početak korištenja potpore (datum početka istraživačko-razvojnog projekta/studije izvedivosti);

– obveze korisnika potpore;

– osnovu odobrenja za prethodno razdoblje (obrađeno Godišnje izvješće);

– uputu za daljnje korištenje s obrazloženjem u slučaju iz stavka 3. ovog članka;

– iznos umanjenja porezne osnovice i iznos državne potpore u apsolutnom iznosu za to razdoblje;

– razdoblje za koje se odnosi odobrenje.

Opravdano odstupanje od projekta

Članak 24.

(1) Korisnici potpore mogu odstupati od dinamike i strukture troškova unutar pojedine vrste troška koja je prijavljena unutar iste kategorije istraživanja i razvoja na temelju koje je odobren status korisnika potpore.

(2) Korisnici potpore mogu odstupati odnosno mijenjati dinamiku i strukturu troškova između različitih vrsta troškova koji su prijavljeni unutar iste kategorije istraživanja i razvoja na temelju koje je odobren status korisnika potpore.

(3) Odstupanja u dinamici i strukturi troškova se moraju jasno obrazložiti u obrascu Godišnjeg izvješća.

(4) Odstupanja ne mogu rezultirati povećanjem maksimalnog intenziteta potpore i najvišeg mogućeg iznosa potpore navedene u Potvrdi.

(5) Prihvatljivost odstupanja se određuje sukladno članku 23. Pravilnika.

VIII. PRAĆENJE UČINAKA DODIJELJENE POTPORE

Nadzor korištenja potpora

Članak 25.

(1) Davatelj potpore u suradnji s provedbenim tijelom po potrebi može izvršiti nadzor nad korištenjem potpora u prostorijama korisnika potpore samostalno ili u suradnji s ministarstvom nadležnim za financije.

(2) Korisnika potpore provedbeno tijelo obavještava o namjeri izvršenja nadzora najmanje pet radnih dana koja prethode planiranom nadzoru.

Utvrđivanje nepravilnosti i nezakonitosti

Članak 26.

(1) Korisnik potpore dužan je tijekom nadzora davatelju potpore i provedbenom tijelu davati potrebne podatke, predočiti evidencije, poslovne knjige i ostalu poslovnu dokumentaciju i isprave vezane uz projekt za koji se vrši nadzor.

(2) O obavljenom nadzoru provedbeno tijelo sastavlja zapisnik, koji u slučaju utvrđenih nepravilnosti i nezakonitosti u obliku zaključka sadrži i uputu korisniku potpore za daljnje postupanje.

(3) Po odobrenju zapisnika, jedan primjerak zapisnika dostavlja se korisniku potpore.

(4) U slučaju utvrđenih nepravilnosti ili nezakonitosti, dostava zapisnika korisniku potpore smatra se pozivom na postupanje po uputi u zadanom roku.

(5) Ako provedbeno tijelo u ponovljenom nadzoru utvrdi da i nakon poziva na ispravljanje nepravilnosti u određenom roku one nisu otklonjene, a bitno utječu na pravo korištenja potpore, korisnika potpore i ministarstvo nadležno za financije obavještava se o potrebi povrata potpore s navođenjem razloga za povrat.

(6) Kada provedbeno tijelo utvrdi da se sredstva potpore koriste suprotno odredbama Zakona ili kada povrat naloži Europska komisija, korisniku potpore davatelj potpore pisanim putem dostavlja poziv da izvrši povrat cjelokupnog iznosa dodijeljene potpore, na način propisan pravilima pravnog akta na temelju kojeg je državna potpora dodijeljena korisniku.

IX. SADRŽAJ EVIDENCIJE KORISNIKA DRŽAVNE POTPORE

Evidencija korisnika državne potpore za istraživačko-razvojne projekte

Članak 27.

(1) O prijavama projekata za korištenje državne potpore za istraživačko-razvojne projekte i korisnicima državne potpore, davatelj potpore vodi Evidenciju korisnika državne potpore za istraživačko-razvojne projekte (u daljnjem tekstu: Evidencija) u koju upisuje podatke o prijavljenim projektima, podatke o korisnicima državne potpore i o projektima koji su ostvarili pravo na državnu potporu.

(2) U Evidenciju se upisuju sljedeći podaci:

– klasifikacijska oznaka predmeta;

– datum prijave projekta;

– naziv prijavitelja projekta;

– pravni oblik poduzeća;

– veličina poduzeća;

– naziv prijavljenog projekta;

– znanstveno-tehnologijsko područje iz FORD klasifikacije navedene u Frascati priručniku OECD-a;

– tip projekta (istraživanje i razvoj ili studija izvedivosti);

– kategorije istraživanja i razvoja označene u prijavi za koju je zatražena potpora (temeljeno istraživanje, industrijsko istraživanje, eksperimentalni razvoj);

– vrijednost prijavljenog projekta (po kategorijama i ukupno);

– lokacija projekta (NUTS III i NUTS II);

– popis troškova prema vrsti prihvatljivih troškova i njihovom iznosu;

– tržišno područje primjene (sektor prema NKD, oznaci Odjeljka);

– broj patenata i patentnih prijava te drugih prava intelektualnog vlasništva proizašlih iz projekta;

– učinkovita suradnja;

– objava rezultata;

– vrijednost ostvarene potpore;

– status projekta (zaprimljena Prijava, u administrativnoj obradi, u postupku vrednovanja, izdana Potvrda o statusu korisnika potpore, dostavljeno godišnje izvješće, godišnje izvješće u obradi, izdano Odobrenje za korištenje potpora sa oznakom razdoblja za koje je odobrenje izdano, izdana Odluka o gubitku statusa korisnika potpore, izvršen povrat potpore);

– vrednovanjem utvrđena kategorija ili kategorije istraživanja i razvoja temeljem kojih se ostvaruje pravo na potporu;

– popis datuma provedenih kontrola i rezultata kontrole.

(3) Provedbeno tijelo ovlašteno je za upis u Evidenciju odgovarajućih podataka iz svoje nadležnosti navedenih u članku 3. stavku 2. ovog Pravilnika, te je dužno na zahtjev davatelja potpore dostaviti mu odgovarajuće podatke.

(4) Evidenciju iz ovog članka te prateću dokumentaciju potrebno je čuvati 10 godina od datuma dodjele posljednje potpore temeljem Zakona.

(5) Evidencija provedenih kontrola čuva se najmanje 10 godina od datuma zadnje provedene kontrole.

Pokazatelji učinka mjere državne potpore

Članak 28.

(1) Učinak mjere državne potpore za istraživačko-razvojne projekte prati se sukladno sljedećim pokazateljima:

– povećanje ulaganja u aktivnosti istraživanja i razvoja malih, srednjih i velikih poduzetnika;

– povećanje broja korisnika potpore;

– povećanje broja provedenih istraživačko-razvojnih projekata u okviru mjere državne potpore za istraživačko-razvojne projekte;

– povećanje broja istraživača kod korisnika državne potpore za istraživačko-razvojne projekte;

– povećanje broja projekata koji se provode u suradnji malih, srednjih i velikih poduzetnika i organizacija za istraživanje i širenje znanja u okviru mjere državne potpore za istraživačko-razvojne projekte; a posebno povećanje broja projekata učinkovite suradnje i povećanje broja projekata naručenih vanjskih usluga od organizacija za istraživanje i širenje znanja;

– povećanje broja patenata, odnosno drugih prava intelektualnog vlasništva proizašlih iz projekata koji su ostvarili državnu potporu za istraživačko-razvojne projekte;

– povećanje broja objava rezultata istraživačko-razvojnih projekata u okviru mjere državne potpore za istraživačko-razvojne projekte.

(2) Polazna vrijednost učinka mjere državne potpore je za sve pokazatelje nula, osim u pogledu broja korisnika potpore, kod kojeg je polazna vrijednost broj korisnika ove vrste potpore iz 2014.godine.

X. NAČIN INFORMIRANJA U VEZI VIDLJIVOSTI I DOSTUPNOSTI POTPORE

Dostupnost informacija o provedbi Zakona i potporama

Članak 29.

(1) Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte i Pravilnik o državnoj potpori za istraživačko razvojne projekte, njihove izmjene ili dopune objavljuju se na mrežnim stranicama davatelja potpore i provedbenog tijela.

(2) Davatelj potpore i provedbeno tijelo po potrebi će na svojim mrežnim stranicama objaviti dodatne upute za prijavitelje, kojima se pobliže određuju tehnički detalji vezani uz podnošenje prijava i vrednovanje projektnih prijedloga.

(3) Davatelj potpore će na svojim mrežnim stranicama periodično objavljivati informacije o korisnicima potpora i visini dodijeljene potpore.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte »Narodne novine« broj 116/07.

(2) Postupci pokrenuti temeljem Pravilnika o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte »Narodne novine« broj 116/07, dovršit će se sukladno odredbama toga Pravilnika.

Članak 31.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

----------

OBRASCI

 

OBRAZAC 1 - PRIJAVA ZA KORIŠTENJE DRŽAVNE POTPORE ZA ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNI PROJEKT  

 

OBRAZAC 1A - POMOĆNI OBRAZAC ZA IZRAČUN TROŠKOVA OSOBLJA NA PROJEKTU UZ OBRAZAC PRIJAVE (PROJEKCIJA TROŠKOVA OSOBLJA) 

 

OBRAZAC 1B - ETIČKA PITANJA – OBRAZAC ZA PROVJERU 

 

OBRAZAC 2 - SKUPNA IZJAVA

 

OBRAZAC 3 - GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROJEKTNIH AKTIVNOSTI, OSTVARENIM TROŠKOVIMA I KORIŠTENJU POTPORE – GI 

 

OBRAZAC 3A - POMOĆNI OBRAZAC ZA IZRAČUN TROŠKOVA OSOBLJA UZ OBRAZAC GODIŠNJEG IZVJEŠĆA

Proučite relevantne porezne zakone koji su vam nužni u svakodnevnom poslovanju, s poveznicama na provedbene propise, mišljenja Porezne uprave, TEB-ove stručne članke i tekstove i pisana mišljenja.
Nazovite 01 4571 640 za podršku ili pošaljite svoj upit na porezi@teb.hr.

FIKSNI TEČAJ KONVERZIJE: 1 EUR = 7,53450 KN